Практичне заняття – 2 години. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття – 2 години.І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 1. Стан травматизму та профзахворюваності в Україні.
 2. Виробничі травми та профзахворювання.
 3. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установах, організаціях. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Порядком.
 4. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок.
 5. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих. Порядок та терміни такого розслідування.
 6. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на виробництві.
 7. Формування комісій спеціального розслідування, її функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками.
 8. Порядок розслідування та обліку профзахворювань.
 9. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії з розслідування.
 10. Причини травматизму.
 11. Методи аналізу травматизму.
 12. Заходи щодо попередження травматизму та захворювань працівників на виробництві.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

1. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять:

А) представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної
профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці)

Б) Директор виконавчої дирекції Фонду.

В) представники правоохоронних органів.

Г) потерпілий або його представник.

 

2. Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організовує:

А) робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Б) територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

В) Міністерство соціальної політики.

Г) КМУ.

 

3. Дія «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» поширюється на:

А.На всіх громадян, працюючих на підставі трудового договору;

Б.Членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства.

В. Осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів Держспецзв'язку;

Г. Військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби.

 

4. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний:


А) протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку

Б) протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення органові управління підприємства (у разі його відсутності - місцевій держадміністрації);

В)протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

Г) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

 

5. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

 

А) які сталися при виконанні завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

Б) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору;

В) випадки смерті працівників на підприємстві;

Г) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника робіт.

 

6. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного
випадку, а саме:

А. обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю,

Б. що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки

В. що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства,

Г. що сталися з військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби.

7. У разі настання нещасного випадку на підприємстві в які строки роботодавець повинен створити комісію для розслідування нещасного випадку:

А) 1 доба

Б) 1 тиждень

В) 3 доби

Г) 1 місяць

 

8. До складу комісії з розслідування нещасного випадку не можуть входити:

А) безпосередній керівник робіт

Б) керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці

В) представник первинної профспілки

Г) представник підприємства

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативна література:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X, зі змінами та доповненнями

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: Закон Российской Федерации от 21.12.2001 // За матеріалами Інтернет сайту www.businesspravo.ru

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

.

Спеціальна література:

Бережной С. А. и др. «Расследование и учёт несчастных случаев на производстве»:Методическая разработка к деловой игре №1.-Киев: ТГТУ, 1996 г. (№740).

Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

Боднарук М. І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. - Чернівці, 2002. - С. 25, 55, 124.

Гандзюк М.П. Основи охорони праці: Підручник для вузів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ: Каравела, 2004.

Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. – Київ: Кондор, 2005.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.-Львів, “Афіша”.-1999.-347с.

Журнали “Охорона праці”, 1999-2000р.р.

Захаров В. Потерпілим на виробництві - реальний захист» // Охорона праці. - 2003. — № 5. - С. 45.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 343 с.

Міжнародне законодавство про охорону праці. У 3-х томах.-К.:Основа.-1997.

Охорона праці в Україні. - К.: ЮрінкомІнтер, 2000. - С. 326.

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання друге -Х.: Консум, 2000.

Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. 2-ге вид., допов. та переробл. - К.: А.С.К., 2001.

Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов.-М.:Просвещение,1989.-272с.

Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Чанышевой Г.И.,Болотиной Н.Б.-Х.:»Одиссей».-1996.-480с.

Толкунова В.Н.,Русов К.Н. Трудовое право России: Учебное пособие //Под ред. В.Н. Толкуновой.-М.:Юрист,1995.-448с.

Трудове право України: Підручник / За ред. Болотіної Н.Б. Чанишевої Г.І. –К.:2000.

Цибульник О. Про удосконалення тарифної політики соціального страхування від нещасних випадків // Охорона праці. - 2002.- № 12. - С. 42-44.

Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: Юридична література, 2001. – 328 с.

Ярхо А.А. Законодательство об охране труда. - М.-1988.-112с.

ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Лекція (2 год.)

Основні напрямки державної політики щодо збереження життя та здоров'я працівників в процесі трудової діяльності. Історіко-правовий розвиток законодавства про відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві. Основні етапи розвитку законодавства про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника при виконанні трудових обов’язків. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Загальна характеристика Закону України „Про Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV. Система соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Порядок призначення та здійснення відшкодування шкоди потерпілим від нещасного випадку на виробництві.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.006 с.)