ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці в ВУЗах. Атестація робочих місць за умовами праці. (СРС) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці в ВУЗах. Атестація робочих місць за умовами праці. (СРС)Права та обов’язки роботодавця по здійсненню міроприємств з охорони праці на виробництві та додержання законодавства про охорону праці. Обов’язки працівників по додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Правовий статус служби охорони праці та комісії з охорони праці. Фінансування охорони праці. Стимулювання охорони праці.

Атестація робочих місць за умовами праці. Гігієнічна оцінка умов праці., оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця. Порядок обчислення заробітної плати при різних умовах праці.

Міжнародне співробництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і конвенції МОТ, впровадження їх в Україні.Органи державного управління охороною праці: КМУ, органи державного нагляду за охороною праці, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Компетенція та повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції.

Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та системи управління охороною праці. Участь трудових колективів і профспілок в регулюванні охорони праці.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці щодо виконання покладених на них обов’язків.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Уповноваженні трудових колективів. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, формування складу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, їх навчання, функціональні обов’язки, права, гарантування прав та діяльності уповноважених з питань охорони праці.

Повноваження та права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Фінансування охорони праці. Медичні огляди працівників. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії. Забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Заходи , що забезпечують компенсацію та нейтралізацію шкідливого впливу виробничих чинників(скорочення робочого часу, надання додаткових відпусток, перерв в роботі, видача спеціального одягу, мила та ін.

ТЕМА 5. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА.(СРС)

Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація факторів, які впливають.на формування умов праці. Система елементів умов праці. Класифікація умов праці на виробництві. .Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

Рекомендовані джерела:

Нормативна література.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Законодавство України про охорону праці. — В 3-х т. — К., 1995.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

Cпеціальна література.

Гігієнічна класифікація охорони праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. — К., 1998. — 34 с.

Гігієнічна класифікація праці: Гігієнічні нормативи. — К., 2001.

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. — К.: Основа, 1998. — 240 с.

Амоша А. И. Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование). — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. — 378 с.

Жидецький В. Ц., Джингирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999. — 347 с.

Керб Л. П. Производственная санитария и охрана труда. — К., 1985.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001.

Количественные оценки тяжести труда: Межотраслевые метод. рекомендации. — М.: Экономика, 1988.

ТЕМА 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ. (СРС)

Психофізіологія праці робітників невиробничої сфери. Виробнича шкідливість. Система людина-машина, основи ергономіки, ритм та естетика праці. Безпека при роботі з комп’ютером в офісі, навчальному класі.

Рекомендовані джерела:

Нормативна література.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Законодавство України про охорону праці. — В 3-х т. — К., 1995.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

2.Спеціальна література:

Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. — К., 2000.

Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. — Львів, 1999. — 186 с.

Методические рекомендации по комплексной оценке социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. — М., 1985.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

Основи охорони праці / Під ред. М. П. Купчика. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

Охорона праці в Україні. — К.: Юрінкомінтер, 1999. — 400 с.

Пістун І. П. Охорона праці: Практикум. — Суми, 2000. — 207 с.

Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. — К.: Техника, 1991. — 285 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Мелькьяна, Р. П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л. А. Муравья. — М.: ЮНИТИ, 2000.

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВІОРЮВАНЬ ТА АВРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків.

Лекція (2 год.)

Вимоги Закону України “Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

Розслідування , облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками, професійними захворюваннями та аваріями.

Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установах, організаціях. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Порядком.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих. Порядок та терміни такого розслідування.

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на виробництві. Формування комісій спеціального розслідування, її функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками. Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві. Мета розслідування, діагностика професійного захворювання, повідомлення роботодавця та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії з розслідування.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.004 с.)