РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»Цивільне процесуальне право.Робоча навчальна програма / Кіреєва Н.О., Захароіва О.С., Грабовська О.О. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2011. – 60 с.

Укладачі:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захароіва О.С.

доц. Грабовська О.О.

 

Лектори:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захароіва О.С.

доц. Грабовська О.О.

 

Викладачі:

доц. Кіреєва Н.О.

доц. Захароіва О.С.

доц. Грабовська О.О.

доц. Радзієвська Л.К.

ас. Мельник І.С.

ас. Снідевич О.С.

ас. Круковес Н.В.

 

Рецензент:

доц. Радзієвська Л.К.

 

 

Погоджено

З науково-методичною комісією

Юридичного факультету

Київського національного університету

Імені Тараса Шевенка

Протокол № 7 від 25 березня 2011 р.

_____________________________

Підпис голови НМК факультету

 

 

© Н.О. Кіреєва, О.С. Захароіва, О.О. Грабовська

Зміст

 

1. Вступ……………………………………………………………………….

2. Тематичний палн дисципліни…………………………………..

3. Система контролю знань………………………………………….

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право України»…………………………………………………………………..

5. Програма курсу (зміст лекцій, теми семінарських занять)……………………………………………………………………..

6. Нормативні акти, Постанови Пленуму Верховного Суду України та рекомендована спеціальна література…….

7. Тематика курсових робіт…………………………………………..

8. Питання до іспиту з курсу «Цивільне процесуальне право україни»……………………………………………………………………

9. Питання, які виносяться на залік………………………………

ВСТУП

 

Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни:

Нормативна дисципліна “Цивільне процесуальне право України” вивчається студентами третього курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в пятому та шостому семестрах. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 217 годин навчальних занять. З них на лекції відведено 76 годин, на практичні заняття – 46 годин, на самостійну роботу – 94 години. Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи і складається з чотирьох змістових модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1 – 6, другий – теми 7 – 13, третій – 14– 17, четвертий – з 18 по 26 теми.

З усіх тем курсу проводяться лекційні і практичні заняття, крім теми 26, яка на практичні заняття не виноситься, а опрацьовуються студентами самостійно. На практичних заняттях за вибором викладача можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, розв’язання казусів, виконання самостійних і домашніх робіт, тестові завдання, складання процесуальних документів та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на заняттях оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни “Цивільне процесуальне право України” проведенням іспиту. До іспиту допускаються усі студенти, які відвідували лекційні і практичні заняття.

Цивільне процесуальне право України як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки цивільного процесу, цивільного процесуального права і практики його застосування загальними судами, адвокатами і прокурорами.

Метою викладання курсу “Цивільне процесуальне право України” є розкриття його значення для захисту порушених прав і охоронюваних законних інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільному процесі, для зміцнення законності і правопорядку.

Завдання - в результаті вивчення курсу студенти повинні:

 

1. Знати:

- теорію цивільного процесу, цивільне процесуальне законодавство України, практику його застосування загальними судами судів загальної юрисдикції України, суддями, адвокатами, прокурорами;

- норми матеріальних галузей права;

- норми ЦПК, які регламентують: 1) принципи цивільного процесу та особливості окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу; 2) процесуальне становище, права та обов’язки всіх суб’єктів цивільного судочинства; 3) вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку ухвалення та постановлення процесуальних документів як судом, так і особами, які беруть участь у справі, та їх оформлення;

2. Вміти:

- правильно тлумачити і застосовувати норми цивільного процесуального права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави;

- використовувати набуті знання у практичній діяльності;

- вільно володіти державною мовою;

- грамотно письмово висловлювати власні думки;

- правильно застосовувати норми матеріального права при ухваленні судових рішень у цивільних справ.

3. Навчитись:

- визначати коло справ, підвідомчих судам цивільної юрисдикції;

- визначати судовий орган, який має розглядати конкретну цивільну справу;

- складати позовні заяви та інші процесуальні документи від імені осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу;

- визначати обсяг повноважень учасників цивільного процесу;

- вільно орієнтуватися які процесуальні дії вчиняються в певній стадії цивільного процесу тощо.

 

№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента
Змістовний модуль 1 Загальна частина
Предмет і система цивільного процесуального права
Принципи цивільного процесуального права
Цивільні процесуальні правовідносини і їх суб’єкти
Сторони в цивільному процесі
Треті особи в цивільному процесі
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб  
Змістовний модуль 2
Представництво в суді
Процесуальні строки
Підвідомчість (юрисдикція) цивільних судів
Підсудність цивільних справ
Судові витрати  
Заходи процесуального примусу  
Судове доказування і докази
Всього годин в І семестрі, з них:
Змістовний модуль 3 Особлива частина
Відкриття провадження у справі  
Провадження у справі до судового розгляду  
Судовий розгляд цивільної справи  
Постанови суду першої інстанції (судові рішення)  
Змістовний модуль 4  
Окреме провадження  
Апеляційне провадження  
Касаційне провадження  
Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами    
Перегляд судових рішень Верховним Судом України  
Виконання судових рішень  
Рішення третейських судів у цивільному процесі  
Відновлення втраченого провадження  
Цивільне судочинство з іноземним елементом    
Всьгого годин в ІІ семестрі, з них:    
Всього дин :    
     
               

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Навчальна нормативна дисципліна «Цивільне процесуальне право України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Така система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, стимулювання їхньої активності на семінарських заняттях, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів має сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується застосуванням модульної системи оцінювання;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з чотирьох змістовних модулів (ЗМ), по два на кожний семестр. Після першого семестру студенти за результатами семінарських занять одержують (не одержують) залік. Після завершення курсу студенти складають іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом індивідуального контролю знань, які включають поточний - модульний (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4), підсумковий (КПМ) та курсовий (КК) контроль.

Результати проходження курсу оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За чотири змістовні модулі студент може одержати максимум 80 балів (до 20 балів за кожний ЗМ). Перед підсумковим модулем (іспитом) сума балів, одержаних студентом за змістовні модулі, ділиться на два, і результат додається до наступних максимально можливих 60 балів (до 20 балів за кожну правильну відповідь на питання білету на іспиті), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

 

 

  Параметри   Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4)
Оцінка в балах 0 – 20, у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-5 0 – 20, у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-5 0 – 20, у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-5 0 – 20, у т.ч. підсумкове контрольне робота – 0-5

 

  Параметри   Результат за змістові модулі Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (КК)
Оцінка в балах (0 – 80):2, тобто від 0 до 40 балів 0 – 60 0 – 100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

- доповнення доповіді, участь у дискусії (загалом за семінарське заняття) – до 3 балів;

- експрес-опитування – до 2 балів;

- відпрацювання пропущеного з поважних причин семінарського заняття шляхом усної співбесіди з викладачем – до 5 балів;

- підсумкове контрольне тестування (проводиться на останньому семінарському занятті кожного змістовного модуля) - до 5 балів.

За порушення дисципліни на лекційному чи семінарському занятті, у тому числі за запізнення, викладач має право відняти 3 бали.

У разі відсутності студента на семінарському занятті з поважних причин він має право відпрацювати пропущене заняття через співбесіду з викладачем з відповідної теми. За 10 днів до початку екзаменаційної сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

 

За результатами першого семестру студент одержує залік, якщо на семінарських заняттях він набрав 20 балів і більше. Якщо студент набрав менше 20 балів, вважається, що студент заліку не склав.

Після другого семестру у підсумку оцінені за 100-бальною системою знання студента відображаються у заліковій книжці за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальн. Система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 Відмінно
75 – 89 Добре
60 – 74 Задовільно
0 – 59 Незадовільно

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

(12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 +17 балів ЗМ3 + 18 балів ЗМ4 )/2 + 45 балів КПМ = 76 балів – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – «добре».

 

Програма курс (зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів)

Змістовний модуль 1

Загальна частина

 

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права (10 год)

Лекційне заняття 1 (4 год)

Форми захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Право на судовий захист.

Значення правосуддя у цивільних справах

Поняття цивільно-процесуального права

Предмет, метод, система цивільно-процесуального права

Співвідношення цивільно-процесуального права з іншими галузями права

Джерела цивільно-процесуального права

Цивільно-процесуальні норми, поняття, особливості структури

Дія цивільно-процесуальних норм у часі, просторі, та відносно кола осіб

Поняття цивільного судочинства і його завдання

Види цивільного судочинства

Стадії цивільного процесу, поняття, основні риси та види

Цивільно-процесуальна форма, її суть, характерні риси та значення

Предмет, завдання і система науки цивільно-процесуального права

Семінарське заняття 1 (2 год)

1. Форми захисту суб’єктивних прав і законних інтересів. Особливості судової (в порядку цивільного судочинства) форми захисту.

2. Правосуддя і його ознаки.

3. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.

4. Джерела цивільного процесуального права.

5. Поняття цивільного судочинства (процесу) та його завдання.

6. Види проваджень у цивільному судочинстві.

7. Стадії цивільного процесу.

8. Цивільна процесуальна форма

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самопідготовки (4 год)

1. Цивільне процесуальне право в системі вітчизняного права

2. Цивільні процесуальні норми

3. Завдання і функції цивільного судочинства

4. Судова влада в цивільному процесі

5. Судові гарантії прав і свобод людини і громадянина (цивільно-процесуальний аспект)

6. Цивільний процес як наука і навчальна дисциплінаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.01 с.)