Тема 13. Судове доказування і докази 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Судове доказування і доказиЛекційне заняття 13 (8 год)

Поняття судового пізнання і судового доказування.

Мета, суб’єкти і стадії судового доказування.

Поняття предмету доказування.

Класифікація обставин, які входять до предмету доказування.

Доказові факти.

Факти, які не підлягають доказуванню: загальновідомі, преюдиційні, законні презумпції.

Обов’язок доказування, поняття, загальні правила розподілу обов’язків по доказуванню. Наслідки невиконання обов’язку по доказуванню

Роль суду в доказовій діяльності сторін і інших осіб, які беруть участь у справі.

Поняття, ознаки і значення судових доказів. класифікація доказів.

Засоби доказування, поняття і види.

Належність і допустимість засобів доказування.

Пояснення сторін і третіх осіб, їх особливість як самостійних засобів доказування. Поняття, види і доказове значення визнання стороною факту.

Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідків. Допит неповнолітнього свідка і специфіка його проведення. Імунітет свідка. Права і обов’язки свідка.

Письмові докази, поняття, характерні риси. Класифікація письмових доказів за змістом, формою, джерелами. Порядок витребування письмових доказів. Оспорювання письмових доказів за змістом і шляхом порушення спору про підроблення документів.


Протокол судового засідання як різновид письмового доказу.

Речові докази: поняття, види. Порядок подання і зберігання. Порядок огляду на місці. Звуко - і відеозаписи як докази. Порядок відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису та їх дослідження.

Висновок експерта та його види. Види експертизи і підстави для її проведення. Порядок призначення і проведення судової експертизи. Додаткова, повторна і комплексна експертиза. Процесуальні права і обов’язки експерта. Зміст висновку експерта. Оцінка висновку експерта. Відмінність висновку експерта від висновку органів державної влади і місцевого самоврядування та показань свідків.

Дослідження і оцінка судових доказів.

Судове доручення.

Забезпечення доказів.

Семінарське заняття 1 (2 год)

1. Поняття судового доказування в цивільному процесі.

2. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі.

3. Факти, які не підлягають доказуванню.

4. Обов’язок доказування

5. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

6. Класифікація доказів.

7. Оцінка доказів.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Питання для самостійної роботи (2 год)

1. Предмет доказування як фактичний склад правовідносини

2. Особливості доказування у справах про захист прав споживачів


3. Особливості доказування у справах про захист авторських прав

4. Особливості доказування у справах про поновлення на роботі

5. Особливості доказування у справах про позбавлення батьківських прав

 

Семінарське заняття 2 ( 2 год)

1. Пояснення сторін і третіх осіб.

2. Показання свідка.

3. Письмові докази.

4. Речові докази.

5. Висновок експерта.

6. Звуко - і відеозаписи.

7. Забезпечення доказів.

8. Судові доручення.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Питання для самостійної роботи (2 год)

1. Засоби доказування, поняття і види

2. Належність доказів і допустимість засобів доказування

3. Класифікація доказів і засобів доказування

4. Оцінка доказів (загальні правила)

5. Забезпечення доказів: підстави і порядок

 

Змістовний модуль 3

Особлива частина

Тема 14. Відкриття провадження у справі.

Лекційне заняття 14 (6 год)

Поняття і суть позовного провадження. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді. Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов і право на пред’явлення позову. Умови реалізації права на пред’явлення.

Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки його недотримання. Позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її зміст і форма. Об’єднання в позовній заяві кількох вимог, пов’язаних між собою. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Прийняття позовної заяви. Підстави для відмови в її прийнятті. Правові наслідки порушення цивільних справ у суді.

Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову: матеріально-правові і процесуальні. Зустрічний позов, порядок його пред’явлення.

Забезпечення позову. Підстави, порядок, заміна і скасування забезпечення позову. Відповідальність за порушення заходів по забезпеченню позову. Право відповідача на стягнення з позивача збитків, завданих йому забезпеченням позову.

Семінарське заняття 1 (3 год)

1. Загальна характеристика позову як засобу судового захисту суб’єктивних прав і законних інтересів

2. Питання класифікації позовів

3. Юридичні наслідки відсутності права на пред’явлення позову і права на задоволення позову

4. Особливості процесуальних засобів захисту відповідача проти позову

5. Відмова від позову та визнання позову як реалізація диспозитивних прав сторонами в цивільному процесі

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Семінарське заняття 2 (3 год)

1. Матеріально-правові і процесуальні наслідки порушення цивільної справи

2. Передумови права на пред’явлення позову і умови його належного здійснення

3. Суб’єктивні та об’єктивні умови для пред’явлення позову в цивільному судочинстві

4. Особливості процесуальних засобів захисту відповідача проти позову

5. Порядок забезпечення позову і його відміни від забезпечення доказів

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год)

1. Загальна характеристика позову як засобу судового захисту суб’єктивних прав і законних інтересів

2. Класифікація позовів

3. Юридичні наслідки відсутності права на пред’явлення позову і права на задоволення позову

4. відмова від позову та визнання позову як реалізація диспозитивних прав сторонами в цивільному процесі

5. Групові позови в цивільному судочинстві

 

Тема 15. Підготовка цивільної справи до судового розгляду ( провадження у справі до судового розгляду)

Лекційне заняття 15 (2 год)

 

1. Місце підготовки цивільної справи до судового розгляду в структурі цивільного процесу

2. Мета, завдання, значення підготовки цивільної справи до судового розгляду

3. Процесуальна форма підготовки цивільної справи до судового розгляду

4. Попереднє судове засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні)

5. Процесуальні дії суду та осіб, які беруть участь у справі по підготовці справи

6. Призначення справи до судового розгляду

7. Виклики до суду і інші повідомлення суду

8. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення

Семінарське заняття (4 год)

1. Мета, завдання і значення підготовки цивільної справи до судового розгляду

2. Зміст підготовки цивільних справ до судового розгляду

3. Дії сторін щодо підготовки справи до судового розгляду

4. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду

5. Мета, зміст попереднього судового засідання

6. Призначення справи до судового розгляду

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самостійної роботи (4 год)

1. Попереднє судове засідання в стадії підготовки справи до судового розгляду

2. Процесуальні права і обов’язки сторін при підготовці справи до судового розгляду

3. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду в апеляційному провадженні

4. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду в касаційному провадженні

5. Особливості підготовки справи про позбавлення батьківських прав до судового розгляду

6. Особливості підготовки справи по поновленню на роботі до судового розгляду

Тема 16. Судовий розгляд

Лекційне заняття 16 (2 год)

Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання - процесуальна форма судового розгляду. Складові частини судового засідання та їх зміст: підготовча, розгляд справи по суті, судові дебати, винесення і оголошення судового рішення.

Ускаладнення цивільного судочинства в стадії судового розгляду: відкладення розгляду справи, зупинення провадження в справі, закриття провадження в справі, залишення заяви без розгляду.

Фіксування судового процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. Протокол судового засідання, його зміст і значення. Право ознайомлення з протоколом, подання зауважень на протокол і їх розгляд.

Семінарське заняття 1 (2 год)

 

1. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільної справи

2. Судове засідання - процесуальна форма судового розгляду цивільної справи

3. Складові частини судового засідання та їх зміст: підготовча, розгляд справи по суті, судові дебати, винесення і оголошення судового рішення.

4. Фіксування судового процесу технічними засобами

5. Заочний розгляд справи

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Семінарське заняття 2 (2 год)

1. Відкладення судом розгляду цивільної справи: підстави, строки, порядок оформлення.

2. Зупинення провадження в справі: види, підстави та строки. Відновлення розгляду справи.

3. Закриття провадження в цивільній справі: підстави та правові наслідки.

4. Залишення заяви без розгляду : підстави та правові наслідки. Відмінність від закриття провадження в справі.

5. Фіксування судового процесу та протокол судового засідання. Зауваження на протокол, строки та порядок їх розгляду.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самостійної роботи (5 год)

1. Судовий розгляд як процесуальна функція цивільного судочинства

2. Судове засідання як реалізація процесуальної форми в цивільному судочинстві

3. Закінчення судочинства без розгляду справи по суті

4. Характеристика заочного провадження

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.025 с.)