ІІ. Предмет, мета та завдання дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Предмет, мета та завдання дисципліниПредметом навчальної дисципліни методика викладання шкільного курсу «Людина і суспільство» є процес вивчення суспільствознавства

Завдання курсу:

· надати студентам теоретичні знання про сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності старшокласників;

· сформувати практичні вміння і навички раціонального вибору методів і прийомів організації навчальної роботи з предмету;

· відпрацювати на практиці прийоми ефективної організації активної пізнавальної діяльності.

Предмет “Методика викладання курсу “Людина і суспільство” має сформувати у студентів такі знання:

· особливостей структури програм і навчально-методичного комплексу з курсу “Людина і суспільство”;

· специфіки організації вивчення інтегрованого курсу;

· методологічних і методичних засад створення і викладання курсу;

· методики формування системи понять, категорій, закономірностей;

· методики виховної роботи вчителя суспільствознавства.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

 

Модуль 1. Шкільний курс „Людина і суспільство”, особливості його вивчення

- чітко формулювати навчально-виховну та розвивальну мету кожного уроку;

- вивчити зміст Державного стандарту освіти, програму курсу “Людина і суспільство”;

- аналізувати навчально-методичний комплекс дисципліни “Людина і суспільство”, а також навчального курсу методика викладання “Людина і суспільство”.

- оволодіти прийомами формування в учнів світоглядних ідей;

- засвоїти специфіку формування філософських, економічних, соціологічних знань.

 

Модуль 2. Діяльність учителя і учнів у процесі вивчення курсу «Людина і суспільство»

- застосовувати сучасні освітні технології при викладанні суспільствознавчих дисциплін;

- застосовувати прийоми організації діяльності учнів на творчому рівні;

- через вивчення теоретичного матеріалу інтегрованого курсу здійснювати виховний вплив на старшокласників;

- використовувати комплексну систему оцінювання знань.

 

ІІІ. Розподіл навчального часу

ІІІ. 1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр Всього годин Розподіл навчального часу за видами занять семест-рова атестація
лекції лабораторні практичні семінарські модульний контроль індиві-дуальна робота самостійна робота
  - залік
Всього -   залік

ІІІ. 2. Розподіл навчального часу за темами і видами занять

Номери та найменування тем модулів Всього годин Розподіл навчального часу за видами занять
лекції лабора-торні практичні семі-нарські моду-льний контроль індиві-дуальна робота самос-тійна робота
Модуль 1. Шкільний курс „Людина і суспільство”, особливості його вивчення -
Тема 1. Предмет, завдання, структура курсу „Методика викладання курсу „Людина і суспільство” - -
Тема 2. Формування системи знань на уроках курсу „ Людина і суспільство” - -
Тема 3. Формування наукового світогляду при вивченні курсу „Людина і суспільство” - -
Тема 4. Філософська освіта старшокласників - -
Тема 5. Методика вивчення економічних, соціологічних понять -
Модуль 2. Діяльність учителя і учнів у процесі вивчення курсу -
Тема 1-2. Загальні методи викладання курсу „Людина і суспільство” - -
Тема 3. Підготовка учителя до уроку суспільствознавства. - -
Тема 4. Типи і структура уроків курсу „Людина і суспільство” -
Тема 5. Форми навчальних занять з курсу „Людина і суспільство” - -
Тема 6. Результати вивчення курсу, способи їх діагностування та оцінювання - - -
Тема 7. Організація позакласної роботи - - - -
Всього кредитів: 2 кредити -
  Види індивідуальної роботи   Скласти конспект, тези   Опрацювати за пам’яткою для аналізу програм Тематика індивідуальних завдань   Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти та науки України щодо викладання курсу„Людина і суспільство”. Вивчити основні документи щодо викладання суспільствознавства: Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Суспільствознавство //Освіта України. – 2004. – №5(січень). – С.4 – 6. та програми для загальноосвітніх навчальних закладів, розділ „Людина і суспільство”, 11 клас // Історія в школах України. – 2001. – №5. – №6. Ознайомитися з методичними посібниками з викладання курсу„Людина і суспільство”. Ознайомитися з навчальною та додатковою літературою для учнів.
М.1   Оформити папку     Скласти каталог     Скласти каталог Розробити авторську програму однієї із складових дисциплін курсу „Людина і суспільство”. Для випереджаючого завдання скласти список рекомендованої літератури до однієї з тем курсу. Підготувати огляд сучасних публікацій періодичної педагогічної преси.
М. 2   Індивідуальні навчально-дослідні завдання Індивідуальні навчально-дослідні завдання   Підготувати термінологічний практикум до розділу курсу„Людина і суспільство” (за вибором). Написати реферат з методики викладання курсу„Людина і суспільство”.

 

VІІІ. Оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни

Критерії оцінювання знань і вмінь з курсу

“Методика викладання курсу «Людина і суспільство»”:

Оцінка 12 (98-100 балів);

Оцінка 11 (94-97 балів);

Оцінка 10 (90-93 балів) виставляється якщо, студент:

– відповідь студента на рівні самостійного мислення з елементами творчого мислення: знання структури курсу, теми, питання, що викладається, вміння скласти розгорнутий план з питання, вміння користуватися понятійним апаратом, точність формулювань, вміння синтезувати знання з ряду тем. Грамотне і логічно струнке викладання матеріалу. Студент не затрудняється з відповіддю при видозмінені питання, вільно справляється з практичними завданнями, володіє різнобічними навичками і прийомами їх виконання;

– програмний матеріал засвоєний повністю;

– вміння застосовувати свої знання для аналізу сучасної дійсності;

– глибоке знання першоджерел, уміння самостійно викладати їх зміст, робити висновки;

– знання додаткової літератури;

– студент виявляє ерудицію, вільно володіє науково-історичною термінологією, добре поінфор­мова­ний із загальних проблем навчальної дисципліни.

Оцінка 9 (85-90 балів);

Оцінка 8 (80-84 бали);

Оцінка 7 (75-79 балів) виставляється якщо, студент:

– відповідь студента будується на рівні самостійного мислення. Хороше знання структури курсу. Викладання грамотне по суті. Тверде засвоєння програмного матеріалу. Володіє навичками та прийомами виконання практичних завдань;

– програмний матеріал засвоєний. Можливі несуттєві прогалини в засвоєнні деяких неосновних питань;

– студент здатний використовувати свої знання для аналізу сучасної дійсності;

– знання першоджерел та іншої передбаченої програмою літератури.

Оцінка 6 (70-74 бали);

Оцінка 5 (65-69 балів);

Оцінка 4 (60-64 бали) виставляється якщо, студент:

– студент не може повністю самостійно викласти матеріал, не має чіткого уявлення про структуру курсу, питання висвітлює поверхово, без достатньої глибини. Практичні завдання виконує з допомогою викладача;

– програмний матеріал засвоєно із суттєвими прогалинами з деяких принципових питань;

– студент не завжди у змозі використати вивчений матеріал для аналізу історичних подій, сучасності;

– поверхове знання першоджерел і програмної літератури.

Оцінка 3 (35-59 балів);

Оцінка 1-2 (0-34 бали) виставляється якщо, студент:

– студент не в змозі дати відповідь по суті поставлених питань, не розбирається в структурі курсу, основах його змісту. Самостійно не може виконати жодного практичного завдання;

– по кожній з тем курсу має місце незнання найбільш принципових питань, наявне також невміння виділити такого роду питання чи проблеми, нездатність навіть з допомогою викладача розкрити зміст того чи іншого питання;

– незнання в основі своєї суті проблем не дає змоги застосувати знання у практичній площині;

– незнання основних першоджерел і програмної літератури.

VІІІ. 2. Оцінювання за 100 бальною системою навчальної роботи студентів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.7.207 (0.011 с.)