Еталон відповіді: на вентральному боці другого зародка утвориться нервова трубка, хорда, соміти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еталон відповіді: на вентральному боці другого зародка утвориться нервова трубка, хорда, соміти. 

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

1. Перевірка вихідного рівня знань за допомогою тестового контролю.

2. При обговоренні питань теми наголос робиться на складних для засвоєння та проблемних питаннях.

3. Виконання студентами самостійної навчально-дослідницької роботи під контролем і з залученням при необхідності консультацій викладача.

4. Оформлення протоколу студентами

5. Контроль набутих студентами при виконанні самостійної навчально-дослідницької роботи, завдань знань-умінь за допомогою тестового контролю.

6. Аналіз виконання студентами всіх форм роботи (теоретичної підготовки до занятття, участі в обговоренні теоретичних питань, самостійної науково-дослідницької роботи, кінцевого рівня умінь), підведення підсумків і виставлення оцінок.

б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)

№ п\п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
I Підготовчий етап    
1. 2.   3. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань Обговорення теоретичних питань     Тести для перевірки вихідного рівня знань Таблиці, теоретичні питання
II Основний етап      
4.   5. Виконання самостійної навчально- дослідницької роботи та оформлення протоколу Контроль виконання завдань самостійної роботи Набір мікропрепаратів, мікроскопи, лупи, підручники, посібники, методичні рекомендації  
III Заключний етап    
6.   7.     Перевірка кінцевого рівня знань-умінь Виставлення оцінок і балів. Домашнє завдання   Тести для перевірки кінцевого рівня знань
             

 

в) Зразки тестів для перевірки кінцевого рівня знань

1. В основі тотіпотентності лежить:

A. Накопичення клітиною достатньої для розвитку цілого організму кількості поживних речовин і енергії

B. Ампфлікація генів

C. Здатність до клітинної індукції

D. Збереження клітиною повноцінної генетичної інформації

E. Висока специфічність клітини

 

2. У патології людини значна роль належить, так званим фенокопіям, що нагадують за своїм проявом генетично зумовлені зміни і викликані несприятливим впливом будь яких факторів. На якому етапі виникають фенокопії?

A. Під час сперматогенезу у батька

B. Під час овогенезу у матері

C. Під час запліднення

D. Під час пологів

E. На етапі реалізації генетичної інформації

 

3. У дитини відсутні потові залози (ангідрія). Ця вада – наслідок порушення закладки в ембріогенезі:

A. Ектодерми

B. Ентодерми

C. Склеротому

D. Дерматому

E. Спланхнотому

 

4. Визначте фазу в онтогенезі людини, коли утворюється хорда:

A. Гаструляція

B. Гістогенез

C. Нейруляція

D. Диференціація

E. Органогенез

 

5. В онтогенезі людини в результаті дроблення утворюється три різні за величиною бластомери. Визначте тип дроблення зиготи:

A. Повне, рівномірне, асихронне

B. Повне, рівномірне, синхронне

C. Неповне, асинхронне

D. Повне, нерівномірне, асинхронне

E. Вірно А + В

 

6. Наприкінці 4-го місяця ембріонального розвитку відбувається закладка важливих частин зубів – емалі і дентину. З яких зародкових листків вони утворюються?

A. З ектодерми

B. Емаль з ектодерми, дентин з мезодерми

C. З мезодерми

D. Емаль з мезодерми, дентин з ектодерми

E. З ектодерми

 

7. В залежності від причини всі вроджені вади розвитку поділяють на:

A. Ендогенні, екзогенні, гомогенні, гаметопатії

B. Спадкові, екзогенні, мультифакторіальні

C. Філогенетично зумовлені, нефілогенетичні, екзогені

D. Спадкові, середовищні

E. Бластопатії, ембріопатії, фенопатії

 

8. Основним періодом ембріогенезу, на протязі якого відбувається поява зародкових листків, являється:

A. Запліднення

B. Дроблення

C. Гаструляція

D. Гісто- і органогенез

E. Утворення провізорних органів

 

9. При обстеженні дитини тижневого віку встановлено дефект міжшлуночкової перетинки серця. Така ознака онтофілогенетично обумовлена і зустрічається у хребетних тварин:

A. Ссавців

B. Птахів

C. Плазунів

D. Земноводних

E. Риб

 

10. На ранніх стадіях пренатального розвитку дія токсичних речовин є найбільш небезпечною, тому що:

A. В цей період відбувається закладка основних тканин і органів зародка

B. Активно здійснюються процеси поділу і диференціювання клітин

C. Висока проникливість плазматичних мембран для токсичних речовин

D. Вірно А + В

E. Вірно А + В + С

 

11. У новонародженого мікроцефалія. Лікар рахує, що це пов’язано з використанням жінкою в період вагітності актоміцину Д. На які зародкові листки подіяв тератоген?

A. Ектодерму

B. Ентодерму

C. Мезодерму

D. Дерматом

E. А + В

 

12. Вкажіть вірну відповідь. Провізорний орган, який відсутній у „чистому” виді у ссавців:

A. Жовтковий мішок

B. Амніон

C. Алантоїз

D. Хоріон

E. Плацента

 

13. Вкажіть найбільш вірну відповідь. Суть вчення про критичні періоди розвитку найбільш повно відображена у визначенні:

A. Існують періоди найменшої резестентності зародків до певних факторів зовнішнього середовища

B. Існують критичні періоди, в які зародки найбільш чутливі до всіх пошкроджуючих факторів

C. В періоди інплантації, плацентації і пологів ембріон найбільш чутливий до дії зовнішніх факторів

D. В ембріональному онтогенезі існують періоди, коли відбуваються різні зміни умов існування і перебудова усіх систем органів, в які зародок найбільш чутливий до тих чи інших зовнішніх факторів

E. У процесі розвитку в організму бувають періоди, коли на реалізацію генетичної інформації значно впливають зовнішні умови – це періоди підвищеної чутливості до дії несприятливих факторів середовища.

 

Заняття № 21.

Тема: Постнатальний період онтогенезу. Біологічні механізми підтримання гомеостазу людини

І. Актуальність теми: Тема заняття включає питання, що відображають важливі аспекти у вивченні індивідуального життєвого циклу людини з урахуванням її біосоціальної природи і вводить в коло медико-біологічних проблем валеології, геронтології і геріатрії.

Значна увага на даному занятті приділяється питанню біологічних ритмів людини, проблемі регенерації, сучасним досягненням і перспективам трансплантації. Все це має важливе значення для розуміння основних регуляторних гомеостатичних механізмів, які функціонують на рівні тканин, органів і цілісного організму, а також закладає біологічну основу того фундамента, на основі якого розбудовуються загальні засади і принципи відновної терапії та хірургії.

II. Цілі навчання

Загальна ціль:

- аналізувати основні закономірності постнатального періоду онтогенезу людини та біологічні механізми підтримання гомеостазу, які функціонують на рівні клітин, тканин, органів, цілісного організму.

- інтерпретувати сучасні теорії старіння для розуміння факторів ризику передчасного старіння та способів нормалізації функцій організму в похилому і старечому віці, виділивши серед них роль здорового способу життя, економічних та соціальних факторів.

 

Конкретні цілі:

- інтерпретувати періодизацію постембріонального періоду онтогенезу людини.

- пояснювати співвідношення процесу росту та диференціювання в постнатальному періоді індивідуального розвитку людини.

- інтерпретувати сучасні теорії старіння для розуміння ролі соціальних факторів та профілактичної медицини для продовження життя людини.

- аналізувати медико-біологічні аспекти у вивченні біологічних ритмів і полів людини.

- трактувати особливості регенеративних процесів у людини та їх значення для забезпечення цілісності організму, його гомеостазу.

- інтерпретувати проблему трансплантації органів і тканин у людини в світлі сучасних досягнень і перспектив в трансплантології.

 

III. Забезпечення вихідного рівня знань - умінь:

А. Література

Основна:

1. Медична біологія \ За ред. проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник/ Видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С.

2. Медична біологія:\ За ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори.- Вінниця: Нова книга, 2004.– С. 258-275

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища школа, 1992. - С. 154-183.

4. Биология. В 2-х кн.: Учебник для мед.вузов/. Ярыгин В.Н., Васильєва В.И.и др./ под редакцией В.Н.Ярыгина/--М: Высшая школа, 2004. Кн. І - С . 276 – 280, 368-409

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології \Під заг. ред. проф. Р.П. Піскун. – Вінниця, 1995, - С. 53-54.

6. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є. Булах, проф. О.П. Яворовського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 С.19-30.

Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. - Чернівці. Медакадемія, 2004, - 579с.

3. Стовбурові клітини/ В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора. – Одеса: Одес. держ. ун-т, 2004. – 228 с. – Рос. мова

4. Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 2006. 304 с.

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-ох томах. ТЗ.: Пер.с англ./ Под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 1990 – 376с.

6. Балахонов А.В. Ошибки развития. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. «ЭЛБИ-СПб». 2001 – 288 с.

7. Медична біологія. Посібник з практичних занять /За ред. О. В. Романенко. – Київ: Здоров’я, 2005 – 372 с.: іл.

 

Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань:

1. В онтогенезі людини постембріональним (постнатальним) періодом називається:

A. Весь період розвитку організму

B. Період від моменту народження до природної смерті

C. Період формування фенотипу

D. Період росту, диференціювання

E. Період ембріонізації, росту, статевої зрілості

 

2. Вкажіть, коли закінчується постембріональний розвиток тварин:

A. Після втрати репродуктивної функції

B. Після формування фенотипу

C. З настанням повної статевої зрілості

D. З початком старіння організму

E. Із завершенням життя

 

3. Визначте тип постембріонального розвитку, при якому народжена тварина зразу подібна на дорослу особину:

A. Прискорений розвиток

B. Прямий розвиток

C. Непрямий розвиток

D. Прогресивний розвиток

E. Визначений розвиток

 

4. Визначте ріст організмів, які при досягненні статевої зрілості призупиняють ріст:

A. Невизначений

B. Визначений

C. Періодичний

D. Необмежений

E. Екваційний

 

5. Основний гормон, що регулює процеси росту і розвитку організму людини:

A. Соматостанін

B. Соматотропін

C. Соматоліберин

D. Серотонін

E. Тестостерон

 

6. Гормон росту синтезується в:

A. Щитовидній залозі

B. Гіпоталамусі

C. Передній долі гіпофіза

D. Середній долі гіпофіза

E. Задній долі гіпофіза

 

7. Розвиток, при якому особина проходить стадію личинки:

A. Непрямий

B. Прямий

C. З метаморфозом

D. Визначений

E. Постнатальний

 

8. Зазначте, які процеси припиняються при клінічній смерті:

A. Серцебиття

B. Дихання

C. Самооновлення клітин

D. А + В

E. А + В + С

 

9. Для процесу старіння характерні зміни у функціонуванні важливих систем організму, зокрема пригнічення процесів гаметогенезу. Менопауза у сучасних жінок настає у віці:

A. 30-35 років

B. 35-40 років

C. 40-45 років

D. 45-50 років

E. 50-55 років

 

10. Регенерація – це:

A. Відновлення втрачених або пошкоджених органів

B. Відновлення цілого організму з його частин

C. Збільшення розмірів і маси тіла

D. А + В

E. А + В + С

 

11. Сумарне біологічне поле людини – це:

A. Сукупність біострумів, що циркулюють в центральній нервовій системі

B. Сумарне магнітне поле, що генерується рухом електричних зарядів

C. Сукупність всіх електромагнітних коливань, що відбуваються в різних органах і системах, які синхронізовані в своїй активності

D. А + В

E. А + В + С

 

12. Циклічні коливання інтенсивності і характеру біологічних процесів і явищ - це:

A. Добові ритми

B. Сезонні ритми

C. Річні ритми

D. А + В + С

E. В + С

 

13. Як називається пересаджування органів і тканин від однієї особини іншій, яка належить до того ж виду:

A. Аутотрансплантація

B. Алотрансплантація

C. Ксенотрансплантаця

D. Пластична операція

E. Косметична операція

 

14. Відновлення втрачених частин органів у людини здійснюється шляхом:

A. Епіморфозу

B. Морфалаксису

C. Ендоморфозу

D. А + В

E. А + В + С

 

15. Стрибкоподібний ріст у хлопчиків спостерігається у віці:

A. 7-8 років

B. 8-10 років

C. 10-12 років

D. 13-16 років

E. 15-16 років

 

16. Стрибкоподібний ріст у дівчаток спостерігається у віці:

A. 6-7 років

B. 7-9 років

C. 9-10 років

D. 11-13 років

E. 12-15 років

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Постнатальний онтогенез, його періодизація 1)визначення; 2)вікові періоди життя; 3) хронологічний вік; 4) біологічний вік
2. Розвиток 1) прямий; 2) непрямий
3. Ріст 1)визначений; 2) невизначений; 3) гормональна регуляція
4. Особливості розвитку людини в зв’язку з її біосоціальною суттю 1)генетичний контроль; 2) гормональна регуляція; 3) вплив соціальних факторів; 4) вплив факторів середовища; 5) критичні періоди; 6)біополе; 7)біоритми; 8)фенотиповий поліморфізм
5. Період старості як етап онтогенезу 1)процеси старіння; 2)теорії старіння; 3) тривалість життя; 4) клінічна смерть; 5) біологічна смерть; 6) геронтологія; 7) геріатрія
6. Регенерація 1)фізіологічна; 2)репаративна; 3)патологічна; 4)типова; 5)атипова; 6)епіморфоз; 7)морфалаксис; 8)ендоморфоз (регенераційна гіпертрофія); 9) значення
7. Трансплантація 1) аутотрансплантація; 2) алотрансплантація; 3) ксенотрансплантація; 4) значення

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.025 с.)