Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Б. Зразки тестів для перевірки вихідного рівня знань1. Відомо, що система крові АВ0 детермінується трьома алелями гена І - ІА, ІВ0. Як називається наявність кількох алелей одного гена:

А. Ізоалелі

В. Генокопії

С. Множинні алелі

D. Плейотропія

Е. Полімерія

 

2. Множинні алелі є наслідком:

А. Гібридизації

В. Комбінування

С. Мутацій

D. Модифікацій

Е.Усі варіанти вірні.

 

3. Здатність гена детермінувати прояв кількох ознак отримала назву:

А. Пенетрантність

В. Експресивність

С. Плейотропія

D. Генокопія

Е. Фенокопія

 

4. Генотип є дискретною системою, оскільки його складовими є дискретні одиниці спадковості:

А. Молекули ДНК

В. Нуклеотиди

С. Кодони

D. Гени

Е. Хромосоми

 

5. Генотип є цілісною системою тому що:

А. Структурно дискретний

В. Структурно інтегрований

С. Функціонально інтегрований

D. Залежний від середовища

Е. Функціонально дискретний

 

6. Взаємодію алельних генів називають:

А. Міжхромосомною

В. Міжалельною

С. Внутрішньохромосомною

D. Внутрішньоалельною

Е. Множинними алелями

 

7. Розрізняють такі види взаємодії алельних генів:

А. Домінування, неповне домінування

В. Плейотропію

С. Кодомінування, наддомінування

D. Вірно А + В

Е. Вірно А + С

 

8. Взаємодія алельних генів, за якої у гетерозигот домінантний ген проявляє більш високу експресивність, носить назву:

А. Повного домінування

В. Неповного домінування

С. Кодомінування

D. Наддомінування

Е. Плейотропії

 

9. Взаємодія алельних генів, за якої у гетерозиготного організму фенотипно проявляються обидва алелі (алельні гени рівнозначні), називається:

А. Повним домінуванням

В. Неповним домінуванням

С. Наддомінуванням

D. Комплементарністю

Е. Кодомінуванням

 

10. Взаємодію неалельних генів називають:

А. Міжхромосомною

В. Внутрішньохромосомною

С. Міжалельною

D. Внутрішньоалельною

Е. Множинними алелями

 

11. Розрізняють такі види взаємодії неалельних генів:

А. Фенокопії, генокопії

В. Епістаз, кодомінування

С. Епістаз, полімерія, комплементарність

D. Полімерія, повне домінування, наддомінування

Е. Компліментарність, фенокопії, генокопії

 

12. Взаємодія неалельних генів (міжалельна взаємодія), за якої одночасна присутність в генотипі двох домінантних чи рецесивних генів різних алельних пар призводить до появи нової ознаки, називається:

А. Епістазом

В. Кодомінуванням

С. Генокопією

D. Комплементарністю

Е. Полімерією

 

13. Взаємодія неалельних генів (міжалельна взаємодія), за якої домінантний або рецесивний ген однієї алельної пари пригнічує дію домінантного гена іншої алельної пари, називається:

А. Епістазом

В. Кодомінуванням

С. Генокопією

D. Комплементарністю

Е. Полімерією

 

14. Взаємодія неалельних генів (міжалельна взаємодія), за якої гени різних алельних пар відповідають за ступінь прояву однієї ознаки, називають:

А. Епістазом

В. Кодомінуванням

С. Генокопією

D. Комплементарністю

Е. Полімерією

 

15. Частоту фенотипного прояву гена, яка вимірюється відсотковим відношенням кількості особин, які мають дану ознаку, до кількості особин, які мають даний ген, називають:

А. Генокопіями

В. Фенокопіями

С. Пенетрантністю

D. Експресивністю

Е. Плейотропією

 

16. Ступінь фенотипного прояву гена отримала назву:

А. Геном

В. Генофонд

С. Пенетрантність

D. Експресивність

Е. Плейотропія

 

17. Закони Менделя мають обмежену дію тому, що значна частка генів:

А. Пов’язана структурно, що обмежує їх незалежне успадкування

В. Пов’язана функціонально, оскільки продукти їх експресії взаємодіють

С. Представлена різними варіантами (серіями алелей), оскільки існують множинні алелі з різним фенотипним проявом

D. Проявляється залежно від умов середовища, оскільки має варіюючу експресивність

Е. Усі варіанти вірні

 

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Множинні алелі 1)Визначення; 2)механізм виникнення; 3)особливості формування фенотипу; 4)значення
2. Плейотропія 1)визначення; 2)види
3. Генотип як цілісна система 1)структурна дискретність; 2)функціональна інтегрованість; 3)пенетрантність, 4)експресивнісь; 5)мультифакторний принцип формування фенотипу
4. Взаємодія алель них генів 1)повне домінування;2) неповне домінування; 3)наддомінування; 4)кодомінування
5. Взаємодія неалельних генів 1)комплементарність; 2)епістаз; 3)полімерія
6. Генетика груп крові 1)системи крові АВ0, MN, резус; 2)гени систем крові АВ0, MN, резус; 3)види взаємодії генів в межах кожної системи крові

Граф логічної структури змісту

 


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичний матеріал даної теми і виконати навчально-дослідницьку роботу.

 

а) Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

1. Множинні алелі: сутність, механізми виникнення, особливості формування фенотипу, медичне значення .

2. Плейотропія, її види.

3. Генотип людини як цілісна система, його структурна дискретність і функціональна інтегрованість. Мультифакторіальний принцип формування фенотипу.

4. Взаємодія алельних генів:

- домінування повне;

- неповне домінування;

- наддомінування;

- кодомінування.

5. Взаємодія неалельних генів

- комплементарність;

- епістаз;

- полімерія.

6. Гени систем крові АВО, МN та резус. Види взаємодії генів в межах цих систем.

7. Пенетрантність та експресивність.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Виконати індивідуальне програмоване завдання.

2. Оформити протокол.

в) Інструкції до виконання індивідуального програмованого завдання:

При виконанні індивідуального програмованого завдання виробити уміння:

- визначати множинні алелі, особливості формування фенотипу при множинному алелізмі, закономірності успадкування;

- визначити плейотропну дію гена та її види;

- розглядати генотип як цілісну систему;

- визначати види взаємодії алельних генів, прогнозувати прояв взаємодії алельних генів у нащадків;

- визначати види взаємодії неалельних генів, прогнозувати прояв взаємодії неалельних генів у нащадків;

- інтерпретувати і прогнозувати успадкування груп крові систем АВО, MN, резус;

- пояснювати суть і механізм резус-конфлікту.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.185.78 (0.017 с.)