Критерії та норми оцінювання знань слухачів із психології вищої школиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії та норми оцінювання знань слухачів із психології вищої школиПри оцінюванні знань, умінь і навичок слухачів із психології вищої школи враховується:

1) характер засвоєння наявних знань слухача з психології (рівень) усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність знань);

2) якість актуалізації слухачем знань із психології вищої школи (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення);

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних фактів, сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці;

4) прояв творчості й самостійності в навчально-пізнавальній діяльності;

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність виконання, ретельність тощо).

Особливими вимогамидо знань слухачів із психології вищої: школи є:

· знання психологічних основ навчання і виховання у вищій школі як однієї з найважливіших передумов розвитку особистості! майбутнього викладача;

· усвідомлення психологічних закономірностей формування особистості студента в період вузівського навчання;

· уміння показати можливості застосування здобутків психологічної науки для підвищення ефективності науково-педагогічної діяльності, виховання і навчання студентської молоді;

· розуміння ролі психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу.

Норми оцінювання:

Оцінки «відмінно»заслуговує слухач, який виявив всебічні, систематичні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений з основною додатковою психологічною літературою.

Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних категорій і понять психології вищої школи, усвідомлюють значення наукових знань для організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності викладача, творчо використовують їх при розв'язанні ситуаційних психологічних задач.

Оцінки «добре»заслуговує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу, успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну психологічну літературу.

Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили систематичні знання із психології вищої школи і здатні до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної діяльності. Проте при цьому вони допустили несуттєві неточності, пропуски, помилки, які змогли самостійно виправити.

Оцінки «задовільно»заслуговує студент, який виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, частково справився з виконанням передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої основної психологічної літератури.

Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки у відповіді на семінарському занятті, іспиті або при виконанні залікових завдань, але продемонстрували здатність усунути ці помилки за допомогою викладача.

Оцінка «незадовільно»виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не знайомий з основною психологічною літературою.

Як правило, «незадовільна» оцінка виставляється студентам, в яких відсутні знання з психології вищої школи, або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійної діяльності.

 

IV. Література до всього курсу

1. Закон України «Про вищу освіту» // Освіта-2002. - 20-27 лютого.

2. Національна Доктрина розвитку освіти // Освіта. - 2002. - 24 квітня - 1 травня. - С. 2-4.

3. Аванесова А. С., Вербицкий А. А. Основы педагогики и психологии высшей школы. - М.: МГУ, 1986. - 302 с.

4. Барнс Л. Б., Кристенсен К. Р., Хансен Э. Д. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература): Пер. с англ. - М.: Гардарики, 2000. - 501 с.

5. Галузинский В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. - К.: Інтел, 1995. - 168 с.

6. Головінський І. 3. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищ. шк. - К.: Аконіт, 2003. - 288 с.

7. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Университетское, 1993. -368 с.

8. Коваленюк Т. П. Психология профессионального образования: Уч.- практ. пос. - М.: МГАУ им. В. П. Горячки, 2001. - 69 с.

9. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. -К.:КСУ, 2004. -176 с.

10. Мороз О. Г., Падалка О. С, Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи. - К.: НПУ, 2003. - 267 с.

11. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. І Мороза О. Г. - К.: НПУ, 2000. - 337 с.

12. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. - М.: МГУ, 1986. - 303 с.

13. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С. И. Самыгина. - Ростов - на -Дону, 1998.-544 с.

14. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - 2-е изд., доп. и пер. - Ростов-на-Дону:Феникс, 2002. - 544 о

15. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник і преподавателя высшей школы. - М.: Педагогическое общество России, 1999.-354 с.

16. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи / Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 44 с.

17. Практическая психология для преподавателей / М. К. Тутушкина, В. Л. Васильєв, С. А. Волков и др. - М.: Филин, 1997. - 328 с.

18. Слєпкань 3. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.: Вища школа, 2005. - 240 с.

19. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 304 с.

20. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособ. - 2-е изд. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 348 с.

 

 

Модуль 1.

ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

 

Тема 1.1. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, її ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА

МЕТОДИ

Конспект лекції

 

План

1.1.1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань.

1.1.2. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті.

1.1.3. Предмет і основні категорії психології вищої школи.

1.1.4. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні.

1.1.5. Зв'язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань.

1.1.6. Методологія і принципи психологічного дослідження.

1.1.7. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження.

1.1.8. Дослідницькі вміння. Етика дослідника.

Основні поняття теми: психологія вищої школи, предмет психології вищої школи, гуманітаризація освіти, гуманізація, інтеграція наук, навчання, розвиток, виховання, синергія, методологія, методи психології вищої школи, методика дослідження, об'єкт дослідження, предмет дослідження.

 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти, як визначено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науковоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці.

Розв'язати ці складні завдання може лише нова генерація викладачів-професіоналів, покликаних розвивати задатки, виявляти таланти, зберігати індивідуальність кожного студента. Високий рівень наукової компетентності в поєднанні з педагогічною майстерністю і психологічною культурою викладачів, впровадження здобутків психологічної науки в педагогічну практику - реальна передумова підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі, реалізації принципів демократизації і гуманізації вищої освіти.

Законом України «Про вищу освіту» визначено, що на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом переважно особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури [Стаття 48, п. 3].

Однією зі складових змісту магістерської підготовки та навчання в аспірантурі є психолого-педагогічний блок дисциплін, серед яких особливо важливе значення має психологія вищої школи.

Виникнення психологи вищої школиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)