Організація та порядок розслідування нещасного випадку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація та порядок розслідування нещасного випадкуУ разі настання нещасного випадку:

І. Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, чи інша особа (свідок нещасного випадку) повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці (далі - безпосередній керівник робіт), чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

ІІ. Безпосередній керівникробіт (уповноважена особа підприємства) зобов'язаний:

- терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

- негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі - устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Під терміном «керівник робіт» розуміється уповноважена робо-

тодавцем особа, яка виконує розпорядчі функції, тобто, керує процесом виконання робіт. Це може бути майстер, керівник цеху, бригадир, тобто, особа, яка видає завдання і контролює хід його виконання.

ІІІ. Лікувально-профілактичний заклад у разі звернення потерпілого повинен передати протягом доби з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за формою, наведеною на рис. 2.1:

 

 
 
_______________________________ (найменування лікувально- _______________________________ профілактичного закладу, _____________________________ ініціали та прізвище керівника) ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві 1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ________________ 2. Вік (повних років) _______________________________________ 3. Місце проживання ________________________________________ 4. Найменування і місцезнаходження підприємства, де працює потерпілий ___________________________________________________ 5. Попередній діагноз _______________________________________ 6. Дата: травмування (захворювання, отруєння) ____ _____________ 20__ р. встановлення діагнозу ____ _____________ 20__ р. госпіталізації ____ _____________ 20__ р. 7. Місце госпіталізації _____________________________________ (найменування лікувально-профілактичного закладу) 8. Небезпечний, шкідливий виробничий фактор, який спричинив травмування (захворювання, отруєння) __________________________ 9. Дата і час передачі первинної інформації ____ _____________ 20__ р. _____ год. ____ хв. ____________ __________________________ (посада особи, яка надіслала повідомлення) (підпис) (ініціали та прізвище) ____________ __________________________ (посада особи, яка надіслала повідомлення) (підпис) (ініціали та прізвище)   Рис. 2.1. Зразок повідомлення про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві    


1) підприємству, де працює потерпілий;

2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно;

3) територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;

4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Лікувально-профілактичний заклад обов’язково проводить у порядку, встановленому МОЗ:

· необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп’яніння;

· визначає ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10)

Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми подаються на запит роботодавця, Фонду до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку (далі - комісія) або голови комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.

Якщо в територіальному управлінні Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства відсутнє повідомлення від роботодав­ця про випадок (передбачений п. 37 Порядку) після закінчення одного робочого дня з часу надходження повідомлення від лікувально-профілактичного закладу, або не проведено розслідування комісією підпри­ємства після закінчення п'яти робочих днів, то нещасний випадок можна вважати прихованим.

ІV. Роботодавець,одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку, згідно якому необхідно проводити спеціальне розслідування)

зобов’язаний:

· протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії «Повідомлення про нещасний випадок» (рис. 2.3.).

· якщо особа, що постраждала, знаходиться на лікуванні у лікувально-профілактичному закладі, то в строк до однієї доби надіслати лікарсько-експертній комісії цього закладу «Запит про ступінь тяжкості виробничої травми» (рис. 2.2.) та отримати на нього медичний висновок.

· Після отримання медичного висновку про ступінь тяжкості виробничої травми негайно передати з використанням засобів зв'язку та протягом однієї доби на папері «Повідомлення про нещасний випадок» (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медтехнологія» м. Київ, вул. Польова, 11 5, тел. 0 (44) 321-88-44 14.04.2010 № 03/18 Голові лікарсько-експертної комісії Київської міської лікарні № 23 Соколенку К. І. Шановний Кириле Івановичу! Відповідно до пункту 6 Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердже­ного наказом Міністерства охорони здоров'я України від 4 липня 2007 р. № 370 прошу на­дати медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми, отриманої 13 квітня 2010 року о 9 год. 25 хв. працівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Медтехнологія» Недбайлом Олегом Івановичам, який перебуває на лікуванні у вашій лікарні.   Директор підприємства Височенко Л. П. Височенко   Рис. 2.2. Приклад оформлення запиту до лікарсько-експертної комісії про ступінь тяжкості виробничої травми

 

 


Повідомлення (рис. 2.3) розсилається:

· Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок 1. Дата і час настання нещасного випадку ____________________ 2. Найменування підприємства та органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить ________________________ 3. Код підприємства згідно з: ЄДРПОУ_______________________________________________ КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) ____________ КОАТУУ (класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України) ________________________________ КОПФГ (класифікація організаційно-правових форм господарювання) __________________________________________ КОДУ (класифікація органів державного управління) ________ 4. Місцезнаходження та телефон підприємства, працівником якого є потерпілий __________________________________________ 5. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця, приміщення тощо), і його стисла характеристика ______ 6. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я та по батькові _______________________________ характер травм __________________________________________ дата смерті ______________________________________________ місце роботи ____________________________________________ професія _______________________________________________ дата народження (число, місяць, рік) ________________________ загальний стаж роботи ___________________________________ стаж роботи за професією (посадою) ________________________ сімейний стан ___________________________________________ прізвище, ім'я та по батькові дітей із зазначенням року їх народження ________________________________________________ 7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку (згідно з класифікатором, зазначеним у додатку 4 до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві) _____________ 8. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який здійснює державний нагляд на підприємстві, де стався нещасний випадок _________________________________________ 9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний випадок ___________________ 10. Дата і час передачі інформації __________________________ 11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала інформацію____ 12. Причина несвоєчасної передачі інформації ________________ ____________________________________________________________________ (керівник підприємства, установи, організації, який надіслав повідомлення) (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. Рис. 2.3. Зразок повідомлення про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві  

 


· керівникові первинної організації профспілки незалежно від

членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими

працівниками особі з питань охорони праці);

· керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

· органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

· закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

2) наказом по підприємству (рис.2.4.) протягом доби утворити

комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку).

Медичний висновок про ступінь тяжкості виробничої травми надається виключно лікарсько-експертною комісією лікувально-профілактичного закладу, де здійснюється лікування особи, що постраждала в строк до однієї доби з моменту надходження запиту роботодавця та/або голови комісії.

Для визначення необхідності призначення спеціального розслідування нещасного випадку достатньо повідомлення роботодавця, згідно з додатком 2 до Порядку (див. рис.2.3), де в пункті 6 зазначено характер травм.

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і

об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

V. До складу комісії входять: керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки (у разі наявності на підпри­ємстві кількох профспілок - представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також пред­ставник підприємства, інші особи.

 

 
 
ВАТ «СТИМУЛ» Наказ №15 від «19»02 2012р м. Кіровоград Про утворення комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві.   (Надається повний опис події, що сталася) Для розслідування нещасного випадку, який стався «18» лютого 2012р о 10 год. 15 хв. із маляром-штукатуром Вересом Миколою Петровичем НАКАЗУЮ: 1. Утворити комісію в складі : - Хоткевич Роман Іванович - керівник служби охорони праці ВАТ «СТИМУЛ» (голова комісії), - Іваненко Олег Гнатович - страховий експерт з охорони праці виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Рівненському районі, - Коптюк Іван Іванович - голова первинної профспілкової організації ВАТ «СТИМУЛ». 2. Комісії, провести розслідування нещасного випадку відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ №1232 від 30.11.2012 . 3. Голові комісії письмово поінформувати потерпілого про його права і з початку роботи комісії запросити до співпраці. 4. Матеріали щодо результатів розслідування і акти за формою Н-5 і Н-1, якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, до 22.02.2012 року передати на затвердження директору ВАТ «СТИМУЛ». 5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на гол. інженера Васильчука М.М. Директор Симоненко В. П. ВАТ «СТИМУЛ» Рис. 2.4. Приклад наказу по підприємству про утворення комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві    

 

 


Уповноважена особа - це особа, яку повинен визначити потерпілий. Якщо потерпілий знаходиться у такому фізичному стані, коли не має змоги брати участь у роботі комісії з розслідування, бути присутнім на засіданнях і висловлювати думку, він уповноважує особу, яка представлятиме його інтереси. Ця процедура повинна бути з'ясована на початку розслідування через письмове запрошення до співпраці. Комісія повинна від потерпілого отримати підпис, саме потерпілий повинен визначити хто представлятиме його інтереси: чи він сам, чи уповноважена ним особа. В цьому й полягає процедура уповноваження.

У разі, якщо потерпілий знаходиться у такому важкому стані, що не може визначити уповноважену особу, складається протокол про неможливість пояснень з боку потерпілої сторони. В такому випадку комісія повинна звернутись до родичів потерпілого. Якщо родичів не має, складається протокол про те, що потерпіла сторона не в змозі надати пояснення. Даний протокол буде виправданням про
невиконання даної процедури під час проведення розслідування.

Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу комісії входять також представники такого підприємства та первинної організації профспілки, а у разі відсутності на підприємстві профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт, оскільки він є зацікавленою особою.

Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси, не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного ви­падку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід про­ведення розслідування.

Для участі в роботі комісії з розслідування нещасних випадків на підприємстві повинні залучатися особи, які згідно з чинним законодавством пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Комісію з розслідування нещасного випадку має право очолювати керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, які згідно з чинним законодавством пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Це пов‘язано з тим, що згідно з вимогами Закону «Про охорону праці» посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з питань охорони праці, порядок якого регламентовано Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованим у Мін'юсті України 15.02.2005 за № 231/10511. До програм навчання з охорони праці в обов'язковому порядку включаються питання щодо вивчення основних вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, про­фесійних захворювань і аварій на виробництві.

У п. 1.3 Типового положення зазначено, що його вимоги є обов'язковими для виконання усіма централь­ними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установа­ми та суб'єктами господарської діяльності незалежно

від форми власності та видів діяльності.

Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо нещасного випадку та проводи­ти опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у тому числі потерпілого, та опитати осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов'язані з проведенням

розслідування.

У разі настання нещасного випадку на виробництві у вихідний або святковий день роботодавець зобов‘язаний в установленому порядку передати повідомлення про нещасний випадок черговим працівникам установ і організацій та організувати розслідування.

Комісія, що утворена згідно з наказом роботодавця, також проводить розслідування у вихідні та святкові дні. Це пов‘язано з необхідністю в найкоротші строки провести розслідування, виявити причини, що призвели до нещасного випадку, розробити заходи із запобігання подібним нещасним випадкам, а також своєчасно призначити страхові виплати та послуги потерпілому.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за

необхідності, але не менше ніж двічі за час розслідування та проведення необхідних дій, визначених Порядком.

Перше засідання комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві організовується її головою у найкоротший термін після видання наказу про утворення комісії, що пов'язано з необхідністю проведення розслідування у терміни, встановлені вимогами Порядку. Під час першого засідання комісії проводиться розподіл обов'язків між її членами. У засіданнях комісії повинні брати участь всі її члени. У разі відсутності більшості членів головою ви­рішується питання про перенесення дати засідання.

Інформація про дату, час та місце проведення засідання комісії доводиться до усіх членів комісії, а також осіб, які будуть брати у ньому участь, головою комісії з використанням засобів зв'язку або у письмовій формі (у разі потреби).

Щодо процедури прийняття рішення відносно класифікації нещасного випадку шляхом голосування чле­нів комісії, то Порядком не визначено процедуру прийняття рішення. Крім того, у формах актів за формою Н-5 та Н-1, протоколів тощо, які містяться у додатках до Порядку, не передбачено оформлення процедури прийняття рішень шляхом голосування.

VI. Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення провести розслідування нещасного випадку. У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду за місцем знаходження підприємства.

Обставинами нещасного випадку можуть бути супутні причини, які сприяли настанню нещасного випадку (порушення правил експлуатації обладнання, технологічних процесів, відсутність належного контролю, інструкцій з охорони праці, засобів індивідуального захисту тощо). Основною причиною (причинами) нещасного випадку є безпосередня дія (вплив) небезпечного або шкідливого чинника, в результаті якого потерпілий отримав шкоду здоров‘ю або настала смерть.

Під час розслідування комісія зобов‘язана:

1.Отримати пояснення у потерпілого. Залежно від стану його здоров‘я це може бути пояснювальна записка (рис.2.5.) або прото-

 


кол опитування (рис.2.6.).

Крім того, особа, яка проводить опитування повинна за необхідності поставити запитання для уточнення:

- коли потерпілий проходив інструктаж з охорони праці?

- чи знав про небезпечні виробничі фактори?

- якими засобами індивідуального захисту був забезпечений?

- як почувався перед нещасним випадком?

- чи справні були інструменти та обладнання?

Якщо потерпілий не в змозі надавати пояснення через погіршення стану здоров‘я, комісією складається протокол про неможливість опитування потерпілого і розслідування продовжується.

Якщо на час розслідування потерпілий знаходиться в іншому місці, то за рахунок роботодавця члени комісії повинні виїхати до потерпілого і провести відповідні дії згідно з Порядком №1232.

2. Визначити коло свідків та осіб, причетних до нещасного випадку, і відібрати від них пояснювальні записки. Під час опитування цих осіб з'ясовується:

- їхнє місцезнаходження на момент нещасного випадку;

- що бачили або чули?

- поведінка потерпілого до нещасного випадку, у момент події та після неї;

- думка кожного щодо причин нещасного випадку;

- з‘ясовуються окремі протиріччя, які зазначені в пояснювальних записках.

3. Визначити коло керівників робіт, посадових осіб, причетних до нещасного випадку, які повинні забезпечувати безпечне вико-

нання робіт на робочому місці (майстри, виконроби, начальники дільниць, керівники структурних підрозділів тощо).

Від них відбираються пояснювальні записки, в яких мають бути висвітлені, зокрема, такі питання:

- хто дав завдання на виконання робіт?

- коли, ким і як проводився інструктаж з питань охорони праці?

- хто і як контролював стан умов та безпеки праці у даному структурному підрозділі і на даному робочому місці?

- чи були забезпечені працівники засобами індивідуального та колективного захисту, необхідною технологічною документацією, інструкціями з охорони праці?

- власні припущення щодо можливих обставин та причин нещас-

ного випадку.

У разі необхідності нез'ясовані питання уточнюються через протокол опитування.

4. Обстежити місце настання нещасного випадку.

При обстеженні місця, де стався нещасний випадок, оглядають:

- робоче місце та обладнання;

- інструмент, пристрої, інші предмети, якими було травмовано постраждалого;

- засоби індивідуального захисту, якими користувався постраждалий;

- засоби колективного захисту, сигналізацію, блокуючі пристрої.

Після вивчення обставин та місця травмування потерпілого комісією складається «Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок» (рис.2.7.) та (у разі необхідності) «Ескіз місця, де стався нещасний випадок» (рис.2.8.).

ПРОТОКОЛ огляду місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія) ___ ____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв. з _________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) на__________________________________________________________ (найменування підприємства та органу, до сфери управління якого воно належить) Комісія у складі голови комісії __________________________________ ______________ (прізвище та ініціали) (посада, місце роботи) членів комісії ________________________ ________________________ (прізвище та ініціали) (посада, місце роботи) у період з __год. __ хв. _ ____ 20__ р. до __ год. _ хв. __ ____ 20__ р. оглянула місце, де стався нещасний випадок (сталася аварія) ___________________________________________________________ (детально описується місце, де стався нещасний випадок, ___________________________________________________________________________ наявність обладнання, устаткування, інструментів, пристосувань, їх _____________________________________________________________ технічний стан і відповідність вимогам нормативно-правових актів __________________________________________________________ щодо безпечної експлуатації) Голова комісії ____________ ______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) Рис.2.7. Зразок протоколу огляду місця, де стався нещасний випадок

 

 

 
 
___________________________ (найменування підприємства) ЕСКІЗ місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія) ___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв. з _____________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
До події Після події Прив'язка до території підприємства – копія генерального плану (плану гірничих робіт) з прив'язкою до запасних виходів
Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо  

Голова комісії ____________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Ескіз склав _______ ______________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

Рис. 2.8. Зразок документа до оформлення ескізу місця, де стався нещасний випадок

 

 


5. Вивчити та тимчасово вилучити документацію щодо організації безпечного використання робіт.

Комісія вивчає документи, що безпосередньо стосуються роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок, зокрема:

- технічні паспорти та обладнання, акти технічного огляду та випробувань обладнання, журнали оглядів обладнання, журнали змінних робіт;

- технологічні регламенти, карти технологічного процесу;

- документацію на засоби колективного захисту, сигналізацію.

Комісія також тимчасово вилучає та вивчає документацію щодо організації безпечного виконання робіт, до якої, зокрема, належать:

- журнали інструктажів з питань охорони праці;

- інструкції з питань охорони праці;

- протоколи перевірки знань з охорони праці (при виконанні робіт з підвищеною небезпекою);

- наряди-допуски, маршрутні листи, накази, розпорядження на

виконання робіт;

- журнали контролю стану умов та безпеки праці;

- накази на призначення, проходження навчання і перевірку знань з охорони праці в комісії підприємства, навчальному закладі;

- посадові інструкції керівників робіт;

- особова картка потерпілої особи, в якій враховується видача і повернення працівником засобів індивідуального захисту.

Перелік документів, що їх вивчає та вилучає комісія, залежить

від специфіки виробничого процесу, під час якого стався нещасний випадок.

6. Оцінити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці, що є одним із основних пунктів розслідування. З‘ясувати які норми правил та інструкцій з охорони праці було порушено із зане­сенням у робочі протоколи засідань комісії. Для цього зручно скласти перелік усіх нормативно-правових актів (правил, інструкцій, стандартів, положень тощо), дія яких поширюється на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок.

7. З’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку. Визначаючи обставини нещасного випадку, необхідно отримати

дані про:

• особу, яка доручила виконання цієї роботи;

• стан робочого місця та устаткування;

• наявність засобів колективного та індивідуального захисту;

• виробничий процес, під час якого стався нещасний випадок.

Для правильного визначення причини нещасного випадку, слід дотримуватися таких принципів:

• причина повинна випливати з обставин нещасного випадку;

• при визначенні причини має бути вказано конкретні порушен­ня норм і правил охорони праці, відповідних інструкцій з охо­рони

праці;

• визначити, які причини є основними і які супутніми.

8. При необхідності вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);

9. Визначити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Для того, щоб визначити осіб, винних у даному нещасному випад­ку, комісія вивчає посадові інструкції керівників робіт, відповідальних за організацію безпечного виконання робіт, та інструкції з охорони праці. На підставі аналізу отриманої інформації встановлюються особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, та фіксу­ються пункти нормативно-правових актів, що їх було порушено керівни­ком робіт, іншими посадовими особами, самим потерпілим;

10. Розробити організаційні і технічні заходи щодо усунення причин нещасного випадку та визначити конкретних виконавців, діяльність яких має бути спрямована на ліквідацію виявлених порушень правил і норм охорони праці та запобігання подібним нещасним випадкам на підприємстві. На розроблення заходівслід звернути особливу увагу, бо нещасний випадок, що стався, відби­ває не лише основні недоліки в організації безпеки праці, але й певною мірою весь загальний стан охорони праці на підприємстві. В заходах необхідно передбачити ознайомлення працівників з матеріалами нещасного випадку, проведення з ними позапланового інструктажу, організацію навчання, визначити конкретні терміни та виконавців, діяльність яких має бути спрямована на ліквідацію виявлених порушень правил і норм охорони праці та запобігання подібним нещасним випадкам на підприємстві (зразок на рис. 2.9).

11. Визначити, чи пов‘язаний або непов‘язаний даний нещасний випадок з виробництвом.

12. На підставі відомостей, отриманих під час розслідування,

скласти «Акт проведення розслідування нещасного випадку» за формою Н-5 (рис. 2.10) у 5-ти примірниках.

Якщо нещасний випадок пов‘язаний з виробництвом , то скласти також у 5-ти примірниках «Акт про нещасний випадок, пов‘язаний з виробництвом» за формою Н-1 (рис. 2.11).

VII. Питанню пов‘язаний або непов‘язаний даний нещасний випадок з виробництвомнеобхідно приділити значну увагу, оскільки від нього залежить право постраждалих або членів їх сімей на отримання з Фонду соціального страхування від нещасних випадків матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

А) У відповідності до п.15 Порядку №1232 обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, іза яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, є:

 

12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:  
№ з/п   Найменування заходу Строк виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Обставини і причини нещасного випадку довести до відома всіх працівників підприємства. з отриманням акта директор товариства  
2. Провести у встановленому порядку первинний медичний огляд працівників товариства. з отриманням акта директор товариства  
Провести у встановленому порядку первинний інструктаж на робочому місці, стажування дублювання на робочому місці працівникам, що виконують роботу з підвищеною небезпекою. 3 отриманням акта директор товариства  
4. Зі всіма працівниками провести позаплановий інструктаж з питань охорони праці. 3 отриманням акта директор товариства  
5. Заборонити виконання робіт тракторами, які у встановленому порядку не зареєстровані та не пройшли технічний огляд (трактори «John Deer 3130» та «John Deer 510»). 3 отриманням акта директор товариства  
Відсторонити від управління транспортними засобами (тракторами, автомобілями) осіб, які у встановленому порядку не пройшли медичний огляд, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 3 25.08.2012 директор господарства  
7. Провести позапланове навчання та перевірку знань у встановленому порядку директора, посадових осіб та працівників підприємства з нормативно-правових актів з охорони праці з25.08.2012 директор господарства  
8. Розробити інструкцію з охорони праці під час безпечної експлуатації прес-підбирача «John Deere 550» до 07.10.2012 керівник господарства  
9. Переробити та затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства до 25.09.2012 керівник господарства  
10. По результатах розслідування видати наказ по підприємству. до 25.08.2012 керівник господарства  

 

Рис. 2.9. Приклад заходів щодо усунення причин настання нещасного

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.026 с.)