ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвіПРАКТИЧНА РОБОТА

ТЕМА: Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

МЕТА:Навчитися практично проводити процес розслідування, кодування інформації та обліку нещасних випадків

 

Теоретичні відомості

При вивченніПоложення про порядок розслідування та проведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях студенти повинні засвоїти, що:

дія цьогоПоложення поширюється на підприємства та організації незалежно від форм власності (далі підприємства), на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі роботодавці), на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються до праці (далі – працівники);

• розслідування нещасних випадків (професійних захворювань), що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Положенням, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

• Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон, Державний департамент з питань виконання покарань, МНС встановлюють за погодженням з Держгірпромнаглядом порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підвідомчих підприємствах, у військових частинах, підрозділах, організаціях з урахуванням вимог цього Положення щодо осіб, які не перебувають з ними у трудових відносинах;

• порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Методика розслідування нещасних випадків

Метою розслідування нещасних випадків є:

• з’ясування умов, обставин та причин, які призвели до виникнення небезпечної чи аварійної ситуації на виробництві;

• визначення причин, які призвели до нещасного випадку;

• визначення кола винних осіб і склад вини кожної;

• розробка заходів щодо запобігання аналогічним випадкам.

Усі випадки мають бути ретельно вивчені, адже легкі нещасні випадки можуть бути причинами серйозних аварій.

Розслідування мають вестися в такій послідовності:

• огляд місця пригоди, його фотографування, складання схеми та ескізів;

• опитування потерпілих, свідків, посадових осіб;

• вивчення технічної документації;

• технічна експертиза і слідчий експеримент;

• медична експертиза;

• складання акту і, у разі необхідності, висновку технічного інспектора.

 

Огляд місця нещасного випадку

Своєчасний і ретельний огляд місця нещасного випадку – один з головних моментів у розслідуванні. Саме огляд незмінної або змінної первинної обстановки місця випадку допомагає об’єктивно розібратися в тому, що сталося на робочому місці, за яких обставин і яка причина нещасного випадку.

При розслідуванні нещасних випадків, як правило, ретельному огляду (а якщо потрібно, й експертизі) підлягають:

• робоче місце, машини, механізми, транспортні засоби, на яких стався нещасний випадок;

• частина будівлі, споруди, обладнання, машини, а також матеріал, інструмент та інші предмети, якими була нанесена травма;

• засоби індивідуального захисту, спецодяг, спецвзуття, якими користувався потерпілий з метою з’ясування їх придатності для використання;

• захисні огородження, блокування, сигналізація та інші захисні засоби;

• у цілому цех (дільниця) з метою визначення технічного стану робочих місць, машин, агрегатів, механізмів, аналогічних тим, де стався нещасний випадок, а також рівень організації безпеки праці в цеху.

Для того, щоб матеріали розслідування були більш наочними, рекомендується під час огляду місця випадку зробити декілька фотографій. Кількість і місце фотознімків визначається обставинами нещасного випадку. Крім фотознімків, в обов’язковому порядку складається схема місця випадку і робиться креслення чи ескіз з найбільш важливих вузлів деталей машин і механізмів, захисних огороджень та інших пристроїв.

 

Опитування потерпілих, свідків та посадових осіб

У процесі розслідування важливе значення мають показники потерпілих і свідків.

По-перше, потрібно попросити потерпілого, якщо це можливо, правильно, точно і детально розповісти про обставини і причини нещасного випадку. Уточнити операцію, яку виконував потерпілий: положення, в якому він знаходився безпосередньо перед нещасним випадком, в якому стані знаходився верстат, машина, інструмент перед нещасним випадком; які порушення правил техніки безпеки він помітив. Встановити кваліфікацію потерпілого, коли й де його навчали та інструктували з техніки безпеки, а також з’ясувати, як він себе почував перед нещасним випадком.

При опитуванні свідків встановлюється, де знаходився очевидець у момент нещасного випадку, що він в цей час робив, що бачив або чув на місці пригоди; якою була поведінка потерпілого до, в момент і після нещасного випадку і що, на думку очевидця, спричинило нещасний випадок.

Також потрібно опитати безпосередніх керівників робіт, де стався нещасний випадок, а також інших керівників підприємства. У розмові з цими співробітниками потрібно з’ясувати їх власну думку про причини нещасного випадку, які обов’язки на них покладені щодо нагляду за безпекою роботи і як вони їх виконували до того, як стався нещасний випадок.

Результати опитувань потерпілих, очевидців та інших свідків необхідно зафіксувати у формі письмових пояснень.

 

Технічна експертиза і слідчий експеримент

Багатофакторний вплив і складна виробнича обстановка може не дати повної картини під час з’ясування причин нещасного випадку. Виникає потреба в глибоких спеціальних знаннях у галузях будівельної механіки, електротехніки, хімії тощо.

Технічному інспектору надано право залучати спеціалістів для розслідування нещасних випадків і використовувати їх як консультантів з окремих питань або як експертів. На підставі технічних розрахунків і лабораторних випробувань експерти складають письмові висновки, які додаються до справи.

Для перевірки окремих фактів (показів свідків і потерпілих, а також для перевірки висновків) необхідно провести слідчий експеримент. Його проводять в умовах, аналогічних тим, у яких стався нещасний випадок.

 

Медична експертиза

Це додаткове джерело з’ясування нещасного випадку. Медична експертиза дає відповіді на такі питання як уточнення ролі умов праці, виробничої обстановки та самого потерпілого у виникненні небезпечної (аварійної) ситуації. З її допомогою встановлюють:

• характер травм, ступінь їх важкості, причини смерті;

• небезпечний виробничий фактор і механізм його дії на організм потерпілого;

• час травмування (смерті);

• ушкодження, які сталися при житті і посмертно;

• наявність алкоголю в організмі потерпілого;

• наявність в організмі потерпілого промислових отруйних речовин, у результаті дії яких людина могла втратити контроль над своїми діями і свідомість;

• наявність патологічних змін в організмі людини, які під впливом раптових змін навколишнього середовища (тиск, температура, відносна вологість) можуть викликати відхилення від норми психофізіологічного стану потерпілого;

• наявність у потерпілих схильності до нервово-психічних розладів (історія хвороби).

Додаток 1

Зразок

до Положення про порядок розслідування

та проведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Форма Н-1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________________

(посада, підпис, ім’я та прізвище

__________________________________________________

роботодавця)

 

“_______” _________________ 201 __ р.

(печатка)

 

АКТ № ______

Додаток 2

 

Зразок

до Положення про порядок розслідування

та проведення обліку нещасних випадків

невиробничого характеру

 

Форма НТ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________________

(посада роботодавця або керівника органу, який призначив комісію)

_________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

“_______” _________________ 201__ р.

 

МП

 

 

АКТ № ______

про нещасний випадок на підприємстві, не пов’язаний з виробництвом

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові потерпілого)

_____________________________________________________________________________

(домашня адреса потерпілого)

 

1. Дата і час нещасного випадку

_______________________________________________________________

(число, місяць, рік)

___________________________________________________________________________

(година, хвилина)

 

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий _______________________________________________________________

(найменування)

 

Адреса підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим,

область ________________________________________________________

район __________________________________________________________

населений пункт ________________________________________________

Форма власності ________________________________________________

Орган, до сфери управління якого

належить підприємство ___________________________________________

 

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальника _______________________________

дата реєстрації __________________________________________________

найменування основного виду діяльності

та його код згідно з КВЕД ________________________________________

встановлений клас професійного

ризику виробництва _____________________________________________

Найменування і місцезнаходження підприємства,

де стався нещасний випадок ______________________________________

Цех, дільниця, місце, де стався

нещасний випадок ______________________________________________

 

3. Відомості про потерпілого:

стать: чоловіча, жіноча ___________________________________________

число, місяць, рік народження _____________________________________

професія (посада) _______________________________________________

розряд (клас) ___________________________________________________

стаж роботи загальний ___________________________________________

стаж роботи за професією (посадою) _______________________________

ідентифікаційний код ____________________________________________

 

4. Проведення навчання потерпілого та інструктажу з охорони праці:

навчання за професією чи видом роботи,під час виконання якої

стався нещасний випадок ________________________________________

(число, місяць, рік)

Проведення інструктажу:

вступного _____________________________________________________

(число, місяць, рік)

первинного ____________________________________________________

(число, місяць, рік)

повторного ____________________________________________________

(число, місяць, рік)

цільового ______________________________________________________

(число, місяць, рік)

перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок ( для робіт підвищеної небезпеки)

_______________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих

або небезпечних факторів _______________________________________________________

 

5. Проходження медичного огляду:

попереднього ___________________________________________________

(число, місяць, рік)

періодичного ___________________________________________________

(число, місяць, рік)

 

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид події _______________________________________________________

Шкідливий або небезпечний фактор

та його значення _________________________________________________

 

7. Причини нещасного випадку:

основна ________________________________________________________

супутні _________________________________________________________

_________________________________________________________

 

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку.____________________________________________________________

(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)

________________________________________________________________

 

9. Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Перебування потерпілого в стані алкогольного

чи наркотичного сп’яніння ________________________________________

(так, ні)

 

10. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону праці:

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада, підприємство,

ДНАОП
_____________________________________________________________________________________________порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів

______________________________________________________________________________

з охорони праці із зазначенням статей, параграфів, пунктів тощо)

 

11. Свідки нещасного випадку:

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку:

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
         
         

 

Голова комісії __________________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії __________________ ___________________ _________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

__________________ ___________________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

__________________ ___________________ __________________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

“_____” __________________ 20___ р.

ПОЯСНЕННЯ

КЛАСИФІКАТОР

Причини нещасного випадку

Технічні:

01 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

02 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів

03 – неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо

04 – неякісне виконання будівельних робіт

05 – недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки

06 – незадовільний технічний стан:

06.1 – виробничих об’єктів, будинків, споруд, території

06.2 – засобів виробництва

06.3 – транспортних засобів

07 – незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів)

08 – інші

Організаційні:

09 – незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці

10 – недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,

у тому числі:

10.1 – відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 – допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці

11 – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність

12 – відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці

13 – порушення режиму праці та відпочинку

14 – відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

15 – невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

16 – виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо

17 – залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)

18 – порушення технологічного процесу

19 – порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо

20 – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

21 – порушення правил дорожнього руху

22 – незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)

23 – незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)

24 – порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі:

24.1 – невиконання посадових обов’язків

24.2 – невиконання вимог інструкцій з охорони праці

25 – інші

Психофізіологічні:

26 – алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння

27 – низька нервово-психічна стійкість

28 — незадовільні фізичні дані або стан здоров’я

29 – незадовільний психологічний клімат у колективі

30 – травмування внаслідок протиправних дій інших осіб

31 – інші причини

 

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні
засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

311 – устаткування енергетичне

313 – устаткування для чорної та кольорової металургії

314 – устаткування гірничошахтне

315 – устаткування підіймально-транспортне (крани)

316 – устаткування підіймально-транспортне (конвеєри)

317 – устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)

318 – устаткування і рухомий склад залізниць

331 – машини електричні малої потужності

332 – електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше

334 – електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури

336 – машини електричні постійного струму

337 – генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення

338 – машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори

341 – трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації

342 – апарати електричні напругою до 1000 В

343 – комплектне обладнання напругою до 1000 В

344 – устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги

345 – електротранспорт (крім засобів міського транспорту і моторвагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин

346 – устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку

348 – джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні

361 – устаткування хімічне і запасні частини до нього

362 – устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього

363 – насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)

364 – устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати

365 – устаткування целюлозно-паперове

366 – устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього

367 – устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 – устаткування нафтогазопереробне

381 – верстати металорізальні

382 – машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 – устаткування деревообробне

384 – устаткування технологічне для ливарного виробництва

385 – устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування

386 – устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 – автомобілі

452 – автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 – трактори

473 – машини сільськогосподарські

474 – машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва

481 – машини для землерийних і меліоративних робіт

482 – машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей

483 – устаткування і машини будівельні

484 – устаткування для промисловості будівельних матеріалів

485 – устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф’яної промисловості, машинобудування комунальне

486 – устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції

493 – устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості

514 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 – устаткування поліграфічне і запасні частини до нього

517 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 – устаткування та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту

945 – устаткування медичне

947 – устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 – устаткування, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємств і закладів культури

 

 

Додаток 3

Зразок

до Положення про порядок розслідування

та проведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Форма Н-5

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________________

(посада роботодавця або керівника органу, який призначив комісію)

_________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

“_______” _________________ 201__ р.

 

МП

 

АКТ

(спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

____ ____________ 20___ р. о ____ год. ____ хв.

на ___________________________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить

_____________________________________________________________________________________

підприємство)

___________________________________ _______________________________________

(дата складення акта) (місце складення акта)

Комісія, призначена наказом

від ___ ____________ 20____ р. № ____ _______________________________________

(найменування органу, який утворив комісію)

 

у складі:

голова комісії ________________________ __________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

члени комісії: ________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

за участю: ________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

 

провела у період з _____ ________________ 20____ р. по _____ ____________ 20____ р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

_____________________________________________________________________________

(зазначається місце події, кількість потерпілих,

_____________________________________________________________________________

у тому числі із смертельним наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи – загальний, у тому

_____________________________________________________________________________

числі на підприємстві, за професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки

_____________________________________________________________________________________________

знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, професійного добору;

_____________________________________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку)

_____________________________________________________________________________________________

(відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні

_____________________________________________________________________________________________

потерпілого, – прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, ступінь

__________________________________________________________________________________________ родинного зв’язку, рід занять, – у разі нещасного випадку із смертельним наслідком)

 

2. Характеристика об’єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_____________________________________________________________________________

(стисла характеристика об’єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок аварія), із

_____________________________________________________________________________________________

зазначенням відомостей про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об’єкта

_____________________________________________________________________________________________

(устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________________________

(стан об’єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів перед нещасним випадком

_____________________________________________________________________________________________

(аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам)

_____________________________________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) на підприємстві)

_____________________________________________________________________________________________

(опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її недоліків (зазначаються тільки у разі

_____________________________________________________________________________________________

групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

 

3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_____________________________________________________________________________

(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного випадку (аварії), їх процесу

_____________________________________________________________________________________________

з початку зміни із зазначенням керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

_____________________________________________________________________________________________

інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________________________

(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які

_____________________________________________________________________________________________

впливали на потерпілого, перелік машин, інструментів, устаткування, експлуатація яких

_____________________________________________________________________________________________

призвела до нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій потерпілого або інших осіб,

_____________________________________________________________________________________________

характеру аварії)

_____________________________________________________________________________________________

(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків нещасного випадку (аварії),

_____________________________________________________________________________________________

надзвичайної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій)

 

4. Причини нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________

(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку (аварії), включаючи

_____________________________________________________________________________________________

перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих виробничих

_____________________________________________________________________________________________

факторів, невідповідність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту встановленим

_____________________________________________________________________________________________

вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)

_____________________________________________________________________________________________

(узагальнені результати перевірки стану охорони праці на підприємстві, проведеної органами

_____________________________________________________________________________________________

державного нагляду за охороною праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного

_____________________________________________________________________________________________

випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

 

5. Заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного випадку і запобігання подібним

_____________________________________________________________________________________________

випадкам)

_____________________________________________________________________________

(заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності)

6. Висновок комісії

_____________________________________________________________________________

(нещасний випадок вважається (не вважається) пов’язаним з виробництвом)

_____________________________________________________________________________________________

(складається акт форми Н-1 або форми НПВ, карта форми Н-5 - у разі

_____________________________________________________________________________________________

гострого професійного захворювання (отруєння))

_____________________________________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого підприємства або сторонніх осіб, дії

_____________________________________________________________________________________________

або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

_____________________________________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів,

_____________________________________________________________________________________________

пунктів))

_____________________________________________________________________________________________

(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до

_____________________________________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії))

_____________________________________________________________________________________________

(запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей чи особами,

_____________________________________________________________________________________________

які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, які

_____________________________________________________________________________________________

виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх розв’язання відповідними органами,

_____________________________________________________________________________________________

роз’яснення потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв’язку з

_____________________________________________________________________________________________

настанням нещасного випадку)

 

7. Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії ________________ ______________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _________________ _____________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________________ _______________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________________ _______________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

(печатка органу, яким призначена комісія)

ПОЯСНЕННЯ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Охорона працi в Українi. Нормативнi документи. - К.: КНТ, 2004. – 440 с.

2. Система стандартів безпеки праці:

• ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

• ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования;

• ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

• ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

• ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам;

• ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Защитное заземление, зануление;

• ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

• ДНАОП 0.04-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці;

•ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

3. Санітарні норми проектування промислових підприємств(СН)

4. Державні санітарні норми та правила (ДСНта ДСанПіН):

• ДСН 3.3.6.037–99 “Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку”;

• ДСН 3.3.6.039–99 “Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації”;

• ДСанПіН 3.3.2.007-98 “Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин”;

• ДНАОП 0.00-1.31-99 “Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин”

5. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Законодавство України про охорону праці. Постанова Кабінету Міністрів України № 1112 від 25 серпня 2004 р.

6. Будівельні норми і правила:

• СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

• ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення;

• ДБН В.1.1.7.-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

• СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания и сооружения;

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.078 с.)