Щодо заповнення акта за формою Н-1 та форми НТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо заповнення акта за формою Н-1 та форми НТАкт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих, галузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Коди зазначаються в клітинках з правого боку сторінки акта. Кодування актів за формою Н-1 та форми НПВ є обов’язковим.

Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік – двома останніми цифрами.

Наприклад, дата “1 грудня 1998 р.” кодується так:

 

У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок.

Наприклад: час “22 год. 30 хв.” кодується так:

 

Пункт 2. Найменування підприємства кодується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Адреса підприємства кодується відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора “Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74.001”.

Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а якщо його немає, зазначається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.

 

Пункт 3. Стать кодується так: 1 – чоловіча, 2 – жіноча.

Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.

Наприклад: 45 років –

 

Професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003-95).

У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.

Зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою), на яку оформлений потерпілий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок.

Наприклад:

20 років –

 

15 років –

 

5 років –

 

Якщо стаж не досягає року, в текстовій частині зазначається кількість місяців (днів), а кодується, наприклад, так:

9 місяців 2 дні –

 

Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці. Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестичленними кодами – число, місяць, рік.

Наприклад:

04.12.95 – дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажу, останньої перевірки знань з охорони праці –

 

У разі відсутності даних для заповнення будь-якої позиції навпроти неї ставляться нулі –

Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестичленними кодами – число, місяць, рік.

 

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.

Відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 1 наведеного нижче класифікатора.

Відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначаються відповідно до ГОСТ 12.0.003 “Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація”.

Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора № 6, затвердженого наказом МОЗ.

Пункт 7. Зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 наведеного нижче класифікатора. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині акта.

 

Пункт 8. Устаткування кодується відповідно до класу і підкласу вищих класифікаційних угруповань ЗКП (ВКУЗКП). Основні класи і підкласи ЗКП (ВКУЗКП) наведено в розділі 3 класифікатора (Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку).

Наприклад:

верстати металорізальні –

 

устаткування гірничошахтне –

 

Пункт 9. Діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров’я (МХК-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння кодується –

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, працівники іншого підприємства або сторонні особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до пункту 7).

Закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту заходи щодо накладення стягнень.

КЛАСИФІКАТОР

Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 – дорожньо-транспортна пригода,

у тому числі

01.1 – наїзд транспортних засобів

02 – падіння потерпілого,

у тому числі:

02.1 – під час пересування

02.2 – з висоти

02.3 – в колодязь, ємність, яму тощо

03 – падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо,

у тому числі:

03.1 – обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів

03.2 – обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо

04 – дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються,

у тому числі:

04.1 – дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів

04.2 – дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі

05 – ураження електричним струмом,

у тому числі:

05.1 – у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів

06 – дія підвищених температур (крім пожеж)

07 – дія шкідливих і токсичних речовин

08 – дія іонізуючого випромінювання

09 – показники важкості праці

10 – показники напруженості праці

11 – ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори

12 – утоплення

13 – асфіксія

14 – навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

15 – стихійне лихо

16 – пожежа

17 - вибух

18 – інші види

 

Причини нещасного випадку

Технічні:

01 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

02 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів

03 – неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо

04 – неякісне виконання будівельних робіт

05 – недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки

06 – незадовільний технічний стан:

06.1 – виробничих об’єктів, будинків, споруд, території

06.2 – засобів виробництва

06.3 – транспортних засобів

07 – незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів)

08 – інші

Організаційні:

09 – незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці

10 – недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,

у тому числі:

10.1 – відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 – допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці

11 – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність

12 – відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці

13 – порушення режиму праці та відпочинку

14 – відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

15 – невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

16 – виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо

17 – залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)

18 – порушення технологічного процесу

19 – порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо

20 – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

21 – порушення правил дорожнього руху

22 – незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)

23 – незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)

24 – порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі:

24.1 – невиконання посадових обов’язків

24.2 – невиконання вимог інструкцій з охорони праці

25 – інші

Психофізіологічні:

26 – алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння

27 – низька нервово-психічна стійкість

28 — незадовільні фізичні дані або стан здоров’я

29 – незадовільний психологічний клімат у колективі

30 – травмування внаслідок протиправних дій інших осіб

31 – інші причини

 

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні
засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

311 – устаткування енергетичне

313 – устаткування для чорної та кольорової металургії

314 – устаткування гірничошахтне

315 – устаткування підіймально-транспортне (крани)

316 – устаткування підіймально-транспортне (конвеєри)

317 – устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)

318 – устаткування і рухомий склад залізниць

331 – машини електричні малої потужності

332 – електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше

334 – електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури

336 – машини електричні постійного струму

337 – генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення

338 – машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори

341 – трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації

342 – апарати електричні напругою до 1000 В

343 – комплектне обладнання напругою до 1000 В

344 – устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги

345 – електротранспорт (крім засобів міського транспорту і моторвагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин

346 – устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку

348 – джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні

361 – устаткування хімічне і запасні частини до нього

362 – устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього

363 – насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)

364 – устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати

365 – устаткування целюлозно-паперове

366 – устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього

367 – устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 – устаткування нафтогазопереробне

381 – верстати металорізальні

382 – машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 – устаткування деревообробне

384 – устаткування технологічне для ливарного виробництва

385 – устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування

386 – устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 – автомобілі

452 – автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 – трактори

473 – машини сільськогосподарські

474 – машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва

481 – машини для землерийних і меліоративних робіт

482 – машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей

483 – устаткування і машини будівельні

484 – устаткування для промисловості будівельних матеріалів

485 – устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф’яної промисловості, машинобудування комунальне

486 – устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції

493 – устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості

514 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 – устаткування поліграфічне і запасні частини до нього

517 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 – устаткування та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту

945 – устаткування медичне

947 – устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 – устаткування, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємств і закладів культури

 

 

Додаток 3

Зразок

до Положення про порядок розслідування

та проведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Форма Н-5

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________________

(посада роботодавця або керівника органу, який призначив комісію)

_________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

“_______” _________________ 201__ р.

 

МП

 

АКТ

(спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

____ ____________ 20___ р. о ____ год. ____ хв.

на ___________________________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить

_____________________________________________________________________________________

підприємство)

___________________________________ _______________________________________

(дата складення акта) (місце складення акта)

Комісія, призначена наказом

від ___ ____________ 20____ р. № ____ _______________________________________

(найменування органу, який утворив комісію)

 

у складі:

голова комісії ________________________ __________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

члени комісії: ________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

за участю: ________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

________________________ ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

 

провела у період з _____ ________________ 20____ р. по _____ ____________ 20____ р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

_____________________________________________________________________________

(зазначається місце події, кількість потерпілих,

_____________________________________________________________________________

у тому числі із смертельним наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи – загальний, у тому

_____________________________________________________________________________

числі на підприємстві, за професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки

_____________________________________________________________________________________________

знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, професійного добору;

_____________________________________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку)

_____________________________________________________________________________________________

(відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні

_____________________________________________________________________________________________

потерпілого, – прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, ступінь

__________________________________________________________________________________________ родинного зв’язку, рід занять, – у разі нещасного випадку із смертельним наслідком)

 

2. Характеристика об’єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_____________________________________________________________________________

(стисла характеристика об’єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок аварія), із

_____________________________________________________________________________________________

зазначенням відомостей про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об’єкта

_____________________________________________________________________________________________

(устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________________________

(стан об’єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів перед нещасним випадком

_____________________________________________________________________________________________

(аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам)

_____________________________________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) на підприємстві)

_____________________________________________________________________________________________

(опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її недоліків (зазначаються тільки у разі

_____________________________________________________________________________________________

групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

 

3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_____________________________________________________________________________

(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного випадку (аварії), їх процесу

_____________________________________________________________________________________________

з початку зміни із зазначенням керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

_____________________________________________________________________________________________

інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________________________

(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які

_____________________________________________________________________________________________

впливали на потерпілого, перелік машин, інструментів, устаткування, експлуатація яких

_____________________________________________________________________________________________

призвела до нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій потерпілого або інших осіб,

_____________________________________________________________________________________________

характеру аварії)

_____________________________________________________________________________________________

(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків нещасного випадку (аварії),

_____________________________________________________________________________________________

надзвичайної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій)

 

4. Причини нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________

(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку (аварії), включаючи

_____________________________________________________________________________________________

перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих виробничих

_____________________________________________________________________________________________

факторів, невідповідність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту встановленим

_____________________________________________________________________________________________

вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)

_____________________________________________________________________________________________

(узагальнені результати перевірки стану охорони праці на підприємстві, проведеної органами

_____________________________________________________________________________________________

державного нагляду за охороною праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного

_____________________________________________________________________________________________

випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

 

5. Заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку (аварії)

_____________________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного випадку і запобігання подібним

_____________________________________________________________________________________________

випадкам)

_____________________________________________________________________________

(заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності)

6. Висновок комісії

_____________________________________________________________________________

(нещасний випадок вважається (не вважається) пов’язаним з виробництвом)

_____________________________________________________________________________________________

(складається акт форми Н-1 або форми НПВ, карта форми Н-5 - у разі

_____________________________________________________________________________________________

гострого професійного захворювання (отруєння))

_____________________________________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого підприємства або сторонніх осіб, дії

_____________________________________________________________________________________________

або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

_____________________________________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів,

_____________________________________________________________________________________________

пунктів))

_____________________________________________________________________________________________

(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до

_____________________________________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії))

_____________________________________________________________________________________________

(запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей чи особами,

_____________________________________________________________________________________________

які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, які

_____________________________________________________________________________________________

виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх розв’язання відповідними органами,

_____________________________________________________________________________________________

роз’яснення потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв’язку з

_____________________________________________________________________________________________

настанням нещасного випадку)

 

7. Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії ________________ ______________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _________________ _____________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________________ _______________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________________ _______________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

(печатка органу, яким призначена комісія)

ПОЯСНЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.031 с.)