Основні учасники ринку цінних паперів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні учасники ринку цінних паперівУчасниками фондового ринку є:

 

1. Емітенти – юридичні особи, держава, в особі уповноважених нею органів державної влади або міські ради, які від свого імені розміщують цінні папери та беруть на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

2. Інвестори – фізичні і юридичні особи, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів.

3. Професійні учасники фондового ринку це юридичні особи, які на підставі ліцензії провадять на фондовому ринку діяльність з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення, обігу та обліку прав за цінними паперами, а також управління активами інституційних інвесторів.

4. Саморегульовані організації професійних учасників фондового ринку – це неприбуткові об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів).

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку проводиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

1. Брокерську діяльність, згідно з якою торговець цінними паперами має право укладати цивільно-правові договори (зокрема договори комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

2. Дилерську діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу.

3. Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента. У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань.

4. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, що проводиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб. Торговець цінними паперами має право укладати договори про управління цінними паперами з фізичними і юридичними особами.

Фондова біржа і механізм її дії

Фондова біржа утворюється і діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом.

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток і не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку і взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі.

Кожний член фондової біржі має рівні права щодо організації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.

Купівля-продаж акцій на фондовій біржі відбувається за допомогою посередників. Якщо посередник купує цінні папери за власні гроші або за рахунок отриманих кредитів, а потім продає їх за більш високою ціною, то на американському позабіржовому ринку він називається дилером. Головний посередник на центральній фондовій біржі Нью-Йорка — фахівець, а інші посередники, які зв'язують його з покупцями або продавцями, — брокери.

За свої посередницькі операції брокери одержують винагороду за домовленістю зацікавлених сторін (клієнтів) або відповідно до такси, установленої біржовим комітетом. Винагорода брокера (маклера) називається "куртаж", його величина вимірюється в проміле, тобто тисячній частині від суми укладеної угоди. При успішному веденні посередницьких операцій брокер може накопичити кошти і стати дилером.

Основними видами угод на фондовій біржі є касові й строкові:

- касові угоди — угоди, за якими цінні папери оплачуються в день здійснення операції або максимум до 7 днів (як правило, протягом перших трьох);

- строкові угоди є спекулятивними. Це означає, що розрахунок по них здійснюється протягом одного місяця, але за курсами, зафіксованими у день продажу.

Розрізняють біржових спекулянтів, які "грають" на підвищенні курсу цінних паперів (їх називають "биками", оскільки вони намагаються підняти ціни на "роги") і на його зниженні (їх називають "ведмедями", оскільки вони прагнуть "завалити" ціну вниз).

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Конституція України" №254к/96-ВР від 28.06.96. www.portal.rada.gov.ua. .

2. Господарський кодекс України: – К.: Велес, 2004. – 164 с.

3. Цивільний кодекс України: – К.: Велес, 2004.- 278 с.

4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000.№2121-ІІІ.із змінами та доповненнями.www.portal.rada.gov.ua.

5. Закон "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні " №710/97-ВР від 10.12.97 (зі змінами та доповненнями).www.portal.rada.gov.ua.

6. Закон України "Про господарські товариства" №1576-12 від 19.09.91 (зі змінами та доповненнями).www.portal.rada.gov.ua.

7. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-12 від 18.09.91 (зі змінами та доповненнями).www.portal.rada.gov.ua.

8. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" №3480-ІV від 23.02.06. www.portal.rada.gov.ua.

9. Закон "Про банки і банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями).www.portal.rada.gov.ua.

10. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (зі змінами та доповненнями) №1775-3 від 01.06.2000.www.portal.rada.gov.ua.

11. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (зі змінами та доповненнями) №98/96-ВР від 23.03.96.www.portal.rada.gov.ua.

12. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” №755-4 від 15.05.03.www.portal.rada.gov.ua.

13. Агафонова Л. Підготовка бізнес-плану. Практикум 3-тє вид. – К.: Знання, 2001. – 160 с.

14. Альбеков А. У., Согомонян С. А. Экономика коммерческого предприятия. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.

15. Антонюк Н. А. Словник – довідник підприємця. Ринок: економіка. маркетинг. Фінанси. Закони. – Херсон, 1993. – С.41

16. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности. Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 228 с.

17. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 624 с.

18. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навч. посібник. 2-е вид. – Рівне: Вертекс, 2002. – 352 с.

19. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України. – К., 1998. – с.52-53.

20. Ринкова економіка: Словник, під загальною редакцією Г. Я. Кинермана – 2-е видання, доповнене – К., Вид-во "Республіка", 1995. – С.183, 304.

21. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя – Харьков: Одиссей, 1999. – С.12-14.

22. Сучасний економічний словник під редакцією Райзберга Б. А., – 2-е видання, виправлене – М.: ИНФРА – М., 1998. – С.35, 157, 260, 348, 377.

23. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник – К.: Каравела, 2005. – 400 с.

24. Харитонов Е.О. Гражданское право: Уч.-практ. справочник. Харьков: Одиссей. – 1999. – с.374-376.

25. Шакун В.І. Правові основи підприємницької діяльності: Підручник, К. - "Правові джерела", 1997. – С. 16, 18.

26. Карлін М. І. Правові основи підприємництва – Навч. Посібник – К.: Наукова думка, 2000. – 192 с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)