ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік вибуття інвестиційної нерухомості 

Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті об’єкта внаслідок продажу, передачі у фінансову оренду, ліквідації, унесення до статутного капіталу, при невідповідності критеріям визнання активу з інших підстав, при переведенні з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості або припиненні використання такої інвестиційної нерухомості з виключенням очікування отримання будь-яких економічних вигод від її вибуття.

Фінансовий результат від вибуття інвестиційної нерухомості визначається вирахуванням з доходу від вибуття її балансової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям інвестиційної нерухомості.

Доходи і витрати від продажу інвестиційної нерухомості з її подальшою орендою визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».

 

Облік вибуття об’єктів інвестиційної нерухомості
Переведення об’єкта зі складу інвестиційної нерухомості до складу операційної нерухомості
Об’єкт інвестиційної нерухомості переведено до складу операційної нерухомості
Суму амортизації об’єкта інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю, віднесено до складу амортизації об’єкта операційної нерухомості
Продаж об’єкта інвестиційної нерухомості
Списано суму зносу об’єкта інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю, у разі прийняття рішення про перекваліфікацію його в необоротний актив, утримуваний для продажу
Відображено переведення об’єкта інвестиційної нерухомості до складу необоротних активів, утримуваних для продажу
На чергову дату балансу підприємство здійснило оцінку необоротного активу, утримуваного для продажу, та відобразило його в бухгалтерському обліку за чистою вартістю реалізації:
— списано суму перевищення балансової вартості необоротного активу, утримуваного для продажу, над чистою вартістю реалізації
— визнано дохід від збільшення чистої вартості реалізації необоротного активу, утримуваного для продажу, на дату балансу (у сумі, що не перевищує витрат від його попередніх уцінок)
Об’єкт передано покупцю та відображено дохід від його реалізації
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 641/ПДВ
Списано балансову вартість переданого об’єкта необоротних активів, утримуваних для продажу 943*
Сформовано фінансовий результат:
— списано дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу
— списано балансову вартість переданого об’єкта необоротних активів, утримуваних для продажу
— списано суму перевищення балансової вартості необоротного активу, утримуваного для продажу, над чистою вартістю реалізації
— списано суму доходу від збільшення чистої вартості реалізації необоротного активу, утримуваного для продажу
Отримано оплату від покупця
* Підприємства, що не використовують рахунки класу 9, собівартість реалізованих оборотних активів відображають за дебетом рах. 84.
Ліквідація об’єкта інвестиційної нерухомості
Здійснено передоплату сторонній організації за послуги з ліквідації об’єкта інвестиційної нерухомості
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної) 641/ПДВ
Оформлено акт наданих послуг з ліквідації об’єкта інвестиційної нерухомості 976*
Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ
Відображено залік заборгованостей
Відображено витрати підприємства, пов’язані з ліквідацією об’єкта інвестиційної нерухомості 976* 65, 66 тощо
Списано знос об’єкта інвестиційної нерухомості, що ліквідується (якщо об’єкт інвестиційної нерухомості оцінювався за первісною вартістю)
Списано залишкову вартість об’єкта інвестиційної нерухомості, що ліквідується 976*
Нараховано суму податкових зобов’язань з ПДВ (при ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податків) 976* 641/ПДВ
Відображено доходи від ліквідації об’єкта інвестиційної нерухомості в частині вартості оприбуткованих придатних до використання виробничих запасів
Сформовано фінансовий результат операції з ліквідації об’єкта інвестиційної нерухомості
* Підприємства, що не використовують рахунки класу 9, суму інших витрат звичайної діяльності відображають за дебетом рах. 85.

 

 

ТЕМА 4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Лекція 2.Облік переоцінки основних засобів та їх інвентаризації.

План.

Облік переоцінки основних засобів.

Порядок та облік інвентаризації основних засобів.

Питання 1.

Приведення залишкової вартості об’єкта у відповідність з їх справедливою вартістю називається переоцінкою основних засобів.

Проведення переоцінки відбувається за рішенням підприємства. Підприємство проводить переоцінку, коли залишкова вартість об’єкта значно (більше ніж на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Зміна вартості об’єкта основних засобів може відбуватись як в сторону збільшення (дооцінка) так і в сторону зменшення (уцінка).

Переоцінка основних засобів включає в себе операції:

1. дооцінка (уцінка) первісної вартості;

2. дооцінку (уцінку) зносу.

Переоцінена вартість та сума зносу визначається як добуток первісної вартості та зносу на індекс переоцінки.

І переоцінки -= справедлива вартість/залишкова вартість.

Відображення в обліку переоцінки вартості основних засобів залежить від результатів попередніх переоцінок. Якщо переоцінка вартості даного об’єкта здійснюється вперше, то в обліку її результати будуть відображені наступним чином:

1. сума до оцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включаються до складу додаткового капіталу;

2. сума уцінки залишкової вартості об’єкту основних засобів включаються до складу витрат.

Облік дооцінки.

Первісна вартість об’єкту основних засобів 3000 грн. Сума нарахованого зносу 500 грн. Залишкова вартість 2500 грн. Справедлива вартість 4000 грн.

І переоцінки = 4000/2500 = 1,6

Первісна вартість переоцінена 3000×1,6 =2800 грн.

Сума зносу переоцінена 500×1,6= 800 грн.

Сума до оцінки первісної вартості 4800-3000=1800грн.

Дт10 Кт423 – 1800 грн. – дооцінка активів.

Сума дооцінки нарахованого зносу 800-500=300 грн.

Дт423 Кт131 – 300 грн.

Таким чином, залишкова вартість основних засобів збільшилася на 1500 грн.

Облік уцінки

Первісна вартість 3000 грн. Знос 500 грн. Залишкова вартість 2500 грн. Справедлива вартість 1650 грн.

І переоцінки = 0, 66

Первісна вартість переоцінена 3000×0,66 =1980 грн.

Сума зносу переоцінена 500×0,66= 330 грн.

Сума уцінки первісної вартості 3000-1980=1020грн.

Сума уцінки нарахованого зносу 800-500=300 грн.

Таким чином, залишкова вартість основних засобів зменшилася на 850 грн.

Дт 131 Кт 10 – 170 грн. – відображено зменшення вартості основних засобів в сумі зменшеної нарахованого зносу.

Дт 975 Кт 10 – 850 грн - відображено зменшення вартості основних засобів в сумі зменшеної залишкової вартості.

Уцінка основних засобів, які раніше дооцінювались: замість рах.975 – рах.423, за умови коли сума на рах.423 менша за суму уцінки різницю списують на рах.975.

Зміст операції Дт Кт
Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму: дооцінки залишкової вартості дооцінки зносу 10 "Основні засоби" 423 "Дооцінка активів" 423 "Дооцінка активів" 131 "Знос основних засобів"
Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму: уцінки зносу уцінки залишкової вартості 131 "Знос основних засобів" 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби" 10 "Основні засоби"
Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму: уцінки зносу уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта 131 "Знос основних засобів" 423 "Дооцінка активів" 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби" 10 "Основні засоби" 10 "Основні засоби"
Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених: на суму дооцінки зносу основних засобів на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 10 "Основні засоби"     10 "Основні засоби"     10 "Основні засоби" 131 "Знос основних засобів" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 423 "Дооцінка активів"
Дооцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не уцінювався 15 "Капітальні інвестиції" 423 "Дооцінка активів"
Уцінка об'єкта незавершеного будівництва, який раніше не дооцінювався 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 15 "Капітальні інвестиції"
Дооцінка раніше уціненого об'єкта незавершеного будівництва: на суму дооцінки в межах попередніх уцінок на суму перевищення дооцінки над сумою попередніх уцінок 15 "Капітальні інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 423 "Дооцінка активів"
Уцінка незавершеного будівництва раніше дооціненого: на суму уцінки в межах попередніх дооцінок на суму перевищення уцінки над попередніми дооцінками 423 "Дооцінка активів" 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби" 10 "Основні засоби"
При введенні дооціненого об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію сальдована сума дооцінки заноситься до інвентарної картки (іншого регістру) аналітичного обліку основних засобів (буде списана на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" при його вибутті)    
Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 131 "Знос основних засобів"
Відновлення корисності об'єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності 131 "Знос основних засобів" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Питання 2.

Інвентаризацію основних засобів проводять усі підприємства незалежно від форм власності на підставі наказу керівника підприємства, складеного в довільній формі, :

1) не раніше 1 жовтня перед складанням річної бухгалтерської звітності, для:

- виявлення фактичної наявності основних засобів;

- встановлення надлишків або нестачі основних засобів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

- виявлення основних засобів, що частково втратили свою первинну якість і не придатних до використання;

- перевірки дотримання правил змісту і експлуатації;

- перевірки реальної вартості зарахованих на баланс;

- виявлення об'єктів, не придатних до експлуатації надалі;

- виявлення об'єктів, що піддалися відновленню, реконструкції, розширенню або переобладнанню і що внаслідок цього змінили основне своє призначення (об'єкти вносяться в інвентаризаційний опис під назвою, яка відповідає новому призначенню);

2) впродовж року, згідно п. 3 Інструкції №69.

До початку інвентаризації основних засобів на вимогу робочої інвентаризаційної комісії матеріально відповідальна особа складає звіт на дату проведення інвентаризації і дає розписку, яка включається в заголовну частину інвентаризаційного опису, з вказівкою, що усі цінності, що знаходяться на його відповідальному зберіганні, оприбутковані повністю або належним чином списані у витратну. Голова комісії перевіряє звіт, підписує кожен документ з вказівкою дати і передає в бухгалтерію.

Фактична наявність основних засобів фіксується в інвентаризаційному описі, який складається в двох екземплярах, виправлення і стирання в них не допускаються. Якщо виправлення все ж зроблені, то згори робиться правильний запис і завіряється підписами членів комісії. У ній вказуються найменування, кількість, інвентарний номер основних засобів, первинна вартість, суми зносу і суми надлишок, термін корисного використання і т. п.

Результати інвентаризації (надлишки і нестачі, тобто розбіжності між даними бухобліку і фактичною наявністю) комісія відбиває в Акті, який складається в двох екземплярах і затверджується керівником підприємства. Інвентаризаційна комісія повинна отримати письмові пояснення від відповідальних осіб, по яких встановлюються причини і характер розбіжностей.

На підставі акту інвентаризації і інвентаризаційного опису складається порівняльна відомість, вживана для відображення результатів інвентаризації основних засобів, що враховуються на підприємстві.

Виявлені результати інвентаризації мають бути врегульовані впродовж 10 днів після закінчення інвентаризації.

Списання нестач

Виявлену нестачу відшкодовує винна особа, добровільно або на підставі рішення суду. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до п. 2 Близько №116 за балансовою вартістю цих цінностей (за вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50% балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Міністерство статистики, відповідного розміру ПДВ і розміру акцизного збору.

Приклад. В ході інвентаризації основних засобів виявлена нестача принтера. Первісна вартість в бухобліку склала 1200 грн., балансова вартість в податковому обліку - 700 грн., в бухгалтерському - 800 грн., амортизація - 350 грн. Загальний індекс інфляції - 100,2% (умовно). У нестачі винна матеріальна відповідальна особа, яка погодилася компенсувати розмір завданого збитку, - внести гроші в касу підприємства. Розмір збитку згідно з Порядком №116 складає:

РЗ = [(1200 - 350) х 100,2% + 200 + 0] х 2 = 2103,40 грн.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.008 с.)