ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первинні документи, що підтверджують виникнення витрат майбутніх періодівЗміст господарської операції Документи, які використовуються для реєстрації операцій
Витрати на передплату періодичних видань Рахунки, платіжні доручення
Підготовка до початку діяльності підприємства: - матеріальні витрати, пов'язані з підготовкою Акти, накладні, лімітно-забірні картки, платіжні доручення, прибуткові ордери
  - реєстрація в державних органах управління Платіжні доручення, рахунки, квитанції
Оренда приміщення Договори оренди, акти оцінки вартості орендованого майна, платіжні доручення, чеки
Патентування діяльності з продажу за готівку Патент, квитанція про сплату плати за патент, ВКО, авансовий звіт, платіжне доручення

 

Кореспонденція рахунків з витрат майбутніх періодів

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
        Дебет Кредит
Списано вартість використаних запасів на витрати майбутніх періодів 39 «Витрати майбутніх періодів» 20 «Виробничі Запаси», 22 «МШП»
Оплачено витрати майбутніх періодів готівкою Здійснено попередню оплату за торговий патент 39 «Витрати майбутніх періодів» 39 «Витрати майбутніх періодів» 30 «Каса» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Списано частину витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду 23 «Виробництво», 91 «Загальновироб- ничі витрати», 92, 93 39 «Витрати майбутніх періодів»

 

 

ТЕМА 4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Лекція 1.Облік надходження і ремонту основних засобів.

План.

Облік надходження основних засобів.

Облік вибуття основних засобів.

1. Облік інвестиційної нерухомості

 

 

Питання 1.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів призначено рахунок 10 “Основні засоби”.

За Дт відображають:

1) надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю;

2) сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта, модернізацією тощо;

3) сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів.

За Кт відображається: вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, часткової ліквідації, уцінки.

Операції з надходження основних засобів в обліку відображаються наступним чином.

№ з/п   Господарська операція Кореспонденція рахунків   Сума, грн.
дебет кредит
Спорудження об’єкта ОЗ
- підрядним способом
Перераховано передоплату підрядній організації за виготовлення та монтаж об’єкта ОЗ
Відображено податковий кредит з ПДВ
Оприбутковано об'єкт ОЗ
Виконано роботи з монтажу об’єкта ОЗ
Відображено залік заборгованостей
Уведено об'єкт ОЗ в експлуатацію (4000 грн. + 1000 грн.)
* Сформовано первісну вартість об’єкта ОЗ (4000 грн. + 1000 грн. = 50000 грн.). Починаючи з наступного місяця (місяця, наступного за місяцем уведення об’єкта в експлуатацію), за ним починає нараховуватися амортизація.
- господарським способом
Перераховано передоплату за виконання проектних робіт з будівництва об’єкта ОЗ
Відображено податковий кредит з ПДВ
Списано вартість проектних робіт
Відображено залік заборгованостей
Передано будматеріали, призначені для будівництва об’єкта ОЗ
Нараховано заробітнк плату працівникам, зайнятим на будівництві об’єкта ОЗ
Нараховано ЄСВ на зарплату працівників, зайнятих на будівництві об’єкта ОЗ (установлений для підприємства відсоток – 37,26%)
Віднесено на збільшення первісної вартості спорудженого об’єкта ОЗ вартість послуг сторонніх організацій
Відображено податковий кредит з ПДВ
Оплачено послуги сторонніх організацій
Нараховано амортизацію за ОЗ, використаними при будівництві
Уведено в експлуатацію об'єкт ОЗ (2000 грн. + 18000 грн. + 15000 грн. + 5589 грн. + 6000 грн. + 800 грн.)
* Сформовано первісну вартість об’єкта ОЗ (2000 грн. + 18000 грн. + 15000 грн. + 5589 грн. + 6000 грн. + 800 грн. = 47389 грн.). Починаючи з наступного місяця (місяця, наступного за місяцем уведення об’єкта в експлуатацію), за ним починає нараховуватися амортизація.
           

Отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу

Варто зауважити: на думку Мінфіну (п. 13 Методрекомендацій № 561, лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31 – 04200-04-5/5570), при відображенні операцій з отримання основних засобів як внеску до статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку вартість отриманих до статутного капіталу основних засобів до складу капітальних інвестицій не включається та на рахунку 15 не відображається, а безпосередньо зараховується на відповідний субрахунок рахунка 10.

 

№ з/п   Господарська операція Кореспонденція рахунків   Сума, грн.
дебет кредит
Як внесок до статутного капіталу отримано ОЗ справедливою вартістю 5000 грн. (крім того, ПДВ – 1000 грн.). Витрати, супутні отриманню об’єкта, - 720 грн. (у тому числі ПДВ – 120 грн.)
Отримано об'єкт ОЗ як внесок до статутного капіталу (за вартістю, погодженою засновниками)
Відображено податковий кредит 1000*
* Право на податковий кредит емітент має за умови, що він зареєстрований платником ПДВ. В іншому разі сума ПДВ відноситься на збільшення первісної вартості об’єкта.
Відображено витрати, супутні отриманню об’єкта ОЗ (реєстраційні, страхові, транспортні тощо)
Відображено податковий кредит з ПДВ за супутніми витратами
           

Безоплатне отримання основних засобів

Безоплатне отримання основних засобів збільшує власний капітал підприємства, що відображається за кредитом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» рахунка 42 «Додатковий капітал». При цьому слід мати на увазі: збільшення додаткового капіталу відбувається на суму, що дорівнює справедливій вартості безоплатно отриманого об’єкта (п. 13 Методрекомендацій № 561), без урахування іню.ших обов’язкових платежів та витрат, пов’язаних із доведенням такого об’єкта до працездатного стану. Сплачені суми не можуть бути додатковим капіталом підприємства – такі витрати збільшують первісну вартість об’єкта основних засобів.

№ з/п   Господарська операція Кореспонденція рахунків   Сума, грн.
дебет кредит
Підприємством безоплатно отримано об'єкт основних засобів справедливою вартістю 10000 грн. Витрати на доставку об’єкта – 1500 грн. (у тому числі ПДВ – 250 грн.)
Перераховано передоплату за доставку ОЗ, що отримується безоплатно
Відображено податковий кредит з ПДВ за транспортними послугами
Отримано ОЗ
Отримано транспортні послуги
Списано податковий кредит за транспортними послугами
Відображено залік заборгованостей
Уведено в експлуатацію об'єкт

 

Необхідно чітко розмежовувати заходи щодо поліпшення основних засобів.

1. Заходи, здійснення яких призведе до збільшення майбутніх економічних вигід від використання такого основних засобів, ніж з початку використання - модернізація, реконструкція, модифікація, добудова. Витрати на такі поліпшення збільшують первісну вартість основних засобів.

В обліку операції, які супроводжують таке поліпшення відображають:

Дт Кт Господарські операції
На суму використаних запасів
661, На суму заробітної плати працівникам, які здійснили поліпшення
Збільшення первісної вартості об’єкта на суму витрат з поліпшення

 

Інформація про результати проведеної модернізації відображаються в інвентарній картці, заведеній на даний об’єкт основних засобів.

2. Заходи, направлені на підтримку об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання – всі види ремонту та технічне обслуговування основних засобів. Витрати на цей вид ремонту включають до складу витрат звітного періоду.

Дт 23, 91, 92, 93.

Кт 20, 22, 631, 65, 66, 685.

 

Питання 2

Шляхи вибуття основних засобів:

- продаж;

- ліквідація;

- безоплатна передача;

- внесок до статутного капіталу;

- бартер.

1. Продаж основних засобів. Для продажу об’єкта складають, оформлюють та підписують з покупцем договір купвлі-продажу. Складають і підписують з покупцем акт прийому-передачі, який є підставою для відображення доходу, нарахування зобов’язання з податків і списання балансової вартості об’єкту. Затсосвують такі рахунки: 286 «Необоторні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», 680 «Розрахунки, пов’язані з необоторними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», 943 «Інші витрати операційної діяльності», 946 «Втрати від знецінення запасів».

 

Дт Кт Господарські операції
Списано суму зносу основних засобів, які реалізуються
Списано залишкову вартість об’єкту при переведенні зі складу основних засобів до необоротних активів, утримуваних для продажу
Списано на дату балансу перевищення залишкової вартості над чистою вартістю реалізації
Відображено дохід від продажу
641/ ПДВ Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
Відображено податкове зобов’язання
Списано балансову вартість (Акт купівлі-продажу)

 

Ліквідація основних засобів:

Дт Кт Господарські операції
Списано знос ліквідованих основних засобів
Списано залишкову вартість ліквідованих основних засобів
63,66 65,685 Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією
Оприбутковано матеріали від ліквідації основних засобів

 

Безоплатна передача основних засобів:

Дт Кт Господарські операції
Списано знос
Списано залишкову вартість
Відображено податкове зобов’язання

Внесок до статутного капіталу іншого підприємства

Дт Кт Господарські операції
Списано знос
Списано залишкову вартість переданого об’єкта
Відображено дохід від передачі основних засобів в якості внеску до статутного капіталу на узгоджену суму
Нарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ
Відображено придбання фінансових інвестицій

 

Порядок формування первісної вартості об’єкта ОЗ одержаного в рамках бартерних договорів залежить від виду операцій:

1. обмін на подібний об’єкт – має однакове функціональне призначення з об’єктом, одержаним в результаті обміну;

2. обмін на неподібний об’єкт.

Одержання ОЗ в результаті обміну подібними активами.

Первісна вартість об’єкту ОЗ, одержаного в обмін на подібний об’єкт = залишковій вартості переданого об’єкту ОЗ. Якщо залишкова вартість переданого об’єкту перевищує його справедливу вартість (ціна в угоді), то первісна вартість об’єкту ОЗ, одержаного в обмін на подібний об’єкт визначається як справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду. При обміні подібними активами дохід не виникає.

Приклад. За договором підприємство передає будівлю складу готової продукції в обмін на подібну будівлю. Первісна вартість будівлі яка передається складає 300 тис. грн. Сума нарахованого зносу 50 тис. грн.. Вартість обміну обумовлена в угоді 240000 в тому числі ПДВ (40000).

Дт131 Кт103 – 50000 грн. – списана сума нарахованого зносу по об’єкту що передається,

Дт36 Кт103 – 200000 грн. – списана вартість об’єкта ОЗ в межах справедливої вартості,

Дт36 Кт641 – 40000 грн. – відображена сума податкового зобов’язання по ПДВ,

Дт977 Кт103 – 50000 грн. – списана на витрати сума перевищеної залишкової вартості переданого об’єкту над справедливою,

Дт152 Кт63 – 200000 грн. – одержано об’єкт ОЗ за первісною вартістю яка = справедливій вартості,

Дт641 Кт63 – 40000 грн. – податковий кредит по ПДВ,

Дт63 Кт36 – 240000 грн. – відображено взаємозалік заборгованостей,

Дт103 Кт152 – 200000 грн – введено в експлуатацію обкат ОЗ.

Якщо справедлива вартість перевищує залишкову вартість об’єкта що передається, то первісна вартість об’єкта ОЗ одержаного при обміні буде = залишковій вартості переданого об’єкту ОЗ. Сума перевищення в дохід не включається.

Одержання ОЗ в результаті обміну неподібними активами.

Первісна вартість об’єкта ОЗ придбаного в обмін (частковий обмін) на неподібний об’єкт = справедливій вартості переданого об’єкту ОЗ збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів, які були передані (одержані) при обміні. При обміні неподібними активами в обліку виникають доходи.

Приклад. По бартерній угоді підприємством відвантажені товари, в обмін на комп’ютер. Вартість обміну обумовлена в угоді складає 4200грн в тому числі ПДВ, собівартість відвантажених товарів 2900грн.

Дт36 Кт702 – 4200 грн – відображено відвантаження товарів,

Дт702 Кт641 – 700 грн – відображено податкове зобов’язання на ПДВ,

Дт702 Кт791 – 3500 грн – списана сума доходу на фінансовий результат,

Дт902 Кт281 – 2900 грн – відображено собівартість переданого товару,

Дт791 Кт902 – 2900 грн – списана собівартість товару на фінансовий результат,

Дт152 Кт63 – 3500 грн – відображено одержання комп’ютеру,

Дт641 Кт63 – 700 грн – відображено податковий кредит по ПДВ,

Дт10 Кт152 – 3500 грн – введено в експлуатацію одержаний комп’ютер,

Дт63 Кт36 – 4200 грн – відображено взаємозалік заборгованості.

Якщо під час обміну здійснена доплата за одержаний об’єкт ОЗ, то сума такої доплати включається до первісної вартості об’єкту.

Для обліку амортизації (зносу) призначено рах.131.

За Кт відображається нарахування амортизації (щомісяця).

За Дт її списання під час вибуття.

Амортизація є складовим елементом витрат підприємства (включається до собівартості) тому в обліку відображається за Дт рахунків витрат:

Дт Кт Господарські операції
Нарахована амортизація виробничого обладнання
Нарахована амортизація приміщення цеху
Нарахована амортизація офісної техніки
Нарахована амортизація обладнання пов’язаного зі збутом продукції

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.014 с.)