Принципи розміщення продуктивних силМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Принципи розміщення продуктивних силПринципи - це сформульовані суспільством керівні положення, яки­ми визначаються об'єктивні потреби та умови суспільного розвитку, котрі воно реалізує в процесі своєї практичної діяльності для досягнення по­ставленої мети. Принципами, якіслугуютькерівництвом до дії в господарськомубудівництві, виражаються потреби певногоісторичногоетапу. Іншими словами, принципи - цедії, свідомоспрямовані на най­більшповнийпроявоб'єктивнихзакономірностейрозміщенняпродуктивних сил з урахуваннямвідповіднихчинників.

Найважливішими принципами розміщенняпродуктивних сил, яки­микеруються при вирішенніпитаньпросторовогорозподілупідприємств і галузей, є:

наближенняматеріаломістких, енергомістких, водомісткихвироб­ництв до джерелсировини, палива, води;

наближеннятрудомісткихвиробництв до регіонів з високимрів­немзабезпеченостітрудовими ресурсами;

наближеннявиробництв, щопродукуютьтоваримасовогоспожи­вання, дорайоніввисокоїконцентраціїнаселення;

врахування при розміщеннівиробництватранспортабельностіси­ровини та продукції, наявностівідповіднихкомунікацій;

обмеженнянадмірноїконцентраціїпромисловихоб'єктів у великих містах;

збалансованерозміщенняпідприємстввиробничої і невиробничої сфер, збалансованістьміжголовними, допоміжними та обслуговуючимигалузямиспеціалізації;

охоронанавколишньогоприродногосередовища, раціональне і комплексневикористанняприроднихресурсів, забезпеченняздорових умов життя і працінаселення;

зміцненнянаціональноїбезпекидержави;

вирівнюваннярівнівгосподарського й соціальногорозвитку обла­стей та економічнихрайонівкраїни;

урахуванняінтересівекономічноїінтеграції в європейський і світо­вийпростір.

Принципирозміщення в різнихкраїнахможуть бути неоднакови­ми. Важливість кожного з них визначаєтьсястратегією і завданнями, щоконкретизовані у відповіднійконцепції. Наприклад, на сучасномуетапірозміщенняпродуктивних сил в Україніпріоритетними є соціальноспря­мованіпринципи.

· Принцип раціональногорозміщеннявиробництва(такерозташуваннявиробництва, яке забезпечувало б високуефективність народного господарства)

Реалізується через комплекс такихзаходів:

- наближенняматеріало-, енерго-, водомісткихгалузей до джерелпалива, енергії та води.

- наближенняпрацемісткоговиробництвадорайонів і центрівзосередженняприроднихресурсів.

- наближеннямасовоговиробництвамалотранспонтабельноїпродукції до місцьїїспоживання.

- запобіганнязустрічнимперевезеннямоднотипноїпродукції, сировини й палива з одного регіону до іншого.

· Принцип збалансованості і пропорційності( такерозміщеннявиробництва, за якоговитримувалася б рівновагаміжвиробничимипотужностями, обсягомвиробництва, з одного боку, та наявністюсировинних, енергетичних, воднихземельних, трудових, фінансовихресурсів – з іншого. Такожпередбачаєоптимальну структуру нар.господарства в цілому)

· Принцип комплексногорозміщеннявиробництва.

Реалізуєтьсячерез:

- комплексневикористанняприроднихресурсів.

- раціональневикористаннятрудовихресурсів шляхом створення у регіонітакоїструктуригосподарства, за якоїнадаєтьсяпрацяусімрозмаїтим контингентам робочоїсили.

- створенняєдиноїінфраструктури.

- налагодженняефективнихвиробничихзв’язківміжпідприємствамирегіону.

· Принцип розміщенняпідприємствзгідно з раціональними формами суп. організаціївиробництва(концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування)

Принцип збереженняекологічноїрівноваги(Господарстворегіонуможе бути збалансоване за більшістюпараметрів, але якщо при цьомувиникаєекологічнанапруженість, то воно не можевизнаватисяефективним.)

· Принцип обмеженогоцентралізму(органічнепоєднаннястратегічнихінтересівкраїни й інтересіврегіонів, підприємців, населення. Держава не повинна втручатися в оперативнудіяльністьпідприємств і місцевихорганіввлади)

РекреаційніресурсиУкраїни

Рекреаційніресурси.Майже в усіхобластяхУкраїнисередрекреа­ційнихдомінують санаторно-курортніресурси. Всесвітньовідомийсвоїми санаторно-курортнимиумовамиПівденьУкраїни (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецькаобласті і АР Крим). Унікальний за своїмимож­ливостямиПівденний берег Криму. Крімкліматичнихресурсів район багатий на ресурси грязей для організаціїлікувальнихзакладів.

Важливим за рекреаційними ресурсами є район Карпат з йогоспри­ятливимиумовамидляорганізації як літнього, так і зимовоговідпочинку. УСваляві, Синяві, Усть-Чорній та іншихмісцевостях є мінеральні води. Особливо багата на них Львівська область (Трускавець, Моршин, Схід-ниця, ВеликийЛюбінь, Немирів). Лікувальнігрязі є в с. ЧорнеІвано-Франківської та с. КонопківціТернопільської областей. НамежіТернопільської та Хмельницької областей відкритопотужні запаси міне­ральних вод типу «Нафтуся» (Сатанів, Гусятин).

У рекреаційнихціляхвикористовуютьсяШацькі озера (ЗахіднеПолісся).

У Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоград­ській областях є запаси радонових, а в Полтавській (Миргород) -хлориднонатрієвих вод. ВідомийсвоїмилікувальнимиможливостямиСлов'яногорськ (Донецька область).

Українамаєрізно­манітніприроднірекреаційніресурси (кліматичні, біологічні, гід­рологічні, ландшафтні, джереламінеральних вод, лікувальнігрязітощо). Загальнаплоща земель, придатних для рекреаційноговико­ристання, становить 9,4 млн. га (або 15,6% територіїкраїни), у то­му числірівниннихрекреаційнихландшафтів - 7,1%, гірських - 2,3 (у Карпатах - 1,9, в Криму - 0,4). Близько 7,8 млн. га відносяться до умовнопридатних до рекреації земель. Майже 10% усіхлісівдержавноголісового фонду маютьрекреаційнезначення. Особливемісце в системірекреаційноговикористаннятериторіїУкраїнипо­сідаєКримськийпівострів. Пересічнорічнатривалістьсприятливо­го для рекреаціїперіоду тут становить 175-190 днів, комфортного -65-80 днів.

Мінеральнілікувальні води різного складу виявленімайже у всіх областях України, але найбільшакількістьджерелзосереджена в західнійчастині. Зокрема, у Закарпатськійобласті. Багатоджерелмінеральної води розвідано у Луганській, Дніпропетровській, Пол­тавській, Рівненській областях, є такожвідкритіджерела в Івано-Франківській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельниць­кій, Київській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.

Доситьзначні в Україні запаси лікувальних грязей, щозосере­джені, переважно, у південних та північно-західних областях. На базігрязевихпокладівфункціонуютьнайстаріші в Українікурорти - Бердянськ, Євпаторія, Куяльник, Сасик та інші. У північно-західних областях поширеніторфовігрязі, яківикористовують на курортах у Миргороді, Моршині, Немирові, Черче та інших.

Соціально-економічнірекреаційніресурси в Україніформуютькультурніоб'єкти, пам'яткиісторії, архітектури, археології, етно­графічніособливостітериторіїтощо. Загальнакількістьархітектур-

но-історичнихпам'яток у державі становить 49147 об'єктів. їхняцінність та чисельність у межах областей істотновідрізняється. Най­більшеархітектурно-історичнихпам'яток у Львівськійобласті (2934), АвтономнійРеспубліціКрим (3431), Київській (2886) та Че­рнігівській (2859) областях. Найцінніші культурно-історичнірекреа­ційніресурсимаютьмісце у Київській, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Чернігівській областях, АвтономнійРеспубліціКрим.

Специфічноюскладовоючастиноюрекреаційнихресурсів є со­ціальні та природніоб'єкти, явища, події, походженняякихтіснопов'язане з територієюУкраїни та землями тієїзарубіжноїкраїни, в межах якої вони первісновиникли. На територіїУкраїниналічу­єтьсякількасот таких об'єктів, окремі з них маютьсвітове та євро­пейськезначення.

Українаволодієпотужним природно-ресурсним комплексом, основу якогоскладаютьземельні та мінерально-сировинніресурси. Достатньовисокийрівеньзабезпеченостітериторіїкраїниводним і рекреаційними ресурсами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.013 с.)