КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇКПІ ВДНЗ КНУ «КНУ»

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХЛОГІЇ»

для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія»

 

 

Кривий Ріг 2016

 

 

УДК 159.9:378.147 )076.5)

ББК………….

 

Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання психологіїї» для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» /Укладач Л.О.Гапоненко. – КПІ ВДНЗ «КНУ». – 24 с.

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Мірошник Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Федорчук Віктор Миколаєвич кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

 

Обговорено та схвалено кафедрою практичної психології

“18” лютого 2016 р., протокол № .

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Криворізького педагогічного інституту КВНЗ «Криворізький національний університет»

Протокол № від ______ 2016 р.

 

Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання психологіїі» складені у відповідності до навчальної програми, містять у собі опис курсу, зміст самостійної роботи та індивідуальної навчально-дослідної роботи, завдання до практичних занять та список літератури

Структура методичних рекомендацій побудована за принципом кредитно-модульної системи.

Методичні рекомендації розраховані на студентів-психолоів, викладачів психології.

 

 

Гапоненко Л.О., 2016рік

КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016 рік

 

 

ЗМІСТ

Вступ
Зміст курсу «Методика викладання психології у вищій школі» Опис навчальної дисципліни Структура навчальної дисципліни
Мета та завдання курсу
Розподіл балів оцінювання якості знань Перелік тем практичних занять Опорні поняття до курсу МВП
Завдання до практичних занять Контрольні питання зо заліку
Рекомендована література

 

В С Т У П

 

Професійна освіта бакалаврів передбачає їх підготовку з викладання психологічних дисциплін, який відбувається в процесі вивчення курсу «Методика викладання психології (МВП)». Цей курс розширює уявлення майбутніх психологів про роль суб’єктивно-мотиваційної основи цільового призначення різних навчальних дисциплін, специфіки методів та технологій їх викладання, більш глибокому усвідомленню перспективи вербального та невербального відтворення психологічних знань, значимості індивідуально-творчого потенціалу в моделюванні технологій навчання.

Основна мета навчально-методичного посібника – надати бакалаврам методичну орієнтацію в організації вивчення теоретичних положень про специфіку оволодіння психологічними знаннями, методами передачі наукової психології в лекційній формі навчання та розвитку вмінь здійснювати психолого-педагогічну роботу в практичних формах професійної освіти майбутніх психологів.

Запропоновані методичні рекомендації з курсу «МВП» слід розглядати як одну із можливостей дорожньої карти в організації підготовки до аудиторних форм навчання. В них подаються основний зміст курсу, перелік вимог до оцінювання знань, теми та завдання до кожного практичного заняття, орієнтовні питання до контрольних робіт, теми рефератів та завдання до індивідуальної навчально-дослідної роботи.

У зв’язку з тим, що існує два підходи до трактування психології як наукової дисципліни – це природничо-науковий підхід і гуманітарно-соціальний, автор визначив ці дві позиції в плануванні практичних занять. Проте переважна більшість методів та технологій викладання психології визначена в гуманітарно-соціальному аспекті.

Гуманітарне пізнання передбачає суб’єкт-суб’єктні відносини, суть яких визначається в рефлексивному спілкуванні та діалозі. Діалог будується на основі розуміння, яке породжується знаходженням та інтерпретації особистісних смислів суб’єкта освітнього процесу. Таким чином, складовою оволодіння курсом «МВП» є формування знань та вмінь будувати навчальну взаємодію в різноманітних формах аудиторного навчання, ре флексійного спілкування в процесі сумісного вирішення різноманітних психологічних проблем.

Особливістю курсу «МВП» полягає в розвитку використання інноваційних стратегій навчання, яке протікає у продуктивній навчальній взаємодії, а саме: конструктивно-проективна діяльність бакалавра в проведенні мікровикладання психології передбачає не тільки визначення обсягу психологічних знань, але й безпосередньо включання самого студента в процес навчання. Такий принцип організації навчальної діяльності бакалаврів сприяє збагаченню гуманітарної парадигми сучасної освіти, розвитку вмінь працювати з іншими людьми не по стереотипу, а по фактам змінної ситуації. Фактично кожне практичне заняття розвиває в бакалавра відчуття партнерства як смислового значення в досягненні продуктивного результату сумісної праці.

Важливим аспектом в курсі «МВП» є підготовка бакалавра складати навчальні задачі, виконання яких сприяє не тільки систематизації набутих знань з інших курсів, але й вмінь класифікувати психологічний матеріал.

Не менш значимим в особистісному розвитку бакалавра є розвиток самоорганізації інтелектуальної діяльності під час проведення лекцій, семінарських, практичних, лабораторних занять, а також в процесі проведення уроків з психології та виступів з популярними лекціями. Оволодіння репертуаром технологій організації та перевірки самостійної роботи інших студентів сприяє розвитку вмінь само оцінювати власні успіхи навчання.

За результатами курсу «МВП» бакалавр усвідомлює свою успішність за результатами організації навчальної діяльності інших людей як показник здібностей персоніфікації та індивідуалізації.

Методичні рекомендації складені у відповідності модульного навчання.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Навчальний матеріал курсу базується на теоретичних положеннях теорії научіння (А. Бандури), когнітивної психології (Н.Найсера), теорій інтеріоризації теоретичних знань (Л.Виготський, Г.С. Костюк, П.Я. Гальперін, Д. Ельконін, С. Рубінштейн, В. Ляудіс, С. Максименко); закономірностях гетерогенності інтелектуальної діяльності та інтеграції її видів у процесі навчання (Л.С. Виготський, Н.В. Кулагіна, В.Я. Ляудіс, Н.Ф. Тализіна).

Предметом курсу МВП є методи, технології, форми й засоби організації навчального процесу з оволодіння науковою психологією.

Мета курсу «Методика викладання психології» спрямована на підготовку бакалаврів систематизувати послідовність оволодіння психологічними знаннями в лекційних та практичних формах навчання.

Завданнякурсу полягає в підготовці бакалавра визначати специфіку організації навчання, учіння як специфічного процесу оволодіння психологічними знаннями.

Викладання курсу відбувається на завершальному етапі професійної освіти бакалаврів (4 курс, VIII семестр), що дозволяє закріпити базові знання та навички вихідних теоретичних знань та вмінь з різних галузей психологічних дисциплін. У результаті вивчення курсу бакалавр зобов’язаний знати:

- інноваційну стратегію навчання та специфіку оволодіння науковою психологією;

- історію методики викладання психології в освітніх закладах;

- відмінності форм організації навчання психології в освітніх закладах;

- вимоги до викладача психологічних дисциплін;

- методичні особливості викладання теоретичної та прикладної психології;

- таксономію навчальних завдань із психології;

- організацію самостійної роботи в аудиторних та поза аудиторних форм навчання;

- принципи й форми контролю та корекції навчальної діяльності студентів.

вміти:

- складати текст публічного виступу й керуватися вимогами ораторської майстерності;

- розробляти текстовий матеріал лекційних та практичних форм навчання психології;

- організовувати інтерактивні, проблемні, програмовані методи навчання в практичних заняттях;

- вільно користуватись засобами нормативно-правового забезпечення навчального процесу в аудиторних формах навчання;

- корегувати самостійну роботу студентів в аудиторних та поза аудиторних формах навчання;

- керуватися інноваційною стратегією в організації учбової діяльності студента та оцінювання його знань та вмінь;

- застосовувати навчальну взаємодію в розвитку суб’єктного розвитку студента.

У вивченні курсу використовуються такіметоди навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота – реферати, індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ), контрольні роботи за модулями, захист самостійної роботи.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 3   Галузь знань – 0301 соціально-політичні науки   Напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія» Нормативна
 
Модулів – 2   Рік підготовки
  4-й
  Семестр 2-й
Загальна кількість годин – 108  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3,4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год.
Практичні, семінарські
20 год.
Не передбачені навчальним планом
Самостійна робота
48 год.
Індивідуальні завдання - 20:
Вид контролю:
екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 40% - 60%.

 

Розподіл балів за ІНДЗ

- самостійне, творче виконання ІНДЗ, в якому теоретично обґрунтовані методи виявлення психологічних проблем, здійснений їх вимір та складена програма консультування, охайне оформлення роботи – 22 бали;

- репродуктивне виконання ІНДЗ, в якому теоретично обґрунтовані методи виявлення психологічних проблем, здійснений їх вимір та складена програма консультування, охайно оформлена робота – 15 бали;

- репродуктивне виконання ІНДЗ, в якому теоретично обґрунтовані методи виявлення психологічних проблем, здійснений їх вимір, але допущені помилки в розрахунках та складена програма консультування, охайно оформлена робота – 10 бали;

- репродуктивне виконання ІНДЗ, в якому теоретично обґрунтовані методи виявлення психологічних проблем, здійснений їх вимір, але допущені помилки в розрахунках та з помилками складена програма психологічного консультування, охайно оформлена робота – 5 бали;

- неохайно оформлена робота не приймається до розгляду.

Матеріал, що доповнює текст ІНДЗ, виноситься у додатки. Додатками можуть бути, наприклад, методики діагностування, графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи ситуацій тощо. Додаток оформлюється як продовження загального матеріалу ІНДЗ. Додатки розташовуються в порядку посилань на них в тексті. Кожен додаток починається з нової сторінки з вказівкою вгорі зліва сторінки слова «Додатки» і його позначення.

Згідно ДСТУ 3008-95 додатки позначаються головними буквами українського алфавіту, починаючи з А за винятком букв Ѓ, Є, З, І, Ї, Й, Щ, Ч, Ь. Після слова «Додаток» слідує буква, що позначає його послідовність. Якщо в документі один додаток, він позначається «Додаток А».

Реферати та ІНДЗ виконують на аркуші формату А4.

Тексти кожного додатку, при необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують в межах кожного додатку. Перед номером ставиться позначення цього додатка, наприклад, «Додаток А.1».

 

Модуль 1.

Практикум

На матеріалі курсу «Загальна психологія» пояснити специфіку оволодіння теоретичним матеріалом.

 

Практичне заняття 2.

Тема: Практикум з організації професійної діяльності викладача психології в різноманітних навчальних ситуаціях

Теоретичні питання

1. Професійна компетентність – основа викладацької діяльності психолога.

2. Психологічний портрет викладача психології.

3. Ораторська майстерність викладача.

4. Мова викладача: вимоги до публічної промови.

5. Невербальні засоби в підкріплені змістовності теоретичного матеріалу наукової психології.

6. Вираз обличчя, погляд, поза, жести.

7. Логічність мислення та акцентування й паузи у викладі навчального матеріалу.

8. Помилки лектора.

9. Поради молодому викладачу психологічних дисциплін.

3.

4. Практикум

5. Опрацювання вербальної й невербальної поведінки студента в ролі викладача психології в процесі виступу за тематикою «Активізація пізнавальної діяльності в навчальному процесі». Виступ повинен складати 4 хвилини.

 

Практичне заняття 3.

 

Тема: Практикум складання навчальних задач, вправ, ситуацій з метою розвитку гетерогенності інтелектуальної діяльності.

 

Теоретичні питання

1. Мета навчальної діяльності

2. Структура учбової діяльності.

3. Процеси інтеріоризації та опосередкування теоретичного матеріалу.

4. Специфіка предмету психології як детермінанти гуманітарного пізнання психічного.

5. Презентації, ілюстрації предметного змісту психологічного пізнання.

6. Процес розпредмечування закономірностей, законів та теорій психології.

7. Навчально-пізнавальні задачі, вправи, ситуації – умова розширення пізнавальних процесів. Види навчальних задач з психології, їх специфіка.

 

Практикум

Підготувати виступ за тематикою «Пізнавальна сфера особистості: мислення» та визначити гетерогенність мисленнєвої діяльності на прикладах презентації матеріалу.

 

Практичне заняття 4.

Тема:Практикум організації навчальної взаємодії в реалізації активних методів навчання

Теоретичні питання

1. Ознаки суб’єкт-суб’єктної взаємодії в аудиторних формах навчання.

2. Принципи навчальної взаємодії.

3. Класифікація розумової діяльності за Х. Дрейфусу, 1978).

4. Компоненти навчальної взаємодії. Рефлексія мислення, свідомості й спілкування в навчальній взаємодії.

5. Використання образів художньої літератури, метафор, міфів як умова розвитку просторового уявлення, інтуїції, чуттєво-образної символічної свідомості.

 

Практикум

Підготувати дидактичний матеріал для опрацювання його в діадах (тріадах) з метою отримання багатогранності інтерпретації психологічного матеріалу.

 

 

Модуль 2.

ФОРМИ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ, КОРЕКЦІЯ, КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА

Практичне заняття 5.

Тема:Практикум складання й викладу популярної лекції.

Теоретичні питання

1. Форми й методи психологічної освіти.

2. Активні методи навчання:програмований, проблемний, інтерактивний.

3. Специфіка уроків психології для школярів.

4. Специфіка психологічної просвіти батьків.

5. Лекція як форма викладу психологічної інформації.

6. Жанри лекцій:науково-популярна, академічна. Основні функції лекції.

 

Практикум

Підготувати текст науково-популярної лекції . для школярів та батьків за вимогами, які висуваються до такої форми публічного виступу. Викласти її на практичному занятті з метою апробації готовності до публічного виступу. Тематика лекції обирається за власним інтересом.

Практичне заняття 6.

Тема:Практикум складання й викладу академічної лекції

Теоретичні питання

1. Лекція та її різновидності.

2. Відмінності та подібність лекції-бесіда, кіно(відео)-лекція,

3. Відмінності та подібність лекції-візуалізація, лекції-екскурсії.

4. Відмінності та подібність лекції із застосуванням техніки зворотного зв’язку (інтерактивна лекція) та бінарної лекції.

5. Основні функції лекції

 

Практикум

Підготовити текст академічної лекції у відповідності конкретного виду, наприклад, лекції-бесіда, кіно(відео)-лекція і т.д. та викласти її на практичному занятті.

 

 

Практичне заняття 7.

Тема:Практикум розвитку викладання академічної лекції

Теоретичні питання

1. Цільове призначення до викладу лекційного матеріалу.

2. Перцептивні, комунікативні, організаторські, прогностичні здібності викладача-лектора. й орієнтація на визначення змістовної інформації студентам в активізації суб’єктного ставлення до навчання.

3. Засоби активізації розумової діяльності в лекційній формі навчання.

4. Специфіка складових частин лекції за різними навчальними дисциплінами.

5. Вимоги до вступної частини.

6. Вимоги до основної частини лекції.

7. Схематизація понятійного апарату.

 

Практикум

Підготувати фрагмент лекції з будь-якої психологічної навчальної дисципліни з використанням активних методів навчання, прийомів активізації розумової діяльності студентів. Викласти її на практичному занятті з метою апробації готовності до проведення академічної лекції. Тематика лекції обирається за власним інтересом.

 

Практичне заняття 8.

Тема:Практикум підготовки та проведення семінарського та практичного заняття

Теоретичні питання

1. Методика підготовки викладача та організація проведення семінарського заняття.

2. Різновидності активних методів навчання в практичних та семінарських заняттях.

3. Порівняльний аналіз програмованого, проблемного та інтерактивного методу навчання в практичних формах аудиторного навчання.

4. Мета і ціль семінарського заняття.

5. Мета та ціль практичного заняття.

 

Практикум

Розробити конспект семінарського та практичного заняття. Провести фрагмент практичного (семінарського) заняття, в якому визначені методи активізації розумової діяльності студентів. Мета виконання завдання спрямована на апробацію готовності до проведення практичних форм навчання психології. Тематика лекції обирається за власним інтересом.

Практичне заняття 9.

Тема:Практикум підготовки та проведення лабораторних занять

Теоретичні питання

1. Мета лабораторного заняття, відмінності лабораторного заняття від семінарського та практичного занять.

2. Специфіка лабораторного заняття в залежності від навчальної психологічної дисципліни.

3. Види лабораторних занять з психології.

4. Вимоги (правила) проведення лабораторних занять.

5. Задача викладача в організації та проведенні лабораторного заняття.

6. Специфіка підготовки студента до участі в лабораторному занятті.

7. Можливості використання елементів консультування, ділової взаємодії, психотерапії викладача із студентом в процесі проведення психологічного експерименту.

Практикум

Розробити конспект лабораторного заняття. Провести фрагмент лабораторного заняття, в якому продемонструвати використання активних методів навчання, організацію проведення демонстрації, діагностичного обстеження, психологічним експериментом. Мета виконання цього завдання спрямована на розвиток дослідницьких вмінь студента в процесі лабораторного заняття.

 

Практичне заняття 10

Тема:Практикум організації самостійної роботи студентів, корекції їх знань та оцінювання

Теоретичні питання

1. Ознаки вмінь студента самостійно працювати в аудиторних формах навчання.

2. Техніка слухання лекції.

3. Техніка конспектування лекційного матеріалу.

4. Техніка скорочення термінологій.

5. Фіксація інформації в семінарських, практичних та лабораторних заняттях.

6. Робота з навчальною літературою.

7. Методи роботи та прийоми осмислення наукової інформації.

8. Підготовка до модульних, залікових та екзаменаційних видів контролю.

9. Корекція знань студента в практичних формах навчання та консультаціях.

Практикум

Підготувати виступ з організації й розвитку самостійної роботи студента в аудиторних формах навчання та опрацювання наукової літератури.

 

Контрольні питання до заліку 20

1. Предмет, мета, задачі курсу «Методика викладання психології».

2. Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.

3. Опис якостей викладача психологічних дисциплін.

4. Культура вербальної і невербальної поведінки.

5. Основи риторики

6. Мотиваційна сфера учіння.

7. Гетерогенність в пізнавальній діяльності студента-психолога.

8. Активні методи навчання.

9. Порівняльний аналіз програмованого та проблемного навчання.

10. Порівняльний аналіз проблемного та інтерактивного навчання.

11. Навчальна взаємодія: структурні компоненти, функція.

12. Форми навчання психології в загальноосвітніх школах.

13. Форми навчання психології у вищій школі.

14. Специфіка викладання психології як професійної освіти.

15. Лекційна форма викладання психології для школярів та батьків.

16. Лекція з психології у вузі: вимоги, методики викладання.

17. Різновиди лекцій у вузі.

18. Вимоги до проведення семінарських занять з психології.

19. Вимоги до проведення практичних занять з психології.

20. Вимоги до проведення лабораторних занять з психології.

21. Підготовка до практичних занять викладача та студента.

22. Підготовка до лекцій викладача та студента.

23. Підготовка до семінарських занять викладача та студента.

24. Підготовка викладача та студента до лабораторних занять.

25. Дидактичні матеріали до психологічних дисциплін.

 

 

Рекомендована література 21

Основна

1. Агафонов Т.И. Кружок студентов по психологии (Опыт работы Вологодского пединститута) / Т.И. Агафонов. – Омск, 1993. – 42 с.

2. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в современной школе /А.Д. Андреева, Е.Е.Данилова // Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – С. 122-124.

3. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учеб. -метод. пособие для преподават. и аспирантов вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 304 с.

4. Бочелюк В. Й. Методика та організація досліджень із психології / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

5. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в вузе /В.К. Боярчук /Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1982. – 68.

6. ГерасимоваВ.С. Методика преподавания психологи: Курс лекцій / В.С.Герасимова. – М.: Ось-89, 2007. – 144 с.

7. Граник Г.Г. Как учить школьников работать с учебником / Г.Г.Граник. Учебно-методическое пособие. - М.: МГУ, 1998. – 217 с.

8. Гинецинский В.И. Введение в методику преподавания психологии: Курс лекций / В.И. Геницинский. – Л.: ЛГУ, 1983

9. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой /Л.П. Доблаев. – М.: «Книга», 1970. – 71 с.

10. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие /В.Н. Карандашев. – СПб: Питер, 2005. – 249 с.

11. Климов Е. А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам /Н.А. Климов // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 57-60.

12. Концевая Л.А. Использование учебника в самостоятельной работе школьника /Л.А. Концевая // Проблемы школьного учебника. – 1974. – Вып. 2. – С. 66–70.

13. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых / Ю.Н. Кулюткин. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

14. Крутецкий В. А. Некоторые вопросы преподавания психологии в школе В.А. Крутецкий. – М.: МГУ, 1956. – 84 с.

15. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. – М.: изд-во М. унив-та, 1989. –80 с.

16. Методика викладання психології : Навчально-методичний комплекс для студентів із спеціальності «Психологія» / Укладач: Яворовська Л. М. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Карабі на, 2005. – 18 с.

17. Методика преподавания психологии: конспект лекцій / О. Ю. Татарская, В. И. Валовик, Е. В. Бушуева и др. – М.: Высшее образование, 2007. – 207 с.

18. Методика преподавания психологии. Учеб.-метод. пособие / Яворовская Л. Н. – Харьков, 2001. – 50 с.

19. Минаев А. В., Попова М. В. Проблема введения психологических знаний в структуру среднего образования: опыт английской школы // Псих ологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 5. – С. 15-19.

20. Молодцова Н. Г. Практикум по педагогической психологи /Н.Г. Молодцова. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.

21. Панибратцева З. М. Методика преподавания психологи /З.М. Панибратцева. – М.: Просвещение, 1971. –152 с.

22. Самоукина Н.В. Практическая психология в школе: лекции, консультирование, тренінги /Н.В. Самоукиев, М.: ИНТОР, 1997.

23. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологи. Учебное пособие для вузов /
Е.Е. Самопогова М.: МГУ, 2001.

24. Элькин Д. Г. Психология (в помощь преподавателям техникумов) /Д.Б. Эльконин [ Учеб. -метод. Пособие]. – Одесса: ОГУ, 1970. – 84 с.

25. Crowk Th. K., Kaminsky S., Podell D. M. Educational Psychology: Windows on Teaching. – Dubuque: Brown & Benchmark Publishers, 1997. – 416 p.

Допоміжна

1. Абрамова Г.С. Психология только для студентов: Учебное пособие для вузол / Г.С. Абрамова. – М., 2001.

2. Аверин А.Н. Как научиться учиться /А.Н. Аверин, Е.С. Львова – К.: «Знание» УССР, 1988 (Сер.7 «Педагогическая», № 7.).

3. Александров Г.Н. О некоторых вопросах программированного обучения /Г.Н. Александров . — Куйбышев, 1995. - 322 с.

4. Алякринский Б.С. Некоторые проблемы программированного обучения в аспекте психологии /Б.С. Алякринский // Вестник высшей школы. 1964. - №7.1.. Ананьев Б.Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоение знаний // Вестник высшей школы. — 1972. — №7.

5. Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя: (Наедене со всеми…) /Ю.А. Александровский. – М.: Профиздат, 1992.

6. Андреева Г.М. Психология социального познания / Г.М. Андреева. – М., 2000.

7. Антипова М.В. Формы организации обучения /М.В. Антипова. --[Электронный носитель: http://mpfmargtu.ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-oktjabr.pdf]

8. Бездухов В.П. Ценностный подход к формированию гуманистической направленности студента – будущего учителя [Текст] / В.П. Бездухов, А.В. Бездухов. – Самара: Изд-во СамГПУ, 2000. – 192с.

9. Бадмаев Б.Ц. Психология: как ее изучить и усвоить: Учебно-методическое пособие для студентов вузов /Борис Церенович Бадмаев. - М.: Учебная литература, 1997. – 256 с.

10. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения /Борис Церенович Бадмаев. - М., 1998. - С.3-68.

11. Беловолов, В. А. Психолого-педагогические аспекты внедрения активных методов в учебный процесс [Текст] /В. А .Беловолов, С. П., Беловолова // Вопросы совершенствования профессиональной подготовки учителя на современном этапе развития школы: Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1997.

12. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения [Текст] / В. П. Беспалько. – М., 1989.

13. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч.посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я.Я.Болюбаш. – К.: ВВП «Компас», 1997.

14. В начале творческого пути. Советы студентам технических вузов: Метод пособие /И.Н. Орлов, В.Г. Гкрасимов, П.Г. Грудинский и др. Под ред. В.И. Добрыниной. – М.: Высш.шк., 1986.

15. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Л.С. Выготский // Хрестомания во возрастной и педагогической психологии. М.: Прогресс, 1978. – 334 с.

16. Воронина Т.П., Образование в эпоху новых информационных технологий. Методологические аспекты / Т.П. Воронина, В.П. Кашицин О.П. Молчанова.- М.: Информатик, 1995.

17. Гільбух Ю.З. Як учитися і працювати ефективно. НОП для учнів гімназії та ліцеїв / Ю.З. Гільбух. – вид. 2-ге, перероб. – К.: «Віпол», 1993.

18. Граник Г.Г. Как учить школьников работать с учебником / Г.Г.Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – М.: «Знание», 1987. – 80 с.

19. Гребенюк О.С. Теория обучения [текст]: учебник для вузов/ О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк - М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003.- 384с.

20. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения предметов) / В.В.Давыдов. М. Педагогика, 1972. – С. 36-53.

21. Давыдов В.В. Соотношение понятий «информирование» и «развитие психики» / В.В.Давыдов // Обучение и развитие / Под ред. Н.А. Менчинской и др. М.: Просвещение, 1966.- С.35-48.

22. Давыдов В.В.Проблемы развивающегося обучения / В.В.Давыдов. - М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

23. Дзюбко Л. Діагнгостика навчальної мотивації: збірнеик методик / Людмила Дзюбко, Людмилп Гриценко. К.: Шк.світ, 2011. – 128 с.

24. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой /Л.П. Доблаев. – М.: «Книга», 1970. – 71 с.

25. Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины? /
Х. Дрейфус. – М.: Прогресс, 1078. – 334 с.

26. Донцов А.И. О ценностных факторах формирования личности /А.И. Донцов // Социально-психологические факторы формирования личности и учебно-воспитательного коллектива. – М., 1975. – С.134.

27. Ильясов И.И. Структура процесса учения / И.И. Ильясов. // Формирование учебной деятельности студентов - М.: Изд-во МГУ, 1986. – С. 35 – 68.

28. Карандашев В. Н. Преподавание психологии: опыт международного исследов ания и перспективные проекты сотрудничества /В.Н. Карандашов // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 2. – С. 86-89.

29. Матюшкин А.М. Проблемные ситупции в мышлении и обучении /М.А. Матюшкин. – М.: МГУ, 1990.

30. Нелеп А.Т. Теоретические проблеы преподавания гуманитарных наук /А.Т. Нелеп. – М., 1972.

31. Теория оперантного обуславливания -[Электронный носитель http://imp.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/6.html]

32. Самошкіна Л. М. Рекомендації до написання та оформлення курсових та дипломних робіт із психології [Текст] / Л. М. Самошкіна, І. С. Самошкіна. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 28 с.

33. Сонин Д. М. Беседы с учащимися по психологии: Учебное пособие для классных руководителей /Д.М. Сонин. – Киров. гос. пединститут, 1974. – 135 с.

34. Федоров Б.И. Алгоритмы обучения / Б.И. Федоров. – СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 2004. – 181 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1. Для школьного психолога /www.uroki.net/docpsix.htm/.

2. Психологическая наука и образование /www.psyjournals.ru/psyedu/ index. shtml/.

3. Association for Psychological Science /www.psychologicalscience.org/

4. Library Research in Psychology /www.apa.org/science/lib.html/.

5. Society for the Teaching of Psychology /www.teachpsych.org/.

Teaching Clinical Psychology: In-Class Exercises /www-usr.rider.edu/ ~suler/insclassex.html/.

 

 

КПІ ВДНЗ КНУ «КНУ»

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХЛОГІЇ»

для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія»

 

 

Кривий Ріг 2016

 

 

УДК 159.9:378.147 )076.5)

ББК………….

 

Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання психологіїї» для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» /Укладач Л.О.Гапоненко. – КПІ ВДНЗ «КНУ». – 24 с.

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Мірошник Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Федорчук Віктор Миколаєвич кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

 

Обговорено та схвалено кафедрою практичної психології

“18” лютого 2016 р., протокол № .

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Криворізького педагогічного інституту КВНЗ «Криворізький національний університет»

Протокол № від ______ 2016 р.

 

Методичні рекомендації до курсу «Методика викладання психологіїі» складені у відповідності до навчальної програми, містять у собі опис курсу, зміст самостійної роботи та індивідуальної навчально-дослідної роботи, завдання до практичних занять та список літератури

Структура методичних рекомендацій побудована за принципом кредитно-модульної системи.

Методичні рекомендації розраховані на студентів-психолоів, викладачів психології.

 

 

Гапоненко Л.О., 2016рік

КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016 рік

 

 

ЗМІСТ

Вступ
Зміст курсу «Методика викладання психології у вищій школі» Опис навчальної дисципліни Структура навчальної дисципліни
Мета та завдання курсу
Розподіл балів оцінювання якості знань Перелік тем практичних занять Опорні поняття до курсу МВП
Завдання до практичних занять Контрольні питання зо заліку
Рекомендована література

 

В С Т У П

 

Професійна освіта бакалаврів передбачає їх підготовку з викладання психологічних дисциплін, який відбувається в процесі вивчення курсу «Методика викладання психології (МВП)». Цей курс розширює уявлення майбутніх психологів про роль суб’єктивно-мотиваційної основи цільового призначення різних навчальних дисциплін, специфіки методів та технологій їх викладання, більш глибокому усвідомленню перспективи вербального та невербального відтворення психологічних знань, значимості індивідуально-творчого потенціалу в моделюванні технологій навчання.

Основна мета навчально-методичного посібника – надати бакалаврам методичну орієнтацію в організації вивчення теоретичних положень про специфіку оволодіння психологічними знаннями, методами передачі наукової психології в лекційній формі навчання та розвитку вмінь здійснювати психолого-педагогічну роботу в практичних формах професійної освіти майбутніх психологів.

Запропоновані методичні рекомендації з курсу «МВП» слід розглядати як одну із можливостей дорожньої карти в організації підготовки до аудиторних форм навчання. В них подаються основний зміст курсу, перелік вимог до оцінювання знань, теми та завдання до кожного практичного заняття, орієнтовні питання до контрольних робіт, теми рефератів та завдання до індивідуальної навчально-дослідної роботи.

У зв’язку з тим, що існує два підходи до трактування психології як наукової дисципліни – це природничо-науковий підхід і гуманітарно-соціальний, автор визначив ці дві позиції в плануванні практичних занять. Проте переважна більшість методів та технологій викладання психології визначена в гуманітарно-соціальному аспекті.

Гуманітарне пізнання передбачає суб’єкт-суб’єктні відносини, суть яких визначається в рефлексивному спілкуванні та діалозі. Діалог будується на основі розуміння, яке породжується знаходженням та інтерпретації особистісних смислів суб’єкта освітнього процесу. Таким чином, складовою оволодіння курсом «МВП» є формування знань та вмінь будувати навчальну взаємодію в різноманітних формах аудиторного навчання, ре флексійного спілкування в процесі сумісного вирішення різноманітних психологічних проблем.

Особливістю курсу «МВП» полягає в розвитку використання інноваційних стратегій навчання, яке протікає у продуктивній навчальній взаємодії, а саме: конструктивно-проективна діяльність бакалавра в проведенні мікровикладання психології передбачає не тільки визначення обсягу психологічних знань, але й безпосередньо включання самого студента в процес навчання. Такий принцип організації навчальної діяльності бакалаврів сприяє збагаченню гуманітарної парадигми сучасної освіти, розвитку вмінь працювати з іншими людьми не по стереотипу, а по фактам змінної ситуації. Фактично кожне практичне заняття розвиває в бакалавра відчуття партнерства як смислового значення в досягненні продуктивного результату сумісної праці.

Важливим аспектом в курсі «МВП» є підготовка бакалавра складати навчальні задачі, виконання яки

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.066 с.)