ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМодуль 1.

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Практичне заняття 1.

Тема:Практикум з визначення специфіки методики викладання психології

Теоретичні питання

1. Предмет, мета та завдання курсу МВП.

2. Історичний огляд викладання психології у вищій школі.

3. Специфіка викладання психологічних дисциплін.

4. Традиційна та інноваційна стратегія організації навчання.

5. Дидактика як процес навчання та учіння.

6. Основні функції навчання.

7. Суперечливість та рушійні сили процесу навчання.

8. Принцип и навчання, основні етапи оволодіння знаннями

9. Потреби як джерело інтересу до навчання як основа оволодіння навчальним матеріалом.

10. Аналіз процесу навчання в сучасній зарубіжній вищій школі.

Практикум

На матеріалі курсу «Загальна психологія» пояснити специфіку оволодіння теоретичним матеріалом.

 

Практичне заняття 2.

Тема: Практикум з організації професійної діяльності викладача психології в різноманітних навчальних ситуаціях

Теоретичні питання

1. Професійна компетентність – основа викладацької діяльності психолога.

2. Психологічний портрет викладача психології.

3. Ораторська майстерність викладача.

4. Мова викладача: вимоги до публічної промови.

5. Невербальні засоби в підкріплені змістовності теоретичного матеріалу наукової психології.

6. Вираз обличчя, погляд, поза, жести.

7. Логічність мислення та акцентування й паузи у викладі навчального матеріалу.

8. Помилки лектора.

9. Поради молодому викладачу психологічних дисциплін.

3.

4. Практикум

5. Опрацювання вербальної й невербальної поведінки студента в ролі викладача психології в процесі виступу за тематикою «Активізація пізнавальної діяльності в навчальному процесі». Виступ повинен складати 4 хвилини.

 

Практичне заняття 3.

 

Тема: Практикум складання навчальних задач, вправ, ситуацій з метою розвитку гетерогенності інтелектуальної діяльності.

 

Теоретичні питання

1. Мета навчальної діяльності

2. Структура учбової діяльності.

3. Процеси інтеріоризації та опосередкування теоретичного матеріалу.

4. Специфіка предмету психології як детермінанти гуманітарного пізнання психічного.

5. Презентації, ілюстрації предметного змісту психологічного пізнання.

6. Процес розпредмечування закономірностей, законів та теорій психології.

7. Навчально-пізнавальні задачі, вправи, ситуації – умова розширення пізнавальних процесів. Види навчальних задач з психології, їх специфіка.

 

Практикум

Підготувати виступ за тематикою «Пізнавальна сфера особистості: мислення» та визначити гетерогенність мисленнєвої діяльності на прикладах презентації матеріалу.

 

Практичне заняття 4.

Тема:Практикум організації навчальної взаємодії в реалізації активних методів навчання

Теоретичні питання

1. Ознаки суб’єкт-суб’єктної взаємодії в аудиторних формах навчання.

2. Принципи навчальної взаємодії.

3. Класифікація розумової діяльності за Х. Дрейфусу, 1978).

4. Компоненти навчальної взаємодії. Рефлексія мислення, свідомості й спілкування в навчальній взаємодії.

5. Використання образів художньої літератури, метафор, міфів як умова розвитку просторового уявлення, інтуїції, чуттєво-образної символічної свідомості.

 

Практикум

Підготувати дидактичний матеріал для опрацювання його в діадах (тріадах) з метою отримання багатогранності інтерпретації психологічного матеріалу.

 

 

Модуль 2.

ФОРМИ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ, КОРЕКЦІЯ, КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА

Практичне заняття 5.

Тема:Практикум складання й викладу популярної лекції.

Теоретичні питання

1. Форми й методи психологічної освіти.

2. Активні методи навчання:програмований, проблемний, інтерактивний.

3. Специфіка уроків психології для школярів.

4. Специфіка психологічної просвіти батьків.

5. Лекція як форма викладу психологічної інформації.

6. Жанри лекцій:науково-популярна, академічна. Основні функції лекції.

 

Практикум

Підготувати текст науково-популярної лекції . для школярів та батьків за вимогами, які висуваються до такої форми публічного виступу. Викласти її на практичному занятті з метою апробації готовності до публічного виступу. Тематика лекції обирається за власним інтересом.

Практичне заняття 6.

Тема:Практикум складання й викладу академічної лекції

Теоретичні питання

1. Лекція та її різновидності.

2. Відмінності та подібність лекції-бесіда, кіно(відео)-лекція,

3. Відмінності та подібність лекції-візуалізація, лекції-екскурсії.

4. Відмінності та подібність лекції із застосуванням техніки зворотного зв’язку (інтерактивна лекція) та бінарної лекції.

5. Основні функції лекції

 

Практикум

Підготовити текст академічної лекції у відповідності конкретного виду, наприклад, лекції-бесіда, кіно(відео)-лекція і т.д. та викласти її на практичному занятті.

 

 

Практичне заняття 7.

Тема:Практикум розвитку викладання академічної лекції

Теоретичні питання

1. Цільове призначення до викладу лекційного матеріалу.

2. Перцептивні, комунікативні, організаторські, прогностичні здібності викладача-лектора. й орієнтація на визначення змістовної інформації студентам в активізації суб’єктного ставлення до навчання.

3. Засоби активізації розумової діяльності в лекційній формі навчання.

4. Специфіка складових частин лекції за різними навчальними дисциплінами.

5. Вимоги до вступної частини.

6. Вимоги до основної частини лекції.

7. Схематизація понятійного апарату.

 

Практикум

Підготувати фрагмент лекції з будь-якої психологічної навчальної дисципліни з використанням активних методів навчання, прийомів активізації розумової діяльності студентів. Викласти її на практичному занятті з метою апробації готовності до проведення академічної лекції. Тематика лекції обирається за власним інтересом.

 

Практичне заняття 8.

Тема:Практикум підготовки та проведення семінарського та практичного заняття

Теоретичні питання

1. Методика підготовки викладача та організація проведення семінарського заняття.

2. Різновидності активних методів навчання в практичних та семінарських заняттях.

3. Порівняльний аналіз програмованого, проблемного та інтерактивного методу навчання в практичних формах аудиторного навчання.

4. Мета і ціль семінарського заняття.

5. Мета та ціль практичного заняття.

 

Практикум

Розробити конспект семінарського та практичного заняття. Провести фрагмент практичного (семінарського) заняття, в якому визначені методи активізації розумової діяльності студентів. Мета виконання завдання спрямована на апробацію готовності до проведення практичних форм навчання психології. Тематика лекції обирається за власним інтересом.

Практичне заняття 9.

Тема:Практикум підготовки та проведення лабораторних занять

Теоретичні питання

1. Мета лабораторного заняття, відмінності лабораторного заняття від семінарського та практичного занять.

2. Специфіка лабораторного заняття в залежності від навчальної психологічної дисципліни.

3. Види лабораторних занять з психології.

4. Вимоги (правила) проведення лабораторних занять.

5. Задача викладача в організації та проведенні лабораторного заняття.

6. Специфіка підготовки студента до участі в лабораторному занятті.

7. Можливості використання елементів консультування, ділової взаємодії, психотерапії викладача із студентом в процесі проведення психологічного експерименту.

Практикум

Розробити конспект лабораторного заняття. Провести фрагмент лабораторного заняття, в якому продемонструвати використання активних методів навчання, організацію проведення демонстрації, діагностичного обстеження, психологічним експериментом. Мета виконання цього завдання спрямована на розвиток дослідницьких вмінь студента в процесі лабораторного заняття.

 

Практичне заняття 10

Тема:Практикум організації самостійної роботи студентів, корекції їх знань та оцінювання

Теоретичні питання

1. Ознаки вмінь студента самостійно працювати в аудиторних формах навчання.

2. Техніка слухання лекції.

3. Техніка конспектування лекційного матеріалу.

4. Техніка скорочення термінологій.

5. Фіксація інформації в семінарських, практичних та лабораторних заняттях.

6. Робота з навчальною літературою.

7. Методи роботи та прийоми осмислення наукової інформації.

8. Підготовка до модульних, залікових та екзаменаційних видів контролю.

9. Корекція знань студента в практичних формах навчання та консультаціях.

Практикум

Підготувати виступ з організації й розвитку самостійної роботи студента в аудиторних формах навчання та опрацювання наукової літератури.

 

Контрольні питання до заліку 20

1. Предмет, мета, задачі курсу «Методика викладання психології».

2. Організація процесу навчання та типи навчальних занять із психології.

3. Опис якостей викладача психологічних дисциплін.

4. Культура вербальної і невербальної поведінки.

5. Основи риторики

6. Мотиваційна сфера учіння.

7. Гетерогенність в пізнавальній діяльності студента-психолога.

8. Активні методи навчання.

9. Порівняльний аналіз програмованого та проблемного навчання.

10. Порівняльний аналіз проблемного та інтерактивного навчання.

11. Навчальна взаємодія: структурні компоненти, функція.

12. Форми навчання психології в загальноосвітніх школах.

13. Форми навчання психології у вищій школі.

14. Специфіка викладання психології як професійної освіти.

15. Лекційна форма викладання психології для школярів та батьків.

16. Лекція з психології у вузі: вимоги, методики викладання.

17. Різновиди лекцій у вузі.

18. Вимоги до проведення семінарських занять з психології.

19. Вимоги до проведення практичних занять з психології.

20. Вимоги до проведення лабораторних занять з психології.

21. Підготовка до практичних занять викладача та студента.

22. Підготовка до лекцій викладача та студента.

23. Підготовка до семінарських занять викладача та студента.

24. Підготовка викладача та студента до лабораторних занять.

25. Дидактичні матеріали до психологічних дисциплін.

 

 

Рекомендована література 21

Основна

1. Агафонов Т.И. Кружок студентов по психологии (Опыт работы Вологодского пединститута) / Т.И. Агафонов. – Омск, 1993. – 42 с.

2. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в современной школе /А.Д. Андреева, Е.Е.Данилова // Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – С. 122-124.

3. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учеб. -метод. пособие для преподават. и аспирантов вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 304 с.

4. Бочелюк В. Й. Методика та організація досліджень із психології / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

5. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в вузе /В.К. Боярчук /Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1982. – 68.

6. ГерасимоваВ.С. Методика преподавания психологи: Курс лекцій / В.С.Герасимова. – М.: Ось-89, 2007. – 144 с.

7. Граник Г.Г. Как учить школьников работать с учебником / Г.Г.Граник. Учебно-методическое пособие. - М.: МГУ, 1998. – 217 с.

8. Гинецинский В.И. Введение в методику преподавания психологии: Курс лекций / В.И. Геницинский. – Л.: ЛГУ, 1983

9. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой /Л.П. Доблаев. – М.: «Книга», 1970. – 71 с.

10. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие /В.Н. Карандашев. – СПб: Питер, 2005. – 249 с.

11. Климов Е. А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам /Н.А. Климов // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 57-60.

12. Концевая Л.А. Использование учебника в самостоятельной работе школьника /Л.А. Концевая // Проблемы школьного учебника. – 1974. – Вып. 2. – С. 66–70.

13. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых / Ю.Н. Кулюткин. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

14. Крутецкий В. А. Некоторые вопросы преподавания психологии в школе В.А. Крутецкий. – М.: МГУ, 1956. – 84 с.

15. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. – М.: изд-во М. унив-та, 1989. –80 с.

16. Методика викладання психології : Навчально-методичний комплекс для студентів із спеціальності «Психологія» / Укладач: Яворовська Л. М. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Карабі на, 2005. – 18 с.

17. Методика преподавания психологии: конспект лекцій / О. Ю. Татарская, В. И. Валовик, Е. В. Бушуева и др. – М.: Высшее образование, 2007. – 207 с.

18. Методика преподавания психологии. Учеб.-метод. пособие / Яворовская Л. Н. – Харьков, 2001. – 50 с.

19. Минаев А. В., Попова М. В. Проблема введения психологических знаний в структуру среднего образования: опыт английской школы // Псих ологический журнал. – 1999. – Т. 20. – № 5. – С. 15-19.

20. Молодцова Н. Г. Практикум по педагогической психологи /Н.Г. Молодцова. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.

21. Панибратцева З. М. Методика преподавания психологи /З.М. Панибратцева. – М.: Просвещение, 1971. –152 с.

22. Самоукина Н.В. Практическая психология в школе: лекции, консультирование, тренінги /Н.В. Самоукиев, М.: ИНТОР, 1997.

23. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологи. Учебное пособие для вузов /
Е.Е. Самопогова М.: МГУ, 2001.

24. Элькин Д. Г. Психология (в помощь преподавателям техникумов) /Д.Б. Эльконин [ Учеб. -метод. Пособие]. – Одесса: ОГУ, 1970. – 84 с.

25. Crowk Th. K., Kaminsky S., Podell D. M. Educational Psychology: Windows on Teaching. – Dubuque: Brown & Benchmark Publishers, 1997. – 416 p.

Допоміжна

1. Абрамова Г.С. Психология только для студентов: Учебное пособие для вузол / Г.С. Абрамова. – М., 2001.

2. Аверин А.Н. Как научиться учиться /А.Н. Аверин, Е.С. Львова – К.: «Знание» УССР, 1988 (Сер.7 «Педагогическая», № 7.).

3. Александров Г.Н. О некоторых вопросах программированного обучения /Г.Н. Александров . — Куйбышев, 1995. - 322 с.

4. Алякринский Б.С. Некоторые проблемы программированного обучения в аспекте психологии /Б.С. Алякринский // Вестник высшей школы. 1964. - №7.1.. Ананьев Б.Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоение знаний // Вестник высшей школы. — 1972. — №7.

5. Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя: (Наедене со всеми…) /Ю.А. Александровский. – М.: Профиздат, 1992.

6. Андреева Г.М. Психология социального познания / Г.М. Андреева. – М., 2000.

7. Антипова М.В. Формы организации обучения /М.В. Антипова. --[Электронный носитель: http://mpfmargtu.ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-oktjabr.pdf]

8. Бездухов В.П. Ценностный подход к формированию гуманистической направленности студента – будущего учителя [Текст] / В.П. Бездухов, А.В. Бездухов. – Самара: Изд-во СамГПУ, 2000. – 192с.

9. Бадмаев Б.Ц. Психология: как ее изучить и усвоить: Учебно-методическое пособие для студентов вузов /Борис Церенович Бадмаев. - М.: Учебная литература, 1997. – 256 с.

10. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения /Борис Церенович Бадмаев. - М., 1998. - С.3-68.

11. Беловолов, В. А. Психолого-педагогические аспекты внедрения активных методов в учебный процесс [Текст] /В. А .Беловолов, С. П., Беловолова // Вопросы совершенствования профессиональной подготовки учителя на современном этапе развития школы: Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1997.

12. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения [Текст] / В. П. Беспалько. – М., 1989.

13. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч.посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я.Я.Болюбаш. – К.: ВВП «Компас», 1997.

14. В начале творческого пути. Советы студентам технических вузов: Метод пособие /И.Н. Орлов, В.Г. Гкрасимов, П.Г. Грудинский и др. Под ред. В.И. Добрыниной. – М.: Высш.шк., 1986.

15. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Л.С. Выготский // Хрестомания во возрастной и педагогической психологии. М.: Прогресс, 1978. – 334 с.

16. Воронина Т.П., Образование в эпоху новых информационных технологий. Методологические аспекты / Т.П. Воронина, В.П. Кашицин О.П. Молчанова.- М.: Информатик, 1995.

17. Гільбух Ю.З. Як учитися і працювати ефективно. НОП для учнів гімназії та ліцеїв / Ю.З. Гільбух. – вид. 2-ге, перероб. – К.: «Віпол», 1993.

18. Граник Г.Г. Как учить школьников работать с учебником / Г.Г.Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – М.: «Знание», 1987. – 80 с.

19. Гребенюк О.С. Теория обучения [текст]: учебник для вузов/ О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк - М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003.- 384с.

20. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения предметов) / В.В.Давыдов. М. Педагогика, 1972. – С. 36-53.

21. Давыдов В.В. Соотношение понятий «информирование» и «развитие психики» / В.В.Давыдов // Обучение и развитие / Под ред. Н.А. Менчинской и др. М.: Просвещение, 1966.- С.35-48.

22. Давыдов В.В.Проблемы развивающегося обучения / В.В.Давыдов. - М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

23. Дзюбко Л. Діагнгостика навчальної мотивації: збірнеик методик / Людмила Дзюбко, Людмилп Гриценко. К.: Шк.світ, 2011. – 128 с.

24. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой /Л.П. Доблаев. – М.: «Книга», 1970. – 71 с.

25. Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины? /
Х. Дрейфус. – М.: Прогресс, 1078. – 334 с.

26. Донцов А.И. О ценностных факторах формирования личности /А.И. Донцов // Социально-психологические факторы формирования личности и учебно-воспитательного коллектива. – М., 1975. – С.134.

27. Ильясов И.И. Структура процесса учения / И.И. Ильясов. // Формирование учебной деятельности студентов - М.: Изд-во МГУ, 1986. – С. 35 – 68.

28. Карандашев В. Н. Преподавание психологии: опыт международного исследов ания и перспективные проекты сотрудничества /В.Н. Карандашов // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 2. – С. 86-89.

29. Матюшкин А.М. Проблемные ситупции в мышлении и обучении /М.А. Матюшкин. – М.: МГУ, 1990.

30. Нелеп А.Т. Теоретические проблеы преподавания гуманитарных наук /А.Т. Нелеп. – М., 1972.

31. Теория оперантного обуславливания -[Электронный носитель http://imp.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/6.html]

32. Самошкіна Л. М. Рекомендації до написання та оформлення курсових та дипломних робіт із психології [Текст] / Л. М. Самошкіна, І. С. Самошкіна. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 28 с.

33. Сонин Д. М. Беседы с учащимися по психологии: Учебное пособие для классных руководителей /Д.М. Сонин. – Киров. гос. пединститут, 1974. – 135 с.

34. Федоров Б.И. Алгоритмы обучения / Б.И. Федоров. – СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 2004. – 181 с.

 

 

Інформаційні ресурси

1. Для школьного психолога /www.uroki.net/docpsix.htm/.

2. Психологическая наука и образование /www.psyjournals.ru/psyedu/ index. shtml/.

3. Association for Psychological Science /www.psychologicalscience.org/

4. Library Research in Psychology /www.apa.org/science/lib.html/.

5. Society for the Teaching of Psychology /www.teachpsych.org/.

Teaching Clinical Psychology: In-Class Exercises /www-usr.rider.edu/ ~suler/insclassex.html/.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.016 с.)