ТОП 10:

Водний баланс – це співвідношення за певний проміжок часу надходження та витрати води з урахуванням зміни її запасів.Всі складові рівняння водного балансу (13. 2) визначаються для водозбору річки в цілому за даними спостережень або розрахунковим шляхом. Виняток становить величина, яка визначається за різницею між прибутковою та витратною частинами рівняння.

Для малого водозбору в праву частину рівняння (13. 2) вводиться величина недренованого даним басейном підземного стоку, яка визначається за рівнянням

, (13. 3)

де — стік річки-аналога, яка повністю дренує підземні води свого басейну; — стік з даного малого водозбору.

Наближене рівняння водного балансу можна записати у вигляді:

, (13. 4)

де - атмосферні опади з урахуванням поправки на змочування відра; - загальний стік річки;

- сумарні зміни запасів вологи у ґрунтах і підґрунті та підземних водах водозбору.

Усі складові рівнянь (13. 4) і (13. 5) наводяться у міліметрах шару або в об'ємних одиницях (в м3 або в км3). Якщо будь-який елемент рівняння водного балансу менш як 0,5 мм, то він не враховується, за винятком ASm ,Уи, У^ (якщо ці значення не перевищують 5 % річного стоку річки, то вони також не враховуються).

У викладених балансових рівняннях такі їх елементи, як опади, випаровування, ґрунтові волого- і снігозапаси, визначають в окремих пунктах водозбору. Залежно від інтервалу часу, за який складається водний баланс, деякі його складові не враховують. Наприклад для річних балансів за багаторічний період, який враховує посушливі й вологі роки, складові , і будуть практично дорівнювати нулю. В цьому випадку для великих замкнених річкових басейнів рівняння водного балансу буде визначатися за формулою:

, (13. 5)

де , , - норма відповідно опадів, стоку і загального випаровування.

Таким чином, розглянуті питання гідрографічної характеристики річкової мережі дозволяють визначити характеристики річкової мережі не лише в зимню пору року, а й визначитися із складовими одиницями рівняння річкового балансу.

 

Контрольні запитання

1. Що таке річка і які характерні умови утворення річкової мережі

2. Що таке гідрографічна характеристика річок та їх мережі?

3. Які складові одиниці та елементи характеризують морфо метричні характеристики річки?

4. Що таке водний баланс?

5. Що таке водозабір річки?

6. Від яких факторів параметрів залежитькатегорія річки відповідно до Водного Кодексу України?

7.В яких одиницяхвиражається похил дна річки?

8. Що такедовжина річки?

9. На що вказують і характеризуютьфази річкового стоку?

10. Що таке гідрограф стоку?

11. Які данні використовують для побудови гідрографу річки?

12. У чому полягає водогосподарське значення отримання дпнних для побудови гідрографу стоку річки?

13. Що таке густота річкової мережі?

14. Що таке повінь і чим вона характеризується?

15. Що таке паводок і чим він характеризується?

16. Що таке межень і чим вона характеризується?.

17. Що таке гідрографічна мережа і в межах якої території вона може бути?

18. Що таке річкова мережа і які її характерні ознаки?

19. Що таке річкова система і що є характерної її ознакою?

20. Що таке русло річки?

21. Що таке перекат і для яких річок він характерна?

22.В наслідок яких процесівутворилися карстові озера?

23. Від яких параметрів (характеристики) залежить базис ерозії річки?

22. Що є рушійною силою появи спрямованих водотоків (річок)?

23. Що таке річка і які головні умови її утворення?

24. Наведіть класифікацію річок за розмірами.

25. Які типи річок розрізняють за умовами формування й режимом стоку води?

25. Що таке морфометричні характеристики річкового водозабору?

26. Яку роль відіграють поверхневі та підземні водозабори для кожної окремої річки?

28. Що таке повздовжній профіль річки і що він характеризує?

29. За якою формулою визначається повздовжній профіль річки і у чому полягає його фізична сутність?

30. Наведіть і охарактеризуйте типи поздовжніх профілів річок залежно від характеру похилів уздовж річки

31. Що характеризує режим річкового стоку?

32. Яку характеристику кількісна оцінка частки різних джерел живлення у загальному стоці досліджуваної річки?

33. У чому полягають характерні ознаки термічного режиму річок?

34. Які особливості льодового режиму річок?

35. З якою метою використовують терміни «річковий водозбір» і «річковий басейн»?

36. Наведіть і охарактеризуйте основні морфометричні елементи живого перерізу річки.

37. Навести складові одиниці, елементи й охарактеризувати рівняння водного балансу річок.

38. Наведіть і охарактеризуйте типи поздовжніх профілів річок, в залежності від характеру похилів уздовж річки.

39. Яким чином відбувається розподіл швидкостей течії за глибиною та по живому перерізу потоку?

40. Наведіть і охарактеризуйте фази (періоди). в режимі стоку річки, залежно від зміни умов живлення.

41. Які процеси обумовлюють термічний режим річок?

42. Що таке перекат і за рахунок яких процесів він утворюється?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.008 с.)