Тема 3. Психолого-педагогічні умови застосування ІКТ в початковій школі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Психолого-педагогічні умови застосування ІКТ в початковій школі. 

Лекція №5. Психолого-педагогічні умови застосування ІКТ в початковій школі.

Мета:ознайомити студентів з санітарно-гігієнічними вимогами використання ІКТ в навчально-виховному процесі, розглянути психологічні умови ефективного діалогу дитини з комп’ютером, дослідити психолого-педагогічні аспекти інформатизації навчального процесу; розвивати мотивацію до оволодіння ІКТ та застосування їх в подальшій професійній діяльності, позитивну «Я-концепцію» майбутнього вчителя; виховувати інформаційну культуру, творчий підхід до організації уроків.

Навчальний час: 2 год.

Обладнання: мультимедійна презентація, комп’ютер, проектор.

Ключові поняття:комп’ютерний зоровий синдром, постава, технічні засоби навчання, гігієнічні критерії раціональної організації уроку, комп’ютерна залежність

План:

1. Санітарно-гігієнічні вимоги до застосування ІКТ.

2. Психологічні умови ефективного діалогу дитини з комп’ютером.

3. Психолого-педагогічні аспекти інформатизації навчального процесу.

4. Методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ІКТ.

Література:

1. Белавина И. Психологическиепоследствиякомпьютеризациидетскойигры / И.Белавина // Информатика и образование. - 1991. - №3. - С.91-94.

2. Босова Л. Компьютерные уроки в начальнойшколе / Л.Босова // Інформатика и образование. - 2002. - №1. - С. 86 - 94.

3. Васильчук М.В. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності / Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. - К.: Фенікс, 2000. - 896 с.

4. Вєтрова І. Використання комп’ютерів у навчання молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки / І.Вєтрова, В.Вербенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2001. - №2. - С. 22 - 25.

5. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804/

6. Дуб О. Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm

7. Каменская В. Компьютер: вредилипольза? / В.Каменская // Дошкольнаяпедагогика. - 2004. - №4. - С. 26 - 27.

8. Кивлюк О. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі / О.Кивлюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006. - № 6. - С. 69 - 72.

9. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи / О.Кивлюк // Початкова школа. - 2004. - №4. -С. 34 - 35.

10. Ковалько В.И. Здоровьесберегающиетехнологии: школьник и компьютер: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2007. - 304 с. - (Педагогика. Психология. Управление).

11. Методичні рекомендації МОН України щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (Лист №1/11- 1927 від 06.05.2004 р.) // Шкільний світ. Інформатика. -2005. - № 2-3.

12. Основыкомпьютернойграмотности / Машбиц Е.И., Бабенко Л.П., Верник Л.В. и др.; под ред. Стогния А.А. и др. - К.: Выща шк. Головноеизд-во, 1998. - 215 с.

13. Прийменко В. ДІТи, які грають в ігри, або комп’ютерна залежність / В.Прийменко // Інформатика. - 2007. - №5-7. - С. 16 - 18.

14. Рибалко О. Молодший школяр і комп’ютер / О.Рибалко // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2010. - №5. - С. 21 - 24.

15. Степанова М. Правила безопасногообщения с компьютером / М.Степанова // Дошкольнаяпедагогика. - 2010. - №3. - С. 4 - 8.

16. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Олег Васильович Суховірський / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2005. - 303 с.

17. Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. - 2011. - № 2. - С. 42 - 44.

18. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи / С.Хомич // Початкова школа. - 2010. - №11. - С.41 - 43.

Питання1.Санітарно-гігієнічні вимоги до застосування ІКТ.

Вимоги сучасного життя потребують нових підходів до організації навчально-виховного процесу. Нині вчителі досить часто зустрічаються з проблемою зниження рівня пізнавальної активності учнів, небажанням працювати самостійно та і просто вчитися. Серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до навчання можна назвати одноманітність уроків. Відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації призводить до шаблонного викладання, а це руйнує та знищує дитячий інтерес до навчання. Творчий підхід учителя до побудови та проведення уроку, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність. Одним зі способів розвитку пізнавальної активності є використання нових інформаційних технологій, що дають змогу привернути увагу учнів до навчання.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне кажучи, нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально й без шкоди для здоров’я застосовувати комп’ютер.

Адже комп’ютеризація освітньої та дозвільної діяльності дітей має ряд негативних моментів, які можуть мати негативний вплив на здоров’я. Робота, заняття або гра на комп’ютері обов’язково впливає на користувача цілим комплексом чинників. Зупинимося на основних із них.

Застосування ІКТ створює специфічний мікроклімат навколишнього середовища, що характеризується такими фізичними факторами, як шум, вібрація, електромагнітне поле, статична електрика та ін. Змінюється температура, вологість і хімічний склад повітря.

Більше того, процес сприйняття матеріалу вимагає від учня більш значної, ніж при інших методах навчання, зорової, емоційної, розумової, статичної напруги. Сприйняття інформації з екрана телевізора і монітора комп’ютера значно збільшує зорове навантаження. Під впливом роботи на комп’ютері страждають, перш за все, очі, зір. Розрізнення знаків з екрану, що світиться, чергуючись з погляданням на клавіатуру, викликає напруження м’язів рухового апарату. Статична нерухома робоча поза викликає втому і біль у м’язах рук, шиї, плечей і спини, може призвести до порушень опорно-рухового апарату, погіршення стану здоров’я школярів, до погіршення уваги, зниження працездатності, головного болю, загального стомлення учнів.

У 5-6-річних дітей процес формування зорового аналізатора не закінчено, тому навчання з використанням комп’ютерів має відповідати віковим можливостям дітей.

Перше, на що звернули свою увагу медики, – це на зростання зорового навантаження в працюючих за дисплеєм. Вічизняні та зарубіжні дослідження, які мають вже досить тривалу історію, показують, що більше 90% користувачів комп’ютерів скаржаться на печію або біль в області очей, відчуття «піску» під віками, затуманення зору та ін. Комплекс цих та ряду інших характерних нездужань з недавнього часу отримав назву «комп’ютерний зоровий синдром».

Термін «комп’ютерний зоровий синдром» вживається для позначення симптомокомплексу (печіння, біль в області очей, затуманення зору тощо), що виникає у користувачів ПК унаслідок роботи перед екраном монітора.

Вплив роботи за комп’ютером на організм у значній мірі залежить від віку користувача, від стану його зору, а також від інтенсивності роботи з монітором та організації робочого місця.

Є три шляхи запобігання розвитку комп’ютерного зорового синдрому:

- гігієна праці в умовах роботи перед монітором;

- наближення зображення на моніторі до природного;

- жорсткий і постійний контроль дорослих за часом, проведеним дітьми за комп’ютером. До тих пір, поки дитина не навчиться оцінювати свій нервово-психічний стан адекватно, тобто відповідно об’єктивним його проявам, необхідним є зовнішній контроль і регламентація роботи за комп’ютером.

Завдання педагога, який проводить заняття з використанням технічних засобів навчання, – зняти або звести до мінімуму їх негативний вплив на здоров’я учнів.

Гігієнічні норми та правила впровадження в навчальний процес ІКТ містять вимоги:

1) до приміщень, де знаходяться комп’ютери;

2) до обладнання місць для занять;

3) до режиму занять і відпочинку при роботі.

1. Бажано, підкреслюється у методичних рекомендаціях МОН України щодо облаштування кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (Лист №1/11- 1927 від06.05.2004 р.) виділити один кабінет для навчання молодших школярів. У Державних санітарних правилах і нормах (ДСанПіН 5.5.6.009-98) визначено правила облаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах.

Вимоги до облаштування комп’ютерних класів, обладнання їх спеціальними меблями, створення режиму освітлення тощо продиктовані фізіологічними особливостями розвитку організму дитини. Кістково-сполучний апарат школярів відзначається гнучкістю, оскільки в кістках ще багато хрящової тканини. Це необхідно враховувати, щоб запобігти можливим викривленням хребта, кисті руки. З розвитком м’язової системи молодших школярів збільшується вага усіх м’язів відносно ваги тіла, що зумовлює зростання фізичної сили дитини. Дрібні м’язи кисті руки розвиваються повільніше від інших, тому діти недостатньо добре координують рухи дрібних м’язів. З часом школярі набувають здатності розподіляти навантаження на різні групи м’язів, рухи їх стають точнішими, покращується техніка письма. Не останню роль в удосконаленні координації рухів дрібних м’язів учня може відігравати регламентована робота з комп’ютерною технікою, зокрема з клавіатурою і «мишою».

Постава - це положення, яке приймає тіло, коли людина сидить за комп’ютером. Правильна постава необхідна для профілактики захворювань шиї, рук, ніг і спини. Під час роботи за комп’ютером краще всього сидіти на 2,5 см вище, ніж за звичайним письмовим столом. Голову потрібно тримати рівно по відношенню до обох плечей, голова не повинна нахилятися до одного плеча. Під час погляду вниз, голова повинна, перебувати точно над шиєю, а не нахилятися вперед.

Для поліпшення постави можна використовувати спеціальні вправи, які відносяться до ерг-аеробіки (ергономіка – дисципліна, що вивчає трудові процеси з метою оптимізації знарядь і умов праці для підвищення її продуктивності та якості; з багатьох аспектів тісно пов’язана з фізіологією і гігієною праці).

Ерг-вправи

1. «Дивлячись в небо». Вихідне положення (в.п.) – стоячи, руки лежать на стегнах. Повільно відхилятися назад дивлячись у небо. Повернутися в початкове положення.

2. «Єгиптянин». В. п. – сидячи або стоячи, погляд спрямований прямо, а не вгору і не вниз. Натиснувши вказівним пальцем на підборіддя, зробити рух шиєю назад. У цьому положенні слід залишатися протягом 5 секунд.

3. «Абра-Кадабра». В. п. – сидячи, руки лежать на підлокітниках,
зап’ястя повинні бути витягнуті долонями вниз. Абра (повільно стиснути
долоні в кулак). Кадабра (повільно розтиснути кулаки).

4. «Піднімання кришки столу». В. п. – сидячи, передпліччя лежать на
підлоктниках, а кисті знаходяться під кришкою столу долонями вгору.
Натиснути долонями на внутрішню поверхню кришки столу, напружуючи
м’язи передпліччя. У цьому положенні слід залишатися протягом 10 секундСенс вправи полягає в тому, щоб активізувати м’язи з метою їх зміцнення. Для досягнення бажаного результату ці вправи рекомендується повторювати не менше 10 разів.

Інструкція правильної посадки за комп’ютером.

1. Сядьте прямо.

2. Спину тримаєте рівно, корпус розгорнІКТь строго до монітора (не можна сидіти впівоберта).

3. Ноги не схрещуйте, поставте обидві ступні твердо на підлогу або на підніжку.

4. Поперек злегка вигнутий, спирається на спинку крісла.

5. Розслабте корпус і ноги, вам повинно бути зручно сидіти.

6. Розслабте плечі, руки розслаблено покладіть на стіл (або на клавіатуру з мишею), розслабте пальці.

7. Лінія плечей повинна розташовуватися прямо над лінією стегон.

8. Передпліччя можна покласти на м’які підлокітники на такій висоті, щоб зап’ястя розташовувалися трохи нижче, ніж лікті.

9. Для рук завжди повинна бути опора, щоб вони не знаходилися в повітрі. Руки повинні зручно розташовуватися по сторонам.

10.Руки випрямте більш ніж наполовину (кут в лікті повинен бути більше 90°).

11.Лікті зігнуті і знаходяться приблизно в 3 см від корпусу.

12.Клавіатуру розмістіть нижче ліктів (по можливості) або на їх рівні.

13.Голову тримайте прямо, за бажанням – із невеликим нахилом уперед.

2. Поради щодо організації робочого місця школяра :

Робоче місце. Стілець обов’язково має бути зі спинкою. Комп’ютер потрібно розмістити не менше як за 50-70 см від дитини (що далі, то краще), щоб її погляд був спрямований перпендикулярно в центр екрану. Сидіти потрібно прямо або злегка нахилившись уперед, із невеликим нахилом голови, та спираючись на 2/3-3/4 довжини стегна. Між корпусом тіла і краєм столу зберігається вільний простір не менше ніж 5 см. Руки вільно лежать на столі. Ноги зігнуті в тазостегновому й колінному суглобах під прямим кутом і розташовані під столом на підставці.

Стіл, на якому стоїть комп’ютер, необхідно поставити в добре освітлене місце, але так, щоб на екрані не було відблисків. Від дотримання означених рекомендацій залежить здоров’я дитини.

Забезпечити максимальну фокусну відстань. Комп’ютер повинен бути встановлений так, щоб, відірвавши очі від монітора, враз можна було побачити найвіддаленіший предмет у кімнаті. При розміщенні комп’ютера в кутку кімнати слід встановити на верхній частині монітора або на столі велике дзеркало. Тоді можна бачити далекі предмети, що знаходяться за спиною.

Прослідкувати за відсутністю відблисків. За їх наявності: необхідно змінити кут нахилу екрана; перемістіть в кімнаті всі предмети, що відблискують на екрані; занавісьте вікна; спробуйте опустити освітлювальніприлади або електролампочки нижче; закрийте люмінесцентні лампи решіткками; поверніть екран монітору так, щоб він був перпендикулярним до приладів освітлення; відрегулюйте освітлення екрану. Якщо це не допомагає, бажано встановити на свій монітор антивідблисковий екран.

Змонтувати правильне і раціональне освітлення робочого місця. Найкращим варіантом верхнього освітлення робочої кімнати може бути устаткування з регульованим світловим потоком і, бажано, направленим безпосередньо на стелю.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.01 с.)