Інформаційна компетентність особистостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційна компетентність особистостіІнформаційна компетентність як якість особистості   Інформаційна компетентність як процес розвитку особистості
Знання, уміння, навички Досвід діяльності Ціннісне ставлення до інформаційної діяльності   Інформаційна компетентність як результат розвитку особистості
    Інформаційна компетентність як рівень розвитку особистості
Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності   Інформаційна компетентність як складова ключової компетентності

Інформаційна компетентність як особливий тип організації знань

Табл. 1. Трактування інформаційної компетентності особистості

Інформатичні компетентності вчителів початкової школи – це комплексна характеристика системи знань, умінь і навичок набуття та трансформації інформації в професійно-педагогічній діяльності, особистісні якості педагога, що в сукупності дають змогу майбутнім фахівцям ефективно здійснюватипрофесійнудіяльність зусвідомленимпередбаченням її наслідків та постійним професійним саморозвитком.

Чому саме інформативні, а не інформаційні? Вичерпне пояснення даного вибору норми вживання терміну обґрунтував Ю.О. Дорошенко. Уведення і вживання словосполучень з терміном «інформаційні» у галузі практичної інформатики та породжених нею технологій призвело дозниження сутнісного навантаження ключового слова, воно втратило свої чІКТкі смислові межі. Зокрема, абсолютно не простежується обов’язкова змістова присутність у зазначених категоріях комп’ютерних засобів, оскільки абсолютизована перша(«інформація»)сутнісна складоватерміну«інформатика» та проігнорована друга («автоматика») її складова. Адже інформаційних технологій також стосуються, зокрема, й засоби масової інформації – періодична преса, радіо, телебачення, – що існували ще до появи комп’ютерів. Тобто, термін «інформаційні» має два сутнісних значення, що вважається мовним огріхом, є певним мовним недоліком терміну. У контексті зазначеного вище виправданим є використання терміну «інформатичний». У цьому разі зберігається як сутнісне значення самого терміну, так і лексика та морфологія української мови. До того ж, зважаючи нате, щозмістовим аналогомтерміну«інформатичний»євзаємоуточнювальне словосполучення «комп’ютерно-інформаційний», то для вираження відповідних категорій у сфері інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій є змога зменшити кількість використовуваних слів.

Таким чином, розвиток сучасного суспільства, значно молодша аудиторія за віком користувачів ІКТ є передумовами виникнення нових вимог до професії вчителя початкових класів. Сучасний учитель повинен знати тенденції інформатизації освіти (зокрема початкової), психолого-педагогічні умови використання ІКТ у роботі з дітьми; уміти користуватися новими інформаційними освітніми технологіями, застосовувати педагогічні можливості ІКТ у своїй професійній діяльності; сприяти формуванню основ інформатичнихкомпетентностей та інформаційної етики у вихованців, сформувати в дітей адекватне уявлення про роль комп’ютерних технологій у їх житті (це не іграшка, а засіб отримання корисної інформації, загального розвитку та творчої діяльності)

Проведення уроку з використанням ІКТ вимагає від учителя як власних умінь щодо ефективного користування ІКТ, так і знання методики застосування цих технологій у початковій школі, а також санІКТарно-гігієнічних вимог і вікових особливостей учнів. Комп’ютерна підтримка вивчення основних навчальних предметів потребує для практичної реалізації цього процесу відповідної підготовки саме вчителя початкової школи, а не вчителя інформатики.

Розглянемо як впливає запровадження ІКТ в освітній процес початкової школи на діяльність учителя. У сучасних умовах можна виділити наступні тенденції: педагог усе більше звільняється від деяких дидактичних функцій, у тому числі контролюючих, залишаючи за собою творчі; значно змінюється його роль і розширюються можливості управління пізнавальною діяльністю учнів; змінюються якісні характеристики навчальної діяльності, відбувається передача інформаційним технологіям нових дидактичних функцій (представлення навчальної інформації, демонстрація процесів та явищ);

підвищуються вимоги до комп’ютерної підготовки вчителя.

Однак слід зазначити, що роль учителя в умовах використання ІКТ залишається не тільки провідною, але ще більше ускладнюється. Він добирає навчальний матеріал для діалогу, розробляє структури і алгоритми взаємодії учнів з ІКТ, формує критерії управління діяльністю учнів і т.д. Зміст його праці змінюється, що вимагає від нього не тільки постійного оновлення знань і професійного зростання, але і широкої методичної компетенції.

Професійну діяльність учителя початкових класів можна розділити на наступні складові: навчальну, виховну, діагностичну, організаційну, мотиваційну, розвиваючу, управлінську. Важливо також уміння майбутнього вчителя набувати нові знання, займатися самоосвітою, що сприяє його подальшому професійному зростанню.

Інформатичні компетентності конструктивного використання ІКТ у всіх без винятку компонентах практичної діяльності вчителя дають змогу оптимізувати процес навчання й виховання в школі, сприяють вихованню інформатичної культури школярів і підготовки їх до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Використання ІКТ в навчальній складовій професійної діяльності вчителя полягає в реалізації педагогічних можливостей інформаційних технологій на уроках початкової школи. Існує кілька основних організаційних моделей використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи:

• комп’ютерний клас (кожен учень має змогу індивідуально працювати з
інформаційними об’єктами, закріплювати отримані навички з використанням
практичних тренажерів і т.д.);

• один комп’ютер в класі на робочому місці вчителя, підключений до проектора (комп’ютер використовується як сучасна багатофункціональна шкільна дошка, яка дозволяє здійснити демонстрації зі зворотним зв’язком, коли вчитель або учень можуть брати участь у процесі, що відбувається на екрані, управляючи процесом за допомогою комп’ютера);

• комп’ютер в бібліотеці школи (індивідуальна або групова самостійна діяльність учнів у ході підготовки домашнього завдання і самостійних робІКТ);

• один-п’ять комп’ютерів в робочій зоні класу (індивідуальна діяльність за комп’ютером може бути використана в роботі зі слабкими учнями, наприклад, для вдосконалення певних навичок; у роботі з сильними учнями, наприклад, для індивідуального дослідження різних навчальних моделей або створення мультимедіатворів; у груповій роботі);

• комп’ютер в учня вдома (індивідуальна самостійна діяльність учнів у процесі підготовки домашнього завдання та самоосвіти, робота з медіатекою спільно з батьками або вчителем удома, у разі, коли дитина не може відвідувати школу).

Використання ІКТ у початковій школі має значний вплив на виховання дітей: естетичне виховання за рахунок використання можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа; виховання комп’ютерної комунікативної етики.

Важливим напрямом роботи вчителя початкових класів є діагностична діяльність, яку можна розглядати, як діагностику психологічного стану учня та діагностику його навчальних досягнень. Щодо психологічної комп’ютерної діагностики, то пріоритет в інтерпретації результатів тестування повинен належати психологу. Педагог може використовувати комп’ютерні тести, які не потребують глибоких знань психології та повідомляють результат по закінченню тестування.

Організаційна діяльність учителя засобами ІКТ полягає у підготовці та організації навчальних, виховних занять за допомогою комп’ютерних технологій; у якісній підготовці звітної документації (списків, відомостей, статистичної інформації про учнів), у підготовці та проведенні батьківських зборів із наочною подачею звітних матеріалів.

Засоби ІКТ на уроках знижують емоційну напругу в класі, уводять учнів у світ ігрових навчальних технологій, що сприяє не тільки закріпленню отриманих знань в ігрових ситуаціях, а й появі бажання досягати успіху в цьому, використовувати комп’ютер як засіб навчання. Рівень реалізації мотиваційного компонента діяльності вчителя, таким чином, значно зростає.

Інформаційно-комунікаційна підтримка навчального процесу розвиває наочно-образний, наочно-дієвий, інтуїтивний, творчий види мислення школяра; комунікативні здібності; формує вміння приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішень у складній ситуації; розвиває навички самоосвіти і самоконтролю; закладає основи інформаційної культури і початки розвитку вмінь здійснювати обробку інформації. Комп’ютерні технології дозволяють істотно змінити способи керування навчальною діяльністю, залучити учнів до активної роботи класу.

Використовувати ІКТ у навчально-виховному процесі можна по-різному. Можливі способи та напрямки їх використання зображені на рис. 2


Рис. 2 Способи та напрями використання ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи

Використання ІКТ у навчальному процесі, комп’ютерної підтримки у викладанні різних шкільних предметів дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому й повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навІКТь дуже складного навчального матеріалу, й тим самим забезпечує значне скорочення навчального часу для успішного засвоєння теми. Наводимо загальну схему використання ІКТ у системі навчальних дисциплін початкової школи (схема 2) .

Схема 2 Використання ІКТ в системі навчальних дисциплін початкової школи

 

 

 

 

До основних напрямів використання ІКТ у початковій школі належать: проведення уроків-презентацій, використання електронних навчальних посібників, розв’язування інтерактивних кросвордів, тестовий комп’ютерний контроль, комп’ютерні дидактичні ігри, Інтернет ресурси .

Проведення уроків-презентацій. Презентації – це матеріали до уроку, підготовлені за допомогою Microsoft PowerPoint або інших програм. Їх зручно використовувати на різних етапах уроку: як наочний матеріал під час вивчення нової теми, а також для закріплення вивченого матеріалу. Педагог може провести своєрідний монтаж мультимедійного заняття, причому розрахувати його з точністю до секунди, з урахуванням особливостей конкретного класу. Завдання вчителя – сконструювати такий урок, який, на його думку, міг би найбільш ефективно досягти поставленої навчальної мети. На зміну наочності можуть прийти анімації, рухомі схеми, ілюстрації, що з’являються й зникають. Уроки-презентації дозволяють не тільки ефективно й корисно використовувати час на уроках у початкових класах, а й сприяють розвитку інтересу учнів до навчального предмету.

Використання електронних навчальних посібників. Особливістю
електронного посібника є те, що він може бути і довідником, і тренажером, і
репетитором. Організаційно-технологічні можливості застосування

електронних посібників полягають, перш за все, у можливості працювати в різних режимах. За таких умов учні навчаються в зручний для них час, у зручному місці і відповідному темпі, тим самим забезпечуються вимоги комфортності й зручності роботи з ними. Якщо взяти окремий урок, то краще використати урок-презентацію. А якщо оцінювати програмний продукт за тим, як часто його можна використати, то кращим у цьому випадку є електронний навчальний посібник, бо його можна використати як на одному, так і на різних уроках. Так, практика використання прикладних програмних засобів «Сходинки до інформатики» на уроках математики, мови та читання свідчить про те, що вони можуть широко застосовуватися для проведення тренувальних вправ, контролю та перевірки рівня засвоєння знань. Уся

навчальна інформація для програмних засобів навчального призначення має не тільки ретельно аналізуватися і відбиратися педагогом, а й дуже вміло готуватися до комп’ютерної реалізації, з наданням чітких настанов і виділенням головного, суттєвого. Визначати хід уроку повинен учитель, а навчальні комп’ютерні програми мають бути лише інструментом досягнення мети уроку.

Розв’язування інтерактивних кросвордів. Розв’язування кросвордів – корисне заняття на будь-якому етапі навчання. Кросворди розширюють кругозір, допомагають краще орієнтуватися в постійно зростаючому потоці інформації. Розв’язування їх тренує пам’ять, розвиває кмітливість, учить працювати з довідковою літератураою, спонукає до поглиблення знань, виробляє вміння доводити розпочату справу до кінця. Умовно всі кросворди, що використовуються в навчальному процесі, можна розбити на три групи – поточні, тематичні та узагальнюючі. Перші спрямовані на перевірку базових знань учнів за поточним матеріалом, другі – на перевірку базових і додатково отриманих знань з певної теми, треті – на загальну перевірку знань.

Тестовий комп’ютерний контроль. Важливою ланкою процесу навчання в початкових класах є контроль знань і вмінь учнів. Від того, як він організований, на що націлений, істотно залежить ефективність всієї навчальної роботи. Без оцінювання процес засвоєння знань неможливий: скрізь повинен діяти принцип зворотного зв’язку. Важливо не тільки правильно організувати контроль, але й планомірно та систематично здійснювати його на кожному уроці. Саме тому методи безперервного й інтенсивного контролю знань є істотними компонентами сучасної інформаційної технології в освіті й тестування – найважливіший із них. Тому дуже важливо нині прищепити учням навички культури тестування, зробити цей процес буденним, що не викликає страху, а лише стимулює дітей до подальшого самовдосконалення. Проте необхідно відзначити, що тест повинен створюватися лише в тому випадку, якщо він може зафіксувати поведінку учня більш коректно, ніж це дозволяли зробити інші методи.

Комп’ютерні дидактичні ігри. Комп’ютерні ігри тренують пам’ять,
логіку, координацію рухів, уміння планувати свою діяльність, знаходити
інформацію, необхідну для досягнення поставленої мети. Ігри формують у
дитини мотиваційну та інтелектуальну готовність використання

комп’ютерних засобів для здійснення своєї діяльності. Ігрова діяльність – це багатоскладовий і продуктивний процес, структура якого включає інтелектуальну, пізнавальну, пошукову, проектну та інші форми прояву творчої активності. Особлива увага до навчальних комп’ютерних ігор пов’язана з тим, що, по-перше, використання комп’ютера стало якісно новим етапом використання гри в навчальному процесі, а, по-друге, це пов’язано з розповсюдженням і популярністю комп’ютерних ігор.

Інтернет ресурси. Слід пам’ятати, що Інтернет є цінним ресурсом з великою кількістю захоплюючої та навчальної інформації. Але потрібно постійно слідкувати за тим, як учень початкових класів використовує Інтернет, перевіряти сайти, на які заходить дитина. Життєвий досвід дорослої

людини може стати неоціненним у допомозі школяреві зрозуміти, як вести себе у віртуальному світі.

Отже, майбутні вчителі початкових класів мають володіти програмами, що містить пакет Microsoft Office:

- текстовий процесор Microsoft Word (необхідний для створення
дидактичних засобів навчання до різноманітних уроків (можна виготовити
достатню кількість яскравого унаочнення, написати картки, накреслити
схеми, знайти ілюстрації певного формату), а також для вивчення учнями 1-4
класів на уроках інформатики роботи з цією програмою (введення,
редагування, форматування тексту, робота з програмою-додатком WordArt);

- табличний процесор Microsoft Ехсеl (програма, що дозволяє навчати
учнів 4-го класу на уроках інформатики простих обчислень у межах першої
тисячі, розв’язувати прості задачі, задачі на дві дії). Електронні таблиці слід
використовувати вчителю початкової школи під час аналізу успішності
учнів, проведення тестування, укладення дидактичного матеріалу, в якому
наочно подано необхідну інформацію (у вигляді діаграм);

- MicrosoftPowerPoint– незамінний засіб навчального процесу – один із
нових видів інформаційних технологій, програма, що дозволяє створювати
навчальні презентації, доповіді. Опанувавши програму, учитель сам стає
режисером свого заняття. Ця програма дозволяє педагогу створити
анімаційний опорний конспект уроку, додати відео- та аудіо-фрагмент,
зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе учневі легше
засвоїти новий навчальний матеріал. На якісно новому рівні проходять
заняття з використанням методів групового навчання, дидактичних ігор,
вікторин, конкурсів тощо.

- Мета! - своєрідний «методичний посібник», за допомогою якого
можна дізнатися про існуючий педагогічний досвід. Необхідними для
вчителя є знання, навички та вміння щодо організації й виконання пошуку
потрібної інформації, що зберігається у веб-документах.

Можливості використання комп’ютерної техніки значно розширилися з появою та впровадженням інтерактивних (smart)-дошок.

Інтерактивна дошка це гнучкий інструмент, що поєднує простоту звичайної маркерної дошки з можливостями комп’ютера. У комбінації з мультимедійним проектором вона стає великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні якого можна відкрити будь-який комп’ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію або просто малювати. Усе, що ви намалювали або написали, програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє зберегти у вигляді комп’ютерних файлів, роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті. Працюючи з інтерактивною дошкою, учень засвоює інформацію не тільки через аудіальний і візуальний канали сприйняття, але й через кінестетичний канал, який майже не використовується в сучасній педагогіці.

Дослідження впливу нових технологій на навчання в початковій школі засвідчили, що завдяки інтерактивній дошці в дітей з’являється бажання

вчитися, а їхні результати покращуються. Робота з цим навчальним устаткуванням і широкі можливості для досліджень сприяють розвитку дискусії в класі і роблять уроки динамічними. Необхідний лише дотик, щоб вибрати значок, відкрити веб-сайт або пересунути зображення, учням досить торкнутися поверхні дошки – палець працює, як миша. Такий простий і швидкий доступ до інформації змушує учнів міркувати й створювати нові ідеї. Інтерактивні уроки не тільки спонукають дітей до активної роботи, а й допомагають донести матеріал до кожного учня в класі. Ніяке інше устаткування для навчального класу не дає таких можливостей. Хоча на моніторі комп’ютера і відображуються всі необхідні програми, його розмір не дає змоги всьому класові брати участь у роботі. Великий екран, на який проектується інформація, видно кожному, і вчитель має змогу заволодіти увагою всього класу. Школярі бачать великі кольорові зображення і діаграми, взаємодіють з матеріалом, пересуваючи букви, числа, слова і картинки. Одним тільки пальцем учень може працювати з різноманітними фігурами, шукати потрібну інформацію в мережі або робити презентацію, а за допомогою маркера, що знаходиться на спеціальній підставці, він пише на екрані електронним чорнилом.

Отже, використання Інтерактивної дошки:

  • робить заняття цікавими й розвиває мотивацію, надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок;

· звільняє від необхідності записувати завдяки можливості зберігати і друкувати все, що з’являється на дошці;

· учні починають розуміти складніші ідеї в результаті чІКТкішої, ефективнішої й динамічнішої подачі матеріалу;

· дає змогу використовувати різні стилі навчання;

 

· учні починають працювати творчо й стають упевненими в собі;

· їм не потрібна клавіатура, щоб працювати з цим устаткуванням; у такий спосіб створюються додаткові умови для залучення до навчання учнів початкових класів і дітей з обмеженими можливостями.

З усього перерахованого вище робимо висновок, що ІКТ мають значну кількість педагогічних можливостей використання в початкових класах. Тому сучасний вчитель повинен знати санІКТарно-гігієнічні вимоги до використання комп’ютерних технологій у початковій школі, щоб не нашкодити своїм учням, володіти методикою організації навчально-виховного процесу засобами ІКТ, що в сукупності означає опанування вчителем інформатичнимикомпетентностями.

Питання для самоперевірки

1. Що таке інформатизація освіти і які передумови її розвитку?

2. Дайте визначення інформатичнимкомпетентностям учителя початкових класів.

3. Назвіть основні напрями вивчення інформатики в початковій школі.

4. Охарактеризуйте основні можливості використання ІКТ у початкових класах.

5. Які можливості для професійної діяльності вчителя створюють програми Microsoft Office, Інтернет та smart-дошка?

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)