ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).4. а) Утворіть від поданих дієслів можливі дієприкметники чоловічого роду.

Сказати, збільшити, очікувати, записувати, просити, замкнути, звисати, викликати, опрацьовувати, виконувати, відстояти, зробити, контролювати.

б) Від поданих дієслів утворіть дієприслівники. Згадайте способи творення дієприслівників доконаного й недоконаного видів.

Робити, надсилати, повідомляти, наказувати, вписувати.

5. а) Від поданих слів за допомогою префіксів утворіть нові слова і складіть з ними речення.

Відчинити, заклеїти, доїхати, віднести, прийти, розробити, розкласти, відкинути.

б) На місці крапок поставте префікси.

...буття, ...погано, ...гїр'я, ...пліччя, ...континентальний, ...обласний, ...брати, ...звище, ...крите, ...журно, ...ходити, ...глядатися, ...рва, ...копати, ...садибний, ...м'яти, ...сушити, ...варити;, ...палити, ...'єднати, ...клітинний, ...доріжжя.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 


Варіант №22

1. Дайте відповідь на теоретичне питання.

Узгодження підмета з присудком у ділових паперах.

Оформлення ділових паперів.

Наказ.

3. Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на
українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту),

4. а) Утворіть речення із запропонованими словосполученнями,
поставивши слова в дужках у родовому відмінку множини.

Адреси (студент), багато (відкриття), потяг (знання), кілограм (помідор), автор цих (вірш), за сто (море), автограф (письменник), вісім (сузір'я), кілька пар (чоботи), одяг (українець), один з (учитель), сім (чудо) світу.

б) Перебудуйте речення за граматичними і стилістичними нормами.

1) Читаючи звіт, розболілась мені голова. 2) Вимагая від мене звіт, він не поспішав з поданням своїх документів. 3) Повернувшись з відрядження, радо зустріла мене дворічна донечка. 4) Не дивлячись на конкурентів, фірма заключила вигідний договір. 5) На протязі року приймав участь у шкільних олімпіадах. 6) Роботу відложили на місяць. 7) Офіс обладнаний оргтехнікою, яку придбали в розстрочку. 8) Вина не доказана. 9) Приступаємо до обговорення слідуючого питання. 10) Ми перевірили скаргу про самовільний захват землі. 11) Подібна ситуація склалася і на інших підприємствах міста. 12) Від цього метода відказались.

5) а) Подані іменники поставте у родовому відмінку однини, поясніть їх правопис.

Острів, сад, ринок, ваучер, інсайдер, зоопарк, шлях, ранок, телефон, комиш, ґрунт , лист, яр, керівник, директор, конденсатор, насип, вік, центр, ячмінь, вітер, дощ, вечір, фініш, сміх, плач, сум, вівторок, гіпс, вексель, дебет.

б) Наведені власні географічні назви запишіть у родовому відмінку.

Хорол, Псьол, Байкал, Єнісей, Амур, Пирятин, Миргород, Новгород, Житомир, Чернігів, Конотоп, Кременчук, Гадяч, Коростень, Іванків, Васильків.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 

 


Варіант № 23

1. Дайте відповідь на теоретичне питання

Складні випадки керування у ділових паперах.

Оформлення ділових паперів.

Посадова інструкція.

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а) Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови.

Відділ по міжнародним зв'язкам; їздити по нашим дорогам; пройтися по магазинам; ходить по людським головам; в тролейбусах часом лазять по кишеням; не ходіть по ногам; по цим питанням консультує; заступник по питанням зовнішніх зв'язків; по цьому питанню зверніться до; не встигає по математиці; відмінник по англійській мові; пронеслося по рядам; приїдуть по твоєму проханню; видали по документам; завіреним керівником; зрозумілі по інтонації; бачили по очам, спрямованим над головами співбесідників; їх розрізняли тільки по голосам; по килимам, розстеленим навсю підлогу, ходили босі; поїзд буває лише по непарним дням; зустрічатися по вихідним; допоможіть по питанню працевлаштування; не судіть лише по оцінкам в атестаті; зустрічають по одягу, а проводжають по розуму; знаю це по слухам.

З п'ятьма перебудованими конструкціями складіть речення.

б) Розкрийте дужки й запишіть словосполучення; де треба, вживайте прийменники.

Пробачте (я), (я) болить, дотримати (слово), оволодіти (ситуація). опанувати (професія), ігнорувати (попередження), завдати (шкода), зазнати (невдача), зрадити (принципи), називати (ім'я), звернутися (адреса), відправити (пошта), прийшов (справа), комісія (складання екзамену), заходи (поліпшення), один раз (місяць), ввести (склад), радіти (успіхи).

5. а) Напишіть слова разом або через дефіс.

Електро/поїзд, джерело/знавство, двох/сот/ліття, газо/мотор, сніго/збирання, лісо/смуга, гучно/мовець, зоре/носець, грам/молекула, фото/журналіст, мікро/вольт, авто/фургон, теле/прес/центр, пів/озера, льон/кучерявець, пів/Полтави, кіно/репортаж, льон/сирець, рута/м'ята, коник/горбунець, магнітолог/астроном, магазин/салон, пів/овал.

б) Перекладіть українською мовою.

Крепинг/прес, динамо/метр, авто/тракторный, пол/метра, пол/килограмма, пол/миллиона, пол/Индии, пол/города, пол/литра, пол/листа, пол/Европы, перекати/поле, северо/восток, любишь/не/любишь, сон/трава, полу/тень, полу/круг, Могилев/Подольский, чудо/мальчик, макро/мир, пол/лимона.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.


Варіант № 24

1. Дайте відповідь на теоретичне питання

Велика літера у документах. Правопис географічних назв у документах.

Оформлення ділових паперів.

Розпорядження.

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на

Українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а) 3 поданих варіантів словосполучень та речень, які часто трапляються в документах, виберіть граматично-правильні конструкції.

Дякую вас - дякую вам; більшість працівників починає роботу у вісім годин - більшість працівників починає роботу о восьмій годині – більшість працівників розпочинає роботу у вісім годин; поставити за приклад - поставити у приклад; по наказу ректора - за наказом ректора - згідно наказу ректора - згідно з наказом ректора; заслуговувати увагу - заслуговувати уваги - заслуговувати на увагу; працювати по сумісництву - працювати за сумісництвом; завідуючий кафедри - завідуючий кафедрою - завідувач кафедри - завідувач кафедрою; у справі немає акту перевірки - усправі немає акта перевірки; рішення недоско­нале по багатьох причинах - рішення недосконале по багатьом причинам - рішення недосконале з багатьох причин.

З п'ятьма правильними конструкціями складіть речення.

5. а) Перекладіть українською мовою спеціальні терміни.

Аванс в процентах при выдаче заказа; аванс в размере; авизо об открытии аккредитива; агент по клирингу; в административном порядке; приложение к акту; борьба за существование; изъятие из обращения бумаги; отчисление в бюджет; в защиту кого; заявление о заключении договора; инкассо с предварительным акцептом; давать заключение по делу; вне конкуренции; нажива от незаконной торговли; извещение о получении; по требованию суда; счета по дебету.

б) Запишіть подані слова разом, через дефіс або окремо.

Високо/високо, не/ждано/не/гадано, тільки/тільки, по/господарськи, близь­ко/близько, з/краю в/край, до/в/подоби, за/рахунок, на/відмінно, на/славу, по/сусідськи, на/вкруги, на/весні, у/тричі, на/швидку, з/далека, з/годом. по/одинці, на/добридень, в/смак, поза/торік, з/верху, від/нині, до/дому, в/ряди/годи, по/іншому, на/довго.

в) Складіть і запишіть речення із поданими прислівниками та співзвучними словами.

Насторожі - на сторожі, назустріч - на зустріч, доволі - до волі, усередині - у середині, по-третє - по третє.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.


Варіант № 25

1. Дайте відповідь на теоретичне питання.

Правопис прізвищ, імен та по батькові в документах. Правопис закінчень власних і загальних назв у кличному відмінку при звертанні.

Оформлення ділових паперів.

Висновок.

3. Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а) Перекладіть українською мовою.

Нижеподписавшийся, вышеизложенный, упомянутый, заинтересованный, внедряемый, предотвращенный, первостепенный, непригодный, председательствующий, непредвиденный, надлежащим образом, официальные лица, деловые круги, вводить в убыток, быть на хорошем счету, в течение недели, за наличные деньги, изымать из обращения, на общественных началах, наводить справки, в рассрочку, во вред, по достоинству, по крайней мере, несостоятельность, на усмотрение, по силам, по причине, за неимением, по обоюдному согласию.

б) Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Утворіть словосполучення, використовуючи подані слова.

Акціонерний - акціонерський; аргументування - аргументація; база - базис; базар - ринок - ярмарок; вибирати - добирати - обирати; виборний - виборчий - вибірний; виголошувати - оголошувати - проголошувати; витрата - витрати - видаток; внесок - вклад; гарантійний - гарантований.

5. а) Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Будь/що, все/таки, де/з/чим, що/до, що/ж/до, де/б/таки, аби/що, аби/коли, бозна/як, аби/то, аби/як, як/от, знов/таки, все/ж, будь/де, будь/на/якім, де/б/то/не/було, звідки/небудь, як/раз, що/то/за, чий/небудь, будь/хто, хіба/що, от/таки, все/ж/таки.

б)3апишіть 10 речень, використовуючи частки, що пишуться разом, окремо або через дефіс.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.006 с.)