ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначте стиль тексту. Сформулюйте і запишіть 5 питань до тексту.Конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови ви­робництва і збуту товарів. За умов ринкової економіки конкуренція виступає автоматичним регулятором розподілу трудових ресурсів між сферами і галузя­ми суспільного виробництва, чинником економічного примусу виробників до підвищення ефективності виробництва, найповнішого задоволення потреб сус­пільства. Розрізняють галузеву і міжгалузеву конкуренцію. Методи ведення конкурентної боротьби можна об'єднати у три групи: 1) цінова конкуренція, що здійснюється завдяки встановленню нижчих цін на товари (послуги); 2) нецінова конкуренція, яка ґрунтується на відмінностях вироблюваної продукції в умовах її придбання, а також на відмінностях сфери послуг; 3) неринкова кон­куренція, існування якої пов'язане з використанням неринкових чинників.

Поясніть, що таке „текст". Сформулюйте тему наведеного тексту.

Подумайте, який тип мовлення представляє текст: опис, розповідь чи роздум? Аргументуйте. Складіть план тексту.

5. а) Запишіть слова, вживаючи де потрібно апостроф.

Сузір...я, об...їжджати, сором...язливий, львів...янин, морків...яний, св...ято, п...єса, з...явитися, роз....ятрити, тьм....яний, міжгір...я, під...їзд, свя...щеник, мавп...ячий, р...ядок, бур...як, бур...ян, трав...янистий, з...економити, без...іменний.

б) Перекладіть українською мовою. Підкресліть орфограми.

Пьют, бьют, льют, вьют, трехъярусный, подъезжать, съезд, разъединять, разъяснять, созвездие, воробъеныш, вялый, мясной, помнить, платье, праздник, здоровье, порядок, румяный, морковный, пламенный, съесть, Маръяновка, Каменка, Харьков, семь, смеяться, украинский.

З п'ятьма словами (укр. відповідниками) складіть речення.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 


Варіант 3

1. Дайте відповідь на теоретичне питання:

Реквізити – елемент документа. Правила оформлення.

Оформлення ділових паперів.

Характеристика.

3. Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську
(обсяг - одна сторінка друкованого тексту).

Запишіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів і навпаки.

а) Диспут, біографія, орфографія, експорт, оратор, ідентичний, дефект, приватизація, компенсація, рентабельний, фіаско, аргумент, брокер, дебати, генеральний, лімітувати, прерогатива, симптом, шеф, компетентний, інтеграція, стимулювати, рейтинг, хобі, толерантність, комфорт, конфронтація, пабліситі, преамбула, ратифікація, автентичний, денонсація, апробація, депонування, абсорбент, консенсус.

в) Випишіть у два стовпчики застарілі та нові для української мови слова.

Шоп-тур, тік (тканина), самміт, телефакс, златоглавий, вражий, п'єзозапальничка, глава, владика, страж, тюнер, всує, картридж, бунчук, "ноу-хау", рекет.

Розкрийте дужки.

а)Пр(е, и)красний, пр(е, и)леглий, пр(е,и)освященний, пр(е, и)мовклий, пр(е, и)дковічний, пр(е, и)пишний, пр(е, и)озерний, пр(е, и)вселюдний, пр(е, и)горілий, пр(е, и)кутий, пр(е, и)тяжкий, ро(з, с)мірковувати, ро(з, с)шук, ро(з, с)сада, (з, с)пихнути, (з, с)дерти, (з, с)терти, (з, с)пати, (з, с)шити, пр(е, и)стиж, пр(е,и)парат, пр(е, и)мінювати, пр(е, и)подобний, пр(е, и)тензія, пр(е, и)ладдя, пр(е, и)таманний.

б) Дайте точні українські відповідники до слів

Бесхозяйственный, беспочвенный, бессодержательный, бесконечный, бес-порядок, безумец, беспредельный, безналичный, безнадзорный, бездоказательный, бездорожье, беззаботный, безоговорочный, беззащитный, безубыточный, бессменный, безнаказанный, безбилетный, беспощадный, беспошлинный безмолвный.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 

 


Варіант № 4

1.Дайте відповідь на теоретичне питання:

Вимоги до тексту документа. Стандартизація ділового тексту.

2. Оформлення ділових паперів.
Контракт.

Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту),

4. а) Пригадайте й запишіть іншомовні терміни Вашого
майбутнього фаху, поясніть їх значення (не менше 20-ти термінів).

б) Доберіть до запропонованих іменників-термінів означення (два чи більше), що разом утворюють термінологію ринкової та торговельно-комерційної діяльності. Складіть із цими словосполученнями речення.

Ринок, знак, ім'я, валюта, мережа, ціна.

в) Відредагувати речення.

1. Старостат відбуватиметься щонеділі у вівторок в 11 годині. 2. Слідуюча стаття розходів нашого заводу – охорона оточуючого середовища. 3. По телефону справки не надаються. 4. Виробництво скоротилось із-за не хватки сировини. 5. Складіть коротке резюме висловленого на зборах. 6. Це рішення протирічить суспільним інтересам. 7. Висловіть своє відношення до подій у країні. 8. Регістрація учасників олімпіади проводиться з девяти до одинадцяти годин. 9. До характеристики прикладається: атестат, справка з місця роботи, виписка з протоколу зборів трудового колективу.

5. а) Дайте точні українські відповідники до слів.

Безропотный, безнадежный, беспрестанный, безвозмездный, безличный, бесспорный, беспрепятственный, безопасный, безошибочный, беспомощный, бесприбыльный, беспримерный, бесстрастный, безродный, безвкусие, бессрочный, беспрекословный, бессмысленный, безусловный, безумный, беспризорный, беспроигрышный.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.

 


Варіант № 5

1. Дайте відповідь на теоретичне питання.

Вживання книжних та іншомовних слів у документах.

2. Оформлення ділових паперів.
Рецензія. Відгук.

3. Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на
українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту).

4. а) Перекладіть українською мовою, подаючи точні відповідники, наведені конструкції російської мови. Допущені помилки поясніть.

 

Текущий момент. Текущая политика. Текущий ремонт. Текущий счет в банке. Текущий ручей. Вытекающая струя. Протекающая бочка.Характерно для нас. Разделить чьи-то мысли. Смеяться над собой. Отдавать предпочтение. Ввиду изложенного. Пренебрегать чем-то. Ни под каким видом. Очутиться в таком положении. Нанести ущерб. Привести примеры. Принимать участие. Разработать мероприятия. Повестка дня. Согласно приказу.

б) У наданих синонімічних рядах визначте домінанту - слова, властиві офіційно-діловому стилю. Складіть речення із домінантою.

1)Переважно, головним чином, в основному, більшою мірою, здебільшого;

2) Недорого, у півціни, дешево, за безцінь, ні по чому, за безцінок,
задарма;

3) Багатий, заможний, маєтний, забезпечений, імущий, грошовий,
справний;

4) Викликати (бути причиною чогось), збуджувати, породжувати, продовжувати, будити, запалювати;

5) Особистий, індивідуальний, персональний;

6) Обмежений, вузький, однобічний, недалекий, вузьколобий.
5. а) Перепишіть, розкриваючи дужки.

Народжує (а)нтеїв (з)емля. Право законодавчої ініціативи у (в)ерховній (р)аді (у)країни належить (п)резидентові (у)країни, (н)ародним (д)епутатам (у)країни, (к)абінету (м)іністрів (у)країни і (н)аціональному (б)анку (у)країни. Тризуб можна зустріти на цеглі (д)есятинної (ц)еркви у (к)иєві, на плитах (у)спенської церкви у (в)олодимирі-(в)олинському; (а)кадемїк В. М. Русанівський, (а)ріаднина нитка, (с)осюрина лірика, (д)ніпровська хвиля, (в)исокі (д)оговірні (с)торони.

б) Перепишіть, позначаючи рискою можливі переноси.

Прийменник, чайок, зайчик, зайшов, сьомий, підживлення, воджу, їжджу, підзеленити, синька, аеропорт, іони, авіація сходження, зів'ялий, зв'язок, розірва­ти, навчений, відзначити, збуджений, педінститут, життя, орел, осінній, недосипати, авжеж, київський.

Підібрати десять зразків рекламної продукції де, на вашу думку, допущені помилки. Текст записати і підкреслити помилки.


Варіант № 6

1. Дайте відповідь на теоретичне питання.

Терміни та професіоналізми у документах.

2. Оформлення ділових паперів.
Доповідна записка. Пояснювальна записка. Службова записка.

3. Зробіть переклад фахового тексту з російської мови на
українську (обсяг - 1 сторінка друкованого тексту),

4. а) Поясніть умови вживання слів, утворивши з кожним
словом речення.

Абонент - абонемент; питання - запитання; писемний - письмовий; здатний - здібний; привласнювати - присвоювати; свідоцтво - посвідчення; чільний - почесний; вітання - віншування; щиро - сердечно, професійний - професіональний; допомога - підмога; зброя - знаряддя; їжа - страва; підписка - передплата: адрес - адреса; континент - контингент; талан - талант; віруючий - богомільний; декваліфікація - дискваліфікація; коштувати - вартувати; обмін - бартер: студент - спудей; завідуючий - завідувач; бідняк - жебрак; особовий -особистий.

б) Поясніть значення поданих слів. Уведіть їх до речень різного стилю. Що це за слова?

Дипломат - дипломант - дипломник

Адресат - адресант

Адрес - адреса

Повноваження - уповноваження.

5. а) Запишіть українською мовою прізвища. Підкресліть
орфограми.

Васильев, Воробьев, Ковалев, Афанасьев, Нефедов, Мордовцев, Беляев, Асадчий, Алябъев, Рублев, Исаковский, Буцевицкий, Мальцев, Горький, Лебедев, Щипачев, Мещанинов, Эринбург, Исаев, Лесков, Орехов, Ваншенкин.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.009 с.)