З основ науково-технічного перекладуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З основ науково-технічного перекладудля студентів третіх курсів

Технічних спеціальностей

З предмету

"Англійська мова за професійним спрямуванням"

Підготувала Діденко А.М.

 

Тема №1: Введення в курс "Основи науково-технічного перекладу".

Роль обміну науково-технічною ін­формацією.

 

В умовах розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва і створення спільних підприємств винятково важливого значення набувають питання своєчасного і безпомилкового обміну науково-технічною інформацією.

Об'єм науково-технічної інформації з початку XX століття виріс у 10 разів і подвоюється кожні 10 років. За останні 25 років ХХ століття видано майже стільки ж книжок, скільки за попередні 500 років.

На сьогодні близько 45 відсотків світової науково-технічної літератури публікується англійською мовою. Російською мовою пода­но більше 25 відсотків науково-технічної інформації. Німецькою та французькою мовами видані близько 10 відсотків наукових публікацій. На мовах, якими не володіє половина учених світу друкується близько 50 відсотків науково-технічної літератури.

Знання іноземних мов для інженерів, науковців, усіх фахів­ців стало нагальною вимогою часу, коли наука – це невід'ємний ат­рибут суспільства, а прискорення науково-технічного прогресу є основним питанням економічної стратегії.

Без знання іноземних мов і допомоги інформаційних видань сучасний фахівець може використати не більш 6 відсотків інформаційного матеріалу у вигляді книг, статей, доповідей в тій галузі знань, яка його цікавить. Нова інформація набагато цінні­ша в момент її появи, а не через рік-два – період часу, що може знадобитися для виконання пе­рекладу. Внаслідок поганої поінформованості марно витрачаються значні матеріальні ресурси й інте­лектуальні зусилля.

Варто пам'ятати, що в наші дні період часу між науковим від­криттям і його практичним засто­суванням став надзвичайно коротким. Так, наприклад, впровадження телефону тривало 56 років, радіо – 35 років, теле­бачення – 12 років, інтегральних схем – 3 роки, мікропроцесорів – 2 роки. Настав такий час, коли більшу вигоду може отримати не та країна, у якій зроблене наукове відкриття, а та, яка його першою застосувала.

Науково-технічний переклад безпосередньо стосується обміну науково-технічною інформацією, інформаційного процесу і пізнавальної діяльності. Ефективне використання науко­во-технічної інформації дозволить прискорити темпи науково-техні­чного прогресу і соціально-еко­номічного розвитку суспільства.

Для того, щоб отримати якісний переклад, до перекладача висуваються такі вимоги:

1) ґрунтовне знання предмету, що розглядається в оригінальному тексті;

2) добре знання мови оригіналу і її лексико-граматич­них особливостей у зіставленні з рідною мовою;

3) знання основ теорії перекладу, а також прийомів техніки перекладу;

4) чітке уявлення про характер науково-технічного функціональ­ного стилю;

5) знання загально­прийнятих умовних позначень, скорочень, систем вимірювань;

6) досконале володіння рідною мовою і правильне вживання тер­мінології.

Тема №2: Термін – основа на­уково-технічного тексту.

Види термінів і правила їх перекладу.

Imagination is more

Important than knowledge.

Albert Einstein

Важко сперечатись з цим висловом видатного вченого, але стосовно перекладу науково-технічних текстів він не завжди може стати гаслом. Тексти по спеціальності, з якими ми маємо справу, належать до наукового функціонального стилю. Як відомо, цьому стилю притаманні такі особливості як точність, стислість, доказовість і емоційна нейтральність. Лексична точність насамперед виявляється в термінології.

Термін – емоційно нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається в тій чи іншій галузі науки, техніки, мистецтва, тощо для точного вираження понять та назв предметів. Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. Працюючи над перекладом науково-технічної літератури важливо пам’ятати про взаємодію терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи:

1) з'ясування значення терміну в контексті;

2) переклад значення рідною мовою.

Контекст – конкретний текст, у якому вживається термін.

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент – постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з'ясувати характер тексту. Тому слід вміти знаходити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.

У зв'язку з появою нових наук, відкриттям нових явищ виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної, галузевої і вузькоспеціальної термінології. Загальнонаукові і загальнотехнічні терміни – це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки (e.g. dead – знеструмлений; measuring device – вимірювальний прилад). Галузеві терміни – це терміни, які вживаються лише в одній якій-небудь галузі знань (e.g. rectifier. випрямляч; gearboxавто коробка передач). Вузькоспеціальні терміни – це терміни, які характерні для якої-небудь спеціальності даної галузі (e.g. compilative languageобч. компілятивна мова програмування).

В умовах, коли потрібно давати назви новим явищам та поняттям, багато загальновживаних слів набувають визначену специфіку, відбувається спеціалізація їх значення при перекладі на іншу мову. Тому терміни повинні зберігати такі риси, як

1) точність;

2) однозначність;

3) незалежність від контексту.

Однак, багато термінів мають такі недоліки, як багатозначність (один термін має два і більше значень), синонімію (для одного поняття існують два і більше термінів), протиріччя терміна поняттю, обтяженість мови іншомовними термінами.

Починаючи переклад терміну слід пам’ятати наступні правила:

1) кожне слово може виявитись терміном, тому слід пам’ятати про багатозначність (e.g. a bushзаг. значення кущ; тех. втулка, гільза, букса; to burnзаг. значення горіти; тех. різати метал автогеном);

2) необхідно користуватись тех. словником, обираючи те значення, яке стосується відповідної галузі науки або техніки (e.g. a caseзаг. значення випадок; мед. історія хвороби; тех. кожух; будів. віконна/двірна коробка);

3) якщо не вдається знайти значення терміну в словнику, то він або нещодавно виник, або не зафіксований, тому що не визнаний як такий; в такому випадку слід скористатись допомогою спеціаліста, інтуїцією або описовим методом.

Тема №3: Використання словників і довідників.

Техніка роботи зі словником.

При перекладі науково-технічної літератури словники є необхідним довідковим матеріалом. Але одних лише словників буває недостатньо. Для швидкого знаходження спеціальних термінів потрібно знати, які бувають робочі джерела інформації, що можна знайти у кожному з них і послідовність їх використання.

Всі робочі джерела інформації, якими користуються перекладач можна поділити на загальні і спеціальні (див. таблиці).

Загальні джерела інформаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.158.36 (0.01 с.)