ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конусоподiбне звуження нижньочасткового бронха.257. Яка ознака вiдноситься до ендоскопiчного синдрому непрямих анатомiчних змiн?

1. Звуження сегментарного бронха на обмеженому протязi.

2. Симптом мертвого гирла (вiдсутнiсть респiраторних рухiв гирла та вiдсутнiсть змiщення краплини бронхiального секрету в зонi гирла).

3. Стертiсть рисунка кiлець бронхiального дерева.

 

258. Яка ознака вiдноситься до ендоскопiчного синдрому функцiональних змiн?

1. Ригiднiсть стiнок бронха пiд час iнструментальної пальпацiї.

2. Звуження бронха на обмеженому протязi з наявнiстю ретростенотичного розширення бронха.

3. Наявнiсть видiлень геморагiчного характеру з сегментарного бронха.

 

259. Звуження бронха на обмеженому протязi вiдноситься до ...

1. Ендоскопiчного синдрому прямих анатомiчних змiн.

2. Ендоскопiчного синдрому непрямих анатомiчних змiн.

3. Ендоскопiчного синдрому функцiональних змiн.

 

260. За допомогою якого методу лiкування можна добитись вилiкування хворого раком легенi?

1. Хiрургiчного.

2. Променевого.

3. Цитостатичної терапiї.

4. Гормонотерапiї.

5. Iмунотерапiї.

 

261. У хворого периферичним раком легенi без метастазiв у реґіонарнi лiмфатичнi вузли до радикальної операцiї вiдносять такий об'ім хiрургiчного втручання ...

1. Клиноподібна резекцiя частки легенi.

2. Сегментарна резекцiя.

3. Лобектомiя.

 

262. У хворого центральним раком легенiв з метастазами у реґіонарнi лiмфатичнi вузли до радикальної операцiї вiдносять такий об'ім хiрургiчного втручання ...

1. Клиноподібна резекцiя частки легенi.

2. Сегментарна резекцiя.

3. Резекцiя пораженого пухлиною бронха.

4. Резекцiя пораженого пухлиною бронха i видалення реґіонарних лiмфовузлiв.

5. Пульмонектомiя.

 

263. В середньому пiсля радикальних операцiй 5-рiчне виживання хворих раком легенiв становить бiля

1. 10%.

2. 30%.

3. 40%.

 

264. Яка основна причина смертi хворих раком легенiв пiсля радикального хiрургiчного лiкування?

1. Прогресуюча легенева недостатнiсть.

2. Прогресуюча легенево-серцева недостатнiсть.

3. Локальнi рецидиви пухлини.

4. Реґіонарнi рецидиви.

Вiддаленi метастази.

 

265. Дооперацiйна променева терапiя показана хворим раком легенiв ...

1. I стадією.

2. II стадією.

3. III стадією.

4. IV стадією.

 

266. У хворих раком легенiв променева терапiя за радикальною програмою приводить ...

1. До вилiкування хворих.

2. Тимчасового об'іктивного ефекту i не впливає на тривалiсть їх життя.

Тимчасово покращується якiсть їх життя i не впливає на тривалiсть життя.

 

267. При якiй гiстологiчнiй структурi раку легенiв найбiльше показано застосування цитостатичної терапiї?

1. При будь-якiй гiстологiчнiй структурi, але при наявностi вiддалених метастазiв.

2. При плоскоклiтинних раках.

3. При аденокарциномах.

4. При крупноклiтинному раку.

При дрiбноклiтинному раку.

 

268. Яка динаміка захворюваності раком легені в Україні?

Ріст захворюваності

2. Зниження захворюваності

3. Стабілізація захворюваності

 

269. Основна причина підвищення захворюваності раком легені

1. Забруднення повітря канцерогенами

2. Радон у приміщеннях

Куріння сигарет

4. Радіаційні фактори

 

270. Назвіть основний канцероген, що входить до складу тютюнового диму і викликає рак легенів

1. Нікотин

Бензпірен

3. Мікрочастинки пилу

4. Радіоактивний полоній

 

271. Яке місце займає рак легенів в загальній структурі захворюваності населення України злоякісними пухлинами?

Перше місце

2. Друге місце

3. Третє місце

4. Четверте місце

5. П'яте місце

 

272. Який середній інтенсивний показник захворюваності населення України раком легенів ?

1. 10.30 випадків на 100.000 населення

2. 31.35 випадків на 100.000 населення

Випадків на 100.000 населення

4. Понад 50 випадків на 100.000 населення

 

273. В якій з областей України спостерігається найбільш висока захворюваність населення на рак легенів ( понад 60 випадків на 100.000 )

1. Дніпропетровська

2. Запорізька

Кіровоградська

4. Одеська

5. Рівненська

 

274. В яких країнах світу спостерігаються дуже високі показники захворюваності населення раком легенів?

1. Аграрних

2. Країнах, що розвиваються

3. Промислово.аграрних

Промислово розвинутих

 

275. Якщо ризик захворіти раком легені прийняти за 1, то як зростає можливість виникнення даної локалізації у осіб, які щоденно викурюють 20 та більше сигарет?

1. Не зростає

2. Зростає в 5 разів [25]

3. Зростає в 10 разів

4. Зростає в 20 і більше разів

16. "Рак шлунка . загальні проблеми"

 

Рак стравоходу

 

276. В якiй із вказаних країн найвища захворюванiсть раком стравоходу?

1. Україна.

2. США.

3. Бразилiя.

4. Туркменiя.

 

277. Рак стравоходу якого вiддiлу найменш чутливий до променевої терапiї?.

1. Верхньої третини.

2. Нижньої третини.

3. Середньої третини.

4. Рiзницi немає.

 

278. Який симптом найбiльш характерний для раку стравоходу?

1. Дисфагiя.

2. Диспепсiя.

3. Гiперсалiвацiя.

4. Болi за грудиною.

 

279. Який фактор приводить до виникнення раку стравоходу?

1. Курiння.

2. Мiцнi спиртнi напої.

3. Вино.

4. Курiння разом з алкоголем.

 

280. Абсолютним протипоказом для хiрургiчного лiкування раку стравоходу є

1. декомпенсований стеноз.

2. похилий вiк.

3. метастаз в печiнку.

 

281. Що не є протипоказом до палiативної гамма-терапiї хворих раком стравоходу?

1. 0” Наявнiсть вiддалених метастазiв.

2. Рiзке погiршення загального стану.

Iзко виражена дисфагiя.

 

282. Яка причина дисфагiї спостерігається частiше через 3-5 рокiв пiсля радикального променевого лiкування раку стравоходу?

3. Рецидив пухлини.

Променевi змiни.

 

283. Якi метастази при раку стравоходу є бiльше несприятливi прогностично?

1. В черевну порожнину.

В середостiння.

3. Такої рiзницi не вiдзначають.

 

284. Яка причина дисфагiї спостерігається частiше на протязi перших двох рокiв пiсля радикального променевого лiкування раку стравоходу?

1. Рецидив пухлини.

2. Променевi змiни.

3. Невідомо

 

285. Що лежить в основi вибору методу хiрургiчного лiкування раку стравоходу?

1. Стадiя захворювання.

2. Локалiзацiя пухлини.

3. Загальний стан хворого.

4. Важкi супутнi захворювання.

5. Гiстологiчна структура пухлини.

 

286. Якi клiнiчнi ознаки виявляються найчастiше у хворих раком стравоходу на початку захворювання?

1. Змiна голосу.

2. Кашель з кровохарканням.

3. Дисфагiя i бiль.

4. Слинотеча.

 

287. Що є заключним етапом дiагностики при операбельному раку нижнiх вiддiлiв стравоходу?

1. Комп'ютерна томографiя.

2. Ультразвукова ехолокацiя.

3. Рентгенiвське обстеження.

4. Лапаротомiя.

 

288. Показник летальності від раку стравоходу до одного року серед вперше захворілих в Україні у 2005 році склав:

1. 38,2

2. 58,2

3. 48,2

4. 38,2

 

289. Найвища захворюваність на рак стравоходу в розрахунку на 100 тис. населення в 2005 р відзначена в Україні в областях

1.- Житомирській, Волинській, Кримській

2.- Миколаївській, Полтавській, Одеській

3.- Донецькій, Кіровоградській, Луганській

4.- Черкаській, Київській, Вінницькій

 

290. У середньому відділі переднього міжстіння розташовані структури, проростання злоякісноі пухлини в які обумовлює її іноперабельність

1.- стравохід

2.- вилочкова залоза

3.- блукаючі нерви

4.- лімфатичні вузли

 

291. Передпухлинні захворювання до раку стравоходу це:

1.- хронічний езофагіт, рубцеві стриктури, пептичні виразки стравоходу, лейкоплакія

2.- кісти, лейоміоми, синдром Пламмера-Вінсона, дивертикули

3.- ахалазія кардії, поліпи, папіломи стравоходу, вроджений короткий стравохід

4.- хронічний гастрит, ліпоми, гемангіоми, міксоми стравоходу

 

292. Яка гістологічна форма раку стравоходу частіше всього буває:

1.- плоскоклітинний

2.- аденокарцинома

3.- карциносаркома

4.- колоїдний

 

293. Для "функціональної" дисфагії характерно:

1.- відчуття проходження їжі по стравоходу

2.- утруднення проходження грубої їжі

3.- утруднення проходження рідкої їжі

4.- повна непрохідність стравоходу

 

294. Для лікування раку середньої третини грудного відділу стравоходу методом вибору є

1.- хірургічний

2.- комбінований

3.- променевий

4.- хіміотерапія

 

295. Для лікування раку нижньої третини стравоходу методом вибору є:

1.- хірургічний

2.- комбінований

3.- променева терапія

4.- хіміотерапія

 

296. Яке місце займає у структурі онкозахворюваності в Україні рак стравоходу:

1.- 1,1%

2.- 2,8%

3.- 4,5%

4.- 11,4%

 

297. Довжина стравоходу в дорослої людини становить:

1.- 15,5-19,5 см

2.- 23,5-25,5 см

3.- 28,5-33,5 см

4.- 30-38,5 см

 

298. Вкажіть, які звуження має стравохід:

1.- аортальне, субаортальне, кардіальне

2.- фарінгельне, бронхіальне, субдіафрагмальне

3.- крікофарінгеальне, аортальне, бронхіальне, діафрагмальне, кардіальне

4.- аортальне, бронхіальне, діафрагмальне, кардіальне

 

299. У якому відділі стравоходу найчастіше розвивається рак

1.- шийному

2.- верхньому грудному

3.- середньому грудному

4.- нижньому грудному

 

300. З якими захворюваннями треба проводити диференціальну діагностику раку стравоходу:

1.- доброякісними пухлинами, лейкоплакією

2.- рубцевими структурами, ахалазією стравоходу

3.- пептичною виразкою

4.- дивертикулом стравоходу

 

301. Який метод променевої терапії застосовують при лікуванні раку стравоходу

1.- дистанційна гамма-терапія

2.- глибока рентгенотерапія

3.- радіохірургічний метод (введення в пухлину кобальтових голок)

4.- аплікаційний

 

302. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком стравоходу?

1. Україна

2. США

3. Бразилія

4. Туркменія

 

303. Який гастрит вважається основним передпухлинним захворюванням?

1. Гіпертрофічний

Дисрегенаторний

3. Атрофічний

 

304. Які поліпи вважаються передраковими?

Аденоматозні

2. Гіперпластичні

3. Гранульоматозні

 

305. Які виразки шлунка найчастіше малігнізуються?

1. Дистального відділу

Проксимального відділу

3. 12.палої кишки

 

306. Що означає дисплазія епітелію шлунка?

1. Рак

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.016 с.)