Стандартизовані показники захворюваності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стандартизовані показники захворюваності 

4. Основний первинний документ для вивчення захворюваності злоякісними пухлинами

1. Карта диспансерного нагляду (форма 30)

Повідомлення про захворювання раком

3. Карта хворого, що вибув зі стаціонару

 

5. Яке місце займають злоякісні пухлини серед причин смертності?

1. Перше

Друге

3. Третє

4. Четверте

 

6. Вкажіть найчастішу причину пізньої діагностики злоякісних пухлин?

1. Приховане протікання хвороби

2. Несвоєчасне звертання хворого до лікаря

Недостатнє знання онкології лікарями загальнолікувальної мережі

4. Помилки у трактуванні результатів додаткових методів лікування

 

 

7. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовується найчастіше?

1. Хірургічний

2. Хіміотерапія

3. Променевий

Комбінований

 

 

8. Що означає ІІ клінічна група онкологічного хворого?

1. Хворі з І.ІІ стадіями захворювання

2. Хворі, що підлягають паліативному лікуванню

Хворі, що підлягають спеціальному лікуванню

4. Практично здорові особи після радикального лікування

 

9. Що означає ІІІ клінічна група онкологічного хворого?

1. Хворі з ІІІ стадією захворювання

2. Хворі, що підлягають паліативному лікуванню

3. Хворі, що підлягають спеціальному лікуванню


Практично здорові особи після радикального лікування

 

 

10. Яким онкологічним хворим рекомендована курортна реабілітація?

1. Всім хворим

Хворим з І і ІІ стадіями після радикального лікування

3. Хворим з будь.якою стадією після спеціального лікування

 

11. Чим найбільше визначається ІІ група інвалідності у онкологічного хворого після радикальної операції?

1. Віком хворого

2. Видом операції

3. Професією

Видом операції і професією

 

12. Чи можна відкрито інформувати онкологічного хворого про характер його захворювання?

1. Не можна ніколи

2. Можна

Можна у частині випадків, але в такій формі, що не зашкодить здоров'ю хворих

 

13. Що таке ранній рак ?

1. І стадія

2. І і ІІ стадії

3. "Сапсеr іп situ"

Рак, який проростає тільки слизовий і підслизовий шари

 

14. Високе п'ятирічне виживання (50% і вище) характерне для

1. Раку товстого кишечнику

2. Лейкозів

3. Негоджкінських лімфом

4. Раку сечового міхура

Лімфогранульоматозу

 

 

15. Взаємозв'язок захворюваності раком прямої кишки і шлунка

Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

16. Взаємозв'язок захворюваності раком молочної залози та яєчника

1. Обернено пропорційний

Прямо пропорційний


3. Залежності нема

 

17. Взаємозв'язок захворюваності раком шийки матки і раком молочної залози

Обернено пропорційний

2. Прямо пропорційний

3. Залежності нема

 

18. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком носоглотки?

1. Україна

В'єтнам

3. США

4. Фінляндія

 

 

19. В якій з вказаних країн найвища захворюваність раком товстого кишечнику?

1. Чілі

США

3. Україна

4. Японія

 

 

20. На Україні в даний час найбільш поширений

1. Рак шлунка

2. Рак товстого кишечнику

3. Рак молочної залози

Рак легенів

 

21. Назвіть злоякісне захворювання у людини, для якого доведена вірусна природи

1. Рак молочної залози

2. Плазмоцитома

Т-лімфолейкоз

4. Ретинобластома

5. Таких доказів немає

 

 

22. Ароматичні аміни (зокрема, 2-нафтиламін) викликають

1. Рак шкіри

2. Рак шлунка

Рак сечового міхура

4. Лейкози

5. Рак легенів

 

23. Біопсія протипоказана при підозрі на

Меланобластому

2. Пухлини ЦНС

3. Ангіосаркому

4. Ретинобластому

4. Грибоподібний мікоз

 

24. Мамоґрафія показана

1. Щорічно у жінок віком понад 25 років

2. Один раз на 2 роки у жінок віком понад 25 років

Щорічно у жінок понад 40 років

4. У жінок віком понад 50 років один раз на 2 роки

 

25. Визначення антигена СА.19.9 має клінічне значення при

1. Раку молочної залози

2. Раку шлунка

3. Раку легені

4. Раку яєчника

Раку підшлункової залози

 

26. Визначення антигена СА.125 має клінічне значення при

1. Раку молочної залози

2. Раку шлунка

3. Раку легені

4. Раку товстого кишечнику

Раку яєчника

 

27. Визначення раково-ембріонального антигена має клінічне значення при

1. Раку молочної залози

2. Раку шлунка

3. Раку легені

Раку товстого кишечнику

 

28. При раку передміхурової залози підвищений вміст

1. Лужної фосфатази у крові

Кислої фосфатази у крові

3. Лужної фосфатази у сечі

4. Кислої фосфатази у сечі

 

29. Накладення гастро-ентероанастомозу при непрохідності шлунково.кишкового тракту відноситься до

1. Радикальних операцій

2. Паліативних операцій

Симптоматичних операцій

 

30. В загальній структурі онкологічної захворюваності населення України найбільша кількість хворих припадає на

1. Рак шлунка

2. Рак молочної залози

Рак легенів

4. Рак товстої та прямої кишки

 

 

31. Яке мiсце займають злоякiснi пухлини серед причин смертностi?

1. Перше.

Друге.

3. Треті.

4. Четверте.

 

32. Яка динамiка захворюваностi раком шлунка в Українi?

1. Рiст захворюваностi.

2. Різке зниження захворюваностi.

3. Стабiлiзацiя захворюваностi з тенденцією до зниження.

4. Невідомо

 

33. Яка динамiка захворюваностi раком легенi в Українi?

 1. Рiст захворюваностi.
 2. Зниження захворюваностi.
 3. Стабiлiзацiя захворюваностi.
 4. Невідомо

 

34. Яка динамiка захворюваностi раком товстої кишки в Українi?

 1. Рiст захворюваностi.
 2. Зниження захворюваностi.
 3. Стабiлiзацiя захворюваностi.
 4. Невідомо

 

35. Яка динамiка захворюваностi раком молочної залози в Українi?

 1. Рiст захворюваностi.
 2. Зниження захворюваностi.
 3. Стабiлiзацiя захворюваностi.
 4. Невідомо

 

 

36. В якiй з вказаних країн найвища захворюванiсть раком стравоходу?

1. Україна.

2. США.

3. Бразилiя.

Туркменiя.

 

37. В якiй з вказаних країн найвища захворюванiсть раком товстого кишечника?

1. Чiлi.

2. США.

3. Україна.

4. Японiя.

 

38. В якiй з вказаних країн найвища захворюванiсть раком шлунка?

1. США.

2. Україна.

3. Нiмеччина.

Японiя.

 

 

39. Назвiть основний канцероген, що входить до складу тютюнового диму i викликає рак легенiв.

1. Нiкотин.

Бензпiрен.

3. Мiкрочастинки пилу.

4. Радiоактивний полонiй.

 

40. Хiмiотерапiя, що призначається пiсля радикального (хiрургiчного, променевого) лiкування називається ...

1. Неоад'ювантною.

2. Iндуктивною.

3. Пiдтримуючою.

Ад'ювантною.

 

41. Хiмiотерапiя, яка передує основному методу лiкування (операцiї) називається...

Неоад'ювантною.

2. Iндуктивною.

3. Пiдтримуючою.

4. Ад'ювантною.

 

42. Який з названих цитостатикiв вiдноситься до групи антиметаболiтiв?

Метотрексат.

2. Циклофосфамiд.

3. Вiнкристин.

4. Доксорубiцин (адрiамiцин).

 

43. Який з названих цитостатикiв вiдноситься до групи алкiлюючих препаратiв?

1. Метотрексат.

Циклофосфамiд.

3. Вiнкристин.

4. Доксорубiцин (адрiамiцин).

 

44. Який з названих цитостатикiв вiдноситься до групи протиопухових антибiотикiв?

1. Метотрексат.

2. Етопозид.

3. Вiнкристин.

Доксорубiцин (адрiамiцин).

 

45. Грей - є одиницею вимiрювання ...

1. Експозицiйної дози.

Поглинутої дози.

3. Потужностi дози.

4. Активностi радiонуклiдiв.

 

46. Який з видiв випромiнювання найчастiше використовується для лiкування злоякiсних новотворiв?

1. Альфа.

2. Бета.

Гамма.

4. Нейтрони.

 

47. Внутрiшньопорожнинне опромiнення застосовується при ...

 1. Раку шлунка.
 2. Раку тiла матки.
 3. Раку сечового мiхура.
 4. Раку яічникiв.

 

48. Тамоксифен вiдноситься до групи ...

 1. Естрогенiв.
 2. Андрогенiв.
 3. Гестагенiв.
 4. Антиестрогенiв.

 

49. Активна специфiчна iмунотерапiя проводиться ...

 1. БЦЖ.
 2. Опуховими клiтинами та вакцинами.
 3. Iнтерфероном.
 4. Моноклональними антитiлами.

 

50. Iмунотерапiя БЦЖ вiдноситься до ...

 1. Активної специфiчної.
 2. Активної неспецифiчної.
 3. Пасивної специфiчної.

 

51. Iмунотерапiя препаратами тимуса вiдноситься до ...

 1. Активної специфiчної.
 2. Активної неспецифiчної.
 3. Пасивної специфiчної.

 

52. При недрiбноклiтинному раку легенi основним методом лiкування є ...

 1. Хiрургiчний.
 2. Променевий.
 3. Хiмiотерапiя.

 

53. При дрiбноклiтинному раку легенi основним методом лiкування є

 1. Хiрургiчний.
 2. Променевий.
 3. Хiмiотерапiя.

 

54. Променева терапiя є радикальним методом лiкування при ...

 1. Раку молочної залози.
 2. Раку нирки
 3. Раку нижньої губи.
 4. Раку сечового мiхура.

 

55. Серед вказаних фiзичних факторiв не доведена канцерогеннiсть ...

 1. Космiчного випромiнення.
 2. Ультрафiолетового випромiнення.
 3. Ультразвукових хвиль.
 4. Сонячного свiтла.

 

56. Нормальна клiтина є найбiльш чутливою до дiї пошкоджуючих (в т.ч. канцерогенних) факторiв у фазi ...

 1. G0.
 2. S.
 3. G2.
 4. M.

 

57. Гормонотерапiя антиестрогенами може застосовуватись в комплексi лiкування ...

 1. Раку шлунка.
 2. Раку легенi.
 3. Саркоми м'яких тканин.
 4. Дисемiнованої меланоми.

 

58. Пiдвищення рiвня альфа-фетопротеїну спостерiгається при ...

 1. Гепатоцелюлярному раку.
 2. Раку шлунка.
 3. Раку молочної залози.
 4. Раку пiдшлункової залози.

 

59. Розрахунок дози цитостатикiв проводиться ...

 1. Залежно вiд вiку хворого.
 2. В перерахунку на вагу тiла.
 3. В перерахунку на площу тiла.
 4. Залежно вiд індексу маси тіла.

 

60. Яка з вказаних пухлин розпiзнана своєчасно?

 1. T2N0M0.
 2. T1N1M0.
 3. T0N0M1.
 4. T1N0M1.

 

61. Яка з вказаних пухлин розпiзнана несвоєчасно?

 1. T2N0M0.
 2. T3N1M0.
 3. T2N0M0.
 4. TisN0M0.

 

62. Бронхоскопiя найбiльше показана при ...

 1. Центральному раку легенi.
 2. Периферичному раку легенi.
 3. Хронiчному обструктивному бронхiтi.
 4. Синдромi круглої тiнi.

 

63. Томографiя на рiвнi бiфуркацiї трахеї необхiдна для ...

 1. Встановлення локалiзацiї онкопроцесу легень.
 2. Визначення сегментарної локалiзацiї пухлини.
 3. Уточнення локалiзацiї метастазiв в паратрахеальнi вузли.

 

64. Лапароскопiя використовується для дiагностики ...

 1. Метастазiв в заочеревиннi лiмфовузли.
 2. Інтрапаренхіматозних метастазiв в печiнку.
 3. Метастазiв по очеревинi.
 4. Проростання пухлини в заочеревинний простiр.

 

65. В якiй з областей України спостерiгається найбiльш висока захворюванiсть населення на рак легенiв (понад 60 випадкiв на 100.000)

 1. Днiпропетровська.
 2. Запорiзька.
 3. Кiровоградська.
 4. Рiвненська.

 

66. В яких країнах свiту спостерiгаються дуже високi показники захворюваностi населення раком легенiв?

 1. Аграрних.
 2. Країнах, що розвиваються.
 3. Промислово-аграрних.
 4. Промислово розвинутих.

 

67. Якщо ризик захворiти раком легенi прийняти за 1, то як зростає можливiсть виникнення раку данної локалiзацiї у осiб, якi щоденно викурюють 20 та бiльше цигарок?

 1. Не зростає.
 2. Зростає в 5 разiв.
 3. Зростає в 10 разiв.
 4. Зростає в 20 i бiльше разiв.

 

68. Рак губи зустрічається найчастіше на

1. Верхній губі

Нижній губі

3. В ділянці кута рота

 

69. Рак нижньої губи найчастіше дає метастази в

Підборідні лімфовузли

2. Підщелепні лімфовузли

3. Шийні лімфовузли

 

70. Облігатний передрак губи

1. Еритроплакія

2. хейліт

Вогнищевий дискератоз

 

71. Найчастіша гістологічна форма раку нижньої губи

Плоскоклітинний

2. Базальноклітинний

3. Трихоепітеліома

 

72. Основний метод лікування первинного раку нижньої губи І стадії

1. Хірургічний

Променевий

3. Хіміотерапія

4. Комбінований

 

73. Метод променевої терапії при раку нижньої губи ІІ ст..
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 381; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.03 с.)