НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇЛітература:

1. Абдумаджидов Г. Следственные действия и общие условия их производства // Вопросы криминалистической тактики. – Ташкент, 1978. – С. 9–13.

2. Абдумаджидов Г. Усиление гарантий прав и законных интересов граждан при производстве следственных действий // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. – Ташкент, 1982. – С. 37–55.

3. Анцупова Т., Хитра А.Я. Тактика проведення пред’явлення для впізнання осіб // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства. Матеріали курсантсько-студентської конференції. 30 квітня 2004 р. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 1 (2). – 2004. – С. 157–159.

4. Бакинська О. Процес спілкування слідчого з підозрюваним мовою психолога (вербально–біхевіоритський аспект) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2002. – № 2. – С.152–158.

5. Басиста І.В. Удосконалення практики пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи як засобу протидії злочинності // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: Збірник – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2004. – Вип. 3. – С. 56–60.

6. Бацько І. Процесуальна регламентація складання протоколів слідчих дій // Вісник ЛІВС. – 2001. – № 2. – С.190.

7. Бацько І.М. Морально–етичні правила і процесуальна регламентація протоколювання слідчих дій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2001. – № 2. – С.233.

8. Бацько І.М. Удосконалення процесуальної регламентації протоколювання слідчих дій та додатків до них // Науковий вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. – 2000. – № 3. – С. 234–245.

9. Белькова О. Правова допомога свідку: підстави та порядок надання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С.137–141.

10. Белькова О. Теоретичні і практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити стосовно себе, членів сім’ї та близьких родичі // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2003. – С. 471–474.

11. Борець Т. Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні обшуку у житлі та іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 141 – 145.

12. Боров В.І. Коментар до глави 16 “Обшук і виїмка” КПК України // Законодавство України. Науково–практичний коментар. – 2002. – № 5. – С.24–40.

13. Горбаньов І.М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп’ютерних програм // Вісник Луганського державного університету. – 2005. – Спецвип. – Ч.2. – С. 75 –82.

14. Гулкевич З. Класифікація протоколів слідчих дій // Вісник Львівського університету (випуск 34).– 1999. – С. 213–220.

15. Гэст С. Правило недопустимости использования в качестве доказательства свидетельства со слов других лиц // СССР– Англия: юстиция и сравнительное правоведение (Материалы советско – английского симпозиума). – М., 1986. – С.125–128.

16. Дроздов О. Правове регулювання призначення та проведення судових експертиз у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури – 2006 – № 3. – С. 90–96.

17. Заяць Д. Перевірка показань на місці. Процесуальні та криміналістичні питання // Вісник прокуратури. –2003. – №8. – С.69–74.

18. Зозулинський А. Участь понятих і спеціалістів у слідчих діях // Радянське право. – 1972. – № 4.

19. Каркач П. Суходубов В. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку та виїмки // Вісник прокуратури. –2003. – №1. – С.50–52.

20. Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – С. 156 – 160.

21. Лоза Ю. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види // Право України. –2003. – №9. – С.85–89

22. Луппа І.А., Щербаковський М.Г. Деякі питання забезпечення додержання конституційних прав власника житлового приміщення, в якому проводиться огляд // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 67-70.

23. Негребецький В.В. Роль перевірки показань на місці при розслідуванні бандитизму // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим кримінальним кодексом України. –2003. – С.104–107.

24. Мілевський О. Особливості проведення деяких слідчих дій на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – С. 152– 156.

25. Письменський Є.О. Можливості використання непроцесуальної інформації під час допиту підозрюваного (обвинуваченого) // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства. Матеріали курсантсько-студентської конференції. 30 квітня 2004 р. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 1 (2). – 2004. – С.184–187.

26. Письменський Є.О. Визначення цілей використання доказів під час допиту на досудовому слідстві // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004. – Вип. 3. – С.79–85.

27. Ревак В. Значення спеціальних знань для провадження у кримінальному процесі // Вісник прокуратури. – 2003. – №3. – С.89–93.

28. Романюк Б.Призначення судової експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання // Право України. –2003. – С.86–91.

29. Рябенко В., Седнєв В. Огляд місця події: взаємодія криміналістів та психологів // Вісник прокуратури. – 2001.–№ 1. – С. 54–56.

30. Сас В.А. Напрями вдосконалення тактики слідчих дій // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 210–215.

31. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень : її особливості // Право України. – 2001. – № 1. – С.64 – 67.

32. Сизоненко А.С. Допустимість доказової інформації, отриманої при допиті свідка // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2001. ІІ частина. – С.96–99.

33. Синьоокий О.В. Психологія тактики проведення окремих слідчих дій в розслідуванні статевих злочинів // Держава та регіони. – 2001. – №3. – С.135–138.

34. Удалова Л.Д. Допит громадян іноземних держав: деякі особливості // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 3. – С. 80–83.

35. Удалова Л.Д. Допит експерта: проблеми законодавчого врегулювання // Право України. – 2003. – № 2 – С. 111–113.

36. Удалова Л.Д. Допит обвинуваченого та презумпція невинуватості // Вісник Запорізького юридичного інститут. – 2002. – № 4. – С. 238–243.

37. Удалова Л.Д. Допит як засіб процесуального доказування на досудовому слідстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – №4. – 2002. –С. 123–126.

38. Удалова Л.Д. Допит: критерії його ефективності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 2. – С.101–104.

39. Удалова Л.Д. Етичні основи допиту // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3 (20). – С. 174–178.

40. Удалова Л.Д. Особливості проведення вербальних слідчих дій // Підприємництво, господарство і право. – 2005. № 11 – С.І64–І65.

41. Удалова Л.Д. Очна ставка як вид допиту та її психологічні особливості // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 2. – С. 215–218.

42. Удалова Л.Д. Проблеми допиту при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10–річчя Незалежності України. Випуск 3. Луганськ, 2002. –№3.–С. 188–192.

43. Удалова Л.Д. Специфіка допиту при пред’явленні для впізнання // Право України: –2002. – №9. – С.93–95.

44. Удалова Л.Д. Чи потрібен свідку захисник? // Держава і право. – № 18. – 2002. – С. 290–292.

45. Удалова Л.Д., Пицхелаурі Ш.О. Використання спеціальних знань у допиті неповнолітнього // Держава і право. –2002. – № 17.– С. 346–349.

46. Усманов У.А. Справочник следователя. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. – 256 с.

47. Хабібулін В. Допит адвоката як свідка // Право України – 2006 – № 5. – С. 95–97.

48. Черненко А.П. Система слідчих дій // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2004. – №2 (15). – С. 293–302.

49. Черненко А.П. Поняття та ознаки слідчої дії // Науковий вісник Юрид. акад. мін–ва внутр. справ. – 2003. – № 3 (12). – С. 319–327.

ДО ТЕМИ № 12 ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

Література

1. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу – М.: Юр.литература, 1978. – 112с.

2. Ведищев Н.П.Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств / Под ред. А.Д. Бойкова. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 251 с.

3. Гранкин К.Б.О роли следствия и дознания в розыске обвиняемых, местонахождения которых неизвестно // Предварительное следствие в условиях правовой реформы: Сборник научных трудов / Ред.кол.: Шадрин В.С. (отв.ред.) и др. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1991. – С. 128–133.

4. Жешко С.Ф., Конах Е.И. Правовые основы и организация межгосударственного розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда // Прокурорская и следственная практика. – 1998. – № 4. – С. 63–72.

5. Косенко А.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе: Учеб. пособие. – Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1989. – 43 с.

6. Крылов И.Ф.‚ Бастрыкин А.И. Розыск‚ дознание‚ следствие. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1984. – 156с.

7. Малютін І. Окремі аспекти зупинення кримінальних справ у царській Россії та країнах Європи // Право України. –1998. – №4. – С.91–92.

8. Маляренко В.Про заочне провадження у кримінальному судочинстві // Право України. –2004. – №9. – С.3–12.

9. Маляренко В. Т. Про заочне провадження у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 10. – С.5–13.

10. Романюк О.Заочне” провадження у кримінальних справах // Вісник прокуратури: –2003. – №10. – С.46–49.

11. Стось С. Козьяков І. Розшук безвісно зниклих громадян. Функціональне призначення й проблеми прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. –2004. – №4. – С.19–25.

12. Якупов Р.X. Возобновление предварительного следствия. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. – 37 с.

13. Барабаш А.С., Володина Л.М. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного расследования (ст. ст. 62 –9 УПК РСФСР). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1986. – 151 с.

14. Баранов А.М. Процессуальные ошибки, совершаемые на этапе окончания предварительного следствия, и способы их исправления. – Омск: ОмЮИ, 1996. – 43 с.

15. Безлепкин Б.Т. Новые гарантии законных интересов реабилитированного // Сов. государство и право. – 1982. – № 6 . – С. 62–70.

16. Белозеров Ю.Н., Ефимичев С.П. Обвинительное заключение в уголовном процессе: Учеб. пособие – М.: Учеб.–метод. центр при ГУК МВД РФ, 1992. – 48 с.

17. Білецька Л. Особливості обвинувального висновку у кримінальних справах про контрабанду // Вісник прокуратури. – 2001. – №6. – С.50–57.

18. Благодир С., Смітієнко З. Закриття кримінальних справ щодо неповнолітніх: вирішення проблем // Право України. – 1998. – № 2. – С.44–45.

19. Глобенко Г.І. Процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 58–60.

20. Гришин Ю.А. Окончание досудового следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования. Монографія – Луганськ: РІО ЛІВС, 1999 – 252с.

21. Благодир С.М. Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві. – Тернопіль, 2001. – 112 с.

22. Дубинский А.Я. Основание к прекращению уголовного дела в стадии предварительного расследования: Уч.пособие. – К.: ВШ, 1973 – 124с.

23. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: Учеб. пособие К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1975 – 132с.

24. Калмыков Ю. Н., Стремовский В. А. Обвинительное заключение в совет­ ском уголовном процессе. – Ростов–на–Дону, 1970. – 65 с.

25. Каткова Т. В.. Каткова А. Г. Закінчення досудового слідства та складання обвину­вального висновку по кримінальній справі: Навч. посібник. – X.: Рубікон. 2002. – 96 с.

26. Комлев Б. Использование доказательств в обвинительном заключении // Законность. – 1997. – №7. – С. 16–18.

27. Коханов В. А., Савкин А. В. Обвинительное заключение по уголовному делу. –М., 1993. – 43 с.

28. Ларин А.М. Прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям // Соц. законность. – 1978. – № 1. – С. 57–58.

29. Лобач В. Конституційні права людини у кримінальному процесі. Закриття кримінальних справ у досудовій стадії з точки зору презумпції невинуватості // Вісник прокуратури. –2003. – №7. – С.14–18.

30. Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України. –2002. – №4. – С.47–53.

31. Маляренко В.Т. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку: Навч. по­сібник: Вибрані наукові праці. – К.: Ін Юре. 2004. – С. 241–252.

32. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України. –2003. – №3. – С.56–62.

33. Михайлов В.А. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел в стадии предварительного расследования. – Волгоград, 1970. – 140с.

34. Савицкий В.М. По поводу уголовно–процессуальных гарантий права невиновного на реабилитацию. – М., 1985.– 63 с.

35. Севастьянова Т.Є. Особливості кримінально-процесуальної процедури закриття та відмови в порушенні кримінальних справ на підставі норми про малозначність діяння // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С.124–125.

36. Соловйова Л. Недоведеність участі обвинуваченого чи підозрюваного у вчиненні злочину як підстава закриття кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С.119–121.

37. Строгович М. С. Презумпция невиновности и прекращение уголов­ного дела по нереабилитирующим основаниям // Советское государство и право. – 1982. – № 2. – С. 70–76.

38. Строїв І.В. Проблеми забезпечення прав обвинуваченого в кримінальному судочинстві // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 44-48.

39. Трофименко В. Фомін С. Примирення як підстава закриття кримінальної справи // Вісник прокуратури. –2003. – №2. – С.66–68.

40. Химичева Г.П., Мичурина О.В., Химичева О.В. Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела. – Рязань: Узорочье, 2001. – 210 с.

41. Хруслова Л. Закриття кримінальних справ // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №1. – С.50–54.

42. Шлейко Н.Г. Некоторые аспекты соблюдения конституционных прав граждан при ознакомлении с материалами уголовного дела // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 40-43.

43. Шуваткин А. Составление обвинительного заключения // Законность. – 2003. – №5. – С.34–36.

44. Шумило М.Є. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину – під­става, що надає право на реабілітацію // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №4. – С 46–48.

45. Якубович Н.А. Окончание предварительного следствия по делам, на­ правляемым в суд. – М.: Юрид. лит., 1970. – 123 с.

46. Якубович Н.А. Окончание предварительного следствия по делам, направляемым в суд: Учебное пособие. – М., 1970. – 183 с.

47. Якубович Н.А.. Громов С.М. Обвинительное заключение: Метод. пособие. – М.: Ин-т прокур. СССР, 1987. – 84 с.

48. Ясинский Г.М. Прокурорский надзор за законностью прекращения дел в стадии предварительного расследования // Соц. законность. – 1966. – №6. – С. 54–56.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.017 с.)