ТЕМА 16. РОЗГЛЯД СПРАВИ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 16. РОЗГЛЯД СПРАВИ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ.Додаткова література:

1. Грязін В.І., Гіжевський В.К., Рощин О.І. Підготовка та призначення судових експертиз: Посібник. – К. : Школа, 2004. – 560с.

2. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді: Конспект лекцій. – К.: КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1992. – 115 с.

3. Надь Лайош Приговор в уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1982. – 222с.

4. Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном про­цессе. – М.: Госюриздат., 1955. – 248с.

5. Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. – М.: Госюриздат, 1959. – 167 с.

6. Александров А.Оглашение показаний подсудимого // Законность. – 2003. – №12. – С.16–19.

7. Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – С. 148 – 152.

8. Ахтирська Н. Процесуальні питання постановлення виправдувального вироку // Матеріали ХІІ регіональної наук.–практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак–т Львів. нац. ун–ту ім. Івана Франка, 2006. – С. 397–398.

9. Білецька Л. Законність вироку у кримінальних справах про контрабанду // Прокуратура. Людина. Держава. –2004. – №9. – С.69–73.

10. Білецька Л. Обгрунтованість вироку в кримінальних справах про контрабанду // Прокуратура. Людина. Держава.: –2004. – №10. – С.74–81.

11. Винокурова Л.В. Процессуальный порядок проведения подготовительной части судебного разбирательства // Проблемы кодификации уголовно–процессуального права. – М.: Юрид. лит, 1987. – С. 76–85.

12. Галимов Р. Назначение судом повтрной либо дополнительной експертизы // Законность. – 2003. – № 4. – С.18–20.

13. Галишин А. Витрати на проведення судової експертизи у кримінальній справі – судові витрати // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – №37. – С.518–522.

14. Гарник М. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини //Вісник прокуратури: –2002. – №1. – С.8–12.

15. Горобец В. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях состязательного процесса // Российская юстиция. – 2003. – № 8. – С. 37–39.

16. Гринев А., Тарасова Г. Возможность оглашения прежних показаний в суде // Законность. – 2003. – № 6. – С.30–31.

17. Грун А.Я. Подготовительная часть судебного заседания // Сов. юстиция. – 1968. – №13. – С. 20–21.

18. Гузела М. Відшкодування в кримінальному судочинстві завданої злочином шкоди за ініціативою суду та покладення судом кримінально–правового обов’язку усунути завдану злочином шкоду // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – № 36. – С.536–545.

19. Гузела М. До питання про відшкодування з власної ініціативи суду завданої злочином шкоди в кримінальному судочинстві України // Вісник Львівського

20. Загорский Г. Оценка показаний свидетеля в судебном разбирательстве // Сов. юстиция. – 1981. – № 19. – С. 18–20.

21. Зеленецький В. Судове слідство: проблеми і пошуки // Юридичний вісник України. – 1998. – № 47. – С. 6.

22. Йолкін В., Стулов О. Визнання вини підсудним як спосіб спрощення кримінального процесу: “за” і “проти” // Вісник прокуратури. – 2002. – №1. – С.66–70.

23. Каркач П. Деякі питання тактики обвинувачення в суді // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – С.86–91.

24. Каткова Т.В. Проблеми співвідношення досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. – К., 1999. – Т. 12 – С. 116.

25. Когутич І. Деякі криміналістичні аспекти діяльності державного обвинувача у судовому слідстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат–ли ХI регіональної наук.–практ. конференції. 3–4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2005. – С. 391–393.

26. Когутич І. Чи потрібна криміналістика у судовому слідстві? // Матеріали регіональної наук.–практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак–т Львів. нац. ун–ту ім. Івана Франка, 2002. – С. 270–273.

27. Кононенко О. Судовий захист прав громадян під час здійснення провадження у кримінальних справах і при виконанні вироку // Право України. –2002. – №9. – С.74–77.

28. Крикунов О. Засади компенсації моральної шкоди потерпілим у вироках суду // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Мат–ли Х конференції. – 2004. – С.443–445.

29. Литвин В.П. Некоторые вопросы назначения, оценки и использование экспертизы в суде // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1984. – С. 34–39.

30. Маланюк А. Слідчі дії у судовому розгляді кримінальної справи // Матеріали ХІІ регіональної наук.–практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак–т Львів. нац. ун–ту ім. Івана Франка, 2006. – С. 430–432.

31. Маляренко В. Про заочне провадження у кримінальному судочинстві //Право України. –2004. – №9. – С.3–12.

32. Маляренко В. Т. Про заочне провадження у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 10. – С.5–13.

33. Марітчак Т.М. Виявлення, усунення та попередження помилок у кваліфікації злочинів на досудовому слідстві // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2002. – № 3. – С. 3–11.

34. Матюшенко Р. Закриття кримінальної справи у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим //Право України. –2002. – №4. – С.94–96.

35. Михеенко М.М. Роль убеждения и правосознания правоприменителя при оценке судебных доказательств // Михеенко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 151–152.

36. Мікулін В., Кубрак П. Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. –С. 122–123.

37. Павлишин А. Підстави постановлення обвинувального вироку за чинним КПК України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат–ли Х регіональної наук.–практ. конференції. 5–6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2004. – С. 440–442.

38. Перлов И.Д. Судебное рассмотрение дел и материалов о хулиганстве // Сов. юстиция. – 1967. – № 21. – С. 25–26.

39. Псина Г. Допрос следователя в суде // Законность. – 2003. – №11. – С.30–32.

40. Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Сов. государство и право. – 1964. – №8. – С. 106 – 113.

41. Романюк О. „Заочне” провадження у кримінальних справах // Вісник прокуратури. –2003. – №10. – С.46–49.

42. Садовский И.М. Судебная речь прокурора // Прокурорский надзор в суде первой инстанции по уголовным делам. – М., 1978.

43. Сапич В., Сікорський О. Судове слідство: проблеми і пошуки // Юридичний вісник України. – 1998. – № 47. – С. 6–7.

44. Середа В. Визначення правового статусу прокурора в суді першої інстанції // Вісник прокуратури. – 2001. – №4. – С.61–64.

45. Сокира Л. Скорочений порядок судового розгляду кримінальних справ //Вісник прокуратури. –2002. – №4. – С.35–38.

46. Франтовський М. Якість підтримання державного обвинувачення // Вісник прокуратури. –2003. – №3. – С.29–30.

47. Хлистова Н.Б. Вплив на мотивацію підсудного під час судового засідання як засіб формування соціально корисної мотивації // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 226-231.

48. Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України. –2004. – №1. – С.62–67.

49. Ціркаль В. Проведення судом відтворення обстановки і обставин події //Право України. –2004. – №10. – С.75–78.

50. Чопко О., Юзефович В. Про строки розгляду кримінальних справ судами першої інстанції // Право України. – 1996. – № 12. – С. 56–58.

51. Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства // Право України. –2003. – №5. – С.71–75.

52. Чучукало О. Поняття техніко–криміналістичного забезпечення судового слідства //Право України. –2004. – №1. – С.67–70.

53. Шмаленя С. Негативне в скороченні судового слідства // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 39–42.

54. Щолкін В., Стулов О. Визнання вини підсудним як спосіб спрощення кримінального процесу: „за” і „проти” //Вісник прокуратури. –2002. – №1. – C.66–69.

55. Юренко Л.А. Окремі проблеми захисту потерпілого та судового розгляду справ про злочини, що вчинені організованими групами // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (мат.конференції), 2000. – С.138.

56. Гузела М.В. Відшкодування заподіяної злочином шкоди за ініціативою суду в кримінальному судочинстві України: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. – Львів, 1999. – 18с.

57. Дорохов В.Я. Приговор в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09/ Гос. ун-т им. Ломоносова. – М., 1963. – 14с.

58. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: Правові та психологічні проблеми: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09.– К., 2003. – 16 с.

59. Манаев Ю.В. Судебное исследование обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09/ Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1968.– 21с.

60. Оганесян Р.М. Оправдательный приговор в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ин-т государства и права АН СССР. – М., 1970. – 31с.

61. Тыричев И.В. Подготовительное заседание суда в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09/ Львовский гос.ун-т им. И. Франко. – Львов, 1956.– 15с.

62. Ульянова Л.Т. Основные вопросы оценки доказательств судом первой инстанции в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Всесоюз.ин-т.юрид.наук м-ва юстиций СССР. – М., 1954. – 20с.

63. Чучукало О.І. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування на судових стадіях кримінального процесу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2001. – 18с.

 

ТЕМА 17. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ.

Додаткова література

1. Бобечко Н. Процесуальний статус прокурора в апеляційному провадженні // Матеріали ХІІ регіональної наук.–практ. конф. “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. – Львів: Юрид. фак–т Львів. нац. ун–ту ім. Івана Франка, 2006. – С. 399–401.

2. Коваль В. Ініціювання апеляційного провадження // Вісник прокуратури. – 2003. – №12. – С.97–101.

3. Копетюк М., Книш О. Правові засади участі прокурора в апеляційному провадженні //Юридична Україна. –2005. – №3. – С.82–87.

4. Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академія адвокатури України. – К., 2005. – 18с.

5. Курило О. Проблеми організації апеляційного розгляду та правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Юридична Україна. – 2006. – № 3. – С. 75–78.

6. Курило О. Проблеми організації роботи апеляційного суду з виконання міжнародного законодавство про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання в Україні // Юридична Україна. – 2006. – № 6. – С. 80–84.

7. Льовкін В.Л. Підсудний та його показання в суді апеляційної інстанції // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С.112–118.

8. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. –2002. – №1. – С.42–53.

9. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 48–55.

10. Острогляд О. В. Реалізація захисником права на подачу доказів в суді апеляційної інстанції // Наше право. – 2004. – № 1. – С.71–74.

11. Пилипчук П.П. Апеляційне провадження у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – № 2. – 1997. – С. 55–57.

12. Практика розгляду кримінальних справ (узагальнення) /Упоряд. В.В. Британчук.- К.: Юридическая практика, 2006.- 208 с.

13. Руденко М.В. Питання апеляційного та касаційного провадження за новим процесуальним законодавством України // Законодавство України: Науково–практичний коментар. – 2002. – №2. – С.118–136.

14. Теремецький В. Сутність і зміст доповнення та зміни апеляції в кримінальному процесі України //Підприємництво, господарство і право: –2005. – №7. – С.135–138.

15. Филин Д.В. Предмет апеляционного пересмотра по проекту УПК України // Процесуальні гарантії дотримання конституційних прав громадян: Матеріали наук.- практ. конф., 26 листопада 2004 р., Донецьк: ДЮІ МВС при Дон.НУ, 2005. – С. 13-16.

16. Филин Д.В. Проблемы апелляции в современном уголовно–процессуальном законодательстве Украины // Государство и право. –2005. – №2. – С.76–83.

17. Филин Д.В. Сущность и порядок принятия решения об освобождении лица от уголовной ответственности на Украине //Государство и право. –2002. – №12. – С.70–77.

18. Шевченко Т.В. Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ //Вісник Верховного Суду України. –2003. – №4. – С.49–50,59.

19. Шишкін В., Куйбіда Р. Оскарження й перегляд судових рішень в Україні. – К., 2003.

20. Шумило М. Є. Проблеми процесуального порядку реабілітації в кримінальному процесі // Вісник ЛІВС МВС. – 1999. – № 2. – С.30.

21. Юрчишин В. Особливості підготовки прокурора до підтримання обвинувачення в суді присяжних та участь в апеляційному суді //Прокуратура. Людина. Держава. –2004. – №4. – С.48–53.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.009 с.)