ТЕМА № 14. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 14. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГОПРАВА РОСІЇ – 2 год.

Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті:

1. Конституція Російської Федерації 1993 р.: прийняття, структура та загальна характеристика.

2. Основи правового статусу особи за Конституцією Російської Федерації.

3. Правове регулювання об’єднань громадян та інститутів безпосередньої демократії.

4. Законодавча влада Російської Федерації. Структура, порядок формування та повноваження парламенту Російської Федерації.

5. Виконавча влада Російської Федерації. Місце президента в системі органів державної влади Російської Федерації. Уряд Російської Федерації.

6. Судова влада Російської Федерації: система, порядок формування, компетенція. Конституційний контроль у Російської Федерації.

7. Російський федералізм. Муніципальна система Російської Федерації.

Методичні рекомендації

Згідно з Конституцією Російська Федерація є демократичною федеративною правовою державою з республіканською формою правління. Конституція РФ та федеральні закони мають верховенство на всій території федерації. Конституція має вищу юри­дичну силу та стоїть над іншими законами і нормативними ак­тами. Вона зумовлює діяльність законодавчої, виконавчої та судової влади. Закони та інші правові акти, що приймаються в Російській Федерації не повинні суперечити Конституції РФ.

До принципів основ конституційного ладу відносять федералізм, здійснення державної влади на основі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Державну владу у феде­рації здійснює президент РФ, Федеральні збори, Уряд РФ, суди РФ.

Готуючись до семінарського заняття із даної теми, потрібно зазначити, що президентство є відносно молодим інститутом у російській конституційно-політичній практиці. Відповідно до Конституції (ст. 80) президент є гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією порядку він вживає заходів для охорони суверенітету РФ, її незалежності і державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Президент відповідно до Конституції РФ і федеральних законів визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Уряд РФ цілком можна назвати урядом президента РФ, оскільки президент його повністю формує, спрямовує його діяльність і у будь-який момент має право відправити у відставку.

Особливу увагу слід звернути на те, що у країні існує вертикаль виконавчої влади, яка включає зверху донизу (або навпаки) всі структури, аж до глави сільської муніципальної освіти (незважаючи на проголошене Конституцією РФ відокремлення органів місцевого самоврядування від органів державної влади). Вершиною цієї піраміди можна вважати президента РФ. У суб'єктах РФ він має своїх повноважних представників.

Федеральні збори – парламент Російської Федерації є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації. Він складається з двох палат Ради Федерації і Державної думи. Формально Рада Федерації не є верхньою палатою парламенту, а Державна дума – нижньою (це не встановлено Конституцією).

При підготовці до семінарського заняття студентам потрібно також визначитись із судовою владою Російської Федерації: системою, порядком формування, компетенцією. Розглянути як саме здійснюється конституційний контроль у Російської Федерації.

Практичні завдання

Для з’ясування цих складних питань під час підготовки до семінарського заняття студенти повинні:

1. Засвоїти визначення понять:Державна Дума, палати Федеральних зборів, Рада Федерації, федеральний бюджет, суб’єкти федерації, республіки, міста федерального значення, автономні округи, статут.

2. Дати відповідь на питання:

У яких умовах і в який спосіб було прийнято Конституцію Російської Федерації 1993 р.?

У чому полягають основні принципи сучасної російської державності?

Які елементи включає в себе правовий статус Президента РФ? Дайте їх коротку характеристику.

Яким чином діє російський парламентаризм?

В який спосіб формується уряд Росії?

Які особливості притаманні формі територіально-політичного устрою Російської Федерації? Дайте характеристику статусу суб'єктів Російської Федерації.

Якою є судова система Російської Федерації?

3. Заповнити таблицю:

Повна офіційна назва  
Столиця  
Конституція (дата прийняття)  
Форма правління  
Форма державного устрою  
Політичний режим  
Глава держави  
Голова уряду  
Органи законодавчої влади  
Органи виконавчої влади  
Органи судової влади  
Місцеве самоврядування (самоуправління)  
Контрольні органи  

4. Самостійно скласти схему:система органів державної влади в Російській Федерації.

5. Написати коротке есе на тему : «Роль президента Російської Федерації в системі органів державної влади».

6. Підготувати реферати за темами:

· Правовий статус Президента РФ.

· Розмежування предметів відання і повноважень між органами державної влади Федерації та її суб’єктами.

Юридичний словник

Конституція РФ - основний нормативний акт Росії, що володіє вищою юридичною силою на всій території РФ і прямою дією.

Державний суверенітет РФ - незалежність і свобода багатонаціонального народу Росії у визначенні свого політичного, економічного, соціального і культурного розвитку, а також територіальна цілісність, верховенство РФ і незалежність її у взаємовідносинах з іншими державами.

Конституційний лад - це форма (або спосіб) організації держави, яка забезпечує підпорядкування його праву і характеризує його як конституційна держава.

Федеральні збори – парламент Російської Федерації є представницьким і законодавчим органом Російської Федерації.

Республіки – суб’єкти Російської Федерації.

Державна дума – законодавчий орган Російської Федерації.

Референдум РФ - голосування громадян РФ щодо законопроектів, чинних законів та інших питань державного і місцевого значення, засноване на загальному, рівному і таємному голосуванні.

Суб'єкт РФ - обмежено правоздатне територіальне утворення, що має деякі риси державності, побудоване на територіальному чи національному принципі.

Література:

Основна

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / А.З. Георгіца. – Тернопіль: “Астон”, 2003. – С. 449-468.

2. Іванов В.І., Стовпець В.Г., Сухолітко Л.А. Конституційне право зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. докт. юрид. наук, проф.. В.М. Іванова та докт. юрид. наук, проф. О.І. Арсені. – Одеса: ОНМУ, 2002. – С. 328.

3. Конституции зарубежных государств: учебное пособие. Составитель В.В. Маклаков. - М.: Изд-во «БЕК», 1996. – С. 241-287.

4. Конституційне право зарубіжних країн: навч.посібник / В.О. Ріяка (керівник авт.кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 209-219; 261-264; 300-301; 377, 403, 462, 487, 504.

5. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг.ред. – 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 200-214; 283; 334; 391; 436; 459; 514; 536.

6. Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Б.А. Страшун. - М.: Изд-во «БЕК», 1996. – С. 294-324.

7. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 1997. - С. 309-321.

8. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / В.М. Шаповал. - К.: “Вища школа”, 1997.- С. 179-228.

9. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран (курс лекций) / А.В. Якушев. – М.: Изд-во «ПРИОР», 2000. - С.166-176.

Додаткова

1. Булаков О.Н. Двухпалатный парламент Российской Федерации / О.Н. Булаков. - М.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 753 с

2. Василик М.А., Вершинин М.С. Избирательная система России: Словарь-справочник. - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 160 с.

3. Зиновьев А.В. Избирательная система России: теория, практика и перспективы / А.В. Зиновьев, И.С. Поляшова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 359 с.

4. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. – С. 405-443.

5. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для ВУЗов / под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина.- М.: Норма, 2004. – С. 671-709.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.008 с.)