ТЕМА № 9. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА США – 2 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 9. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА США – 2 год.Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті:

1. Конституція США: історія прийняття, структура та загальна характеристика.

2. Основи правового статусу особи за Конституцією США.

3. Правове регулювання об’єднань громадян та інститутів безпосередньої демократії.

4. Законодавча влада США. Структура, порядок формування та повноваження конгресу США.

5. Правовий статус глави держави США та виконавча влада США.

6. Судова влада США: система, порядок формування, компетенція.

7. Американський федералізм.

8. Місцеве самоврядування та управління в США.

Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття із зазначеної теми, студенти повинні дослідити правову систему США, насамперед, з’ясувати нормативно-правові акти США, а саме: Білль про права, Декларація незалежності США, Конституція США, судові прецеденти, адже на сьогодні у США існує дуалістична система, яка має багато східного з англійською: прецедентне право у взаємодії з законодавством. Конституція США була прийнята у 1787 році. Це одна з найдавніших діючих на цей час конституцій. Хоча з часів свого прийняття Конституція зазнала деяких змін, її головні положення залишаються такими, якими вони були у 1789 році: законодавча, виконавча та судова влада відокремлені одна від одної та розрізняються за своїм завданням. Повноваження, надані кожній з них, врівноважуються правами двох інших. Кожна здійснює контроль за можливими перевищуваннями повноважень з боку інших гілок влади.

Ознайомлення студентів із основними розділами конституції США є необхідним для вирішення ситуаційних задач, що запропоновані у практичному завданні.

Потрібно також з’ясувати правовий статус президента США, його права, обов’язки та повноваження, так як президентська влада, тобто величезний військово-бюрократичний апарат, очолюваний президентом, являє собою за сучасних умов найважливішу політичну установу.

При підготовці до семінарського заняття необхідно охарактеризувати законодавчу владу Конгресу, який складається з двох палат: Сенату та Палати представників. Однією з головних особливостей Конгресу є те, що провідну роль у його роботі відіграють комісії.

Важливо звернути увагу на систему федеральних судів. Відповідно до Конституції США, судова влада Сполучених Штатів здійснюється Верховним Судом та тими нижчими судами, які будуть час від часу засновуватися Конгресом. Нинішня система судів США: Верховний суд, 11 апеляційних судів, 91 окружний суд і 3 суди зі спеціальними повноваженнями.

Практичні завдання

Для з’ясування цих складних питань під час підготовки до семінарського заняття студенти повинні:

1. Засвоїти визначення понять: Білль про права, Декларація незалежності 1776 р., лобізм, президент, віце-президент, Палата представників, Сенат, штати, губернатор, графства, тауни, тауншипи, рада — менеджер, рада — мер, комісійна система.

2. Дати відповідь на питання:

Яка структура Конституції США? Охарактеризуйте її основні риси.

Який порядок внесення змін до Конституції США?

Які громадські об'єднання діють в США? Дайте їх характеристику.

В чому суть американської концепції прав і свобод людини?

Яка структура і порядок формування Конгресу США?

Які повноваження має Конгрес США?

Який порядок обрання Президента і віце-президента США?

Що мається на увазі під терміном «уряд» у США?

Які повноваження мають органи виконавчої влади в США?

Яка особливість реалізації конституційного принципу поділу влади в США? Дайте характеристику системи стримувань та противаг між різними гілками державної влади в цій країні.

Який зміст поняття «американський федералізм»?

В чому полягає особливість системи місцевого самоврядування і управління в США?

3. Заповнити таблицю:

Повна офіційна назва  
Столиця  
Конституція(дата прийняття)  
Форма правління  
Форма державного устрою  
Політичний режим  
Глава держави  
Голова уряду  
Органи законодавчої влади  
Органи виконавчої влади  
Органи судової влади  
Місцеве самоврядування (самоуправління)  
Контрольні органи  

4. Самостійно скласти схему: Система вищих органів державної влади США.

5. Вирішити ситуаційні задачі:

1) Конгрес США прийняв закон і направив його на підпис Президенту. Через 9 днів Конгрес перервав роботу у зв'язку з тим, що наступила офіційна перерва в роботі сесії. Президент закон не підписав.

Чи є дії Президента порушенням Конституції? Які дії повинен вчинити Конгрес, щоб закон був підписа­ний Президентом?

2) Конгрес США прийняв закон і направив його на підпис Президенту. Президент відмовився промульгувати 2 статті за­конопроекту з 10.

Чи може Президент накласти вето на ці 2 статті? Які дії повинен вчинити Конгрес для того, щоб Президент підписав закон?

3) За пропозицією 2/3 членів обох палат Конгресу США була внесена поправка до Конституції.

Які варіанти процедури набуття чинності такою поправкою існують в США? Чи встановлюється який-небудь строк для ратифікації по­правок?

6. Підготувати реферати за темами:

· Правове положення штатів у США.

· Система «стримувань та противаг» у функціонуванні державної влади США.

· Особливості інституту глави держави у США.

Юридичний словник

Білль – законопроект, прийнятий в однаковій редакції обома палатами, після схвалення президентом або подолання його вето білль стає законом (актом, статутом).

Лобізм – це специфічний інститут, за допомогою якого здійснюється вплив приватних та громадських організацій (групи натиску) на процес прийняття рішень органами державної влади з питань зовнішньої та внутрішньої політики.

Національний партійний конвент – вищий партійний орган.

Уряд – Кабінет складається з секретарів (міністрів), і призначається президентом за «порадою та згодою Сенату».

Канцелярія Білого дому – представляє собою апарат, який обслуговує президента, підтримує його постійний зв’язок з Конгресом, з окремими членами Конгресу, з главами виконавчих департаментів і центральних відомств, з пресою та іншими органами інформації.

Рада економічних консультантів – дає рекомендації президенту з економічних питань і складає економічні доповіді президента Конгресу.

Палата представників - є органом загальнонаціонального представництва.

Сенат – орган представництва штатів.

Імпаундмент – оригінальний інститут, полягає у відмові президента витрачати гроші, виділені згідно з законом Конгресом.

Література:

Основна

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / А.З. Георгіца. – Тернопіль: “Астон”, 2003. – С. 391- 420.

2. Государствоведение: Учебник.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юристь, 2000. – С. 362-374.

3. Іванов В.І., Стовпець В.Г., Сухолітко Л.А. Конституційне право зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. докт. юрид. наук, проф.. В.М. Іванова та докт. юрид. наук, проф. О.І. Арсені. – Одеса: ОНМУ, 2002. – С. 305.

4. Конституции зарубежных государств: учебное пособие. Составитель В.В. Маклаков. - М.: Изд-во «БЕК», 1996. – С. 241-287.

5. Конституційне право зарубіжних країн: Навч.посібник / В.О. Ріяка (керівник авт.кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 209-219; 261-264; 300-301; 377, 403, 462, 487, 504.

6. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг.ред. – 2-е вид., допов. і перероб.-К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 200-214; 283; 334; 391; 436; 459; 514; 536.

7. Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Б.А. Страшун. - М.: Изд-во «БЕК», 1996. – С. 294-324.

8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2010. - С. 309-321.

9. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / В.М. Шаповал - К., “Вища школа”, 1997. - С. 179-228.

10. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран (курс лекций) / А.В. Якушев. – М.: Изд-во «ПРИОР», 2000. - С. 166-176.

Додаткова:

1. Никифорова М.А. Верховный Суд США как орган конституционного контроля / М.А. Никифорова // США. Экономика. Политика. Идеология. – 1989. – № 4. – С. 90-96.

2. Постоянные правила Сената // США: Конституция и законодательные акты / Под ред. Жидкова О.А. - М.: Прогресс. – С. 138-169.

3. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / Под ред. проф. О.А. Жидкова. – М.: Прогресс, 1993. – 430 с.

ТЕМА № 10. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.009 с.)