ОСОБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ – 2 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСОБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ – 2 год.Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті:

1. Інститут громадянства в зарубіжних країнах: поняття, способи набуття і втрати громадянства.

2. Конституційно-правовий статус особи та його основні принципи в зарубіжних країнах. Загальна характеристика інституту прав і свобод громадян.

3. Класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків громадян в зарубіжних країнах.

4. Юридичні гарантії здійснення прав і свобод громадян. Роль омбудсманів у захисті прав людини.

5. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства. Інститути політичного притулку та екстрадиції у державному праві зарубіжних країн.

Методичні рекомендації

Найважливішою юридичною передумовою правового становища особи в суспільстві є стан громадянства, тобто політична належність індивідуума до цієї держави, що обумовлює характер політико-правових відносин між особою та державою. Громадянство – це сталий правовий зв’язок індивіда з конкретною державою. Питання громадянства в зарубіжних країнах, як правило регулюється на підставі спеціального закону.

При вивченні даної теми студентам (курсантам) необхідно засвоїти сутність інституту громадянства, підстави його набуття і втрати, розумітися на проблемах встановлення подвійного громадянства та наявності осіб без громадянства.

Головними елементами правового статусу є права, свободи та обов’язки. Зміст прав, свобод та обов’язків ґрунтується на єдності та сполученні суспільних і особистих інтересів і в результаті визначається реальними суспільними відносинами. Конституції та інші норми конституційного (державного) права зарубіжних країн проголошують права і свободи різноманітного характеру та змісту, а тому готуючись до семінарського заняття, потрібно з’ясувати класифікацію прав людини і громадянина. Крім того курсанти та студенти повинні приділити особливу увагу конституційно-правовому статусу особи, механізмам захисту прав і свобод громадян відповідно до законодавства зарубіжних країн.

Практичні завдання

Для з’ясування цих складних питань під час підготовки до семінарського заняття студенти повинні:

1. Засвоїти визначення понять: громадянство, філіація, натуралізація, денатуралізація, трансферт, оптація, правовий статус особи, права людини, права громадянина, омбудсман, апатриди, біпатриди, політичний притулок, біженець, екстрадиція.

2. Дати відповідь на питання:

1. Чим відрізняються поняття «права» і «свободи»; «права людини» і «права громадянина»?

2. В чому полягає відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод?

3. Які основні класифікаційні види прав, свобод і обов’язків людини і громадянина Ви знаєте?

4. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження вмістити тільки в законодавстві? Як вони формулюються в конституціях?

5. Що є конституційними гарантіями прав і свобод людини? Поясніть, що таке право на життя і фізичну цілісність? Як Ви ставитесь до страти і права на евтаназію?

6. Які прояви і гарантії особистої свободи в конституційному праві зарубіжних країн?

3. Заповнити таблиці:

А) Встановіть відмінність:

Права людини Права громадянина
   

Б) Конституційні права громадян:

Конституційні права громадян Їх характеристика Приклади
     

В) Конституційні обов’язки громадян:

Обов’язки громадян Приклади
   

Г) Правосуб’єктність громадянина:

Правоздатність Дієздатність Деліктоздатність
     

4. Самостійно скласти схеми:1) покоління прав людини; 2) способи набуття громадянства); 3) конституційні гарантії прав і свобод людини в зарубіжних країнах.

5. Знайти відповідність:

1. філіація 1.Автоматична зміна громадянства без права вибору
2. оптація 2.Набуття громадянства шляхом подання заяви до компетентних органів
3. трансферт 3.Набуття громадянства за народженням
4. натуралізація 4.Вибір громадянства
5. денатуралізація 5.Позбавлення громадянства

6. Вирішити наступну ситуаційну задачу:

Клаус Шульц стверджує, що діями підприємства «Мерсе­дес» були порушені його права. Адміністрація підприємства не прийняла його на роботу і аргументувала це тим, що його віросповідання та світогляд не відповідають встановленим на підприємстві вимогам.

Оцініть дії адміністрації, опираючись на конституційне законодавство Німеччини.

7. Підготувати реферати за темами:

· Безгромадянство та подвійне громадянство: позитивні та негативні аспекти.

· Роль омбудсменів у захисті прав людини.

· Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах.

Юридичний словник

Права людини - це певні можливості людини, котрі необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об'єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

Права громадянина - охоплюють сферу відносин індивіда з державою, у якій він розраховує не тільки на охорону своїх прав від незаконного втручання, а й на активне втручання держави в їх реалізацію.

Гарантії прав і свобод людини і громадянина - це умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожною людиною і громадянином.

Громадянство – являє собою правовий зв'язок особи з державою, що визначає їх взаємні права та обов'язки.

Підданство – належність особи до держави з монархічною формою правління.

Філіація – набуття громадянства за народженням.

Натуралізація – процес надання іноземцю громадянства певної країни, уповноваженими на те органами

Денатуралізація це позбавлення громадянства, що було набуте шляхом натуралізації або виходом із громадянства.

Оптація - вибір громадянства особами, що мають громадянство двох або більше держав, вироблений відповідно до діючого законодавства держави перебування.

Трансферт - перехід населення будь-якої території з одного громадянства в інше, у зв'язку з передачею території, на якій вона проживає, однією державою іншій.

Експатріація - втрата громадянства внаслідок добровільного або примусового виселення громадянина за межі країни..

Екстрадиція - форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі злочинністю. Полягає в арешті і передачі однією державою іншій (за запитом) особи, що підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або ж засудженого злочинця.

Література:

Основна

1. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / В.М. Шаповал. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 495 с.

2. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А.А. Мишин. - 10-е изд. испр. и доп. - М., 2003. – 520 с.

3. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / В.М. Шаповал. — 4-е вид., стер. — К.: АртЕк, 2001. – 750 с.

4. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 472 с.

5. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. / Ред.: В.О. Ріяка. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 511 с.

6. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка, О.В. Журавка, А.А. Маєвська. — 2-е вид., доповн. і переробл. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 544 с.

7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посібник / В. М. Бесчастний [та інш.] ; ред. В. М. Бесчастний. - К. : Знання, 2007. - 467 с.

8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. - РАН; Институт государства и права (Москва). — М. : Юристъ, 1997. — 567с.

9. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз/ В.М. Шаповал. — К. : Програма Л, 1995. — 136 с.

10. Конституції нових держав Європи та Азії / за ред. В.Шаповала.- К.:Право, 1996.- 850 с.

Додаткова

1. Боботов С.В., Колосова Н.С. Современная концепция прав и свобод гражданства во Франции // Государство и право. – 1992. – № 1 . – С. 134-142.

2. Всеобщая декларация прав человека (10.12.1948 г.) // Права человека. Сборник международных договоров. Организация Объединёных Наций. Нью-Йорк, 1978. – C. 1-3.

3. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооружённых конфликтов // Международная защита прав и свобод человека. - М.: Юридическая литература, 1990. – C. 388-409.

4. Декларация прав ребёнка // Международная защита прав и свобод человека. - М.: Юридическая литература, 1990. – C. 388-409.

5. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. // Современные зарубежные конституции. Сборник документов по конституционному праву зарубежных стран. - М.: 1996. – С. 98-100.

6. Європейський Суд з прав людини: Організація, процедура, правила звернення. – К.: Ін Юре, 2000. – 16 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.006 с.)