Мацько 1981 — Мацько Л. І. Інтер'єктиви в українській мові: Навч. посібник.— К: КДПІ, 1981.— 130 с.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мацько 1981 — Мацько Л. І. Інтер'єктиви в українській мові: Навч. посібник.— К: КДПІ, 1981.— 130 с.Межов 1998 — Межов О. Г. Суб'єктні синтаксеми у структурі простого речення: Автореф. дис. ... канд. філол. наук.— К., 1998.— 19 с.

Межов 2000 — Межов О. Г. Орудний відмінок як морфологічний варіант суб'єктної синтаксеми // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсько­го. Серія: Філологія.— Вінниця, 2000.— Вип. 2.— С. 93—97.

Мелащенко 2001 — Мелащенко Ю. Б. Предикативні форми на -но, -то у лінгвістичній термінології // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць.— К: КНЕУ, 2001.— Вип. 4.— С. 261—264.

Мельников 1980 — Мельников Г. П. Природа падежных значений и классификация падежей // Исследования в области грамматики и типологии языков.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.— С. 39—64.

Мельничук 1958—МельничукО. С. Історія вживання давального безприйменникового відмінка в українській мові // Дослідження з синтаксису української мови.— К: Вид-во АН УРСР, 1958.— С. 261—295.

Мельничук 1961 — Мельничук О. С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові // Слов'янське мовознавство.— 1961.— Вип. 3.— С. 124—194.

Мельчук 1972 — Мельчук А. С. Синтаксис как сфера смыслообразующей и формообразующей роли языковой структуры // Proceedings eleventh International congress Linguists, Bologna; Florence, Aug. 28 Sept. 2, 1972 / Ed/ by L. Heilmann.— Bologna: Mulino, 1972.— Vol. 1.—P. 647—651.

Мельчук 1997— Мельчук И. А. Курс общей морфологии.— М.: Прогресс, ЯРК; Вена: WSA, 1997.— Т. I.—416 с.

Мельчук 1998 — Мельчук И. А. Курс общей морфологии.— М.: Прогресс, ЯРК; Вена: WSA, 1998.— Т. II.— 544 с.

Мещанинов 1978 — Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи.— Л.: Наука, 1978.— 387 с.

Милославский 1981 — Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка.— М.: Просвещение, 1981.— 254 с.

Мразек 1964 — Мразек Р. Синтаксис русского творительного: структурно-сравнительное исследование.— Praga: Stat. ped. nakl., 1964.— 285 с.

Мухин 1968 — Мухин А. М. Части речи и синтаксические единицы // Вопросы теории частей речи: На материале языков различных типов.— Л.: Наука, 1968.— С. 158—176.

Мухин 1976 — Мухин А. М. Лингвистический анализ: Теорет. и мето до л. пробл.— Л.: Наука, 1976.— 282 с.

Ожоган 1997 — Ожоган В. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної української мови.— К., 1997.— 230 с.

Олексенко 2001 — Олексенко В. П. Словотвірні категорії суфіксальних іменників.— Херсон: Айлант, 2001.— 240 с.

Пасічник 1998 — Пасічник І. А. Семантико-синтаксична валентність предикативних прикметників: Автореф. дис. ...канд. філол. наук.— К., 1998.— 17 с.

Паулини 1978 — Паулини Э. К вопросу о сущности частей речи // Slovo a slovesnost.— 1978.— № 3/4.— С. 255—258.

Пешковский 1956 — Пешковский А. А. Русский синтаксис в научном освещении.— 7-е изд.— М.: Учпедгиз, 1956.— 511 с.

Пискун 1972 — Пискун А. О. Типы составного и сложного сказуемого в современном украинском литературном языке: Автореф. дис. ...канд. филол. наук.— Львов, 1972.— 20 с.

Плунгян 2000—Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику.— М.: Эдиториал УРСС, 2000.— 383 с.

Плющ 1978 — Плющ М. Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення: Навч. посібник.— К.: Київ. пед. ін-т, 1978.— 107 с.

Плющ 1986 — Плющ М. Я. Категорії суб'єкта і об'єкта в структурі простого речення.— К.: Вища школа, 1986.— 175 с.

Попович 2002 — Попович Н. М. Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом у сучасній українській мові: Автореф. дис. ... канд. філол. наук.— К., 2002.— 19 с.

Потебня 1958 — Потебня А. А. Из записок по русской грамматике.— М.: Учпедгиз, 1958.— Т. 1/2.— 536 с.

Потебня 1976 — Потебня А. А. Эстетика и поэтика.— М.: Искусство, 1976.— 614 с.

Пугач 1996 — Пугач В. Історія формування та функціонування предикативних форм на -но, -то в українській мові.— К., 1996.— 18 с.

Русанівський 1968 — Русанівський В. М. Порівняльно-типологічна характеристика дієслівного стану в сучасних слов'янських літературних мовах // Доповіді радянської делегації на VI Міжнародному з'їзді славістів (Прага).— К.: Наук, думка, 1968.— 37 с.

Русанівський 1969 — Русанівський В. М. Дієслово // Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда.— К: Наук, думка, 1969.— С. 296-^29.

Русанівський 1971 — Русанівський В. М. Структура українського дієслова.— К: Наук, думка, 1971.— 315 с.

Русанівський 1977 — Русанівський В. М. Дієслово — рух, дія, образ.— К.: Рад. школа, 1977.— 112 с.

Русанівський 1993 — Русанівський В. М.Дієслово II Безпояско О. К, Городенська К Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія.— К.: Либідь, 1993.— С. 157—242.

Русская грамматика 1979 — Русская грамматика: В 2 т.— Praha: Academia, 1979.— 1092 с.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика: В 2 т.— М.: Наука, 1980.— Т. I.— 783 с.

Самійленко 1964 — Самійленко С. 77. Нариси з історичної морфології української мови.— К: Рад. шк., 1964.—Ч. 1.—234 с.

Семантические типы 1982 — Семантические типы предикатов.— М.: Наука, 1982.— 365 с.

Сепир 1934 — Сепир Э. Язык: Введение в изучение речи.— М.; Л.: Соцэкгиз, 1934.— 220 с.

Синтаксична будова 1968 — Синтаксична будова української мови.— К.: Наук, думка, 1968.— 203 с.

Скаб 2002 — Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові.— Чернівці: Місто, 2002.— 272 с.

Слинько 1973 — Слинько 7. 7. Історичний синтаксис української мови.— К.: Вища школа, 1973.— 215 с.

Слинько 1994 — Слинько 7. 7. та ін. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання.— К.: Вища шк., 1994.— 670 с.

Словник української мови 1970 — Словник української мови: В 11т.— К: Наук, думка, 1970.— Т. І.— 799 с.

Словотвір 1979 — Словотвір сучасної української літературної мови.— К.: Наук, думка, 1979.— 406 с.

Смирницкий 1955 — Смирницкий А. 77. Значение слова// Вопросы языкознания.— 1955.— № 2.— С. 79—89.

Современный русский язык 1999 — Современный русский язык / Под общ. ред. Л. А. Новикова.— 2-е изд., испр. и доп.— Санкт-Петербург: Лань, 1999.— 855 с.

Сосюр 1998 — Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики.— К.: Основи, 1998.— 324 с.

Степанов 1968 — Степанов Ю. С. Проблема классификации падежей (Совмещение классификаций и его следствия) // Вопросы языкознания.— 1968.— № 6 — С. 36—48.

Степанова, Хельбиг 1978 — Степанова М. Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в сов­ременном немецком языке.— М.: Высш. шк., 1978.— 258 с.

Суник 1966 — Суник О. П. Общая теория частей речи.— Л.: Наука, 1966.— 131 с.

Суник 1968 — Суник О. П. Вопросы общей теории частей речи // Вопросы теории частей речи: На материале языков различных типов.— Л.: Наука, 1968.— С. 33—48.

Супрун 1969— СупрунА. Е. Славянские числительные: Становление числительных как особой части речи.— Минск: Изд-во Белорус, ун-та, 1969.—232 с.

Сучасна українська літературна мова 1969 — Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда.— К.: Наук, думка, 1969.— 583 с.

Сучасна українська літературна мова 1972 — Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда.— К.: Наук, думка, 1972.— 515 с.

Сучасна українська літературна мова 1997 — Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка.— 2-е вид., перероб. і доп. К.: Вища школа, 1997.— 493 с.

Сучасна українська літературна мова 2000 — Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ.— 2-е вид., перероб. і доп.— К.: Вища школа, 2000.— 430 с.

Сучасна українська мова 1997 — Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева.— К.: Либідь, 1997.— 399 с.

Сучасная беларуская літературная мова 1980 — Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфало- гія / Пад рэд. Ф. М. Янкоускага.— 2-е выд., дапрац.— Мінск: Вышэйш. школа, 1980.— 238 с.

Творительный падеж 1958—Творительный падеж в славянских языках / Под ред. С. Б. Бернштейна.— М.: Изд-во АН СССР, 1958.— 379 с.

Тенъер 1988 — Теньер J1. Основы структурного синтаксиса.— М.: Прогресс, 1988.— 654 с.

Теория 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность.— Л.: Наука, 1990.— 263 с.

Тимченко 1913 — Тимченко Е. Функции генетива в южнорусской языковой области.— Варшава: Варш. учеб. окр., 1913.—278 с.

Тимченко 1925 — Тимченко Є. Льокатив в українській мові (з української складні).— К.: З друкарні УАН, 1925.— 71 с.

Тимченко 1925а — Тимченко Є. Номінатив і датив в українській мові.— К.: З друкарні УАН, 1925.— 64 с.

Тимченко 1926 — Тимченко Є. Вокатив і інструменталь в українській мові.— К.: З друкарні УАН, 1926.— 118 с.

Тимченко 1928 — Тимченко Є. Акузатив в українській мові (з української складні).— К.: З друкарні УАН, 1928.— 101 с.

Топоров 1961 — Топоров В. Н. Локатив в славянских языках.— М.: Изд-во АН СССР, 1961.— 379 с.

Травничек 1956 — Травничек Фр. Некоторые замечания о значении слова и понятия // Вопросы языкознания.— 1956.— № 1.— С. 74—76.

Украинская грамматика 1986 — Украинская грамматика.— К.: Наук, думка, 1986.— 360 с.

Український правопис 1999 — Український правопис (Проект найновішої редакції).— К.: Наук, думка, 1999.— 340 с.

Уорф 1972 — Уорф Б. Л. Грамматические категории // Принципы типологического анализа языков различного строя.— М.: Наука, 1972.— С. 44—60.

Филлмор 1981 — Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике.— 1981.— Вып. 10.— С. 369—495.

Филлмор 1981а — Филлмор Ч. Дело о падеже открывается вновь // Новое в зарубежной лингвисти­ке.— 1981.— Вып. 10.— С. 496—530.

Чапля 1960 — Чапля /. К. Прислівники в українській мові.— X.: Вид-во ХДУ, 1960.— 124 с.

Чейф 1975 — Чейф У. Л. Значение и структура языка.— М.: Прогресс, 1975.— 482 с.

Чешко, Ревзин 1973 — Чешко Е. В., Ревзин И. И. Соотношение морфологического и синтаксическо­го уровней в категории падежа (падежи старославянского языка) // Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов. Варшава, авг. 1973. Докл. сов. делегации.— М.: Наука, 1973.— С. 435—457.

Чирва 1977 — Чирва Г. Синтасическая структура безличных предложений украинского языка: На материале литературы 50—70 гг. XX в.: Автореф. дис. ...канд. филол. наук.— К., 1977.— 20 с.

Шведова 1960 — Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи.— М.: Изд-во АН СССР, I960.— 377 с.

Шерех 1998 — Шерех Ю. Поза книжками і з книжок.— К.: Час, 1998.— 447 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.036 с.)