ТОП 10:

Однією з форм позаурочної роботи для старшокласників є допрофільна підготовка учнів та поглиблене вивчення предметів художньо-естетичного циклуВажливу роль в допрофільній підготовці відводиться факультативним курсам та курсам за вибором, що реалізуються за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.
Поглиблене вивчення мистецьких дисциплін - запорука якісної допрофільної підготовки учнів основної школи, що в подальшому дасть їм можливість свідомо обрати профіль навчання. У старшій школі вивчення обраних учнями факультативних курсів та курсів за вибором допомагатиме їм визначитися із вибором майбутньої професії. Вивчення факультативних курсів та курсів за вибором організовується за умови наявності бажання учнів їх вивчати і створення належних умов для їх опанування. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України сформовано та рекомендовано два збірники програм факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного та художнього профілю (вид. «Ранок», 2009 р.).

Отже, пропоновані у збірниках програми можуть використовуватися не лише в спеціалізованих школах, а й у будь-яких загальноосвітніх навчальних закладах для допрофільної підготовки учнів.

Рекомендована література

Базова

1. Анисимов Н.Н. Основи рисования. – М., І977.

2. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. - Львів, 1992.

3. Бані-Ісса Х. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період. – Луганськ: ЛДПУ ім. Т.Шевченка, 2002

4. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М., 1977.

5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. –М., 1989.

6. Белаев Т. Упражнения по развитию проотранственнах представлений у учащихся. - М. ,І980.

7. Белобородов Д.В. Коммуникативные стратегии интеграции искусства и образования в современном классическом университете//Интеграция образования. – 2003. - № 1

8. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. - К., 1975.

9. Боголюбов Н.С. Лепка на заняттях в школьном кружке. - М., І979.

10. Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. - К., 1981.

11. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. -М., 1998.

12. Глинская И.П. Изобразитедьное искусство. Методика преподавания изобразительного искусства в 5-7 классах.,- К., І98І.

13. Костерин Н.П.Учебное рисование.- М . Просвещение, 1984,-240с.

14. Кузин В.С.Психология /Под ред. Б.Ф.Ломова. Учебник. 2-е изд., перераб. й доп. --М::Вьісшая-школа, 1982. - 256 с.

15. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. -К.,І982.

16. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. -М., 1981.

17. Материалы и техника рисунка /Под ред.В.А.Королева.-М,,І987.

18. Основи викладання мистецьких дисциплін /О.П.Рудницька.їа ін.-К.,1998.

19. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. –М., І985.

20. . Савицкий С.Л. Работа с глиной, гипсом и папье-маше в школе,-М.,1975.

21. Свид С.П., Проців В.І. Художні техніки. - К., 1977.

22. Смирнов М.І. Азбука мистецтва графіки. - К., І970.

23. Терентьев А.Е. Изображение животннх и птиц средствами рисунка и живописи.-М.,1980.

24. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства. - М.,І98І.

25. Унковокий А.А. Рисунки-наброски. -М., І982.

26. Харитонов М.Ф. Риоование мелом на классной доске. -М., І982.

27. Чиварди Дж, Пейзаж: Методы, техника, композиция. -М., 200І.

28. Чиварди Дж. Рисунок. Пластическая анатомия человеческого тела.-М., 2002.

29. Чиварди Дж. Рисунок. Художественньій портрет. –М., 2002.

30. Щолокова О.П. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури: - К., УДПУ, 1993.

31. Шорохов Е.В. Основы композиции. -М., І979.

32. Яблонский В.А. Оборудование кабинета рисования. -М., 1983.

33. Яремків М. Композиція. Творчі основи зображення. – Тернопіль: Підручники і посібники

Допоміжна

Алексеева В.В. Что такое искусство?-М.,І99І

Баммес Г. Изображение фигуры человека. • -Берлин, 1988.

2. Барчаи Е. Пластическая анатомия для художников. - Будапешт, 1979.

3. Голубкина А.С. Неснолько слов о ремесле скульптора. - М., 1993.

4. Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях. Уп. Демчишин М.С. – Харків: Ранок, 2006. (2 шт.)

5. Кандинский В. О духрвном в искусстве.- М., 1992. - 108с.

6. Калле П. Карандаш. - Минск, 2000.

7. Книга для вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу. Уп. Демчишин М.С., Гайдамака О.С. – Харків: Ранок, 2006.

8. Полякова Г.А., Божко Л.І., Лейбіна О.О., Климова Л.В., Лимар Г.В. Образотворче мистецтво. 1-7 класи. Навчально-методичний посібник. – Харків: Скорпіон, 2001.

9. Пропорции тела человека в изобразительном искусстве и спорте. Харьков, І994.

10. Рабинович М. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных, птиц и ее применение в рисунке.-М,,І978,

11. Програми для загальноосвітніх закладів. Художньо-естетичний цикл 5-11 класи. Відповідальна за випуск Корнілова О.В. - Київ: ІРПІНЬ, 2005.

 

Додаток 1.

Контрольні тести

1.Специфічною формою відображення дійсності в мистецтві, основним продуктом художньої творчості є:

{

- художній стиль

- художній смак

= художній образ

- художній матеріал

}

2.Одним з головних завдань викладання предметів художнього циклу в системі освіти національної школи є:

{

= формування естетичної свідомості, вміння сприймати, розуміти та оцінювати твори мистецтва

- формування технічних навичок з живопису і рисунку

- формування, моральної культури особистості

- формування розумових здібностей та якостей особистості, наукового світогляду

}

3. Метою художнього виховання є:

{

- виховання загальнолюдських ціннісних орієнтацій, гуманістичних ідеалів, принципів, почуттів

= виховання у дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності як здатності, художнього пізнання світу

- виховання моральних якостей та норм поведінки, моральної культури особистості виховання правової культури

}

4. Зображувальна діяльність дітей безпосередньо пов’язана з виражальними засобами:

{

- рухом, ритмом, кольором, композицією

= формою, ритмом, кольором, композицією

- кольором, формою, композицією, темпом

- формою, матеріалом, рухом, композицією

}

5. Першим етапом у художній творчості школяра є:

{

- творчий підхід

- творчий ритм

= творчий задум

- творчий інтерес

}

6. Індивідуальна риса особистості, яка характеризує здатність до творчості:

{

- відповідальність

= оригінальність

- інтелігентність

- толерантність

}

 

7. Принципи навчання (дидактичні принци) це:

{

- галузь педагогічної науки, що представляє окрему теорію навчання

- спосіб роботи вчителя і учнів

- структура навчального процесу тісно пов’язана з його змістом

= система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність

}

8. Методи навчання предметів художнього циклу в загальноосвітній школі передбачають:

{

- систему дій педагога, який організовує ігрову діяльність дітей, спрямовану на засвоєння мовленнєвий розвиток та розвиток дитячої творчості

= способи взаємодії педагога та учнів у практичній діяльності, спрямовані на засвоєння знань художньої грамоти, розвиток зображувальної діяльності

- систему педагогічних положень, спрямованих на засвоєння учнями знань про різні види мистецтва та використання їх у дитячій життєдіяльності

- способи роботи педагога з дітьми та батьками, спрямовані на розвиток естетичних почуттів та емоційних переживань дітей у ході ознайомлення з творами мистецтва

}

9. В якому з даних поєднань не порушена послідовність операцій в процесі засвоєння знань школярами на уроках художнього циклу?

{

- осмислення, розуміння, застосування знань в практичній творчій діяльності, узагальнення і систематизація знань, сприймання

= сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення і систематизація знань, застосування практичній творчій діяльності

- застосування знань практичній творчій діяльності сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення і систематизація знань

- сприймання, узагальнення і систематизація знань, застосування знань на практиці осмислення, розуміння

}

10. З чого складається ґрунтовна підготовка учнів до тематичного (сюжетного) малювання?

{

- спостереження об’єктів і предметів, прослухування літературних і музичних творів

- ігрової діяльності, перегляд кіно, телефільмів, розглядання картин та ілюстрацій

- спостереження об’єктів і предметів, прослухування літературних і музичних творів,

ігрової діяльності

= спостереження об’єктів і предметів, прослухування літературних і музичних творів, розглядання картин та ілюстрацій, обговорення теми

}

11. Методи навчання образотворчому мистецтву – це:

{

- основні дидактичні ідеї, що забезпечують ефективність навчання мистецтву

- шляхи організації навчання мистецтву

= спосіб взаємодії вчителя і учнів у процесі навчання сприйманню мистецтва і практичній творчій діяльності

- основні положення процесу творчої діяльності

}

 

12. Один з видів образотворчого мистецтва, що полягає у вирізуванні і накладанні різних форм і закріпленні їх на іншому матеріалі, який прийнято за фон – це:

{

= аплікація

- інсталяція

- гратографія

- витинанка

}

13. До якого педагогічного поняття належать способи роботи вчителя та учнів, за допомогою яких засвоюються знання, формуються вміння, розвиваються пізнавальні здібності

{

- принципи навчання

- організаційні форми навчання

- зміст освіти

= методи навчання

}

14. Вид наочності, який полягає у використанні на уроках творів живопису, моделей, макетів та ін. - це:

{

= демонстрація

- ілюстрація

- інструктаж

- дослідження

}

15. Основним державним документом, що визначає обсяг і зміст навчального матеріалу, коло знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти учні, є:

{

- посібник

- план

- підручник

= програма

}

16. Важливою умовою ефективного використання демонстраційного матеріалу з боку вчителя на уроках художнього циклу є:

{

- копіювання учнями демонстраційних об’єктів, практичних дій, зображень

- оцінювання учнями демонстраційного матеріалу, зображень

- контроль за виконанням практичних дій учнів у зображувальній діяльності

= систематизація демонстраційного матеріалу, зображень для учнів

}

17. До традиційних методів, що використовуються на уроках художнього циклу належать:

{

- проблемно-евристичний, дослідницький

= інформаційний, репродуктивний

- інтегративний, сугестивний

- інтерактивний, прогресивний

}

18. До основних видів графічних робіт учнів, які використовуються в навчанні ОМ належать:

{

- схема, діаграма, технічний малюнок

- малюнок, макет, модель

- малюнок, графік, діаграма

= малюнок, схема, ескіз

}

19. Методика «поліхудожньої освіти» передбачає:

{

- диференціацію навчання

= інтеграцію видів мистецтва

- оцінювання творів мистецтва

- індивідуалізацію навчання

}

20. Структурна єдність образної системи та прийомів художньої виразності в різних видах мистецтва – це:

{

- художній зміст

- художня мова

= художній стиль

- художня форма

}

21. Який з жанрів уроків є найбільш ефективним у процесі оцінювання та корекції навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва?

{

- урок-гра

- урок-естафета

= урок-вернісаж

- урок-екскурсія

}

22. В основі всіх видів образотворчого мистецтва лежить:

{

- лінія

- штрих

- тон

= малюнок

}

23. Жанр образотворчого мистецтва, що в перекладі з французької мови означає “мертва природа” – це:

{

- плакат

= натюрморт

- пейзаж

- вітраж

}

24. Основними зображувальними засобами малюнка є:

{

= контур і світлотінь

- композиція і тон

- форма і проекція

- перспектива і об’єм

}

25. Основою якої навчальної програми є інтеграція різних видів мистецтв?

{

- “Художнє довкілля”

- “Художня праця”

= “Художня культура”

- “Художнє декорування”

}

 

 

26. До спеціальних принципів викладання образотворчого мистецтва (за Неменським) відносяться:

{

= «Закон художнього уподібнення»

- принцип наступності

- зв’язок теорії з практикою

- добровільність

}

27. Який з дидактичних методів буде найбільш ефективним у ході виконання малюнка з натури?

{

- пояснення

= спостереження

- метод аналогій

- інструктаж

}

28. Який з методів викладання художніх дисциплін буде найбільш ефективним у ході роботи над сюжетною композицією:

{

- репродуктивний

- інформаційний

= проблемний

- дослідницький

}

29. Який з даних принципів не належить до спеціальних принципів викладання предметів художньо-естетичного цикл, які запропонував Б. Неменський?

{

- зв’язку з життям

- єдності форми і змісту

= доступності

- «Закон художнього уподібнення»

}

30. Який тип уроку найчастіше застосовується у процесі викладання предметів художньо-естетичного циклу?

{

- урок засвоєння нових знань

- урок закріплення і систематизації нових знань, умінь, навичок

= комбінований

- урок контроль нових знань, умінь, навичок

}

31. Відповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з двох головних розділів:

{

= сприймання, творча художня діяльність

- художньо-прикладна діяльність, творче мислення

- декоративна діяльність, проектна діяльність

- сприймання мистецтва, зображення об’єктів дійсності

}

 

32. Розділ програми з образотворчого мистецтва "Практична і (художня) творча діяльність" передбачає виконання практичних завдань за чотирма основними навчальними проблемами:

{

- композиція, колористичне вирішення, конструкція, об’єм

= форма , простір, композиція, колір

- композиція, перспектива, конструкція, колорит

- форма , простір, композиція, об’єм

}

33. Роботу над освоєнням навчальних проблем програма з ОМ пропонує здійснювати у трьох аспектах художньо-творчого розвитку: 1) реальному; 2) декоративному; 3) виражальному, які відповідно передбачають практичну діяльність учнів :

{

- в абстрактному ключі,сюжетному ключі ,у різних художніх техніках

- у декоративному ключі , абстрактному ключі , ,сюжетному ключі

= у реалістичному художньому ключі, у декоративній манері, у різних стильових напрямах

- у різних жанрах, у різних художніх техніках, у різних живописних манерах

}

34. Метою якого з методів викладання предметів художньо-естетичного циклу є закріплення, зміцнення знань та умінь?

{

- інформаційно-рецептивного

= репродуктивного

- проблемно-евристичного

- дослідницького

}

35. В якій з даних комбінацій порушена послідовність елементів структури уроку?

{

- повідомлення теми і мети уроку, відтворення і корекція опорних знань, пояснення нового матеріалу, практична робота учнів, підсумки уроку

- відтворення і корекція опорних знань, пояснення нового матеріалу, повідомлення теми і мети уроку, практична робота учнів, підсумки уроку

= практична робота учнів, підсумки уроку, повідомлення теми і мети уроку, відтворення і корекція опорних знань

- повідомлення теми і мети уроку, відтворення і корекція опорних знань, пояснення нового матеріалу, узагальнення і систематизація знань, практична робота учнів, підсумки уроку

}

36. Чим відрізняються типи уроків:

{

- темпом

- тривалістю

= структурою

- змістом

}

37. До інноваційних художньо-педагогічних технологій не належать:

{

- інтегративніі

- сугестивні

= репродуктивні

- інтеративніі

}

38. Яка з художньо-педагогічні технології ґрунтуються на природному емоційному потенціалі мистецтва і є навчанням на основі емоційного навіювання?

{

- модульні

= сугестивні

- інтерактивні

- ігрові

}

39. Метою якої з інноваційних художньо-педагогічних технологій навчання є набуття учнями здатності до комунікативної і кооперативної діяльності, оволодіння комплексом відповідних умінь таких як: вміння слухати партнерів, вміння переконувати, аргументувати власну думку, вміння взаємодіяти?

{

- інформаційної

- сугестивної

= інтерактивної

- проблемно-евристичної

}

40. Головною формою організації навчання при викладанні образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі є:

{

- лекція

- практичне заняття

= урок

- семінар

}

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.196 (0.035 с.)