Самостійна робота № 75; 76; 77; 78 за темою 19 “операції Національного банку україни” ( 8 год. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота № 75; 76; 77; 78 за темою 19 “операції Національного банку україни” ( 8 год. ) 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Інкасація готівки установами НБУ.

2. Сутність кредитних відносин НБУ з іншими кредитними установами.

3. Функції та призначення державної скарбниці України.

4. Нумізматичні операції НБУ.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні опрацювати Постанову НБУ № 259 від 30.04.2009 Положення “Про регулювання ліквідності банків України”, Постанову НБУ № 262 від 30.04.09. Положення “Про кредитну підтримку НБУ банків України у разі їх нестабільної роботи”, найосновнішу інформацію законспектувати.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Дребот Н.П., Бречко Т.М., Сарахман О.М. Операції Національного банку України та їх облік: Навч. посібник. _ К.: УБС НБУ, 2007. – 391 с.

6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 правління НБУ від 28.08. 2001 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 

Екзаменаційні питання з дисципліни “Банківські операції”

 

1.Становлення та розвиток банківської системи України.

2. Види банків, їх функції та основні принципи діяльності.

3. Національний банк України – утворення та основи функціонування. 4.Порядок створення і державної реєстрації банків.

5. Організаційна структура банків різних форм власності та механізм управління банками.

6. Ліцензування банківської діяльності.

7. Характеристика, класифікація та комерційна основа банківських операцій.

8. Пасивні операції банків, їх характеристика. Поділ пасивів банків на зобов`язання та капітал.

9. Характеристика активних банківських операцій, відображення вимог банків у балансі.

10. Структура ресурсів Національного банку України.

11. Структура ресурсів інших банківських установ.

12. Регулятивний капітал банку - його роль, структура і функції.

13. Основний та додатковий капітал банку як складові регулятивного капіталу.

14. Статутний капітал банків різних форм власності, джерела формування та способи поповнення.

15. Нормативи адекватності банківського капіталу.

16. Види депозитів та їх характеристика. Депозитна політика банків.

17. Депозитні операції банків і принципи їх організації.

18. Порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків суб`єктів господарювання у національній валюті.

19. Розрахунок сум процентів, що виплачуються за депозитами.

20. Депозити фізичних осіб: поточні та строкові рахунки, їх значення та місце у структурі залучених коштів банку.

21. Відносини банків з клієнтами – фізичними особами: права вкладників, порядок розпорядження вкладними рахунками.

22. Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

23.Залучення коштів Національним банком України. Кореспондентські відносини між банками та НБУ.

24. Рахунки ЛОРО та НОСТРО, що відкриваються на підставі прямих кореспондентських відносин між банками.

25. Операції Національного банку з депозитними сертифікатами.

26. Політика обов`язкових резервних вимог НБУ до портфеля залучених коштів банку.

27. Міжбанківські кредити як джерело спосіб формування ресурсів банку.

28. Роль НБУ в організації ринку міжбанківського кредитування.

29. Емісія банками цінних паперів власного боргу як метод залучення банками коштів.

30. Основи організації, способи грошових розрахунків в народному господарстві.

31. Організація системи безготівкових розрахунків, основні принципи та шляхи вдосконалення.

32. Форми безготівкових банківських розрахунків. Платіжні інструменти та загальні правила їх оформлення.

33. Порядок використання та проведення розрахункових операцій за допомогою платіжних доручень, вимог-доручень, платіжних вимог.

34. Порядок проведення розрахункових операцій за допомогою розрахункових чеків, акредитивів, векселів.

35. Безготівкове обслуговування населення: перерахування коштів та списування їх з поточних рахунків громадян.

36. Перекази коштів фізичних осіб у національній валюті.

37. Організація касової роботи в банках.

38. Порядок здійснення готівкових операцій в прихідних і видаткових касах банків.

39. Касове обслуговування банками фізичних осіб – прийом різних видів платежів.

40. Порядок підкріплень операційних кас банків готівкою через територіальні управління НБУ.

41. Порядок передавання готівки та цінностей між установами банків.

42. Види операцій банків з платіжними картками. Характеристика пластикових платіжних карток.

43. Порядок видачі та готівкове і безготівкове обслуговування банками платіжних карток.

44. Національна система масових електронних платежів.

45. Суть кредиту, його види, форми, функції та принципи.

46. Джерела формування кредитних ресурсів банку. Кредитна політика банку.

47. Основні етапи процесу кредитування. Коротка характеристика кожного етапу.

48. Кредитний договір як юридична основа кредитного процесу.

49. Поняття та структура ціни кредиту. Класичні методи визначення ціни кредиту.

50. Сутність забезпечення кредитного зобов`язання, його форми.

51. Методичні основи здійснення оцінки кредитоспроможності юридичних осіб.

52. Основні схеми (методи) надання кредиту: разовий кредит, кредитна лінія, овердрафт.

53. Механізми та джерела повернення кредиту.

54Сутність та особливості банківського інвестиційного кредитування.

55. Сутність кредитного ризику, його види та характеристика. Заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику.

56. Сутність кредитного портфеля. Порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій.

57. Споживчий кредит, його поняття та особливості. Класифікація споживчих кредитів.

58. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи.

59. Механізм надання та погашення споживчого кредиту.

60. Сутність та особливості іпотечного кредитування. Нормативне регулювання ринку іпотечних відносин в Україні.

61. Порядок надання та погашення іпотечного кредиту фізичним особам.

62. Лізинг як форма майнового кредиту. Етапи процесу лізингового кредитування.

63. Факторинг як вид кредиту в поточну діяльність. Техніка здійснення факторингового кредитування.

64. Поняття векселя. Вексель як інструмент банківських розрахунків і кредитів.

65. Комісійні банківські операції з векселями.

66. Кредитні операції банків з векселями.

67. Гарантійні банківські операції з векселями.

68. Класифікація операцій банків з цінними паперами.

69. Емісія банками облігацій та депозитних сертифікатів.

70. Емісія банками простих та привілейованих акцій.

71. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Класифікація інвестиційних портфелів банків.

72. Вкладення коштів банків у державні цінні папери.

73. Посередницькі операції банків з цінними паперами – стороння емісія та андерайтинг.

74. Комісійні (брокерські) операції банків з цінними паперами.

75. Депозитарні операції банків з цінними паперами. Форми випуску цінних паперів, способи їх зберігання.

76. Поняття валюти, валютного курсу, котирування валюти, валютної позиції. Види валютних операцій банків.

77. Характеристика банківських рахунків в іноземній валюті.

78. Особливі умови організації міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків.

79. Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків.

80. Порядок розрахунків з використанням документарного інкасо.

81. Порядок розрахунків з використанням документарного акредитива.

82. Операції банку з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти через обмінні пункти.

83. Організація переказів готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

84. Операції купівлі/продажу валюти юридичними особами на Українському міжбанківському валютному ринку.

85Здійснення банками міжнародних кредитних операцій.

86. Види нетрадиційних банківських операцій та послуг.

87. Трастові банківські послуги для юридичних та фізичних осіб.

88. економічні нормативи, що регулюють діяльність банків. Ліквідність та платоспроможність банку.

89. Показники прибутковості банківської діяльності.

90. Касові операції НБУ.

91. Емісійні операції НБУ.

92. Порядок проведення тендерів з підтримки ліквідності банківських установ.

 

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни “Банківські операції”

Дисципліна “Банківські операції” вивчається у 6-му та 7-му семестрах, обсягом 357 годин. Знання з цієї дисципліни оцінюються за результатами поточного і екзаменаційного контролю за 100-бальною шкалою – 50 балів поточна успішність, 50 балів – екзаменаційний контроль.

У зв`язку з тим, що за результатами успішності 6-го семестру проводиться поточний модульний контроль, який оцінюється за 100 бальною шкалою, у 7-му семестрі ця шкала переводиться у 25 балів, тобто розділяється на чотири частини.

Для ефективного оцінювання поточних знань студентів упродовж 6-го семестру проводиться один модульний контроль, що оцінюється так:

· За підготовку питання семінарів від 0 до 3 балів – 5 семінарських занять – 15 балів;

· Опрацювання практичного завдання на практичних заняттяхвід 0 до 2 балів – 13 практичних занять – максимум 32 бали, а саме:

· за опрацювання завдань теми 2 – від 0 до 2 балів;

· за опрацювання завдань теми 3 – від 0 до 2 балів;

· за опрацювання завдань теми 4 – від 0 до 3 балів (4 заняття – 12 балів);

· за опрацювання завдань теми 6 – від 0 до 2 балів (3 заняття – 6 балів);

· за опрацювання завдань теми 8 – від 0 до 2 балів (2 заняття – 4 бали);

· за опрацювання завдань теми 9 – від 0 до 3 балів (2 заняття – 6 балів);

За виконання завдань, що виконується на індивідуальних заняттяхвід 0 до 20 балів, а саме;

· за опрацювання завдань теми 1; 2 – від 0 до 2 балів;

· за опрацювання завдання теми 3 – від 0 до 5 балів;

· за опрацювання завдання теми 4 – від 0 до 5 балів;

· за опрацювання завдань теми 6; 7- від 0 до 2 балів;

· за опрацювання завдання теми 8 – від 0 до 4 балів;

· за опрацювання завдань теми 9; 10 – від 0 до 2 балів;

· за підсумковий модульний контрольвід 0 до 25 балів;

· за участь у студентських науково-практичних конференціях - до 4 бали;

· за участь у олімпіадах з банківської справи – до 4 бали.

Для ефективного оцінювання поточних знань студентів упродовж 7-го семестру проводиться два модульних контролі, що оцінюються у 25 балів, а саме:

· За підготовку питання семінарів від 0 до 1 бала – 6 семінарських занять – 6 балів;

· Опрацювання практичного завдання на практичних заняттяхвід 0 до 0,2 балів – 26 практичних занять – максимум 4 бали, а саме:

· за опрацювання завдань теми 9 – від 0 до 0,4 бала (3 заняття – 1,2 бала);

· за опрацювання завдань теми 10 – від 0 до 0,2 бала (4 заняття – 0,8 бала);

· за опрацювання завдань тем 11-16; 18-19 – від 0 до 0,1 бала (18 занять – 1,8 бала);

· за опрацювання завдання теми 17 – від 0 до 0,2 бала.

За виконання завдань, що виконується на індивідуальних заняттяхвід 0 до 1 бала, а саме;

· за опрацювання завдань теми 11;1 2 – від 0 до 0,1 бала (2 заняття – 0,2 бала);

· за опрацювання завдання теми 13 – від 0 до 0,2 бала;

· за опрацювання завдання теми 14 – від 0 до 0,1 бала;

· за опрацювання завдання теми 16- від 0 до 0,2 бала;

· за опрацювання завдань теми 17; 18; 19 – від 0 до 0,1 бала (3 заняття – 0,3 бала);

· за підсумковий модульний контрольвід 0 до 10 балів (1 -ий модуль – 6 балів; 2-ий модуль -4 бали);

· за участь у студентських науково-практичних конференціях - до 2 балів

· за участь у олімпіадах з банківської справи – до 2 балів.

Екзамен студенти складають усно за білетами, що розроблені на підставі навчальної програми дисципліни і отримують за якісну відповідь 50 балів.

Екзаменаційний білет містить два теоретичні питання, які оцінюються до 20 балів кожне, та практичне завдання (задачу), що оцінюється до 10 балів.

Найвищі бали присвоюються за відповідь, коли студент глибоко, вичерпно розкрив зміст поставлених йому запитань, зробив необхідні узагальнення та аргументовані висновки, дав правильні відповіді на додаткові запитання, розв`язав задачу.

Екзаменатор оцінює теоретичні знання студентів за такими критеріями:

20 балівстудент дав розгорнутий, вичерпний виклад змісту означеної у питанні проблеми;

· перелічив необхідні для розкриття змісту питання економічні категорії та закони;

· здійснив порівняльний аналіз та самостійно зробив висновки та узагальнення;

· висловив та аргументував власну думку за тими чи іншими проблемами;

15 балівстудент у загальному розкрив зміст поставленого питання, проте:

· не зміг повністю аргументувати свою відповідь;

· не використав аналітичної та нормативної літератури при підготовці відповіді на питання.

10 балівстудент не повністю розкрив зміст питання;

· допустився значних помилок;

· показав незадовільні знання економічних категорій;

· не дав повної відповіді на додаткові запитання екзаменатора.

0 балівне розкрито три чи більше пунктів вимог для отримання найвищого бала;

· допущені помилки при відповіді дають підставу стверджувати, що студент зовсім не знає правильної відповіді на поставлені запитання;

· не дає відповіді на додаткові запитання екзаменатора.

Критерії оцінювання практичного завдання екзаменаційного білета:

10 балівстудент бездоганно вирішив практичне завдання та зробив правильні висновки.

5 балівне зовсім правильне арифметичне обчислення. Неправильне теоретичне обгрунтування.

0 балів – практичне завдання не виконане.

Підсумкова оцінка за поточний та екзаменаційний контроль переводиться у чотирибальну шкалу та шкалу ECTS за вище наведеною таблицею:

100-бальна система Національна система Шкала ECTS
0 - 30   F
31 - 50   FX
51 – 60   E
61 – 70   D
71 – 80   C
81 – 90   B
91 - 100   A

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.043 с.)