Тема 18: Операції із забезпечення фінансової стійкості банкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18: Операції із забезпечення фінансової стійкості банкуКількість годин - 2

Завдання: визначення економічних нормативів, що регулюють діяльність банків

Задачі: 6.1.1- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 48

Тема 18: Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Кількість годин - 2

Завдання: визначення прибутковості та інших фінансових показників діяльності банку

Задачі: 6.1.2-6.1.5 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 49

Тема 19: Операції Національного банку України

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів із касових операцій НБУ

Задачі: індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 50

Тема 19: Операції Національного банку України

Кількість годин - 2

Завдання: складання прогнозних розрахунків територіальними управліннями НБУ, визначення емісійного результату

Задачі: індивідуальні завдання.

 

Плани індивідуальних занять

 

Теми 1; 2. Види банків і порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку

Кількість годин – 4

 

Завдання: вивчити всі найновіші положення законодавчих та інструктивних документів НБУ щодо порядку утворення, ліцензування та організації діяльності банків; скласти перелік установчих документів для створення умовного банку «Н».

 

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Кількість годин – 2

 

Пошукова робота на тему: “Роль регулятивного капіталу в ефективній діяльності банку”

 

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Кількість годин – 2

 

Завдання: Розроблення депозитної політики банку, нових депозитних продуктів і їх презентація

 

Тема 6. Операції банків із обслуговування платіжного обороту

Кількість годин – 2

 

Завдання: Перевірка представлених пакетів розрахункових документів і проведення операцій за ними

 

 

Тема 7. Операції банків з готівкою

Кількість годин – 2

 

Завдання: Перевірка представлених пакетів касових документів і проведення операцій за ними

 

 

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Кількість годин – 2

 

Пошукова робота на тему: “Аналіз діяльності банків Львова та України на ринку пластикових карток”

 

Тема 9. Основи організації кредитних операцій банків

Кількість годин – 2

 

Завдання: Аналіз кредитного портфеля одного з банків Львова, розробка нових кредитних продуктів і їх презентація

 

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Кількість годин – 2

 

Засідання круглого столу з працівниками кредитного відділу банку щодо стану і проблем споживчого та іпотечного кредитування

 

 

Тема 11. Операції банків з векселями

Кількість годин – 2

 

Диспут на тему: «Розвиток вексельного обігу в Україні»

 

 

Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Кількість годин – 2

 

Диспут на тему:«Банки – учасники ринку державних цінних паперів»

 

 

Тема 13. Економіко –правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Кількість годин – 2

 

Пошукова робота на тему: “Діяльність міжнародних валютних ринків”

 

Тема 14. Торговельні операції банків в іноземній валюті (розрахунки)

Кількість годин – 2

 

Диспут на тему: Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних суб`єктів економіки та роль банків у міжнародних розрахунках

 

Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Кількість годин – 2

 

Пошукова робота на тему: “Кредитування зовнішньоекономічної діяльності за міжнародними кредитними лініями”

 

Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Кількість годин - 2

 

Диспут на тему: “Операції банків з дорогоцінними металами”

 

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Кількість годин – 2

 

Пошукова робота на тему: “Аналіз основних показників діяльності банків Львова”

 

 

Тема 19. Операції Національного банку України

Кількість годин – 2

Пошукова робота на тему: “Нумізматичні операції НБУ”

Самостійна робота студентів

Самостійна робота № 1; 2; 3 за темою 1. Види банків і порядок їх створення в Україні ( 6 год).

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Історія розвитку банківської справи.

2. Система цілей і задач банківської діяльності.

3. Види банківських об`єднань.

4. Засновники банків, вимоги щодо їх статутного капіталу.

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Самостійно студенти повинні також опрацювати всі зміни стосовно Положення про порядок створення та державної реєстрації банків № 446 від 04. 08. 2009 р.

Література:

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. – К.: «Знання», 2006. - 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пухов-кіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

8. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р.

9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

10. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

11. Положення про порядок видачі банкам окремих банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затверджено постановою № 275 Правління НБУ від 17.07.2001 р. (зі змінами і доповненнями).

12. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 31.08.2001 р., зі змінами, затвердженими постановою № 10 Правління НБУ від 09.01.2002 р.

13. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань: Затверджено постановою № 377 Правління НБУ від 31.08.2001 р.

14. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

 

 

Самостійна робота № 4; 5; 6; 7 за темою 2 “Організація діяльності банку”( 8 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Реорганізація структури банку шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

2. Сутність поняття “банківська послуга,“банківська операція”, “банківський продукт”. Класифікація операцій та послуг банку.

3. Комерційна основа банківських операцій.

4. Види ліцензійних вимог до банку, надання додаткових дозволів для окремих банківських операцій.

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Самостійно студенти повинні також опрацювати всі зміни стосовно Положення про порядок видачі банкам ліцензій, письмових дозволів за Постановою НБУ № 446 від 04.04.09.

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

6. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.

7. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 489 Правління НБУ від 28.11.2001 р.

11. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

12. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затверджено постановою № 334 Правління НБУ від 08.08.2001 р.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.013 с.)