Самостійна робота № 46; 47; 48; 49; 50 за темою 11 “Операції банків з векселями” ( 10 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота № 46; 47; 48; 49; 50 за темою 11 “Операції банків з векселями” ( 10 год.) 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Роль та місце банків в організації вексельного обігу в Україні.

2. Зберігання банками векселів за дорученням клієнтів.

3. Особливості вексельного права.

4. Механізм платежу, погашення та опротестування векселів.

5. Світовий досвід формування вексельного обігу.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 512 с.

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

8. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

9. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

10. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою № 508 Правління НБУ від 16.12.2002 р.

14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 

Самостійна робота № 51; 52; 53; 54; 55 за темою 12 “Операції банків з цінними паперами” ( 10 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Сутність та поняття ринку цінних паперів.

2. Ліцензування операцій Банку з цінними паперами.

3. Основні етапи емісійної банківської діяльності з цінними паперами.

4. Інвестиційна політика Банку, цілі інвестиційної діяльності.

5. Професійна діяльність Банку на фондовому ринку.

6. діяльність Банку з управління цінними паперами.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р.

9. Закон України «Про інвестиції» від 18.09.91 р.

10. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

14. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 

Самостійна робота № 56; 57; 58 за темою 13 “Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті” ( 6 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Валютний ринок: поняття та види.

2. Сутність та поняття категорій “валютні цінності”, “валютний курс”.

3. Застосування банками Класифікатора іноземних валют.

4. Діяльність банку на валютному ринку з позиції суб`єкта господарювання, за економічною сутністю, за прибутковістю.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні опрацювати Постанову НБУ № 475 від 14.08.2009 Положення “Про порядок встановлення НБУ лімітів відкритої валютної позиції”, найосновнішу інформацію законспектувати.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова № 492 Правління НБУ від 02.11. 2003 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

 

Самостійна робота № 59; 60; 61; 62 за темою 14 “Торговельні операції банків в іноземній валюті (розрахунки)” ( 8 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Зовнішньоекономічна діяльність України..

2. Основні умови та структура зовнішньоекономічного контракту.

3. Сутність та сфера застосування міжнародних розрахунків.

4. Інкасова форма розрахунків. Види інкасо та їх специфічні особливості.

5. Ризики під час здійснення міжнародних розрахунків, методи їх мінімізації.

6. Механізм здійснення розрахунків чеками.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні опрацювати Постанову НБУ № 580 від 29.09.2009 р. “Зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями”, найосновнішу інформацію законспектувати.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», № 959-ХІІ від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р., № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями).

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10.Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч. посібник / За ред.
М. І. Савлука.К.: КНЕУ, 2002.

11. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

12. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Затверджено постановою № 514 Правління НБУ від 03.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).

13. Положення про оформлення та надання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання: Затверджено постановою № 82 Правління НБУ від 05.03.2003 р. (зі змінами і доповненнями).

14. Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торгового обороту у валюті України: Затверджено постановою № 484 Правління НБУ від 14.10.2004 р. (зі змінами і доповненнями).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.016 с.)