Самостійна робота № 24; 25; 26; 27; 28 за темою 7 “Операції банків з готівкою” ( 10 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота № 24; 25; 26; 27; 28 за темою 7 “Операції банків з готівкою” ( 10 год.) 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Організація обороту готівки в народному господарстві, суть та завдання.

2. Порядок визначення платіжності банкнот і монет Національним банком України.

3. Вимоги щодо формування та пакування банкнот і монет національної валюти.

4. Здійснення операцій з готівкою через банкомати.

5. Порядок передавання готівки та цінностей між установами банків.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні опрацювати Постанову НБУ № 252 від 29.04.09.Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

6. Інструкція про касові операції в банках України: Постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р., зі змінами і доповненнями.

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

9. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.

10. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова № 637 Правління НБУ від 15.12.2004 р.

 

 

Самостійна робота № 29; 30; 31 за темою 8 “Операції банків з пластиковими картками” ( 6 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Поняття та види платіжних пластикових карток.

2. Учасники системи карткових розрахунків, їх права та обов`язки.

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні використати статистичний матеріал за останні три роки та проаналізувати стан і проблеми банківського карткового ринку, оформити аналіз відповідними таблицями, графіками.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

6. Інструкція про касові операції в банках України: Постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р., зі змінами і доповненнями.

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

9. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.

10. Положення про порядок емісій платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова № 137 Правління НБУ від 19.04.2005 р.

 

 

Самостійна робота № 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38 за темою 9 “Основи організації кредитних операцій банків” ( 14 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Роль кредиту в ринковій економіці.

2. Класифікація кредитів.

3. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору, стягнення пені, штрафів.

4. Вимоги до оформлення різних форм забезпечення кредиту.

5. Реалізація банком заставленого майна.

6. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану.

7. Особливості визначення кредитоспроможності банківських установ.

8. Фінансово-інвестиційна оцінка інвестиційного проекту.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні опрацювати Постанову НБУ № 406 від 01.12.2008 зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій, Постанову НБУ № 650 від 03.11.09.“Про стимулювання кредитування економіки України”, найосновнішу інформацію законспектувати.

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

9. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 р.

10. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.08.2003 р.

11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

12. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

13. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 

Самостійна робота № 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45 за темою 10 “Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту” ( 14 год.)

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Поняття та види іпотеки.

2. Заставна як вид іпотеки.

3. Іпотечні цінні папери: сертифікати, облігації.

4. Особливості надання, погашення кредиту під заставу цінних паперів.

5. Види факторингу, їх характеристика, ціна факторингового кредиту.

 

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію у конспект.

Для поглибленного засвоєння відповідної теми студенти повинні опрацювати Лист НБУ № 40-512/ 3463-12226 від 25.06.09. щодо пролонгації банками заборгованості за кредитами, Постанову НБУ № 461 від 06.08.2009 “Про заходи щодо забезпечення погашення кредиту”, найосновнішу інформацію законспектувати.

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

9. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 р.

10. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.08.2003 р.

11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

12. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

13. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.013 с.)