Показники кислотно - основного стану крові



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники кислотно - основного стану крові



1 рН = 7,36-7,4.

2 Парціальна напруга СО2 артеріальної крові (рСО2) = 35 - 45 мм рт.ст.

 

3 Актуальний бікарбонат крові (лужний резерв крові) - істинна концентрація бікарбонатного іона НСО3- при фактичному стані артеріальної крові у кровоносному руслі.

АВ = 22 - 25 ммоль/л.

 

4 Стандартний бікарбонат крові (SB) - концентрація бікарбонатного іона НСОз- при повному насиченні гемоглобіну киснем (відображає зсув рН, не пов'язаний із диханням).

У нормі SB = АВ .

 

5 Буферні основи (ВВ) - загальна сума концентрації всіх іонів крові, які мають буферні властивості при повному насиченні крові киснем.

ВВ = 40 - 48 ммоль/л.

Особливістю цього показника є те, що його величина майже не залежить від змін рСО2 , це дозволяє оцінити стан кислотно-лужної рівноваги організму незалежно від стану респіраторних і нереспіраторних (метаболічних) функцій.

6 Надлишок буферних основ (ВЕ) - різниця між кількістю буферних основ у піддослідного і стандартними величинами.

HBO = - 2,5 + 2,5.

 

Вікові особливості фізико-хімічних властивостей крові

У новонароджених і дітей першого року життя фізико-хімічні властивості крові відрізняються від показників у дорослих. Так, у новонароджених вищі питома вага і в’язкість крові, що обумовлено більшою концентрацією еритроцитів. До кінця першого місяця життя названі показники знижуються і наближаються до таких у дорослих або стають незначно меншими.

Плацентарний кровообіг і особливо пологи утруднюють газообмін. Тому перед народженням у дітей спостерігається виражений ацидоз ( рН до 7,13-7,23). Протягом перших годин (або днів) після народження ацидоз поступово зникає.

У новонароджених концентрація білків плазми крові менша (50-56 г/л). Рівня дорослих білки плазми крові досягають лише у 3-4 роки. Для новонароджених характерна висока концентрація γ-глобулінів, які він отримує від матері. До кінця третього місяця їх вміст знижується, але в майбутньому, за рахунок утворення власних антитіл, починає поступово зростати. Концентрація α- і γ-глобулінів досягає рівня дорослих до кінця першого року життя.

При старінні більшість фізико-хімічних показників крові (рН, осмотичний тиск, концентрація натрію і калію, в’яз­кість) залишаються сталими. Інші показники можуть змінюватись. Так, прискорюється ШОЕ, знижуються осмотична резистентність еритроцитів, гематокрит, абсолютна і відносна концентрації альбумінів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1 Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – К.: Здоров’я, 1994. – С. 244-253.

2 Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1984.- С. 211 – 217.

3 Физиология человека : В 3 томах. Пер. с англ.; Под ред.

Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т.2. - С. 416 – 422.

4 Вільям Ф.Ганонг. Фізіологія людини / Переклад з англ. – Львів: Бак, 2002. – С.495-496, 669-677.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1 Функції крові.

2 Об’єм циркулюючої крові (ОЦК). Фактори, які визначають ОЦК.

3 Склад периферичної крові.

4 Гематокрит. Фактори, які визначають гематокрит. Методи

визначення гематокриту.

5 Значення води.

6 Склад і значення білків плазми крові.

7 Роль онкотичного тиску в перерозподілі води в організмі.

8 Значення електролітів плазми крові.

9 Поняття про ізотонічні, гіпотонічні і гіпертонічні розчини.

10 Вимоги до кровозамінників.

11 Поняття про плазмоліз і гемоліз клітин.

12 Осмотичний тиск плазми крові. Функціональна система, що

забезпечує сталість осмотичного тиску.

13 Фізико-хімічні властивості крові.

14 Активна реакція крові. Механізми забезпечення сталості рН.

15 Принципи функціонування буферних систем.

16 Показники кислотно-основного стану крові.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Задача 1

Розрахуйте скільки плазми і формених елементів є в людини, якщо відомо, що маса цієї людини 60 кг, гематорит - 40%. Об’єм циркулюючої крові у межах норми. Оцініть отримані величини.

Задача 2

Гідростатичний тиск в артеріальній частині капіляра становить 30 мм рт. ст., а в міжклітинній рідині – 8 мм рт. ст. Онкотичний тиск плазми – 25 мм рт. ст., а онкотичний тиск інтерстицію становить 60% від онкотичного тиску плазми. В якому напрямку буде рухатися рідина? Розрахуйте тиск, який буде визначати цей рух.

Задача 3

Розрахуйте, в якій концентрації можна переливати у кров пацієнта розчин глюкози, щоб не порушити нормальний осмотичний тиск плазми крові (Росм плазми = 300 мосм)

Задача 4

Визначте концентрацію водного розчину натрію хлориду, який би мав такий самий осмотичний тиск, як і плазма. Осмолярність плазми (концентрація осмотично активних речовин) становить 300 мосм/л.

Задача 5

До рівних об’ємів води, плазми крові і цільної крові додали кислоту до зміни pH. Якими повинні бути (порівняно) об’єми реактиву для кожної рідини?

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1 Частина об’єму крові, яку займають еритроцити називається:

А об’ємним індексом;

В в’язкістю;

С швидкістю осідання еритроцитів (ШОЕ) ;

D кольоровим показником;

E гематокритом;

F правильної відповіді немає.

2 До катіонів плазми крові належать іони:

А натрию;

В хлору;

С бікарбонату;

D калію;

Е кальцію;

F фосфату;

H магнію;

G сульфату.

3 Назвіть основну функцію електролітів плазми крові:

А створення гідродинамічного тиску;

В створення гідростатичного тиску;

С створення онкотичного тиску;

D створення осмотичного тиску;

Е створення в’язкості крові;

F транспорт білків;

G правильної відповіді немає.

4 У створенні онкотичного тиску плазми крові найбільше значення мають:

А електроліти;

В альбуміни;

С глобуліни;

D еритроцити;

Е лейкоцити;

F правильної відповіді немає.

5 Які функції виконують білки плазми крові:

А участь у гемостазі;

В захисна функція;

С транспортна функція;

D правильної відповіді немає?

6 Назвіть випадки, в яких зменшується величина гематокриту:

А збільшення вмісту еритроцитів в одиниці об’єму крові;

В зменшення вмісту еритроцитів в одиниці об’єму крові;

С зменшення об’єму плазми крові;

D збільшення об’єму плазми крові;

Е правильної відповіді немає.

7 Від вмісту яких клітин залежить в’язкість крові:

А моноцитів;

В лімфоцитів;

С тромбоцитів;

D еозинофілів;

Е базофілів;

F еритроцитів;

G нейтрофілів;

Н правильної відповіді немає?

8 Назвіть компоненти гідрокарбонатної буферної системи:

А гідрокарбонат кальцію;

В гідрокарбонат калію;

С гідрокарбонат магнію;

D вугільна кислота;

Е соляна кислота;

F правильної відповіді немає.

9 У нормі рН артеріальної крові дорівнює:

А 7,32;

В 7,36;

С 7,40;

D 7,44;

Е правильної відповіді немає.

10 Назвіть зміни, при яких зменшиться інтенсивність фільтрації у капілярах:

А збільшення онкотичного тиску крові в капілярах;

В зменшення онкотичного тиску крові в капілярах;

С збільшення онкотичного тиску в інтерстиції;

D зменшення онкотичного тиску в інтерстиції;

Е збільшення гідростатичного тиску крові в капілярах;

F зменшення гідростатичного тиску крові в капілярах;

G збільшення гідростатичного тиску в інтерстиції;

Н зменшення гідростатичного тиску в інтерстицій.

11 Яка величина осмотичного тиску в нормі:

А 7,5 атм.

В 7,6 мм рт.ст.

С 56 атм.

D 74 мм рт.ст.

Е правильної відповіді немає.

12 рН крові 7,32 свідчить про:

А норму;

В ацидоз;

С алкалоз;

D гіповолемію;

Е гіперволемію;

F правильної відповіді немає.

13 Що відбувається з клітиною у гіпертонічному розчині:

А набряк;

В гемоліз;

С плазмоліз;

D миттєва загибель;

Е правильної відповіді немає?

14 У нормі кількість крові в організмі людини складає:

А 1/5 маси тіла;

В 10 - 15% маси тіла;

С 6 – 8% маси тіла;

D 4 – 5% маси тіла;

Е правильної відповіді немає.

15 Основними буферними системами тканин є:

А гемоглобіновий буфер;

В гідрокарбонатний буфер;

С фосфатний буфер;

D білковий буфер;

Е правильної відповіді немає.

ТЕМА 2 ФІЗІОЛОГІЯ ЕРИТРОЦИТІВ

 

Поняття про еритрон

Еритрон- це загальна маса еритроцитів в організмі (ті, які циркулюють, депоновані, ті, що містяться в органах утворення та руйнування), а також механізми регуляції їх кількості.

Функції еритроцитів

1 Дихальна функція. Транспорт кисню - є основною функцією еритроцитів, оскільки ця функція в організмі людини виконується тільки ними.

2 Транспортна функція. Транспорт СО2, білків, гормонів.

3 Буферна функція. Підтримка рН крові за рахунок гемоглобінової буферної системи.

4 Підтримка реологічних властивостей крові, а саме в'язкості (при зростанні кількості еритроцитів в'язкість зростає, при зменшенні - зменшується).

5 Забезпечення групової приналежності крові. На мембрані еритроцитів знаходяться аглютиногени, які визначають групу крові.

6 Участь у підтримці водно-сольового обміну. Еритроцити здатні абсорбувати на поверхні воду, чим підвищують росм або іони, чим зменшують росм).

7 Беруть участь у гемостазі. Еритроцити входять до складу червоного тромбу, є матрицею для утворення протромбінази. Зруйновані еритроцити сприяють гіперкоагуляції і тромбоутворенню.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.011 с.)