ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

* Вчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання і практичні вміння та навички в проведенні різних видів музичної діяльності і використання їх в різних формах організації музичної діяльності навчального закладу.

* Адаптація студентів до роботи музкерівника -організатора музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі, вміння працювати за планом.

* Планування музично-виховної роботи.

* Ведення документації музичної діяльності.

* Формування конкретних уявлень про зміст і методику проведення різних видів музичної діяльності в ДНЗ з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, рівня їх музичного розвитку, самостійного підбору музичного репертуару для них.

* Закріплення і вдосконалення умінь методичнограмотно проводити музично-виховну роботу, використовуючи комунікативні методи і прийоми навчання з усіх видів музичної діяльності дошкільників.

* Формування професійних умінь та навичок організації і керівництва різноманітними формами музичного виховання дітей.

* Навчати інтегрувати вивчений музичний репертуар в роботу з різних розділів програми виховання і навчання дітей дошкільного віку.

* Розвиток професійних здібностей майбутніх педагогів-музикантів, бажання активно і самостійно діяти, розвивати творчі здібності, естетичний смак.

* Розвиток у студентів інтересу до педагогічної практики, уміння самостійно і активно діяти, виховувати позитивні індиві­дуальні якості, необхідні в педагогічній роботі.

 

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Організаційна робота :

­ участь в настановчій конференції з питань організації та змісту роботи практиканта в дошкільному закладі;

­ співбесіда із адміністрацією базових навчальних закладів;

­ складання сітки занять та індивідуального плану на весь період практики;

­ ведення документації практики;

- виготовлення наочності до музичних занять.

- Вести спостереження та аналіз пробних занять, проведених іншими студентами підгрупи.

- Вести щоденник, в якому відображати всю проведену за час практики роботу, вчасно надати його методисту для перевірки.

- Підготовка і участь у підсумковій конференції.

Навчально-методична та виховна робота з музичного виховання:

1 - Вивчення планів роботи з музичного виховання.

2- Ознайомлення з наочністю, атрибутами, репертуарними збірками.

3- Проведення студентами музичних занять.

4- Спостереження музичних та інших занять в різних вікових групах.

5- Проведення ранкової гімнастики під музичний супровід.

6- Познайомлення з програмами виховання в дитячому садку з розділу "Музичне виховання ".

7- Обговорення, аналіз проведених студентами занять та інших форм роботи з музичного виховання.

Виховна робота :

 

* - виховувати естетичний смак дітей та любов дітей до музики.

 

Впродовж практики кожен студент веде щоденник, в якому фіксує всю роботу, що виконується за планом практики. Щоденник повинен складатись з розділів:

«Загальний розділ», в якому студент-практикант записує

- мету і завдання практики;

- розклад дзвінків базової школи або режим роботи ДНЗ;

- ПІБ музичних керівників, вихователів;

- схему аналізу музичного заняття тощо.

«Індивідуальний план роботи», в якому слід зазначити дату та зміст роботи, запланованої на час практики ( проведення пробних занять та спостереження за ними студентів-практикантів, також вказуються групи, в яких планується робота)

«Облік виконаної роботи» - щоденні записи-спостереження побачених музичних занять (за поданою схемою); студенти, які проводять пробне заняття, пишуть план-конспект за єдиним зразком, а після проведення – протокол обговорення пробного заняття.

 

Кожен студент III курсу повинен провести 3 пробних музичних заняття, 1 вечір розваг (загальний)

 

Після закінчення практики студенти здають наступну документацію:

 

· Надрукований звіт про проходження практики;

· Щоденник практики з вклеїними та оформленими конспектами

3 музичних занять у друкованому вигляді та протоколами.

· Сценарій вечора розваг у надрукованому вигляді(з музичним додатком пісенного репертуару) - (1загальний сценарій з підгрупи)

Структура музичного заняття у ДНЗ:

Хід проведення музичного заняття:

1. Вхід

а) Вхід дітей до муз.зали під музику.

б) Музичне вітання з дітьми.

2. Музично-ритмічна вправа.

3. Слухання музики.

4. Розспівування (вокальні вправи для розспівування дітей).

5. Співи (розучування 2-х пісень за заняття)).

6. Танець (хоровод) ,музична гра або оркестр (щось одне, на вибір).

7. Підсумок музичного заняття.

8. Музичне прощання з дітьми.

9. Вихід дітей під музику.

 

СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ І СХЕМА АНАЛІЗУ

ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

Спостерігаючи за проведенням музичних занять,аналізуючи їх, кожний студент 3 курсу повинен звернути увагу на вікові можливості дітей, на програмні вимоги, на види музичної діяльності дошкільнят і послідовні етапи їх розучування.

 

Види музичної діяльності дошкільнят:

 

1.Музично – ритмічні рухи.

2.Слухання музики.

3.Співи.

4.Гра на дитячих музичних інструментах (або музично-ритмічна діяльність).

Схема аналізу музичного заняття:

I Мета заняття

1. Чіткість визначення програмового змісту до кожного музичного твору.

2. Відповідність музичного репертуару для дошкільників, згідно Програмі з музичного виховання у ДНЗ.

 

II Підготовка до музичного заняття .

1. Засвоєння музичного та текстового матеріалу.

2. Вчасність проведення консультацій у методиста та музичного керівника ДНЗ.

3. Підбір дидактичної наочності.

4. Опрацювання методичних посібників, підбір методичного керівництва (методів і прийомів навчання).

5. Створення умов для проведення музичного заняття (підготовка дітей, приміщення, атрибутів і посібників).

6. Організація дитячого колективу напередодні музичного заняття.

III Хід заняття:

1. Відповідність заняття поставленим вимогам.

2. Якість виконання музичних творів.

3.Організація дитячого колективу під час музичного заняття, стійкість цікавості на протязі заняття,активності,емоційності.

4.Здійснення на занятті дидактичних принципів.

5.Поведінка практиканта , культура мови, її емоційність, інтонаційна виразність, характер спілкування з дітьми,міміка,чіткість пояснювання, доступність,відповідність віку дітей.

б.Рівень оволодіння програмовим змістом,методична цілісність заняття.

 

ІУ Висновки:

 

1.Форма закінчення заняття та підведення підсумків.

2.Стан дитячого колективу в кінці заняття.

3.Тривалість заняття,виконання наміченого плану.

4.Педагогічна цінність заняття з боку навчально-виховних завдань.

 

Критерії оцінювання заняття

 

Критерій Кількість балів
Самостійність і творчість пошуку музичного матеріалу у підготовці до музичних занять та вечорів розваг. Відповідність змісту навчального матеріалу віковим особливостям дошкільнят
Володіння професійними навичками, необхідними для організації ефективної музичної діяльності дошкільнят на занятті (емоційний спів всієї пісні напам'ять під власний супровід на фортепіано , навички диригування , виразна гра на інструменті музичних творів під час проведення слухання музики, танців,ігор)
Дотримання структури музичного заняття, виконання методичних вимог до різних видів музичної та навчальної діяльності
Керівна роль практиканта у зосередженні уваги дошкільнят, досягненні дисципліни дітей на занятті, поєднання роботи з групою на музичному занятті та індивідуальною роботою
Висока результативність музичного заняття, результативність окремих видів діяльності, забезпечення зворотнього зв’язку практиканта з дошкільнятами.
Уміння розмовляти з дітьми,зацікавлення їх бесідою для досягнення поставленої мети на музичному занятті

Критерії для оцінки «Добре»

1. Виявив уміння добре готуватись до музичного заняття, користуючись незначною допомогою методиста.

2. Провів заняття на належному рівні;

3. Використовував ефективні методи і методичні прийоми, але не досить творчо; на занятті мали місце методичні недоліки, які суттєво не порушили навчального процесу.

4. На музичному занятті дисципліна була добра; діти активно працювали, але на окремих етапах заняття їх активність була незначною.

5. Мети музичного заняття студент досягнув.

 

ДОДАТОК

 

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Університетський коледж

 

ЩОДЕННИК

з навчальної практики «Пробні заняття в ДНЗ»

студентки(та)_______курсу _______________групи

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________

 

VI семестр 2015-2016 н.р.

 

 

База практики: __________________________________________

Керівник практики (методист) _____________________________

Керівник від бази практики:_______________________________

Термін проходження практики: 29.02 – 14.03. 2016р.

 

Київ - 2016

 

Затверджую Методист практики

 

Індивідуальний план

роботи студента

на період практики з __________ до _____________ 201____р.

 

№ п/п Дата Зміст роботи Примітка про виконання
       

 

 

Зразок щоденних записів у щоденнику практики

 

1. Дата _____________________________

2. Завдання на день.

________________________________________________________________________________

 

3. Зміст проведеної роботи (спостереження, проведення, участь та ін.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Аналіз проведеної роботи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Зауваження та побажання методиста — керівника практики________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Висновки ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Оцінка роботи: ____________________ балів

 

Методист — керівник практики:___________________ П.І.П

(підпис)

 

 

Зразок оформлення

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕНОГО СТУДЕНТОМ-ПРАКТИКАНТОМ

 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ)

_________________ГРУПИ в _________________ГРУПІ ________________ДНЗ

__________ ____________ ____________2016 р.

 

ВИД І ТЕМА ПРОБНОГО ЗАНЯТТЯ

 

ПРИСУТНІ:

МЕТОДИСТ____________________________________________________

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК________________________________________

ПРАКТИКАНТИ

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

4.________________________________________

 

5.________________________________________

 

 

ПОРЯДОК ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

1.САМОАНАЛІЗ ПРАКТИКАНТА
2. ВИСТУПИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

3. АНАЛІЗ МУЗИЧНОГО ЗАНЯТТЯ МУЗ КЕРІВНИКОМ ДНЗ

4. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ЗАНЯТТЯ МЕТОДИСТОМ

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Університетський коледж

 

 

Звіт

з педагогічної практики

 

« Пробні заняття в ДНЗ »

 

студентки(та) 3 курсу «Музичне мистецтво»

 

..........................................................................................................................

 

База практики________________________________

(назва, адреса, конт.тел.)

Методист практики__________________________

Керівник від бази практики ____________________

Термін проходження практики - 29.02 – 14.03.2016р.

 

Київ – 2016

Облік оцінювання роботи

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

* Вчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання і практичні вміння та навички в проведенні різних видів музичної діяльності і використання їх в різних формах організації музичної діяльності навчального закладу.

* Адаптація студентів до роботи музкерівника -організатора музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі, вміння працювати за планом.

* Планування музично-виховної роботи.

* Ведення документації музичної діяльності.

* Формування конкретних уявлень про зміст і методику проведення різних видів музичної діяльності в ДНЗ з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, рівня їх музичного розвитку, самостійного підбору музичного репертуару для них.

* Закріплення і вдосконалення умінь методичнограмотно проводити музично-виховну роботу, використовуючи комунікативні методи і прийоми навчання з усіх видів музичної діяльності дошкільників.

* Формування професійних умінь та навичок організації і керівництва різноманітними формами музичного виховання дітей.

* Навчати інтегрувати вивчений музичний репертуар в роботу з різних розділів програми виховання і навчання дітей дошкільного віку.

* Розвиток професійних здібностей майбутніх педагогів-музикантів, бажання активно і самостійно діяти, розвивати творчі здібності, естетичний смак.

* Розвиток у студентів інтересу до педагогічної практики, уміння самостійно і активно діяти, виховувати позитивні індиві­дуальні якості, необхідні в педагогічній роботі.

 

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Організаційна робота :

­ участь в настановчій конференції з питань організації та змісту роботи практиканта в дошкільному закладі;

­ співбесіда із адміністрацією базових навчальних закладів;

­ складання сітки занять та індивідуального плану на весь період практики;

­ ведення документації практики;

- виготовлення наочності до музичних занять.

- Вести спостереження та аналіз пробних занять, проведених іншими студентами підгрупи.

- Вести щоденник, в якому відображати всю проведену за час практики роботу, вчасно надати його методисту для перевірки.

- Підготовка і участь у підсумковій конференції.

Навчально-методична та виховна робота з музичного виховання:

1 - Вивчення планів роботи з музичного виховання.

2- Ознайомлення з наочністю, атрибутами, репертуарними збірками.

3- Проведення студентами музичних занять.

4- Спостереження музичних та інших занять в різних вікових групах.

5- Проведення ранкової гімнастики під музичний супровід.

6- Познайомлення з програмами виховання в дитячому садку з розділу "Музичне виховання ".

7- Обговорення, аналіз проведених студентами занять та інших форм роботи з музичного виховання.

Виховна робота :

 

* - виховувати естетичний смак дітей та любов дітей до музики.

 

Впродовж практики кожен студент веде щоденник, в якому фіксує всю роботу, що виконується за планом практики. Щоденник повинен складатись з розділів:

«Загальний розділ», в якому студент-практикант записує

- мету і завдання практики;

- розклад дзвінків базової школи або режим роботи ДНЗ;

- ПІБ музичних керівників, вихователів;

- схему аналізу музичного заняття тощо.

«Індивідуальний план роботи», в якому слід зазначити дату та зміст роботи, запланованої на час практики ( проведення пробних занять та спостереження за ними студентів-практикантів, також вказуються групи, в яких планується робота)

«Облік виконаної роботи» - щоденні записи-спостереження побачених музичних занять (за поданою схемою); студенти, які проводять пробне заняття, пишуть план-конспект за єдиним зразком, а після проведення – протокол обговорення пробного заняття.

 

Кожен студент III курсу повинен провести 3 пробних музичних заняття, 1 вечір розваг (загальний)

 

Після закінчення практики студенти здають наступну документацію:

 

· Надрукований звіт про проходження практики;

· Щоденник практики з вклеїними та оформленими конспектами

3 музичних занять у друкованому вигляді та протоколами.

· Сценарій вечора розваг у надрукованому вигляді(з музичним додатком пісенного репертуару) - (1загальний сценарій з підгрупи)

Структура музичного заняття у ДНЗ:

Хід проведення музичного заняття:

1. Вхід

а) Вхід дітей до муз.зали під музику.

б) Музичне вітання з дітьми.

2. Музично-ритмічна вправа.

3. Слухання музики.

4. Розспівування (вокальні вправи для розспівування дітей).

5. Співи (розучування 2-х пісень за заняття)).

6. Танець (хоровод) ,музична гра або оркестр (щось одне, на вибір).

7. Підсумок музичного заняття.

8. Музичне прощання з дітьми.

9. Вихід дітей під музику.

 

СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ І СХЕМА АНАЛІЗУ

ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

Спостерігаючи за проведенням музичних занять,аналізуючи їх, кожний студент 3 курсу повинен звернути увагу на вікові можливості дітей, на програмні вимоги, на види музичної діяльності дошкільнят і послідовні етапи їх розучування.

 

Види музичної діяльності дошкільнят:

 

1.Музично – ритмічні рухи.

2.Слухання музики.

3.Співи.

4.Гра на дитячих музичних інструментах (або музично-ритмічна діяльність).

Схема аналізу музичного заняття:

I Мета заняття

1. Чіткість визначення програмового змісту до кожного музичного твору.

2. Відповідність музичного репертуару для дошкільників, згідно Програмі з музичного виховання у ДНЗ.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 312; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)