Виробничо-переддипломної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробничо-переддипломної практикиРобоча програма

Виробничо-переддипломної практики

для студентів V курсу

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ

Галузь знань 0302 «Міжнародні відносини»

Спеціальнісь 7.03030201 «Міжнародні відносини»

На 2012 - 2013 н.р.

Тижнів: з 14.01.13 по 24.03.13

 

 

Київ 2012

 

Укладачі:

канд. пол. наук, професор – Костиря І.О. – завідувач кафедри міжнародних відносин КНУКіМ;

канд. тех. наук – Андрієнко П.П. – професор кафедри міжнародних відносин КНУКіМ.

 

Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 3 від 3 жовтня 2012р

 

Зав. кафедри ____________ ___________________________

Підпис Прізвище, ініціали

 

Затверджено Вченою радою Інституту

Протокол № 3 від 12 жовтня 2012р

 

 

Голова Вченої ради ____________ ___________________________

Підпис Прізвище, ініціали

 

 

Виробнича переддипломна практика.

Загальна характеристика виробничої переддипломної практики:

Тривалість: 10 тижнів.

Період: 14 січня по 24 березня 2013 р.

Всього 540 годин.

Самостійна робота – 432 години.

курс 5

семестр 10

Кількість модулів по семестрах - 2

Диференційований залік

 

Виробничо-переддипломна практика передбачена для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.03030201 “Міжнародні відносини” і відповідно до навчального плану проводиться у Х семестрі навчального року, тривалістю десять тижнів, в період з 14 січня по 24 березня 2013 року, завершується складанням заліку.

В ході практики студенти закріплюють теоретичні знання, вдосконалюють практичні уміння та навички, яких вони досягли при вивченні теоретичних і практичних дисциплін: «аналітика в міжнародних відносинах», «теорія міжнародних відносин», «міжнародні відносини та зовнішня політика», «конфліктологія та теорія переговорів», та «дипломатична і консульська служба».

На практиці студент отримує емпіричний матеріал для науково-аналітичної роботи та написання дипломної роботи. Окремі студенти можуть бути залучені до науково-дослідної роботи і отримати індивідуальне завдання за завданням кафедри міжнародних відносин.

Індивідуальне завдання – передбачає поглиблене вивчення одного із напрямів діяльності в галузі міжнародних відносин.

До змісту практики входить:

- загальне ознайомлення з Установою-базою практики.

- ознайомлення з положенням, статутом організації, її структурою, організаційною діяльністю дорадчих органів (колегії та ін.).

- участь практикантів в роботі базового закладу.

- студент-практикант (якщо він проходить практику в індивідуальному порядку) бере участь у діяльності базового закладу, виконує завдання керівника практики.

За результатами виконання цих завдань студент додає до звіту матеріали про підготовку та проведення заходу.

Кожен практикант крім того:

- веде необхідну поточну роботу за завданням керівника практики від базового закладу;

- використовує практичний досвід при написані дипломної роботи;

- здійснення науково-дослідної роботи.

Кафедра залучає окремих студентів до участі в кафедральних і університетських дослідженнях. З такими студентами проводиться інструктаж, в необхідних випадках формулюється назва теми та видається дослідницька документація.

Підготовка доповіді на підсумкові збори.

Тема доповіді (повідомлення) визначається заздалегідь або корегується на місці та погоджується з керівником від кафедри.

В залежності від конкретних умов керівник практики від кафедри уточнює на місці зміст і способи виконання типових завдань, дає додаткові групові та індивідуальні завдання.

Підсумки практики

По закінченню терміну практики студенти V курсу складають письмовий звіт загальним обсягом до 20 друкованих сторінок і разом з щоденником і характеристикою, яка надається керівником бази практики, подають його керівнику практики від Інституту (кафедри) для рецензування і оцінки.

Зміст звіту має містити відомості щодо результатів виконання вимог робочої програми та індивідуального завдання, висновків і пропозицій щодо підвищення і ефективності практики в подальшому, список використаної літератури.

Звіт захищається студентом перед керівником практики від інституту протягом 10 днів від її закінчення. Оцінка (диференційований залік) за практику вноситься у заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента.

В разі невиконання студентом програми практики йому надається право проходження практики повторно на умовах, визначених Інститутом та кафедрою.

З підсумками кожного виду практики виносяться рішення на засіданні кафедри міжнародних відносин та дирекції Інституту. Загальні підсумки розглядаються на засіданні вченої ради університету не менше одного разу протягом навчального року.

Рейтингова система оцінювання знань з

Виробничо-переддипломної практики

Загальний відсотковий рейтинговий показник за проходження практики становить 80 одиниць, тобто 80 балів. Відповідь студента на захисті практики дозволяє додати до загальної рейтингової суми 20 балів, що у сумарній кількості складає 100 балів.

Загальна оцінка за виробничо-переддипломну практику складається з наступних складових: оцінка за практичну роботу в установі та оформлення щоденнику практики, оцінка за звіт про проходження практики, оцінка за прилюдний захист результатів практики. Оцінюється якість, повнота та оформлення звіту і щоденника. У звіті мають бути зафіксовані дати і місце проходження практики, охарактеризована структура установи, відзначено види та обсяг роботи, яку виконав студент під час проходження практики.

 

 

Таблиця 1

Оцінювання окремих видів роботи студента під час виробничо-переддипломної практики.

Види робіт по модулям Максимальна кількість балів
1.1. Ознайомлення з робочою програмою практики, з рейтинговою системою оцінювання, отримання індивідуального завдання, складання план-графіку проходження практики студентом та узгодження з керівником.
1.2. Інструктаж про порядок проходження практики, інструктаж з техніки безпеки та попередження нещасних випадків.
1.3. Ознайомлення з базою практики, системою інформаційного забезпечення.
1.4. Відвідування бази практики
1.5. Ведення щоденника
1.6. Написання та захист звіту
1.7. Захист результатів практики
Всього

Умови допуску студента до заліку з практики

- студент відвідував усі практичні заняття в установах, детально відтворив проведені види роботи у щоденнику практики, склав ґрунтовний і розлогий звіт про проходження практики;

- попередній середньозважений стартовий рейтинг не менше 40 балів.

Підсумковий контроль

За результатами окремих видів роботи студент отримує підсумкову оцінку за 100-балів системою.

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (А, В, С, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок. Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

 

Таблиця 2

Значення рейтингу з кредитного модуля Оцінка ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка Традиційна залікова оцінка
91 < RD < 100 А – відмінно відмінно зараховано
84 < RD < 90 В – дуже добре добре
76 < RD < 83 С – добре
66 < RD < 75 D – задовільно задовільно
61 < RD < 65 E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
21 < RD < 60 FX - незадовільно незадовільно не зараховано
RD < 20 F – незадовільно (потрібна додаткова робота) не допущено не допущено

 

Студенти, які набрали за результатами практики

необхідну кількість балів (=>60), мають можливість:

- отримати залікову оцінку відповідно до набраного рейтингу;

- складати залік з метою підвищення оцінки.

Студенти, які набрали менше 60 балів, зобов’язані складати диференційований залік. Максимальна кількість балів за залік складає 20 (тобто 20 відсотків від загальної кількості балів).

Список рекомендованої літератури:

Документальні джерела.

1. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975г. /Международное публичное право. Сборник документов. Том 1. – М., 1996.- С.300-321.

2. Венская конвенция о специальных миссиях 1996г. / Международное публичное право. Сборник документов. Том 1. – М., 1996.- С.209-229.

3. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року // Україна на міжнародній арені. – 1991-1995: 36 док. і матеріалів. Книга 1. – Київ, 1998; Книга 2. – Київ, 1998.

4. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 24 квітня 1963 року // Україна на міжнародній арені. – 1991-1995: 36 док. і матеріалів. Книга 1. – Київ, 1998; Книга 2. – Київ, 1998.

5. Закон України «Про дипломатичні ранги України» // Оф. вісн. України. – 2002. - №52.-ст. 2349.

6. Закон України «Про дипломатичну службу» // Оф. вісн. України. – 2001. - №42.-ст. 1881.

7. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 февраля 1946г./ Международное публичное право. Сборник документов. Том 1. – М., 1996.- С.237-241.

8. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН то 21 ноября 1947г. / Международное публичное право. Сборник документов. Том 1. – М., 1996.- С.279-300.

9. Конституція України. – Київ, 1996.

10. Консульський статут України. 2 квітня 1994 року // Інф.-дов. бюл. з консульських питань. – 1996. – Вип..1. – Київ, 1996. – С. 68-86.

11. Постанова Верховної Ради України «Про відкриття дипломатичних і консульських представництв України» від з березня 1993р.

12. Постанова Верховної Ради України «Про порядок призначення глав представництв України в іноземних держав та при міжнародних організаціях» від 15 липня 1994р.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ» від 20 липня 1996рю №779.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України» від 12 липня 2006рю №960.

15. Розпорядження Президента України «Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном» від 22 жовтня 1992р.

16. Розпорядження Президента України «Про охорону дипломатичних і консульських представництв іноземних держав В Україні» від 21 жовтня 1992р.

17. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координаційної діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин від 18 вересня 1996р.

18. Указ Президента України «Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин» від 30 травня 1995р.

19. Указ Президента України «Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні» від 10 червня 1993р.

20. Указ Президента України «Про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях» від 15 липня 1994р.

Література

1. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. - М., 2000.

2. Бекяшев К.А. Международное публичное право (под редакцией д.ю.н., профессор), «Проспект», Москва 2004.

3. Гуменюк Б.І. Встановлення дипломатичних відносин, відкриття дипломатичних представництв, припинення дипломатичної місії // Політика і час. – 1997. - №5-6. – С. 70-75.

4. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби – Київ, 1998.

5. Дипломатическая служба: Уч. пособие / Под ред. А.В. Торкунова. – М.,2002.

6. Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України, 2008 р.

7. Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. – М., 1979.

8. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. - М., 2003.

9. Ренецький В.М. Дипломатичне і консульське право. Київ, «Знання», 2006, с. 372.

10. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. – 2-е вид. – К., 2006.

11. Сандровский К.К. Дипломатическое право. – К., 1981.

12. Сандровский К.К. Право внешних сношений. – К., 1986.

13. Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навч. посібник. – К., 2001.

14. Сардачук П.Д., Сагайдак О.П. Україна у двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ-ХХІ століть): Навчально-довідниковий посібник. – К., 2005.

15. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.

16. Селянинов О.П. Дипломатические беседы, их организация и проведение. – М., 1993.

17. Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств. – М., 2000.

18. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. – К., 2004.

19. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби України. – Київ, 1998 // Політика і час. – 1999. - № 2.

 

 


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

______________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

 

студента _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет _________________________________________________________________

 

Кафедра ____________________________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________

 

напрям підготовки __________________________________________________________________

 

спеціальність_________________________________________________________________________

(назва)

 

_________ курс, група _______________

 


 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

__________________ ___________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

Основні положення практики

 

1. Студент до відбуття на практику повинен дістати:

- інструктаж керівника практики від кафедри;

- оформлений щоденник;

- індивідуальні завдання з практики;

- направлення на практику

2. Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи,організації, підприємства.

4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.

5. Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.

Про проходження практики

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________

(словами)

кількість балів ____________________________________________

(цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS __________________________

 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

____________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

Звіт

з ______________________практики

На базі Установи

«________________»

 

 

Виконавець:

Студент (ка) _______________

групи_____________________

курсу_____________________

ПІБ

 

Керівник:

ПІБ

 

Київ 2013

 

 

Вимоги до звіту:

1. Обсяг звіту – до 20 сторінок друкованого тексту.

2. Індивідуальний план проходження практики:

- прізвище, ім’я та по-батькові студента-практиканта, курс і група;

- базова установа практики;

- вид практики;

- перелік конкретних індивідуальних завдань під час практики затверджений керівником практики.

3. Структура (зміст) звіту практики.

4. Вступна частина відображає назву Установи, структуру, нормативно-правове існування Установи та її основні напрямки діяльності.

5. Перший розділ передбачає вивчення теоретичних аспектів основних питань, що розглядаються на практиці.

6. Другий розділ – містить поглиблене вивчення одного із напрямку діяльності Установи внутрішньої чи зовнішньої політики (Наприклад: ріст промислового виробництва та агропромислового комплексу, ВВП, збільшення валютних резервів, енергетична безпека, ріст соціальної захищеності населення. Міжнародні зносини: міжнародна політика, міжнародні організації, міжнародне право).

7. Третій розділ – вивчення проблематики та напрямів удосконалення предмету дослідження.

8. Висновки.

9. Додатки.

 

 

Додаток 3

ПАСПОРТ УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

 

Юридична назва установи    
Відомча підпорядкованість  
Форма власності  
Юридична адреса  
Керівник установи - посада  
  прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику  
  начальник (керівник) відділу (підрозділу) посада, прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики  
  контактний телефон  
Список студентів, які проходять практику в даному відділі (підрозділі)  
Рік створення установи  
З якого року установа є базою практики тудентів університету  

Дата заповнення паспорту ___________________________

______________________ _________________________ (___________________________ )

Форма № Н-7.04

Кутовий штамп підприємства, організації, установи Надсилається у вищий навчальний заклад не пізніше як через три дні після прибуття студента на підприємство (організацію, установу) /початку практики/  

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент Київського національного університету культури і мистецтв

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________

(курс, інститут, факультет, напрям підготовки (спеціальність)

прибув „____” __________________ 20_____ року

до _________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі)

від „______” _______________20_____ року № __________

студент __________________________________ зарахований на посаду _______________________________________________________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) ____________________________________________________________________

(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

 

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)

 

___________________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка “____”____________ 20_____року

(підприємства організації, установи)

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

_______________________________________________________________________________

(назва кафедри)

________________ ______________________________________________________________

(підпис) ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“____”___________20____року

Робоча програма

Виробничо-переддипломної практики

для студентів V курсуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.54.67 (0.013 с.)