Зміст навчальної практики «Вступ до фаху» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст навчальної практики «Вступ до фаху»РОБОЧА ПРОГРАМА

Практики «Вступ до фаху»

для студентів 1 курсу товарознавчого факультету

денної форми навчання,

за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»,

професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів», «Організація оптової та роздрібної торгівлі»

 

 

Харків 2012

 


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХДУХТ заборонено.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, протокол № 9 від 27 грудня 2011 р.

 

Зав. кафедри товарознавства,

управління якістю та екологічної

безпеки, канд. техн. наук, професор _________________ М.С. Одарченко

 

 

Схвалено науково-методичною комісією товарознавчого факультету

Протокол № ____ від “___”______________ 2012 р.

 

Голова, д-р. техн. наук, професор __________________ В.О. Коваленко


ВСТУП

 

Зважаючи на сучасні ринкові вимоги як внутрішнього ринку України, так і міжнародної економічної спільноти, та беручи до уваги посилення тенденцій глобалізації, для вітчизняних підприємств надзвичайно актуальним стає не тільки вихід на міжнародний рівень, а й відстоювання вже раніше отриманих позицій і на внутрішньому ринку. Динамічні зміни ринкових тенденцій вимагають від виробників постійної актуалізації всіх стадій виробництва та реалізації продукції чи послуг. Все це потребує подальшого вдосконалення теоретичної та практичної підготовки фахівців.

Дану програму практики підготовлено для студентів 1 курсу денного відділення товарознавчого факультету, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за професійним спрямуванням «Управління безпечністю та якістю товарів» та «Організація оптової та роздрібної торгівлі».

Загальна тривалість практики складає 1 тиждень.

Під час практики студенти знайомляться з навчальними та науково-дослідними лабораторіями кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, а також з роботою торговельних та виробничих підприємств, підприємств стандартизації та сертифікації.

В процесі практики студенти знайомляться з виробництвом товарів та їх асортиментом на виробництвах, використанням сучасного обладнання, безвідходних технологій, використанням нових видів тари та пакування функціонуванням систем управління якістю; типами торговельних підприємств, порядком прийомки, зберігання та реалізації товарів.

Навчально-методичне керівництво студентами протягом періоду проходження практики "Вступ до фаху" забезпечує кафедра товарознавства управління якістю та екологічної безпеки у терміни, що передбачені навчальним планом згідно графіку навчального процесу.

Перед початком практики готується наказ з практики, проводиться інструктаж зі студентами-практикантами, доводиться до відома календарний план проходження практики, та надається необхідна документація (програма практики, індивідуальні завдання).

Обов’язки керівника практики від ХДУХТ:

• до початку практики перевірити ступінь підготовленості баз практики до прийняття студентів;

• провести інструктаж студентів про порядок проходження практики та про техніку безпеки;

• надати студентам-практикантам необхідні документи і завдання (направлення, програма практики, щоденник, індивідуальне завдання, а також інші матеріали і рекомендації);

• проводити консультації студентів на місцях практики;

• контролювати виконання студентами програми практики та індивідуального завдання;

• систематично інформувати кафедру про хід практики;

• перевіряти та приймати захист звітів з практики;

• приймати рішення стосовно якості проходження практики студентами і вносити пропозиції щодо її поліпшення.

 

Обов'язки студента:

· до початку практики одержати від керівників практики університету консультації щодо оформлення необхідних документів;

· суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та гігієни і санітарії;

· підпорядковуватися діючим в організації (підприємстві) правилам внутрішнього трудового розпорядку;

· виконувати всі завдання, обсяг яких встановлено програмою практики і керівниками практики від ХДУХТ та конкретною установою;

· нести відповідальність за виконану роботу;

· своєчасно оформити письмовий звіт з практики;

· захистити звіт з практики.

 

Мета та завдання практики

 

Основною метою навчальної практики "Вступ до фаху" є ознайомлення студентів І курсу з майбутньою спеціальністю; на конкретних практичних прикладах показати роль фахівців з управління безпечністю та якістю товарів та з організації оптової та роздрібної торгівлі у розвитку ринку товарів, у підвищені конкурентоспроможності підприємств, у покращенні якості товарів та послуг; роз’яснити загальні положення державного стандарту вищої освіти в Україні та особливості підготовки фахівців даного профілю у ХДУХТ, дати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з спеціальностей «Управління безпечністю та якістю товарів» та «Організація оптової та роздрібної торгівлі».

У навчальній практиці значне місце посідає ознайомленню студентів із професійними вимогами до фахівця, з вимогами кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь і практичних навичок, місцями майбутньої діяльності.

Основні завдання практики:

• прищепити студентам любов до обраної професії;

• визначити місце фахівця з управління безпечністю та якістю товарів та з організації оптової та роздрібної торгівлі у розвитку ринку товарів;

• ознайомити студентів з професійними вимогами до фахівців, необхідними практичними вміннями та навичками;

• ознайомити студентів з переліком посад, які можуть обіймати спеціалісти та сферами їх майбутньої професійної діяльності;

• дати огляд змісту навчального плану за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», показати структуру, послідовність і взаємозв'язок між дисциплінами, що будуть вивчатися в процесі навчання, і їх роль у формуванні фахівця;

• ознайомити студентів з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, на товарознавчому факультеті, на кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки;

• ознайомити студентів з досвідом роботи торговельних підприємств, підприємств харчової промисловості та підприємств стандартизації та сертифікації з метою найбільш повної уяви про їх організаційну структуру, основні функції, роль у системі торговельного обслуговування населення, діючу систему управління підприємством та збутом товарів тощо.

 

Індивідуальні завдання

 

Включення в програму індивідуальних завдань є метою надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання деяких виробничих або організаційних завдань. Виконання індивідуальних завдань дозволить розширити світогляд, підвищити ініціативу студентів.

 

Перелік зразків індивідуальних завдань:

 

Професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів»

- Нормативно правова база якості і безпечності харчових продуктів;

- Історія виникнення НАССР;

- Загальні відомості про якість;

- Безпечність товарів;

- Забруднення харчових продуктів та можливості запобігання йому;

- Харчові добавки;

- Міжнародні стандарти серії ISO 9000;

- Мета та принципи стандартизації;

- Основні поняття та визначення в галузі стандартизації;

- Правові основи сертифікації в Україні

- Продукція з використанням генномодифікованих організмів: переваги та недоліки.

 

Форми і методи контролю

 

З метою забезпечення якісної практичної підготовки студентів використовується система поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль виконання програми практики здійснюється керівником практики від університету. Для цього необхідно:

- проводити співбесіди зі студентами по виконанню календарного плану, ступеня засвоєння програми практики;

- перевіряти записи у робочих зошитах, виконання індивідуальних завдань;

- контролювати додержання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку в університеті та підприємствах.

 

Студент, який не з’явився на практику, зобов’язаний представити до деканату письмове пояснення або медичну довідку.

Підсумковий контроль виконання програми практики полягає в перевірці звіту з практики. Звіт із практики, виконаний індивідуально кожним студентом, перевіряється керівником практики від університету.

 

Вимоги до звіту

 

До моменту закінчення практики кожний студент-практикант готує письмовий звіт. Звіт з практики повинен вміщувати відомості про виконану роботу. Звіт складається безпосередньо практикантом відповідно до програми практики та індивідуальних завдань керівника практики.

Основним матеріалом для написання звіту є цифрові і фактичні дані, які зібрані практикантом під час проходження практики та занесені у робочий зошит.

Загальні вимогу до звіту з практики: розподіл його на розділи, згідно з програмою практики, чіткість побудови, логічна послідовність, викладення матеріалу, переконлива аргументація, стислість і точність формулювань, конкретність викладання результатів роботи, проведення висновків та обґрунтованість пропозицій. Висновки повинні носити конкретний характер та ґрунтуватися на фактичних даних, викладених у звіті.

Звіт повинен бути безпомилково написаний, охайно оформлений та підшитий.

Звіт про проходження практики повинен бути оформлений відповідно до ДСТУ 088-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Звіт виконується на одному боці паперу (формат А 4) машинописним способом українською мовою. Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. Шрифт Times New Roman, розміром 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті.

Перша сторінка звіту – титульний аркуш (додаток А).

Після титульного аркуша, оформлюється зміст звіту. У змісті зазначаються номери та найменування розділів та підрозділів із вказівкою сторінок.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовку звіту студентам надається 2 дні.

Звіт, складений студентом, повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, співпадати за розділами, указаними у змісті. Приблизний об’єм звіту з проходження практики «Вступ до фаху» повинен складати 20-40 сторінок тексту стандартних аркушів паперу.

Звіт з практики повинен бути підписаний студентом-практикантом.

 

Підбиття підсумків практики

 

Звіти з проходження практики «Вступ до фаху» студентами-практикантами повинні бути подані на кафедру товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки безпосередньо після закінчення практики.

Після перевірки звітів на кафедрі керівниками практики дається висновок про якість проходження практики і приймається рішення про допущення звітів до захисту.

Захист звітів організується з метою здійснення контролю засвоєння студентами практичного матеріалу та кінцевої оцінки результаті практики.

Приймання захисту звітів студентів з проходження практики проводиться в університеті в установлені на кафедрі терміни, затверджені завідувачем кафедри.

До складу комісії входять викладачі, що керують практикою від університету, за можливістю представники підприємств.

При оцінці звіту враховуються ступінь самостійної роботи студентів, якість змісту та оформлення звіту, результати його захисту, висновки керівників практики від університету та підприємства.

Диференційна оцінка з практики заноситься до відомості, проставляється в індивідуальному плані студента.

Студент, що не виконав програму практики й отримав незадовільний відгук направляється на практику вдруге у період канікул або відраховується з навчального закладу.

 

Література

 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.03051004 «Управління безпечністю та якістю товарів». – ХДУХТ, 2011.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі». – Харків, ХДУХТ, 2011.

3. Організація навчального процесу у ХДУХТ

 


Додаток А

З В І Т

з практики «Вступ до фаху»

 

студента 1 курсу денного відділення товарознавчого факультету, групи …,

за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів» («Організація оптової та роздрібної торгівлі»)

 

Початок практики

Закінчення практики

 

Керівник практики від університету

 

 

Звіт здано на кафедру

Звіт зараховано з оцінкою

 

 

Харків 20__

Навчальне видання

 

Укладачі: ОДАРЧЕНКО Микола Семенович

КАРБІВНИЧА Тетяна Василівна

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

практики «Вступ до фаху»

для студентів 1 курсу товарознавчого факультету

денної форми навчання,

за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»,

професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів»,

«Організація оптової та роздрібної торгівлі»

 

 

Підп. до друку Формат 60×84 1/16. Папір газет. Друк. Офсет.

Обл.-вид. арк. Ум.друк.арк. Ум.-фарб.-відб.

Тираж прим. Замов. № _____

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

ДОД ХДУХТ, 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська,333

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Практики «Вступ до фаху»

для студентів 1 курсу товарознавчого факультету

денної форми навчання,

за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»,

професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів», «Організація оптової та роздрібної торгівлі»

 

 

Харків 2012

 


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХДУХТ заборонено.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, протокол № 9 від 27 грудня 2011 р.

 

Зав. кафедри товарознавства,

управління якістю та екологічної

безпеки, канд. техн. наук, професор _________________ М.С. Одарченко

 

 

Схвалено науково-методичною комісією товарознавчого факультету

Протокол № ____ від “___”______________ 2012 р.

 

Голова, д-р. техн. наук, професор __________________ В.О. Коваленко


ВСТУП

 

Зважаючи на сучасні ринкові вимоги як внутрішнього ринку України, так і міжнародної економічної спільноти, та беручи до уваги посилення тенденцій глобалізації, для вітчизняних підприємств надзвичайно актуальним стає не тільки вихід на міжнародний рівень, а й відстоювання вже раніше отриманих позицій і на внутрішньому ринку. Динамічні зміни ринкових тенденцій вимагають від виробників постійної актуалізації всіх стадій виробництва та реалізації продукції чи послуг. Все це потребує подальшого вдосконалення теоретичної та практичної підготовки фахівців.

Дану програму практики підготовлено для студентів 1 курсу денного відділення товарознавчого факультету, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» за професійним спрямуванням «Управління безпечністю та якістю товарів» та «Організація оптової та роздрібної торгівлі».

Загальна тривалість практики складає 1 тиждень.

Під час практики студенти знайомляться з навчальними та науково-дослідними лабораторіями кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, а також з роботою торговельних та виробничих підприємств, підприємств стандартизації та сертифікації.

В процесі практики студенти знайомляться з виробництвом товарів та їх асортиментом на виробництвах, використанням сучасного обладнання, безвідходних технологій, використанням нових видів тари та пакування функціонуванням систем управління якістю; типами торговельних підприємств, порядком прийомки, зберігання та реалізації товарів.

Навчально-методичне керівництво студентами протягом періоду проходження практики "Вступ до фаху" забезпечує кафедра товарознавства управління якістю та екологічної безпеки у терміни, що передбачені навчальним планом згідно графіку навчального процесу.

Перед початком практики готується наказ з практики, проводиться інструктаж зі студентами-практикантами, доводиться до відома календарний план проходження практики, та надається необхідна документація (програма практики, індивідуальні завдання).

Обов’язки керівника практики від ХДУХТ:

• до початку практики перевірити ступінь підготовленості баз практики до прийняття студентів;

• провести інструктаж студентів про порядок проходження практики та про техніку безпеки;

• надати студентам-практикантам необхідні документи і завдання (направлення, програма практики, щоденник, індивідуальне завдання, а також інші матеріали і рекомендації);

• проводити консультації студентів на місцях практики;

• контролювати виконання студентами програми практики та індивідуального завдання;

• систематично інформувати кафедру про хід практики;

• перевіряти та приймати захист звітів з практики;

• приймати рішення стосовно якості проходження практики студентами і вносити пропозиції щодо її поліпшення.

 

Обов'язки студента:

· до початку практики одержати від керівників практики університету консультації щодо оформлення необхідних документів;

· суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та гігієни і санітарії;

· підпорядковуватися діючим в організації (підприємстві) правилам внутрішнього трудового розпорядку;

· виконувати всі завдання, обсяг яких встановлено програмою практики і керівниками практики від ХДУХТ та конкретною установою;

· нести відповідальність за виконану роботу;

· своєчасно оформити письмовий звіт з практики;

· захистити звіт з практики.

 

Мета та завдання практики

 

Основною метою навчальної практики "Вступ до фаху" є ознайомлення студентів І курсу з майбутньою спеціальністю; на конкретних практичних прикладах показати роль фахівців з управління безпечністю та якістю товарів та з організації оптової та роздрібної торгівлі у розвитку ринку товарів, у підвищені конкурентоспроможності підприємств, у покращенні якості товарів та послуг; роз’яснити загальні положення державного стандарту вищої освіти в Україні та особливості підготовки фахівців даного профілю у ХДУХТ, дати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з спеціальностей «Управління безпечністю та якістю товарів» та «Організація оптової та роздрібної торгівлі».

У навчальній практиці значне місце посідає ознайомленню студентів із професійними вимогами до фахівця, з вимогами кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь і практичних навичок, місцями майбутньої діяльності.

Основні завдання практики:

• прищепити студентам любов до обраної професії;

• визначити місце фахівця з управління безпечністю та якістю товарів та з організації оптової та роздрібної торгівлі у розвитку ринку товарів;

• ознайомити студентів з професійними вимогами до фахівців, необхідними практичними вміннями та навичками;

• ознайомити студентів з переліком посад, які можуть обіймати спеціалісти та сферами їх майбутньої професійної діяльності;

• дати огляд змісту навчального плану за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», показати структуру, послідовність і взаємозв'язок між дисциплінами, що будуть вивчатися в процесі навчання, і їх роль у формуванні фахівця;

• ознайомити студентів з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, на товарознавчому факультеті, на кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки;

• ознайомити студентів з досвідом роботи торговельних підприємств, підприємств харчової промисловості та підприємств стандартизації та сертифікації з метою найбільш повної уяви про їх організаційну структуру, основні функції, роль у системі торговельного обслуговування населення, діючу систему управління підприємством та збутом товарів тощо.

 

Зміст навчальної практики «Вступ до фаху»

 

Зміст практики передбачає лекційні заняття, які проводяться викладачами кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, провідними фахівцями в галузі товарознавства, управління безпечністю та якістю товарів, організації оптової та роздрібної торгівлі.

На заняттях студенти знайомляться з факультетом, обраною професією, випусковою кафедрою.

Виїзні практичні заняття проводяться на провідних підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, виробничих підприємствах, підприємствах стандартизації та сертифікації та ін., які мають певні досягнення в галузі товарознавства,управління якістю та організації торгівлі.

На виїзних практичних заняттях викладачі кафедри разом із керівниками та провідними фахівцями підприємств знайомлять студентів із досвідом діяльності підприємства, з досягненнями в галузі товарознавства, управління безпечністю та якістю товарів, організації оптової та роздрібної торгівлі, перспективами розвитку підприємства.

Розподіл часу та послідовність проходження практики «Вступ до фаху» проводиться за наступним графіком:

 

№ з/п Теми Вид занять К-ть годин Хто проводить
         
  Організація навчального процесу в ХДУХТ та на товарознавчому факультеті Лекція   Викладачі кафедри

 

         
  Професія «спеціаліст з управління безпечністю та якістю товарів», її зміст та сфера майбутньої професійної діяльності. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця Лекція   Викладачі кафедри
Професія «спеціаліст з організації оптової та роздрібної торгівлі», її зміст та сфера майбутньої професійної діяльності. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця
  Роль товарознавців в підприємствах торгівлі в сучасних ринкових умовах Лекція   Провідні спеціалісти торгівлі
  Управління безпечністю та якістю товарів як запорука підвищення безпечності та якості продукції і як результат поліпшення рівня життя споживача Лекція   Провідні спеціалісти з стандартизації та сертифікації
Розвиток оптової та роздрібної торгівлі в сучасних ринкових умовах Провідні спеціалісти торгівлі
  Організація науково-дослідної роботи студентів та її місце в професійній підготовці фахівця Лекція   Викладачі кафедри
  Ознайомлення з досвідом роботи підприємств торгівлі, харчової промисловості, стандартизації та сертифікації Виїзні заняття   Викладачі кафедри, Керівники та фахівці підприємств
         
  Оформлення звіту з проходження практики      
  УСЬОГО      

 

Перелік питань, що підлягають вивченню, аналізу та узагальненню під час проходження практики «Вступ до фаху»:

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1090; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.112 с.)