Професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів»1. Вимоги до спеціалістів з управління безпечністю та якістю товарів відповідно до «Освітньо-кваліфікаційної характеристики»

2. Галузь використання спеціалістів.

3. Зміст виробничих функцій, типових задач, діяльності, вміння, якими повинен володіти спеціаліст (технологічна, контрольна, організаційна, управлінська, проектна, дослідницька).

4. Характеристика навчальної бази (лабораторії) кафедри, науково-дослідних робіт викладачів та студентів.

5. Характеристика об’єктів практики:

Виробниче підприємство (м’ясокомбінат, хлібозавод, макаронна, бісквітна фабрики, пивзавод та ін..) – асортимент продукції, вимоги до якості, умови та строки зберігання, збут продукції

Підприємство метрології, стандартизації та сертифікації – призначення, функції та задачі, обладнання та методи дослідження якості, безпеки та фальсифікації товарів

Оптове торговельне підприємство – призначення, стан товарних запасів та груповий асортимент товарів, умови зберігання, контроль якості товарів при прийманні, зберіганні та реалізації.

Роздрібне торговельне підприємство – тип магазину, форма власності, чисельність робітників, організація матеріальної відповідальності, методи перевірки якості товарів, порядок доставки, розміщення, зберігання, реалізації товарів, реклама та інформація, що застосовується в магазині, роль і функції товарознавця при прийманні, зберіганні та реалізації товарів в магазині.

 

Професійне спрямування «Організація оптової та роздрібної торгівлі»

1. Вимоги до спеціалістів з організації оптової та роздрібної торгівлі відповідно до «Освітньо-кваліфікаційної характеристики»

2. Галузь використання спеціалістів.

3. Зміст виробничих функцій, типових задач, діяльності, вміння, якими повинен володіти спеціаліст (технологічна, контрольна, організаційна, управлінська, проектна, дослідницька).

4. Характеристика навчальної бази (лабораторії) кафедри, науково-дослідних робіт викладачів та студентів.

5. Характеристика об’єктів практики:

Виробниче підприємство (м’ясокомбінат, хлібзавод, макаронна, бісквітна фабрики, пивзавод та ін..) – асортимент продукції, вимоги до якості, умови та строки зберігання, збут продукції

Оптове торговельне підприємство (склад, база) – призначення, стан товарних запасів та груповий асортимент товарів, умови зберігання (температура, відносна вологість повітря, устаткування складу), контроль якості товарів при прийманні, зберіганні та реалізації.

Роздрібне торговельне підприємство – тип магазину, форма власності, чисельність робітників, організація матеріальної відповідальності, методи перевірки якості товарів, порядок доставки, розміщення, зберігання, реалізації товарів, реклама та інформація, що застосовується в магазині, роль і функції товарознавця при прийманні, зберіганні та реалізації товарів в магазині.

 

Індивідуальні завдання

 

Включення в програму індивідуальних завдань є метою надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання деяких виробничих або організаційних завдань. Виконання індивідуальних завдань дозволить розширити світогляд, підвищити ініціативу студентів.

 

Перелік зразків індивідуальних завдань:

 

Професійне спрямування «Управління безпечністю та якістю товарів»

- Нормативно правова база якості і безпечності харчових продуктів;

- Історія виникнення НАССР;

- Загальні відомості про якість;

- Безпечність товарів;

- Забруднення харчових продуктів та можливості запобігання йому;

- Харчові добавки;

- Міжнародні стандарти серії ISO 9000;

- Мета та принципи стандартизації;

- Основні поняття та визначення в галузі стандартизації;

- Правові основи сертифікації в Україні

- Продукція з використанням генномодифікованих організмів: переваги та недоліки.

 

Професійне спрямування «Організація оптової та роздрібної торгівлі»

- Вивчити асортимент окремої групи товарів (або асортимент будь-якого підприємства), визнати по маркуванню: виробника, склад продукту, енергетичну цінність, призначення, масу нетто, вид упакування, розшифрувати код, визначити, які добавки криються під літерою Е;

- Виявити асортимент продовольчих товарів, які користуються великим попитом, їх склад та властивості;

- Вивчити розміщення та умови зберігання товарів у магазині, складі, підсобному приміщенні, порівняти з вимогами НТД;

- Ознайомитися, вивчити пакування та терміни зберігання окремих товарів;

- Світова організація торгівлі;

- Форми організації оптової торгівлі;

- Види роздрібної торгівлі;

- Організація складського господарства.

 

Форми і методи контролю

 

З метою забезпечення якісної практичної підготовки студентів використовується система поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль виконання програми практики здійснюється керівником практики від університету. Для цього необхідно:

- проводити співбесіди зі студентами по виконанню календарного плану, ступеня засвоєння програми практики;

- перевіряти записи у робочих зошитах, виконання індивідуальних завдань;

- контролювати додержання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку в університеті та підприємствах.

 

Студент, який не з’явився на практику, зобов’язаний представити до деканату письмове пояснення або медичну довідку.

Підсумковий контроль виконання програми практики полягає в перевірці звіту з практики. Звіт із практики, виконаний індивідуально кожним студентом, перевіряється керівником практики від університету.

 

Вимоги до звіту

 

До моменту закінчення практики кожний студент-практикант готує письмовий звіт. Звіт з практики повинен вміщувати відомості про виконану роботу. Звіт складається безпосередньо практикантом відповідно до програми практики та індивідуальних завдань керівника практики.

Основним матеріалом для написання звіту є цифрові і фактичні дані, які зібрані практикантом під час проходження практики та занесені у робочий зошит.

Загальні вимогу до звіту з практики: розподіл його на розділи, згідно з програмою практики, чіткість побудови, логічна послідовність, викладення матеріалу, переконлива аргументація, стислість і точність формулювань, конкретність викладання результатів роботи, проведення висновків та обґрунтованість пропозицій. Висновки повинні носити конкретний характер та ґрунтуватися на фактичних даних, викладених у звіті.

Звіт повинен бути безпомилково написаний, охайно оформлений та підшитий.

Звіт про проходження практики повинен бути оформлений відповідно до ДСТУ 088-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Звіт виконується на одному боці паперу (формат А 4) машинописним способом українською мовою. Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. Шрифт Times New Roman, розміром 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті.

Перша сторінка звіту – титульний аркуш (додаток А).

Після титульного аркуша, оформлюється зміст звіту. У змісті зазначаються номери та найменування розділів та підрозділів із вказівкою сторінок.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовку звіту студентам надається 2 дні.

Звіт, складений студентом, повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, співпадати за розділами, указаними у змісті. Приблизний об’єм звіту з проходження практики «Вступ до фаху» повинен складати 20-40 сторінок тексту стандартних аркушів паперу.

Звіт з практики повинен бути підписаний студентом-практикантом.

 

Підбиття підсумків практики

 

Звіти з проходження практики «Вступ до фаху» студентами-практикантами повинні бути подані на кафедру товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки безпосередньо після закінчення практики.

Після перевірки звітів на кафедрі керівниками практики дається висновок про якість проходження практики і приймається рішення про допущення звітів до захисту.

Захист звітів організується з метою здійснення контролю засвоєння студентами практичного матеріалу та кінцевої оцінки результаті практики.

Приймання захисту звітів студентів з проходження практики проводиться в університеті в установлені на кафедрі терміни, затверджені завідувачем кафедри.

До складу комісії входять викладачі, що керують практикою від університету, за можливістю представники підприємств.

При оцінці звіту враховуються ступінь самостійної роботи студентів, якість змісту та оформлення звіту, результати його захисту, висновки керівників практики від університету та підприємства.

Диференційна оцінка з практики заноситься до відомості, проставляється в індивідуальному плані студента.

Студент, що не виконав програму практики й отримав незадовільний відгук направляється на практику вдруге у період канікул або відраховується з навчального закладу.

 

Література

 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.03051004 «Управління безпечністю та якістю товарів». – ХДУХТ, 2011.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі». – Харків, ХДУХТ, 2011.

3. Організація навчального процесу у ХДУХТ

 


Додаток АПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.172.188 (0.024 с.)