II Підготовка до музичного заняття .Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II Підготовка до музичного заняття .1. Засвоєння музичного та текстового матеріалу.

2. Вчасність проведення консультацій у методиста та музичного керівника ДНЗ.

3. Підбір дидактичної наочності.

4. Опрацювання методичних посібників, підбір методичного керівництва (методів і прийомів навчання).

5. Створення умов для проведення музичного заняття (підготовка дітей, приміщення, атрибутів і посібників).

6. Організація дитячого колективу напередодні музичного заняття.

III Хід заняття:

1. Відповідність заняття поставленим вимогам.

2. Якість виконання музичних творів.

3.Організація дитячого колективу під час музичного заняття, стійкість цікавості на протязі заняття,активності,емоційності.

4.Здійснення на занятті дидактичних принципів.

5.Поведінка практиканта , культура мови, її емоційність, інтонаційна виразність, характер спілкування з дітьми,міміка,чіткість пояснювання, доступність,відповідність віку дітей.

б.Рівень оволодіння програмовим змістом,методична цілісність заняття.

 

ІУ Висновки:

 

1.Форма закінчення заняття та підведення підсумків.

2.Стан дитячого колективу в кінці заняття.

3.Тривалість заняття,виконання наміченого плану.

4.Педагогічна цінність заняття з боку навчально-виховних завдань.

 

Критерії оцінювання заняття

 

Критерій Кількість балів
Самостійність і творчість пошуку музичного матеріалу у підготовці до музичних занять та вечорів розваг. Відповідність змісту навчального матеріалу віковим особливостям дошкільнят
Володіння професійними навичками, необхідними для організації ефективної музичної діяльності дошкільнят на занятті (емоційний спів всієї пісні напам'ять під власний супровід на фортепіано , навички диригування , виразна гра на інструменті музичних творів під час проведення слухання музики, танців,ігор)
Дотримання структури музичного заняття, виконання методичних вимог до різних видів музичної та навчальної діяльності
Керівна роль практиканта у зосередженні уваги дошкільнят, досягненні дисципліни дітей на занятті, поєднання роботи з групою на музичному занятті та індивідуальною роботою
Висока результативність музичного заняття, результативність окремих видів діяльності, забезпечення зворотнього зв’язку практиканта з дошкільнятами.
Уміння розмовляти з дітьми,зацікавлення їх бесідою для досягнення поставленої мети на музичному занятті

Критерії для оцінки «Відмінно» (у ДНЗ)

1. Студент добре спланував музичне заняття, виявив самостійність і творчість при складанні плану заняття.

2. Застосував найбільш ефективні форми, методи і прийоми навчання.

3. Правильно оцінював музично-навчальні досягнення дітей, забезпечив їх активність під час перевірки знань, пояснення нового матеріалу, закріплення чи повторення, залучав їх до активної розумової та трудової діяльності, розвивав в них мислення, навички самостійної роботи.

4. Вдало використовував на занятті музично-дидактичний матеріал.

5. Вміло поєднував роботу з усією групою з індивідуальним підходом до окремих дітей.

6. Правильно використав час і домігся того, що дошкільники засвоїли весь музичний матеріал , запланований на муз. занятті.

7. Вміло керував увагою дітей під час проведення різних видів діяльності, зумів досягти на занятті зразкової дисципліни.

8. Дотримувався вимог єдиного мовного режиму.

 

Критерії для оцінки «Добре»

1. Виявив уміння добре готуватись до музичного заняття, користуючись незначною допомогою методиста.

2. Провів заняття на належному рівні;

3. Використовував ефективні методи і методичні прийоми, але не досить творчо; на занятті мали місце методичні недоліки, які суттєво не порушили навчального процесу.

4. На музичному занятті дисципліна була добра; діти активно працювали, але на окремих етапах заняття їх активність була незначною.

5. Мети музичного заняття студент досягнув.

 

Критерії оцінки «Задовільно»

Оцінку «задовільно» отримує студент, який:

- виявляє знання головних завдань заняття, але має недостатній рівень підготовки з диригування, вокалу, гри на музичному інструменті, музичної літератури, педагогіки, психології;

- мова не завжди яскрава, логічна, інформація викладається у формі, не завжди доступній віковим можливостям дітей;

- володіє методикою музичного виховання, але не виявляє наполегливості у досягненні мети заняття;

- володіє навичками вокально-хорової роботи, диригентським жестом;

- відчуває труднощі у виконанні акомпанементу, репертуару для слухання музики;

- погано володіє дисципліною на занятті, невпевнено керує навчальною діяльністю дітей;

- студент не виявляє самостійності, вимагає допомоги з боку методиста.

ДОДАТОК

 

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Університетський коледж

 

ЩОДЕННИК

з навчальної практики «Пробні заняття в ДНЗ»

студентки(та)_______курсу _______________групи

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________

 

VI семестр 2015-2016 н.р.

 

 

База практики: __________________________________________

Керівник практики (методист) _____________________________

Керівник від бази практики:_______________________________

Термін проходження практики: 29.02 – 14.03. 2016р.

 

Київ - 2016

 

Затверджую Методист практики

 

Індивідуальний план

роботи студента

на період практики з __________ до _____________ 201____р.

 

№ п/п Дата Зміст роботи Примітка про виконання
       

 

 

Зразок щоденних записів у щоденнику практики

 

1. Дата _____________________________

2. Завдання на день.

________________________________________________________________________________

 

3. Зміст проведеної роботи (спостереження, проведення, участь та ін.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Аналіз проведеної роботи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Зауваження та побажання методиста — керівника практики________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Висновки ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Оцінка роботи: ____________________ балів

 

Методист — керівник практики:___________________ П.І.П

(підпис)

 

 

Зразок оформлення

Спостереження музичного заняття

Спостереження заняття з музики, проведеного

у _________групі____ДНЗ_____________________________________

Дата:_______________________________________________________

Тема: _______________________________________________________

Мета:_______________________________________________________

Музичний репертуар:__________________________________________

Обладнання:________________________________________________

 

Хід музичного заняття Особистісні спостереження, аналіз
   
     

Після спостереження написати свої власні висновки і рекомендації.

Висновки:...........................................................................................

Зразок оформлення титульної сторінки до пробного заняття

«Затверджую» (підпис методиста)

 

План-конспект пробного заняття

з______________________________

(предмет)

проведеного в __________________ групі

студентки ______________________групи

 

(ПІП)

Консультації:

І Музичний керівник ДНЗ

__________________________________________(ПІП)

Дата________________ підпис__________

ІІ. Керівник практики____________________________________(ПІП)

 

Дата________________ Підпис__________

 

ПРОТОКОЛ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОБНОГО МУЗИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ,

ПРОВЕДЕНОГО СТУДЕНТОМ-ПРАКТИКАНТОМ

 

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ)

_________________ГРУПИ в _________________ГРУПІ ________________ДНЗ

__________ ____________ ____________2016 р.

 

ВИД І ТЕМА ПРОБНОГО ЗАНЯТТЯ

 

ПРИСУТНІ:

МЕТОДИСТ____________________________________________________

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК________________________________________

ПРАКТИКАНТИ

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

4.________________________________________

 

5.________________________________________

 

 

ПОРЯДОК ОБГОВОРЕННЯ:

 

 

1.САМОАНАЛІЗ ПРАКТИКАНТА
2. ВИСТУПИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

3. АНАЛІЗ МУЗИЧНОГО ЗАНЯТТЯ МУЗ КЕРІВНИКОМ ДНЗ

4. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ ЗАНЯТТЯ МЕТОДИСТОМ

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Університетський коледж

 

 

Звіт

з педагогічної практики

 

« Пробні заняття в ДНЗ »

 

студентки(та) 3 курсу «Музичне мистецтво»

 

..........................................................................................................................

 

База практики________________________________

(назва, адреса, конт.тел.)

Методист практики__________________________

Керівник від бази практики ____________________

Термін проходження практики - 29.02 – 14.03.2016р.

 

Київ – 2016

Облік оцінювання роботи

Під час навчальної практики «Пробні заняття в ДНЗ»

студентки (а)____________________________________

 

групи__________________

 

 

№ п/п Види діяльності Макс. к-ть балів Отримані бали (розподіл по днях, в цілому за практику)
                        всього
1. Відвідування практики 1/10                          
2. Участь в установчій конференції                          
3. Ведення щоденника(оцінюється тільки в день проведення заняття) 2/8                          
4. Проведення 3 музичних занять і 1 вечора розваг (загального) 12/48                            
5. Конспекти музичних занять і сценарій вечора розваг 2/8                          
6. Спостереження та аналіз занять, проведених муз.керівником (2 спостереження) 2/4                          
7. Спостереження та аналіз занять, проведених практикантами(10 спостережень) 2/20                          
8. Звіт з практики                            
9. Своєчасна здача документації                          
10. Підготовка презентації до звітної конференції                          
11. Участь у звітній конференції                          
    Всього за практику  

 

 

Коефіцієнт перерахунку до 100-бальної шкали: 130/100=1,3

 

 

Керівник практики (методист)-----------------------------------------------------------------------------

(підпис) (прізвище, ім. я, по батькові)

 

 

Розрахунок рейтингових балів за роботу студента у 6 семестрі

 

Підсумкова кількість балів (mах-200) Підсумкова кількість балів (mах-100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS Традиційна оцінка
1,3-44 46 -77 1-34 35-59 «незадовільно» (з обов'язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FХ     «незадовільно»
78 - 88 60-68 «задовільно» Е «задовільно»
90 - 96 69-74 «задовільно» D
98-105 75-81 «добре» С «добре»
107-116 82-89 «дуже добре» В
117-130 90-100 «відмінно» А «відмінно»

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.016 с.)