Визначники іменника, артиклі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначники іменника, артикліБільшість іменників англійської мови використовується в реченні не самостійно, а разом з одним з особових слів, визначників (Determinative words). Найбільш розповсюдженими з таких слів є артиклі – неозначений а (an) та означений the, а також неозначені займенники some та any, близькі за значенням до не­означеного артикля. В українській мові подібні слова не викорис­товуються, тому під час перекладу вони зазвичай зникають:

He is a student of NAU. The teacher has just left. Give me some water, please. Have you got any friends? Він студент НАУ. Вчителька щойно пішла. Дай мені, будь ласка, води. У тебе є друзі?

Неозначений артикль вживається тільки перед обчислюва­ними іменниками в однині. Вважається, що походить він від числівника one – один. Неозначений артикль показує, що йдеться про будь-який об’єкт цього класу. Перед абстрактними і конкретними іменниками, які не мають форми множини, артикль не вживається.

Коли мова йде про певний предмет, вживається вже означений артикль. Тому, коли якийсь предмет згадується вперше, раз, перед відповідним іменником використовується неозначений артикль, але під час повторної згадки – вже означений артикль:

When I entered the room I saw a man.

The man was a manager of this company.

Перед необчислюваними іменниками замість неозначеного артикля використовують займенники some/any (стор. 32).

Якщо йдеться про якісь предмети в множині, артикль та інші визначники іменника не використовуються:

Dogs like other animals have four legs.

Не використовуються, як правило, артиклі й перед власними іменниками:

Peter is my friend.

The capital of Ukraine is Kiev City.

Слід враховувати, що в англійській мові існує велика кількість правил і винятків з цих правил щодо вживання артиклів. Наприклад, назви морів, океанів і річок використовуються з озна­ченим артиклем (the Sea of Azov, the Pacific, the Danube), а назви озер – без артикля (Blackwater Lake, Loch Ness, Baikal).

Нижче наведено декілька основних правил використання артиклів. Більш докладно про ці правила можна дізнатись у посіб­никах, рекомендованих у списку літератури.

Неозначений артикль вживається:

1) перед іменниками в однині в емфатичних конструкціях після слів what, such, rather, quite і т.д.: She is such a good pupil; what a good idea!;

2) з деякими словами: a lot, a few (кілька), a little (трохи), a bit (трохи) та ін. (He speaks English a little);

3) у значенні числівника one (один) перед числівниками hundred, thousand, million, dozen: The library has a hundred books. They have three meals a day.

Означенийартикль вживається:

1) коли перед іменником стоїть:

а) порядковий числівник: He is the first to come;

б) прикметник у вищому ступені порівняння: This is the most beautiful flower;

в) один з прикметників last, next, same, following[†]: Answer the following questions;

2) з іменниками, що означають унікальні об’єкти: the earth, the sun, the moon, the world, the sky та ін.;

3) у виразах: in the afternoon, in the evening, in the morning, on the left, on the right, the other day та ін.;

4) у виразах типу “the more…, the better…”, наприклад: The more we learn, the more we know (чим більше ми вчимось, тим більше знаємо);

5) перед прізвищами, коли мається на увазі вся сім’я. У цьому разі прізвище ставиться у формі множини: The Browns (сім’я Браунів, Брауни);

6) перед назвами більшості газет і пароплавів: The Daily Mail, The Moscow News, The Guardian, The Titanic;

7) перед назвами народів (іменник у формі множини): the Ukrainians, the Americans;

8) перед прикметниками і дієприкметниками, які вживаються як іменники у формі множини: the English, the French, the poor, the unemployed;

9) перед назвами деяких країн: the US, the Netherlands, the United Kingdom;

10) перед назвами річок, гірських хребтів, півостровів, морів, океанів, архіпелагів: the Dnieper, the Thames, the Crimea, the Black Sea, the Atlantic Ocean;

11) перед необчислюваними іменниками в тому разі, коли мається на увазі обмежена кількість речовини:

Give me the bread, please. Дайте мені, будь ласка, хліба.

The water is frozen. Але: Water is a liquid;

12) перед прикметниками в однині, коли вони позначають цілий клас предметів: The rose is a beautiful flower.

Означений артикль не вживається:

1) перед званнями, якщо за ними йде прізвище: Professor Snow, Mister Pollit;

2) перед назвами міст, вулиць, площ: London, Trafalgar Square, Oxford Street. Але: The Hague;

3) перед назвами місяців, днів, пір року: in April, on Wednesday, in summer. Але якщо мова йде про частину певного року, означений артикль вживається: in the winter of 1992;

4) перед абстрактними та речовинними іменниками, які вживаються в загальному значенні: freedom, metal;

5) перед власними іменами: Victor, Kovalenko, Webster;

6) перед назвами країн, міст, географічних місцевостей: Canada, London, Africa та ін. (виняток див. п. 9 для означеного артикля);

7) перед словами: breakfast, lunch, dinner, supper, вжитими в загальному значенні: We have breakfast at 8 o’clock;

8) у деяких виразах: at night, by tram, (train, plane та ін.), from morning till night, to go to bed, day after day, by heart, at home та ін;

9) перед назвою галузі знань: literature, mathematics, physics, aerodynamics та ін.

Крім артиклів та займенників some/any, у ролі визначників іменників можуть також виступати:

а) вказівні займенники (this, that) – замість артикля the:

This computer is very fast.

Those books are mine.

б) присвійні займенники та іменники у присвійному відмінку:

Her sister is going to get married.

Tom’s mother lives in California.

в) поруч з some та any,інші неозначені займенники, такі як much, many, little, few,each, every, either, neither:

There weremanyfriends at the party.

Every child knows this.

Take either ticket, I don’t mind which.

Eachstudent in our group passed the test successfully.

г) питальні займенники what, which, whose:

Whose notebook is that?

What movies have you seen?

Exercise 1. Fill in articles if they are needed.

1) My friend has . . . very new computer.

2) This . . . boy is big. He is . . . student of National Aviation University.

3) This is . . . tree and that is not . . . tree. It’s . . . bush.

4) There is . . . thick red . . . carpet in my . . . room. . . . carpet is on . . . floor in . . . front of . . . sofa.

5) Where is . . . table in your brother’s . . . room?

6) During . . . first meetings of . . . Aeronautical society of Great Britain, F.H.Wenham,. . . . marine engineer, submitted . . . results of his ... research in . . . Cayley’s . . . theories and . . . cambered surface wing.

7) Alphonse Penaud learned that he received additional stability with . . . negative angle of . . . attack of . . . tail plane.

8) In 1894 Hiram Maxim . . . English . . . inventor, proved . . . theory of . . . thrust.

Exercise 2. Translate into English using Possessive Case.

Політ братів Райт; засідання Товариства аеронавтики; допо­відь Ф.Х.Венхема; теорії Кайлі; самогубство Альфонса Пінода; теорія тяги, яку довів Хірам Максім; машина Ленглі; 12-секундний політ.

Комунікативна практика

Exercise 1. Personal habits.

Create a dialogue using the following words:

Where about; How do you do? ; so much; mean (meant, meant); introduce; I’d like to introduce . . . ; May I introduce myself? ; I’m glad to meet you; Nice to see you again; I didn’t catch your name; What’s the English for . . . ? ; What does . . . mean? ; How do you spell . . . ? ; correct; nationality; piano; aviation; orange juice; self-confident; shy; married; spare time; as much as possible.

Exercise 2. Work in pairs discussing the following questions.

1) What is your favorite part of the day? Why?

2) What is your least favorite part of the day? Why?

Exercise 3. Collect opinion poll. Ask your class mates:

1) How often do your lie in after waking up?

2) What do you usually have for breakfast?

3) Do you usually get dressed before or after breakfast?

4) How often do you eat between meals?

5) How often do you talk to yourself?

6) How often do you daydream at work or university?

7) How often do you have arguments with other people in your head?

8) Are you usually more awake in the morning or in the evening?

Вправи для самостійної роботи

Exercise 1. Read and translate the text. Find unknown words in your dictionaries.

The history of aviation is a long one-starting in the days of mythology and continuing on into today. As aviation grew from sport to industry, it was initially self-governing and learned primarily through trial and error. As the industry grew, airlines realized that without outside regulation, the industry would become unsafe. Government now controls the designs, manufacturing, and maintenance of the entire industry. Additionally special governmental programs and organizations provide the requirements for the certification of airlines, pilots, mechanics, and other personnel who have direct influence on the safe operation of the aircraft.

In controlling the manufacturing and design aspects of the industry, quality standards have developed to standardize the requirements. Initially, these quality standards came in the form of military standards that were issued by military departments in procuring their equipment. Later, civil manufacturing units took over these same standards as their own. In an effort to standardize quality systems on a global scale, the International Organization for Standardization developed the ISO 9000 series. The international quality standards provide the tool upon which a globally standardized system can be built.

Exercise 2. Translate the previous text in writing.

Exercise 3. Using the question words in brackets put the questions to the underlined words in the sentences. Remember about special word order in questions.

1) The history of aviation started in the days of mythology. (When?)

2) Aviation grew from sport to industry. (How?)

3) It was initially self-governing. (What?)

4) It learned though trial and errors. (How?)

5) Airlines realized that without outside regulation the industry would become unsafe. (What?)

6) Government controls the design, manufacturing and maintenance of the entire aviation industry. (Who?)

7) Special governmental programs and organizations provide the requirements for the certification of airlines, pilots, mechanics and other personnel. (What?)

8) They have direct influence on the safe operation of the aircraft. (Who?)

9) Quality standards have developed to standardize the requirements. (What... to?)

10) These quality standards came in the form of military standards. (What form?)

11) Civil manufacturing units took over these military standards. (What?)

12) The International Organization for Standardization developed ISO 9000 series. (What?)

Lesson 3
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.005 с.)