Управління об'єктами комунальної власності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління об'єктами комунальної власностіуправління об’єктами права комунальної власності– діяльність із виконання повноважень територіальних громад, органів місцевого самоврядування та уповноважених ними органів, спрямована на ефективну реалізацію права комунальної власності територіальних громад, яка здійснюється в межах та у порядку, визначених законодавством України і актами органів місцевого самоврядування;

Управлінняоб’єктамикомунальноївласностіреалізується ТГ безпосередньоабо через органимісцевогосамоврядування та уповноважені ними органи.

Сільські, селищні, міські ради здійснюютьуправлінняоб’єктамикомунальноївласності в межах повноважень, визначенихзаконодавствомУкраїни.

Районні у місті ради у разіїхстворенняздійснюютьуправлінняоб’єктамикомунальноївласності в межах повноважень, визначенихзаконодавствомУкраїни та повноважень, переданихїмміськимирадами.

Районні та обласні ради здійснюютьуправлінняоб’єктамикомунальноївласності в межах повноважень, визначенихзаконодавствомУкраїни та повноважень, переданихїмсільськими, селищними, міськими радами.

Виконавчіорганисільських, селищних, міських та районних у містах рад у разіїхстворенняздійснюютьуправлінняоб’єктамикомунальноївласності в межах повноважень, визначенихзаконодавствомУкраїни та на підставірішеньвідповідної ради.


Управління майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальних громад, здійснюється від імені всіх її учасників – територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов договору про утворення та використання спільної сумісної власності.

ТГ, відповідні ради можуть приймати рішення про делегування окремих функцій управління об’єктами комунальної власності у відповідності до законодавства України.

 

79. Особливості відносин органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами,установами та організаціями

Ст17 ЗУ про МС -Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування можуть утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати комунальні підприємства (заклади, установи). Відносини цих органів з комунальними підприємствами будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. До відання виконкомів органів сільських, селищних і міських рад згідно з їх повноваженнями по управлінню комунальною власністю належить встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств, а також заслуховування звітів про роботу їхніх керівників.


Особливість те що вони будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

Тобто підпорядкованість означає що органи місцевого самоврядування утворюють, призначають на посади та іншим чином впливають на організацію підприємства установи організації.

Підзвітність означає що орган місцевого самоврядування (частіше всього це є його виконком) заслуховує відповідні звіти (фінансові, програмні тощо). Це можуть бути як планові так і позапланові заслуховування.

Підконтрольність означає що таку залежність підприємства, установи, організації комун. Власноті , коли його діяльність підлягає перевірці з боку органу місцевого самоврядування, який уповноважений здійснювати такий контроль. При цьому підконтрольний обєкт зобов'язаний як надавати необхідні можливості для подібних перевірок, так і звітувати про свою діяльність. Це є власне підзвітність.
Підконтрольність за змістом дещо ширша підзвітності, оскільки може передбачати одержання контролюючим органом усієї потрібної інформації, включаючи звіти. Водночас режим підзвітності може застосовуватись і самостійно, тобто окремо від здійснення функції контролю.

80. Структура та особливості формування місцевих бюджетів

Місце́вий бюдже́т — бюджет адміністративно-територіальної одиниці -області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Місцевий бюджет району — районний бюджет, бюджет міст районного підпорядкування, селищні й сільські бюджети. Завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров'я тощо.

Місцевий бюджет формується з таких джерел:

- місцеві податки і збори;

- частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;

- дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

- плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності;

- доходи від операцій з кредитування та надання гарантій;

- надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів;

- власні надходження бюджетних установ;

- доходи від операцій з капіталом.

 

Структура місцевого бюджету: складаються з доходів і витрат.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаної зі здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов’язаних із розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу.

Доходи вище перераховані. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій, можуть розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районними радами між відповідними місцевими бюджетами та використовуватися для фінансування спільних проектів відповідних територіальних громад.

Детальний порядок формування та структури встановлений розділом 3 Бюджетного кодексу.

81. Доходи місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу — Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України "Про податкову систему України", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші нормативні акти.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх
створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

Є доходи які враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів і такі що не враховуються. До тих що враховується належить: 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; лата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; тощо їх там дофіна у БК. Доходи місцевих бюджетів поділяються на дві частини — доходи, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, і доходи, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

+див 80 питання.

82. Видатки місцевих бюджетів

Видатки місцевих бюджетів відображають ті самі соціально-економічні відносини, що й видатки Державного бюджету, але на місцевому рівні й з урахуванням регіональних особливостей.

Видатки місцевих бюджетів базуються на тих самих законодавчих актах, що і доходи місцевих бюджетів.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов'язані із здійсненням районними,
обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети.

видатків місцевих бюджетів на дві частини — видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Є два фонди — загальний фонд та спеціальний фонд.

Так само видатки поділ на ті що враховуються при міжбюджетних трансферах та ті що не врах.

Видатки включають бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією відповідних програм. Перелік програм залежить від рівня місцевого бюджету. Так видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Це видатки на: утримання органів місцевого самоврядування; освіту; первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу; тощо їх дофіна.

+див 80 пит.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 373; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.009 с.)