ТОП 10:

Вино подано, гуща допита, а негодным чужим быть у межи.22 Ноября 1995 г.

г. Челябинск.

И после этого Нас кто-то сможет убедить в том, что чудес на свете не бывает?

Какой слог, какой стиль изложения, сколько Любви и Мудрости в этом кратком руководстве к вечности. Услышь Дедушку Велеса, пойми его, помоги ему, себя спасешь и другим поможешь.

Текст "Слова" ,разбитый Слогами семь на семь, хоть это и кажется невероятным, читается и справа налево и слева направо, и снизу вверх, и сверху вниз, и по диагонали, и по вертикали, и по горизонтали. Можешь проверить. Мы уверены что Ты, Соратник, найдешь еще множество секретов в "Слове", о которых мы умолчали. Полный перевод всей информации, заложенной в "Слове", займет несколько томов. Но наша с тобой основная задача найти указание на второй Источник Живой Воды.

Его разыскать в "Слове" - это что раз присесть, что иголку в стоге сена найти. Ты это указание уже можешь найти и без нашей помощи, ведь Ты уже так много знаешь, осталось лишь немного потрудиться, и ты оденешься в Латы Нетканные.

МЫ ДАЛИ МЕРУ, А КОВАТЬ ПРИДЕТСЯ ТЕБЕ.

СЛО ВО ОПЛЪ КУ ИГО РЕ В& ИГО РЯСЫ НА СВЯ ТЬ СЛА ВЛЯ ВНУ КА ОЛЬГО ВА.НЕ Л& ПО ЛИ НЫ БЯ ШЕ ТЬ БРА ТI Е НА ЧА ТИ СТА РЫ МИСЛО ВЕ СЫ ТРУ Д НЫ ХЪ ПО В& СТI Й ОПЪ ЛКУ ИГО РЕ ВЪ ИГО РЯ СВЯ ТЪСЛА ВЛИ ЧА НА ЧА ТИ ЖЕ СЯ ТЪ ЙП& СНИ ПО БЫ ЛИ НА МЬ СЕ ГО ВРЕ МЕ НИ АНЕ ПО ЗА МЫ ШЛЕ НI Ю БО ЯНЮ БО ЯНЪ БО В& ЩI ЙАЩЕ КО МУ ХО ТЯ ЩЕ П& СНЬ ТВО РИ ТИ ТО РА СТ&КА ШЕ ТСЯ МЫ СЛI ЮПО ДРЕ ВУ С& РЫМЪ ВЪ ЛКО МЪ ПО ЗЕМЛИ ШИ ЗЫ МЪ ОР ЛО МЪ ПО ДЪ ОБЛА КЫ ПО МНЯ ШЕ ТЬ БОРЕ ЧЬ ПЪ РВЫ ХЪ В РЕ МЕ НЪ УСО БI Ц&;ТО ГДА ПУ ЩА ШЕ ТЬIСО КО ЛО ВЪ НА С ТА ДО ЛЕ БЕ Д& ЙКО ТО РЫ ЙДО ТЕ ЧА ШЕ, ТА ПРЕ ДИ П& СНЬ ПО ЯШЕ,СТА РО МУЯРО СЛА ВУ ХРАБРО МУ МСТИ С ЛА ВУ,ИЖЕ ЗА Р& ЗАРЕ ДЕ ДЮ ПРЕ ДЪ ПЪЛКЫ КО СО ЖЬ СКЫ МИ,КРА СНО МУ РОМА НО ВИ СВЯ ТЪ СЛА ВЛИ ЧЮ БО ЯНЪ

ЖЕ,БРА ТI ЕНЕ IСО КО ЛО ВЪ НА СТАДО ЛЕ БЕ Д& ЙПУ ЩА ШЕ НЪ СВО ЯВ& ЩИАПРЪ СТЫ НА ЖИВА ЯСТРУ НЫ ВЪ СКЛА ДА ШЕ ОНИЖЕ СА МИ КНЯ ЗЕ МЪСЛА ВУ РО КО ТА ХУ.

ПО ЧНЕ МЪ ЖЕ БРА ТIЕ, ПО В& СТЬ СIЮОТЪ СТА РО ГО ВЛА ДИ МЕ РА ДО НЫН& ШНЯ ГО ИГО РЯ, ИЖЕ ИСТЯ ГНУ УМЪ КР& ПО СТI ЮСВО ЕЮ, ИПООСТРИ СЕ РД ЦА СВО ЕГО МУ ЖЕ СТВО МЪ НА ПЛЪНИ ВСЯ РА ТНО ГО

ДУ ХА НА ВЕ ДЕ СВОЯХРА БРЫ ЯПЛ& КЫ НА ЗЕ МЛЮ ПО ЛО В& ЦЬ КУ ЮЗА ЗЕМЛЮ РУ СЬ КУ Ю. ТО ГДА ИГО РЬ ВЪ З Р& НА СВ& ТЛО Е СО ЛНЦЕ ИВИ Д&ОТЪ НЕ ГО ТЬ МОЮ ВСЯ СВО ЯВО ЯПРИ КРЫ ТЫ ИРЕЧЕ ИГО РЬ КЪ ДРУ ЖИ Н& СВО ЕЙ :Б РА ТI ЕИДРУ ЖИНО ЛУ ЦЕ ЖЪ БЫ ПО ТЯ ТУ БЫ ТИ,НЕ ЖЕ ПО ЛОНЕ НУ БЫ ТИ АВСЯДЕ МЪ БРА ТI Е ,НА СВО ИБРЪ ЗЫ Я КО МО НИ ДА ПО ЗРИМЪ СИ НЕ ГО ДО НУ С

ПА ЛА КНЯ ЗЮ УМЬ ПО ХО ТИ ИЖА ЛО С ТЬ ЕМУ ЗНА МЕ НI ЕЗА СТУ ПИ ИСКУ СИ ТИ ДО НУ ВЕ ЛИКА ГО ХО ЩУ БО РЕ ЧЕ, КО ПI ЕПРИ ЛО МИТИ КО НЕ ЦЬ ПО ЛЯ ПО ЛО ВЕ ЦКА ГО СЪ ВА МИ РУ СИ ЦИ,ХО ЩУ ГЛА ВУ СВО ЮПРИЛО ЖИ ТИ АЛЮ БО И СПИ ТИ ШЕ ЛО МО МЬДО НУ ОБО ЯНЕ СОЛО ВI ЮСТА РО ГО ВРЕ МЕ НИ АБЫ ТЫ СI ЯПЛЪ КЫ УЩЕ КО ТА ЛЪ,СКА ЧА С ЛА ВI ЮПО МЫ СЛЕНУ ДРЕ ВУ ЛЕ ТА Я УМО МЪ ПО ДЪ ОБ

ЛА КЫ СВИ ВА ЯС ЛА ВЫ ОБА ПО ЛЫ СЕГО ВРЕ МЕ НИ РИ ЩА ВЪ ТРО ПУ ТРО ЯНЮ ЧРЕ СЪ ПО ЛЯ НА ГО РЫ П& ТИ БЫ ЛО П& СНЬ ИГО РЕ ВИ ТОГО(ОЛГА)ВНУ КУНЕ БУ РЯ СО КО ЛЫ ЗА НЕ СЕ ЧРЕ ЗЪ ПО ЛЯШИ РО КА ЯГА ЛИ ЦЫСТА ДЫ Б& ЖА ТЬ КЪ ДО НУ ВЕ ЛИ КО МУ ЧИ ЛИ ВЪ СП& ТИ БЫ ЛОВ& ЩЕ ЙБО ЯНЕ ВЕ ЛЕ СО ВЬ ВНУ ЧЕ КОМО НИ РЖУ ТЬ ЗА СУ ЛОЮ ЗВЕ НИ ТЬ С ЛА ВА ВЪ КЫ ЕВ& ТРУ БЫ ТРУ БЯ ТЬ ВЪНО В& ГРА Д& СТО

ЯТЬ СТЯ ЗИ ВЪ ПУТИ ВЛ& ИГО РЬ ЖДЕ ТЪ МИ ЛА БРА ТА ВСЕ ВО ЛО ДА ИРЕЧЕ ЕМУ БУ ЙТУ РЪ ВСЕ ВО ЛО ДЪ ОДИ НЪ БРА ТЪ,ОДИ НЪСВ& ТЪ СВ& ТЛЫЙТЫ ИГО РЮ ОБА ЕСВ& СВЯ ТЪ СЛА ВЛИ ЧЯ С& ДЛА ЙБРА ТЕ,СВО И БРЪ ЗЫ ИКО МО НИАМО ИТИ ГО ТО ВИ ОС& ДЛА НИ УКУ РЬ СКА НА ПЕ РЕ ДИ АМО ИТИ КУ РЯ НИ СВ& ДО МИ КЪ МЕ ТИ ПО ДЪ ТРУ БА МИ ПОВИ ТИ ПО ДЪ ШЕ ЛО МЫВЪ ЗЛЕ Л& ЯНЫ КО

НЕ ЦЬ КО ПI ЯВЪ С КРЪ МЛЕ НИ ПУ ТИ ИМЬ В& ДО МИ,ЯРУ ГЫ ИМЪ ЗНА ЕМИ,ЛУ ЦИ УНИ ХЪ НА ПРЯ ЖЕ НИ,ТУ ЛИ ОТ ВО РЕ НИ,СА БЛИ И ЗЪ ОСТРЕ НИ,СА МИ СКА ЧЮ ТЬ АКЫ С& РЫ ИВЛЪ ЦИ ВЪ ПО Л&,ИЩУ ЧИ СЕ БЕЧТИ,АКНЯ ЗЮ С ЛА В&.ТО ГДА ВЪ С ТУ ПИ ЛИ ИГО РЬ КНЯ ЗЬ ВЪ ЗЛА ТЪ С ТРЕ МЕ НЬ,ИПО & ХА ПО ЧИ СТО МУ ПОЛЮ.СО ЛНЦЕ ЕМУ ТЪ МО ЮПУ ТЬ ЗА СТУ ПА ШЕ;НО ЩЬ СТОНУ ЩИ ЕМУ ГРО ЗО

ЮПТИ ЧЬ УБУ ДИ;СВИ СТЪ ЗВ& РИНЪ ВЪ СТА ЗБИ;ДИ ВЪ КЛИ ЧЕ ТЪ ВРЪ ХУ ДРЕ ВА,ВЕ ЛИ ТЪ ПО СЛУ ША ТИ ЗЕ М ЛИ НЕ ЗНА ЕМ&, ВЛЪ З&,ИПО МО РI Ю,ИПО СУ ЛI Ю, ИСУ РО ЖУ,ИКО РСУ НЮ,ИТЕ Б& ТЬ МУ ТО РАКА НЬ СКЫ ЙБЛЪ ВА НЪ.АПО ЛО ВЦИНЕ ГО ТО ВА МИ ДО РО ГА МИ ПО Б& ГО ША КЪ ДО НУ ВЕ ЛИ КО МУ;К РЫ ЧТЪ Т& Л& ГЫ ПУЛО НО ЩЫ,РЦИ ЛЕ БЕ ДИ РО СПУ ЩЕ НИ.И ГО РЬ КЪ ДО НУ ВО И ВЕ ДЕ ТЪ: У ЖЕ БО Б&

ДЫ ЕГО ПА СЕ ТЪ П ТИ ЦЬ;ПО ДО БI ЮВЛЪ ЦИ ГРО ЗУ ВЪ С РО ЖА ТЪ,ПО ЯРУ ГАМЪ;ОРЛИ КЛЕ ТО МЪ НА КО СТИ З В& РИ ЗО ВУ ТЪ ЛИ СИ ЦИ БРЕ ШУ ТЪ НА ЧРЪ ЛЕ НЫ ЯЩИ ТЫ.О РУ СКАЯЗЕ МЛЕУЖЕ ЗА ШЕ ЛО МЯ НЕМЪ ЕСИ.ДЛЪ ГО НО ЧЪ МРКНЕ Т, ЗА РЯ СВ& ТЪ ЗА ПА ЛА,МЪ ГЛА ПО ЛЯ ПО К РЫ ЛА,ЩЕ КО ТЪ СЛАВI ЙУСПЕ,ГО ВОРЪ ГА ЛИ ЧЬ УБУ ДИ.

РУ СИ ЧИ ВЕ ЛИ КА ЯПО ЛЯ ЧРЬ ЛЕ НЫ МИЩИ ТЫ ПРЕ ГО РО ДИ

ЩА,ИЩУ ЧИ СЕ Б& ЧТИ,АКНЯ ЗЮ СЛАВЫ.СЪ ЗА РА НI ЯВЪ ПЯ ТКЪ ПО ТО ПТАША ПО ГА НЫ ЯПЛЪКЫ ПО ЛО ВЕ ЦКЫ Я; ИРА ССУ ШЯ СЬ СТР& ЛА МИ ПО ПО ЛЮ,ПО МЧА ША КРА С НЫ ЯД& ВКЫ ПО ЛОВЕ ЦКЫ Я, АСЪ НИМИ ЗЛА ТО,ИПА ВО ЛО КЫ,ИДРА ГЫ Я ОКСА МИ ТЫ;ОРЬ ТЪ МА МИ ИЯПО Н ЧИ ЦА МИ,ИКО ЖУ ХЫ НА ЧА ШЯ МО СТЫ МО СТИ ТИ ПО БО ЛО ТО МЪ ИГРЯ ЗИ ВЫ МЪМ& СТО М, ИВСЯКЫ МИ УЗО РО ЧЬ И

ПО ЛО В& ЦКЫ МИ.ЧРЬ ЛЕ НЪ СТЯ ГЪ,Б&ЛА ХО РЮ ГО ВЬ,ЧР ЛЕ НА ЧО ЛКА,СРЕБРЕ НО СТРУ ЖI ЕХРА БРО МУ С ВЯ ТО СЛА ВЛИ ЧУ.ДРЕ МЛЕ ТЪ ВЪ ПО Л& ОЛЬ ГО ВО ХО РО БРО ЕГН& ЗДО ДА ЛЕ ЧЕ ЗА ЛЕ Т& ЛО;НЕ БЫ ЛО НЪ ОБИ Д& ПО РО ЖДЕ НО,НИ СОКО ЛУ,НИ КРЕ ЧЕ ТУ НИ ТЕ Б& ЧРЪ НЫ Й ВО РО НЪ ПО ГА НЫ ЙПО ЛО ВЧИ НЕ ГЗАКЪ Б& ЖИ ТЪ С& РЫ МЪ ВЛЪ КО МКО НЧАКЪ ЕМУ СЛ& ДЪ ПРА ВИ ТЬ КЪ ДО НУ ВЕ

ЛИ КО МУ ДРУ ГА ГОНИ ВЕ ЛМИ РА НО КРО ВА ВЫ ЯЗО РИ С В& ТЪ ПО В& ДА ЮТЪ ЧРЪ НЫ ЯТУ ЧЯ СЪМО РЯ ИДУ ТЪ ХО ТЯ ТЪ ПРИ КРЫ ТИ Д'СО ЛНЦА АВЪ НИХЪ ТРЕ ПЕ ЩУ ТЬ СИ НI ИМЛЪ НI ИБЫТИ ГРО МУ ВЕ ЛИ КО МУ ИТТИ ДО ЖДЮ СТР& ЛА МИ СЪ ДОНУ ВЕ ЛИ КА ГО ТУ СЯКО ПI ЕМЪ ПРИ ЛА МА ТИ ТУ СЯ СА БЛЯМЪ ПО ТРУ ЧЯ ТИ ОШЕ ЛО МЫ ПО ЛО ВЕ Ц КЫ ЯНА Р& Ц& КА Я Л& УДО НУ ВЕ ЛИ КАГО ОРУ СКА ЯЗЕ

МЛ& УЖЕ НЕ ШЕ ЛОМЯ НЕ МЪ ЕСИ СЕ В& ТРИ СТРИ БО ЖИ ВНУ ЦИ В& ЮТЪ СЪМО РЯ СТР& ЛА МИ НА ХРА БРЫ ЯП ЛЪ КЫ ИГО РЕ ВЫ ЗЕ МЛЯ ТУ ТНЕ ТЪ Р&КЫ МУ ТНО ТЕ КУ ТЬ ПО РО СИ ПО ЛЯ ПРИ КРЫ ВА ЮТЪ СТЯЗИ ГЛА ГО ЛЮ ТЪ ПО ЛО ВЦИ ИДУ ТЬ ОТЪ ДО НА ИОТЪ МО РЯ ИОТЪ ВС& ХЪ СТРА НЪ РУ СКЫЯПЛЪ КЫ ОТС ТУ ПИ ША Д& ТИ Б& СО ВИ КЛИ КО МЪ ПО ЛЯПРЕ ГО РО ДИ ША АХРА БРI ИРУ СИ

ЦИ ПРЕ ГРА ДИ ШАЧРЪ ЛЕ НЫ МИ ЩИ ТЫЯРЪ ТУ РЕ ВСЕ ВО ЛО Д& CТО ИШИ НАБО РО НИ ПРЫ ЩЕ ШИ НА ВО ИСТР& ЛА МИ ГРЕ МЛЕ ШИ ОШЕ ЛО МЫ МЕ ЧИ ХА РА ЛУ ЖНЫ МИ КА МО ТУ РЪ ПО СКО ЧЯ ШЕ СВО ИМЪ ЗЛА ТЫ МЪ ШЕ ЛО МО МЪ ПО СВ& ЧИ ВА ЯТА МО ЛЕ ЖА ТЪ ПО ГА НЫ ЯГО ЛОВЫ ПО ЛО ВЕ ЦКЫ Я ПО СКЕ ПА НЫ СА БЛЯ МИ КА ЛЕ НЫ МИ ШЕЛО МЫ ОВА РЬ СКЫ ЯОТЪ ТЕ БЕ ЯРЪ ТУ РЕ ВСЕ ВО ЛО ДЕКА ЯРА НЫ ДО РО ГА

БРА ТI ЕЗА БЫ ВЪЧТИ ИЖИ ВО ТА ИГРА ДА ЧРЪ НИ ГО ВА ОТНЯ ЗЛА ТА СТО ЛА ИСВО Я МИ ЛЫ ЯХО ТИ КРА СНЫ ЯГЛ& БО В НЫ СВЫ ЧА ЯИОБЫ ЧА ЯБЫ ЛИ В& ЧИ ТРО ЯНИ МИ НУ ЛАЛ& ТА ЯРО СЛА В ЛЯ БЫ ЛИ ПЛЪ ЦИ О ЛГО ВЫ ОЛЬ ГА СВЯ ТЬ СЛА ВЛИ ЧЯ ТЪ ЙБО ОЛЕ ГЪ МЕ ЧЕ МЪ КРА МО ЛУ КО ВА ШЕ ИСТР& ЛЫПО ЗЕ МЛИ С& ЯШЕ СТУ ПА ЕТВЪ З ЛА ТЪ СТРЕ МЕ НЬВЪ ГРА Д& ТЬ МУ ТО

РО КА Н& ТО ЖЕ ЗВОНЪ СЛЫ ША ДА ВНЫЙВЕ ЛИ КЫ ЙЯРО СЛА ВЬ СЫ НЪ ВСЕ ВО ЛО ЖЬ АВЛА ДИ МИ РЪ ПО ВСЯ УТ РА УШИ ЗА КЛА ДА ШЕ ВЪ ЧЕ РНИ ГО В&БО РИ СА ЖЕ ВЯ ЧЕ С ЛА ВЛИ ЧА СЛА ВА НА СУ ДЪ ПРИ ВЕ ДЕИНА КА НИ НУ ЗЕ ЛЕ НУ ПА ПО ЛО МУ ПО СТЛА ЗА ОБИ ДУ ОЛГО ВУ ХРА БРА ИМЛА ДА КНЯ ЗЯСЪ ТО ЯЖЕ КА ЯЛЫСВЯ ТО ПЛЪ КЬ ПО ВЕ Л& ЯОТЦА СВО ЕГО МЕ ЖДЮ У ГО РЬ СКИ МИ ИНО

ХО ДЬ ЦЫ КО СВЯ Т& ЙСО ФI ИКЪ КI Е ВУ ТО ГДА ПРИ О ЛЗ& ГО РИ СЛА В ЛИ ЧИ С& ЯШЕ ТСЯ ИРА СТЯ ШЕ ТЬ У СО БИ ЦА МИ ПО ГИ БАШЕ ТЬ ЖИ ЗН ЬДА Ж ДЬ БО ЖА ВНУ КА ВЪ КНЯ ЖИ ХЪ КРА МОЛА ХЪ В& ЦЫ ЧЕ ЛО В& КО МЬ CКРА ТИ ША СЬ ТО ГДА ПО РУ СКО ЙЗЕ МЛИ Р& Т КО РА ТА ЕВ& КИ КА ХУ ТЬ НЪ ЧА СТО ВРА НИ ГРА ЯХУ ТЬТРУ ПI АСЕ Б& Д& ЛЯ ЧЕ АГА ЛИ ЦИ СВО ЮР& ЧЬ ГО ВО РЯ ХУ ТЬ ХО ТЯ ТЬ ПО ЛЕ

Т& ТИ НА УЕДI ЕТО БЫ ЛО ВЪ ТЫ РА ТИИВЪ ТЫ ПЛЪ КЫ А СИ ЦЕ ИРА ТИ НЕ СЛЫ ША НО СЪ ЗА РА НIАДО ВЕ ЧЕ РА СЪ ВЕ ЧЕ РА ДО СВ& ТА ЛЕ ТЯ ТЪ СТР& ЛЫ КАЛЕ НЫ ЯГРЕ МЛЮ ТЪ СА БЛИ ОШЕ ЛО МЫ ТРЕ ЩА ТЬ КО ПI АХА РА ЛУ ЖНЫ Я ВЪ ПО Л& НЕ ЗНА ЕМ& СРЕ ДИ ЗЕ МЛИПО ЛО ВЕ ЦКЫ ИЧ РЪ НА ЗЕ МЛЯ ПО ДЪКО ПЫ ТЫ КО СТЬ МИБЫ ЛА ПО С& ЯНА А КРО ВI ЮПО ЛЬ Я НА ТУ ГО ЮВЗЫ ДОША ПО РУ СКО ЙЗЕ

МЛИ ЧТО МИ ШУ МИТЬ ЧТО МИ ЗВЕ НИТЬ ДА ВЕ ЧЯ РА НО П РЕ ДЪ ЗО РЯ МИ ИГОРЬ ПЛЪ КЫ ЗА ВО РОЧА ЕТЬ ЖА ЛЬ БО Е МУ МИ ЛА БРА ТА ВСЕ ВО ЛО ДА БИ ША СЯДЕ НЬ БИ ША СЯ ДРУ ГЫ ЙТРЕ ТЬ ЯГОДНИ КЪ ПО ЛУ ДНI ЮПА ДО ША СТЯ ЗИ ИГО РЕ ВЫ ТУ СЯ Б РА ТА РА ЗЛУ ЧИ СТА НА БРЕ ЗЬ БЫ С ТРО ЙКА ЯЛЫ ТУ КРО ВА ВА ГО ВИ НАНЕ ДО СТА ТУ ПИ РЪ ДО КО НЧА ША ХРАБРI ИРУ СИ ЧИ С ВА ТЫ ПО ПО ИША А

СА МИ ПО ЛЕ ГО ША ЗА ЗЕ МЛЮ РУ СКУ ЮНИ ЧИ ТЬ ТРА ВА ЖА ЛО ЩА МИ АДРЕ ВОСТУ ГО ЮКЪ ЗЕ МЛИ ПРЕ КЛО НИ ЛО СЬ УЖЕ БО БРА ТIЕНЕ ВЕ СЕ ЛА ЯГОДИ НА ВЪ СТА ЛА У ЖЕ ПУ СТЫ НИ СИ ЛУ ПРИ КРЫ ЛА ВЪ СТА ЛА ОБИ ДА ВЪ СИ ЛА ХЪ ДА ЖЬ БО ЖА ВНУ КА ВСТУ ПИ ЛЪД& ВО ЮНА ЗЕ МЛЮ ТРО ЯНЮ ВЪ СПЛЕ СКА ЛА ЛЕ БЕ ДИНЫ МИ КРЫ ЛЫ НА СИ Н& МЪ МО РЕ УДО НУПЛЕ ЩУ ЧИ УБУ ДИЖИ РНЯ ВРЕ МЕ НА

УСО БИ ЦА КНЯ ЗЕМЪ НА ПО ГА НЫ ЯПО ГЫ БЕ РЕ КО СТА БО БРА ТЬ БРА ТУ СЕ МО ЕАТО МО ЕЖЕИНА ЧЯ ША КНЯ ЗИ ПРО МА ЛО ЕСЕ ВЕ ЛИ КО ЕМЛЪ ВИ ТИ АСА МИ НА СЕ Б& К РА МО ЛУ КО ВА ТИ АПО ГА НI ИСЪ ВС&ХЪ СТРА НЪ ПРИ ХО ЖДА ХУ СЪ ПО Б&ДА МИ НА ЗЕ МЛЮ РУ СКУ ЮОДА ЛЕ ЧЕ ЗА ЙДЕ СО КО ЛЪ ПТИ ЦЬ КЪ МО РЮ АИ ГО РЕ ВА ХРА БРА ГО ПЛЪ КУ НЕ КР&СИ ТИ ЗА НИ МЪ КЛИКНУ КАРНА ИЖ

ЛЯ ПО СКО ЧИ ПО РУ СКО ЙЗЕ МЛИ СМА ГУ МЫ ЧЮ ЧИ ВЪ П ЛА МЕ Н& РО З& ЖЕ НЫ НИ МЫ СЛI ЮСМЫСЛИ ТИ НИ ДУ МО Ю СДУ МА ТИ НИ ОЧИ МА СЪ ГЛЯ ДА ТИ АЗЛА ТА ИСРЕ Б РА НИ МА ЛО ТО ГО ПО ТРЕ ПА ТИ АВЪ СТО НА БО БРА ТI Е КI ЕВЪ ТУ ГО ЮАЧЕ РНИ ГО ВЪ НА ПАСТЬ МИ ТО СКА РА ЗЛI ЯСЯ ПО РУ СКО ЙЗЕ МЛИ ПЕ ЧАЛЬ ЖИ РНА ТЕ ЧЕ С РЕ ДЬ ЗЕ МЛИ РУ С КЫ ЙАКНЯ ЗИ САМИ НА СЕ БЕ КРА МО

ЛУ КО ВА ХУ АПО ГАНI ИСА МИ ПО Б& ДА МИ НА РИ ЩУ ЩЕ НА РУ СКУ ЮЗЕ МЛЮ ЕМЛЯ ХУ ДА НЬ ПО Б&Л& ОТЪ ДВО РА ТI ИБО ДВА ХРА БРА ЯСВЯ ТЪ СЛА ВЛИ ЧА ИГО РЬ И ВСЕ ВО ЛО ДЪ УЖЕЛЖУ УБУ ДИ КО ТОРУ ЮТО БЯ ШЕ УС ПИ ЛЪ ОТЕ ЦЪ ИХЪ СВЯ ТЪ СЛА ВЬ ГРО ЗНЫ ЙВЕ ЛИ КИ ЙКI ЕВСКИ Й ГРО ЗО ЮБЯ ШЕ ТЬПРИ ТРЕ ПЕ ТА ЛЪ СВО ИМИ СИ ЛЬ НЫМИ ПЛЪ КЫ ИХА РАЛУ ЖНЫ МИ МЕ ЧИ НА

СТУ ПИ НА ЗЕ МЛЮПО ЛО ВЕ ЦКУ ЮПРИ ТО ПТА ХЛЪ МЫ ИЯРУ ГИ ВЗМУТИ Р& КИ ИОЗЕ РЫИССУ ШИ ПО ТО КИ ИБО ЛО ТА АПО ГАНА ГО КО БЯ КА ИЗЪЛУ КУ МО РЯ ОТЪ ЖЕ Л& ЗНЫ ХЪ ВЕ ЛИ КИХЪ ПЛЪ КО ВЪ ПО ЛОВЕ ЦКИ ХЪ ЯКО ВИ ХРЪ ВЫ ТО РЖЕ ИПА ДЕ СЯ КО БЯ КВЪ ГРА Д& КI ЕВ& ВЪ ГРИ ДНИ Ц& СВЯТЬ СЛА ВЛИ ТУ Н& МЦИ ИВЕ НЕ ДИ ЦИ ТУ ГРЕ ЦИ ИМО РАВА ПО ЮТЬ СЛА ВУСВЯ ТЬ СЛА ВЛЮ

КА ЮТЬ КНЯ ЗЯ ИГО РЯ ИЖЕ ПО ГРУЗИ ЖИ РЪ ВО ДН& КА ЯЛЫ Р& КЫ ПО ЛО ВЕЦКI ЯРУ СКА ГОЗЛА ТА НА СЫ ПА ША ТУ ИГО РЬ КНЯ ЗЬВЫ С& Д& ИЗЪ С& ДЛА ЗЛА ТА АВЪ С& ДЛО КО ЩI ЕВО УНЫ ША БО ГРА ДО МЪ ЗА БРА ЛЫ АВЕ СЕ ЛI ЕПО НИ ЧЕ АСВЯ ТЪ СЛА ВЬ МУ ТЕ НЪ СО НЪ ВИ Д& ВКI ЕВ& НА ГО РА ХЪ СИ НО ЧЬ СЪ ВЕ ЧЕ РА ОД& ВА ХЪ ТЕ МЯ РЕ ЧЕ ЧРЪ НО ЮПА ПО ЛОМО ЮНА КРО ВА ТЫТИ СО В& ЧРЪ ПА ХУ

ТЬ МИ СИ НЕ ЕВИ НОСЪ ТРУ ДО МЪ СМ& ШЕ НО СЫ ПА ХУ ТЬ МИ ТЪ ЩИ МИ ТУ ЛЫ ПО ГАНЫ ХТЛЬ КО ВИ НЪВЕ ЛИ КЫ ЙЖЕ НЧЮ ГЬ НА ЛО НО ИН& ГУЮТЪ МЯ УЖЕ ДЬ С КЫ БЕ ЗЪ КН& СА В МО ЕМЪ ТЕ РЕ М& ЗЛА ТО ВРЪ С& МЪ В СЮ НО ЩЬ СЪ ВЕ ЧЕ РА БО СУ ВИ ВРА НИ ВЪЗГРА ЯХУ УПЛ& СНЬ СКА НА БО ЛО НИ Б& ША ДЕ БРЬКИ СА НЮ ИНЕ СО Ш ЛЮ КЪ СИ НЕ МУ МО РЮ ИРКО ША БО ЯРЕ КНЯ ЗЮ УЖЕ КНЯЖЕ ТУ ГА УМЪ ПО ЛО

НИ ЛА СЕ БО ДВА СО КО ЛА СЛ& Т& СТАСЪ ОТНЯ СТО ЛА ЗЛА ТА ПО ИСКАТИ ГРА ДА ТЬ МУ ТОРО КА НЯ АЛЮ БО И СПИ ТИ ШЕ ЛО МО МЬДО НУ УЖЕ СО КО ЛОМА КРИ ЛЬ ЦА ПРИ П& ША ЛИ ПО ГА НЫ ХЪСА БЛЯ МИ АСА МАЮОПУ СТО ША ВЪ ПУ ТИ НЫ ЖЕ Л& ЗНЫ ТЕ МНО БО Б& ВЪ Г" ДЕ НЬ ДВА СО ЛН ЦА ПО М& РКО СТА ОБА БА ГРЯ НА Я СТЛЪ ПА ПО ГА СО СТА ИСЪ НИ МЪ МО ЛО ДА ЯМ& СЯ ЦА О ЛЕ ГЪ ИСВЯ ТЪ С

ЛА ВЪ ТЪ МО ЮСЯ ПОВО ЛО КО СТА НА Р&Ц& НА КА ЯЛ& ТЬ МА СВ& ТЬ ПО КРЫ ЛАПО РУ СКО ЙЗЕ МЛИ ПРО СТРО ША СЯ ПО ЛО ВЦЫ АКИПА РДУ ЖЕ ГН& ЗДО ИВЪ МО Р& ПО Г РУ ЗИ СТА ИВЕ ЛИКО ЕБУ ЙСТВО ПО ДА СТЬ ХИ НО ВИ УЖЕ СНЕ СЕ СЯ ХУЛА НА ХВА ЛУ УЖЕ ТРЕ СНУ НУ ЖДА НА ВО ЛЮ УЖЕ ВРЪ ЖЕ СЯ ДИ ВЬ НА ЗЕ МЛЮ СЕ БО ГО ТСКI ЯКРА СНЫ ЯД&ВЫ ВЪ СП& ША НА Б РЕ З& СИ НЕ МУ МО РЮ

ЗВО НЯ РУ СКЫ МЪЗЛА ТО МЪ ПО ЮТЪ ВРЕ МЯ БУ СО ВО ЛЕ Л& ЮТЬ МЕ СТЬ ШАРО КА НЮ АМЫ УЖЕДРУ ЖИ НА ЖА ДНИ ВЕ СЕ ЛI ЯТО ГДАВЕ ЛИ КI ЙСВЯ Т СЛА ВЪ ИЗРО НИ ЗЛА ТО СЛО ВО СЛЕ ЗА МИ СМ& ША НОИРЕ ЧЕ ОМО ЯСЫ НО ВЧЯ ИГО РЮ ИВСЕ ВО ЛО ДЕ РА НОЕСТА НА ЧА ЛА ПО ЛО ВЕ ЦКУ ЮЗЕ МЛЮ МЕ ЧИ ЦВ& ЛИ ТИАСЕ Б& СЛА ВЫ И СКА ТИ НЪ НЕ ЧЕ СТНО ОДО Л& СТЕНЕ ЧЕ СТНО БО К

РО ВЬ ПО ГА НУ ЮП РО ЛI ЯСТЕ ВА ЮХРА БРА ЯСЕ Р ДЦА ВЪ ЖЕ СТО ЦЕМЪ ХА РА ЛУ З& СКО ВА НА АВЪ БУ ЕС ТИ ЗА КА ЛЕ НА СЕ ЛИСТВО РИ СТЕ МОЕЙСРЕ БРЕ НЕ ЙС& ДИ Н& АУЖЕ НЕ ВИ ЖДУ ВЛА С ТИ СИ ЛЬ НА ГО ИБО ГА ТА ГО ИМНО ГО ВО ИБРА ТА МО ЕГО ЯРО СЛА ВА СЪ ЧЕ РНИ ГО ВЬ СКИМИ БЫ ЛЯ МИ СЪ МО ГУТЫ ИСЪ ТА ТРА НЫ ИСЪ ШЕ ЛЬ БПРЫИСЪ ТО ПЧА КЫ ИСЪ ОЛЬ БЕ РЫ ТI И

БО БЕ СЩИ ТО ВЬ СЪ ЗА СА ПО ЖНИ КЫ КЛИ КО МЪ ПЛЪ КЫ ПО Б& ЖДА ЮТЪ ЗВОНЯ ЧИ ВЪ ПРА Д& ДНЮ ЮСЛА ВУ НЪ РЕ КО СТЕ МУ ЖА ИМ&СЯ СА МИ ПРЕ ДНЮ ЮСЛА ВУ СА МИ ПО ХИ ТИ МЪ АЗА ДНЮ ЮСЯ СА МИ ПО Д& ЛИМЪ АЧИ ДИ ВО СЯ Б РА ТI ЕСТА РУ ПОМО ЛО ДИ ТИ КО ЛИ СО КО ЛЪ ВЪ МЫ ТЯ ХЪ БЫ ВА ЕТЪ ВЫ СО КО П ТИ ЦЪ ВЪ ЗБИ ВА ЕТЪ НЕ ДА СТЬ ГН& ЗДА СВО ЕГО ВЪОБИ ДУ НЪ СЕ ЗЛОКНЯ ЖЕ МИ НЕ ПО СО

БI ЕНА НИ ЧЕ СЯ ГОДИ НЫ ОБРА ТИ ША СЕ УРИ МЪ КРИ ЧА ТЪ ПО ДЪ СА БЛЯ МИПО ЛО ВЕ ЦКЫ МИ АВО ЛО ДИ МИ РЪ ПО ДЪ РА НА МИ ТУ ГА ИТОСКА СЫ НУ ГЛ& БОВУ ВЕ ЛИ КЫ ЙКНЯ ЖЕ ВСЕ ВО ЛО ДЕ НЕМЫ СЛI ЮТИ ПРЕЛЕ Т& ТИ ИЗДА ЛЕ ЧА ОТНЯ ЗЛА ТАСТО ЛА ПО БЛЮ СТИ ТЫ БО МО ЖЕ ШИ ВО ЛГУ ВЕ СЛЫ РА СКРО ПИ ТИ АДО НЪШЕ ЛО МЫ ВЫ ЛЬ ЯТИ АЖЕ БЫ ТЫ БЫ ЛЪ ТО БЫ ЛА БЫ ЧА ГА ПО НО ГА Т& АКО ЩЕ ЙПО

РЕ ЗА Н& ТЫ БО МО ЖЕ ШИ ПО СУ ХУ ЖИ ВЫ МИШЕ РЕ ШИ РЫ СТР& ЛЯ ТИ УДА ЛЫ МИ СЫНЫ ГЛ& БО ВЫ ТЫ БУЙРЮ РИ ЧЕ ИДА ВЫ ДЕ НЕ ВА ЮЛИ ЗЛАЧЕ НЫ МИ ШЕ ЛО МЫ ПОКРО ВИ ПЛА ВА ША НЕ ВА ЮЛИ ХРА БРА ЯДРУ ЖИ НА РЫКА ЮТЬ АКЫ ТУ РИ РА НЕ НЫ СА БЛЯ МИКА ЛЕ НЫ МИ НА ПО Л&НЕ ЗНА ЕМ& ВС ТУ ПИ ТА ГО СПО ДИНА ВЪ ЗЛА ТА СТ РЕ МЕ НЬ ЗА ОБИ ДУ СЕ ГО ВРЕ МЕ НИ ЗАЗЕ МЛЮ РУС СКУЮЗА РА НЫ ИГО РЕ

ВЫ БУ ЕГО СВЯ Т СЛА ВЛИ ЧА ГА ЛИ ЧКЫ ОСМО МЫ С Л& ЯРО СЛА ВЕ ВЫ СО КО С& ДИ ШИ НА СВО ЕМЪ ЗЛА ТО КО ВА НН& МЪ СТО ЛЪПО ДПЕ РЪ ГО РЫ У ГО РСКЫ ИСВО ИМИ ЖЕ Л& ЗНЫ МИ ПЛЪ КЫ ЗА СТУ ПИ ВЪ КО РО ЛЕ ВИ ПУ ТЬ ЗА ТВО РИ ВЪ ДУ НАЮВО РО ТА МЕ ЧА В РЕ МЕ НЫ ЧРЕ ЗЪ О БЛА КЫ СУ ДЫ РЯ ДЯ ДО ДУ НА ЯГРО ЗЫТВО ЯПО ЗЕ МЛЯ МЪ ТЕ КУ ТЪ ОТТ ВО РЯ ЕШИ КI ЕВУВРА ТА СТР& ЛЯ

ЕШИ СЪ ОТНЯ ЗЛА ТА СТО ЛА СА ЛТА НИ ЗА ЗЕ МЛЯ МИ СТР& ЛЯ ЙГО С ПО ДИ НЕ КО НЧА КАПО ГА НО ГО КО ЩЕ Я ЗА ЗЕ МЛЮ РУ СКУЮЗА РА НЫ ИГО РЕВЫ БУ ЕГО СВЯ Т СЛА ВЛИ ЧА АТЫБУЙРО МА НЕ ИМСТИ СЛА ВЕ Х РА БРА ЯМЫ СЛЬ НО СИ ТЪ ВА СЪ УМЪНА Д& ЛО ВЫ СО КО П ЛА ВА ЕШИ НА Д& ЛОВЪ БУ ЕСТИ ЯКО СО КРЛЪ НА В& Т РЕ ХЪ ШИ РЯ ЯСЯ ХО ТЯ ПТИ ЦЮ ВЪ БУ ЙСТВ& ОДО Л& ТИ

СУ ТЬ БО УВА ЮЖЕЛ& ЗНЫ ИПА ПО Р ЗИ ПО ДЪ ШЕ ЛО МЫ ЛА ТИ НСКИ МИ Т& МИ ТРЕ СНУ ЗЕ МЛЯ ИМНО ГИ СТРА НЫ ХИ НО ВА ЛИ ТВАЯТВЯ ЗИ ДЕ РЕ МЕЛА ИПО ЛО ВЦЫ СУ ЛИ ЦИ СВО ЯПО ВРЪ ГО ЩА АГЛА ВЫ СВО ЯПО КЛО НИ ША ПО ДЪ ТЫ ИМЕ ЧИХА РА ЛУ ЖНЫ ИНЪУЖЕ КНЯ ЖЕ ИГО РЮ УТРИ &СО ЛНЦЮ СВ& ТЪ АДРЕ ВО НЕ БО ЛО ГО МЪ ЛИ СТВI ЮСРОНИ ПО РСI ИПО СУ ЛИ ГРА ДИ ПО Д& ЛИ

ША АИГО РЕ ВА Х РА БРА ГО ПЛЪ КУНЕ КР& СИ ТИ ДО НЪ ТИ КНЯ ЖЕ КЛИ ЧЕТЪ ИЗО ВЕ ТЬ КНЯЗИ НА ПО Б& ДУ ОЛ ГО ВИ ЧИ ХРА БРЫИКНЯ ЗИ ДО СП&ЛИ НА БРА НЬ ИНЪ ГВА РЬ ИВСЕ ВОЛО ДЪ ИВСИ ТРИМСТИ СЛА ВИ ЧИ НЕ ХУ ДА ГН& ЗДАШЕ СТО КРИ ЛЦИ НЕ ПО Б& ДНЫ МИ Ж РЕ БI ИСО Б& ВЛАСТИ РА СХЫ ТИ СТЕ КО ЕВА ШИ ЗЛА ТЫ ИШЕ ЛО МЫ ИСУ ЛИ ЦЫ ЛЯ ЦКI ИИЩИ ТЫ ЗА ГО РО ДИ ТЕ

ПО ЛЮ ВО РО ТА СВО ИМИ ОСТРЫ МИСТР& ЛА МИ ЗА ЗЕ МЛЮ РУ ССКУ ЮЗА РА НЫ ИГО РЕ ВЫБУ ЕГО СВЯ ТЪ С ЛА ВЛИ ЧА УЖЕ БО СУ ЛА НЕ ТЕ ЧЕ ТЪ СРЕ БРЕ НЫ МИ СТ РУ ЯМИ КЪ ГРА ДУПЕ РЕ ЯСЛА ВЛЮИДВИ НА БО ЛО ТО МЪ ТЕ ЧЕ ТЪ ОНЫ МЪГРО ЗНЫ МЪ ПО ЛОЧА НО МЪ ПО ДЪ КЛИ КО МЪ ПО ГА НЫ ХЪ Е ДИ НЖЕ ИЗЯ СЛАВЪ СЫ НЪ ВА СИ ЛЬ КО ВЪ ПО ЗВО НИ СВОИМИ ОСТРЫ МИМЕ ЧИ ОШЕ ЛО МЫ ЛИ

ТО ВСКI ЯПРИ ТРЕ ПА СЛА ВУ Д& ДУ ВСЕ СЛА ВУ А СА МЪ ПО ДЪ ЧРЪ ЛЕНЫ МИ ЩИ ТЫ НА КРОВА В& ТРА В& ПРИ ТРЕ ПА НЪ ЛИ ТО ВСКЫ МИ МЕ ЧИ ИС ХО ТИ ЮНА КРО ВА ТЬ ИРЕ КЪ ДРУ ЖИ НУ ТВО ЮКНЯ ЖЕПТИ ЦЬ КРИ ЛЫ П РI ОД& АЗВ& РИКРО ВЬ ПО ЛИ ЗА ШАНЕ БЫ СЬ ТУ БРА ТА БРЯ ЧЯ СЛА ВА НИ ДРУ ГА ГО ВСЕ ВОЛО ДА ЕДИ НЪ ЖЕ И ЗРО НИ ЖЕ МЧЮ ЖНУ ДУ ШУ ИЗЪ ХРАБРА Т& ЛА ЧРЕ СЪ

ЗЛА ТО ОЖЕ РЕ ЛI ЕУНЫ ЛЫ ГО ЛО СИ ПО НИ ЧЕ ВЕ СЕ ЛI Е ТРУ БЫ ТРУ БЯ ТЪГО РО ДЕ НЬ СКI ИЯРО СЛА ВЕ ИВ СЕ ВНУ ЦЕ ВСЕ СЛА ВЛИ УЖЕ ПО НИЗИ ТЬ СТЯ ЗИ СВО ИВО НЗИ ТЬ СВО ИМЕ ЧИ ВЕ РЕ ЖЕ НИУЖЕ БО ВЫ СКО ЧИ СТЕ ИЗЪ Д& ДНЕЙСЛА В& ВЫ БО СВО ИМИ КРА МО ЛА МИ НА ЧЯ СТЕ НА ВОДИ ТИ ПО ГА НЫ ЯНА ЗЕ МЛЮ РУ СКУ Ю НА ЖИ ЗНЬ ВСЕ С ЛА ВЛЮ КО ТО РО ЕБО Б& ШЕ НА СИ ЛI Е

ОТЪ ЗЕ МЛИ ПО ЛОВЕ ЦКЫ ИНА СЕ ДЬМО МЪ В& Ц& ТРО Я НИ ВРЪ ЖЕ ВСЕ СЛА ВЪ ЖРЕ БI ЙО Д& ВИ ЦЮ СЕ Б& ЛЮ БУ ТЪ ИКЛЮ КА МИ ПОДПРЪ СЯ ОКО НИИСКО ЧИ КЪ ГРА ДУ КЫ ЕВУ ИДО ТЧЕ СЯ СТРУ ЖI ЕМЪ ЗЛА ТА СТО ЛА КI ЕВСКА ГО СКО ЧИ ОТЪ НИ ХЪ ЛЮ ТЫ МЪ ЗВ& РЕ МЪ ВЪ ПЛЪ НО ЧИ ИЗЪ Б&ЛА ГРА ДА ОБ& СИ СЯ СИ Н& МЬ ГЛ& У ТРЪ ЖЕ ВО ЗЗНИ СТРИ КУ СЫ ОТТВО РИ ВРА ТА НО

ВУ ГРА ДУ РА ЗШИ БЕ СЛА ВУ ЯРО С ЛА ВУ СКО ЧИ ВЛЪ КО МЪ ДО НЕ МИ ГИ СЪ ДУ ДУ ТО КЪ НА НЕ МИЗ& СНО ПЫ СТЕ ЛЮ ТЪ ГО ЛО ВА МИ МО ЛОТЯ ТЬ ЧЕ ПИ ХА РА ЛУ ЖНЫ МИ НА ТО Ц& ЖИ ВО ТЪ КЛА ДУ ТЪ В&ЮТЪ ДУ ШУ ОТЪ Т&ЛА НЕ МИ З& КРО ВА ВИ БРЕ З& НЕ БО ЛОГО МЪ БЯ ХУ ТЬ ПО С&ЯНИ ПО С& ЯНИ КО СТЬ МИ РУ СКИ ХЪ СЫ НО ВЪ ВСЕ СЛА ВЪ КНЯ ЗЬ ЛЮ ДЕ МЪ СУ ДЯ ШЕ КНЯ ЗЕ МЪГРА ДЫ РЯ ДЯ ШЕ АСА МЪ ВЪ НО ЧЬ ВЛЪ

КО МРЫ СКА ШЕ ИЗЪ КЫ ЕВА ДО РИ СКА ШЕ ДО КУ РЪ ТМУ ТО РО КА НЯ ВЕ ЛИ КОМУ ХРЪ СО ВИ ВЛЪ КО МЪ ПУ ТЬ ПРЕ РЫ СКА ШЕ ТО МУ ВЪ ПО ЛО ТСК& ПО ЗВОНИ ША ЗА УТРЕ НЮ ЮРА НО УСВЯ ТЫЯСО ФЕ ИВЪ КО ЛОКО ЛЫ АОН ВЪ КЫ Е В& ЗВО НЪ СЛЫ ША АЩЕ ИВ& ЩА ДУ ША ВЪ ДРУ З& Т& Л& НЪ ЧА СТО Б& ДЫ СТРА ДА ШЕ ТО МУ В& ЩЕ ЙБО ЯНЪ ИПРЪ ВО ЕПРИ П& ВКУСМЫ СЛЕ НЫ ЙРЕЧЕ НИ ХЫ ТРУ НИ ГО

РА ЗДУ НИ ПТИ ЦЮГО РА ЗДУ СУ ДА БО ЖI АНЕ МИ НУ ТИ О СТО НА ТИ РУ СКОЙЗЕ МЛИ ПО МЯ НУВШЕ ПРЪ ВУ ЮГО ДИ НУ ИПРЪ ВЫ Х КНЯ ЗЕ ЙТО ГО СТА РА ГО ВЛА ДИ МI РА НЕ ЛЬ З& Б& ПРИГВО ЗДИ ТИ КЪ ГОРА МЪ КI ЕВСКИ МЪ СЕ ГО БЫ НЫ Н& СТА ША СТЯ ЗИ РЮ РИ КО ВЫ АДРУ ЗI И ДА ВИ ДО ВЫ НЪ РО ЗИНО СЯ ИМЪ ХО БО ТЫПА ШУ ТЬ КО ПI АПО ЮТЪ НА ДУ НА ИЯРО СЛА ВНЫ НЪ ГЛА СЪ СЛЫ ШИ ТЪ ЗЕ

ГЗИ ЦЕ ЮНЕ ЗНА ЕМЬ РА НО КЫ ЧЕ ТЬПО ЛЕ ЧЮ РЕ ЧЕ ЗЕ Г ЗИ ЦЕ ЮПО ДУ НА ЕВИ ОМО ЧЮ БЕ БРЯНЪ РУ КА ВЪ ВЪ КА Я Л& Р& Ц& УТРУ КНЯ ЗЮ КРО ВА ВЫ ЯЕГО РА НЫ НА ЖЕ С ТО Ц& МЪ ЕГО Т& Л&ЯРО СЛА ВНА РАНО ПЛА ЧЕ ТЪ ВЪ ПУ ТИ ВЛ& НА ЗА БРАЛ& АРКУ ЧИ ОВ&ТР& В& ТРИ ЛО ЧЕ МУ ГО СПО ДИ НЕ НА СИ ЛЬ НО В& ЕШИ ЧЕМУ МЫ ЧЕ ШИ ХИ НО ВЬ СКЫ ЯСТР& ЛКЫ НА СВО ЮНЕ Т РУ ДНО ЮКРИ ЛЬ

ЦЮ НА МО ЕЯЛА ДЫВО ЯМА ЛО ЛИ ТИ БЯШЕ ТЬ ГО РЬ ПО ДЪ В& ЯТИ ЛЕ Л& ЮЧИ КО РА БЛИ НА СИ Н& МОР& ЧЕ МУ ГО СПО ДИ НЕ МО ЕВЕ СЕ ЛI Е ПО КО ВЫ ЛI ЮРА З В& ЯЯРО СЛА В НА РА НО ПЛА ЧЕ ТЬПУ ТИ ВЛЮ ГО РО ДУНА ЗА БО РО Л& АР КУ ЧИ ОДНЕ ПРЕ СЛО ВУ ТИ ЦЮ ТЫ ПРО БИ ЛЪ ЕСИ КА МЕ ННЫ ЯГО РЫ СКВО З& ЗЕ МЛЮ ПО ЛОВЕ ЦКУ ЮТЫ ЛЕ Л& ЯЛЪ ЕСИ НА СЕ Б& СВЯ ТО СЛА ВЛИНО СА ДЫ ДО ПЛЪ КУ

КО БЯ КО ВА ВЪ ЗЛЕЛ& ЙГО СПО ДИ НЕ МО ЮЛА ДУ КЪ МН& АБЫ ХЪ НЕ СЛА ЛАКЪ НЕ МУ СЛЕ ЗЪ НАМО РЕ РА НО ЯРО С ЛА ВНА РА НО ПЛА ЧЕ ТКЪ ПУ ТИ ВЛ&НА ЗА БРА Л& АР КУ ЧИ СВ& ТЛО ЕИТРЕ СВ& ТЛОЕСЛЪ НЦЕ ВС& МТЕ ПЛО ИКРАСНО ЕСИ ЧЕ МУ ГОСПО ДИ НЕ ПРО С ТРЕ ГО РЯ ЧЮ ЮСВО ЮНА ЛА Д& ВО ИВЪ ПО Л& БЕ ЗВО Д Н& ЖА ЖДЕ ЮИМЬЛУ ЧИ СЪ ПРЯ ЖЕ ТУГО ЮИМЪ ТУ ЛИ ЗА

ТЧЕ ПРЫ СНУ МО РЕ ПО ЛУ НО ЩИ ИДУ ТЪ СМО РЦИ МЬ Г ЛА МИ ИГО РЕ ВИ КНЯ ЗЮ БО ГЪ ПУ ТЬ КАЖЕ ТЪ ИЗЪ ЗЕ МЛИ ПО ЛО ВЕ ЦКО ЙНАЗЕ МЛЮ РУ СКУ Ю КЪ ОТНЮ ЗЛА ТУ СТО ЛУ ПО ГА СО ШАВЕ ЧЕ РУ ЗА РИ ИГОРЬ СПИ ТЪ ИГО РЪ БДИ ТЪ ИГО РЪ МЫСЛI ЮПО ЛЯ М& РИ ТЪ ОТЪ ВЕ ЛИ КА ГО ДО НУ ДО МА ЛА ГО ДОНЦА КО МО НЬ ВЪ ПОЛУ НО ЧИ ОВЛУ РЪ СВИ СНУ ЗА Р& КО ЮВЕ ЛИ ТЬ КНЯ ЗЮРА ЗУ М& ТИ КНЯ ЗЮ

ИГО РЮ НЕ БЫ ТЬ К ЛИ КНУ СТУ КНУЗЕ МЛЯ ВЪ ШУ М& Т РА ВА ВЕ ЖИ СЯ ПО ЛОВЕ ЦКI ИПО ДВИ ЗА ША СЯ АИГО РЬ КНЯ ЗЬ ПО СКО ЧИ ГО РНА СТА ЕМЪКЪ ТРО СТI ЮИ Б& ЛЫ МЪ ГО ГО ЛЕ МЪНА ВО ДУ ВЪ ВРЪ ЖЕСЯ НА БРЪ ЗЪ КО МО НЬ ИСКО ЧИ СЪ НЕГО БО СЫ МЪ ВЛЪ КО МИ ПО ТЕ ЧЕ КЪ ЛУ ГУ ДО НЦА ИПО ЛЕ Т&СО КО ЛО МЪ ПО ДЪ МЬГЛА МИ ИЗБИ ВА ЯГУ СИ ИЛЕ БЕ ДИ ЗА ВТРО КУ ИО Б& ДУ ИУЖИ Н& КО ЛИ ИГО РЬ СО КО ЛО МЪ ПО ЛЕ Т& ТО ГДАВЛУ РЬ ВЛЪ КО МЪ ПО ТЕ ЧЕ ТРУ СЯ СОБО ЮСТУ ДЕ НУ ЮРО СУ ПРЕ ТРЪ ГО СТА БО СВО ЯБРЪ ЗА ЯКО МО НЯ ДОНЕ ЦЪ РЕ ЧЕ КНЯ ЖЕ ИГО РЮ НЕ МА ЛО ТИВЕ ЛИ ЧI ЯАКО Н ЧА КУ НЕ ЛЮ БI ЯА РУ СКО ЙЗЕ МЛИВЕ СЕ ЛI АИГО РЬ РЕ ЧЕ ОДО НЧЕ НЕ МА ЛО ТИ ВЕ ЛИ ЧI ЯЛЕ Л& ЯВШУ КНЯЗЯ НА ВЛЪ НА ХЪ С ТЛА ВШУ ЕМУ ЗЕЛ& НУ ТРА ВУ СВО ИХЪ СРЕ БРЕ НЫ

ХЪ БРЕ З& ХЪ ОД&ВА ВШУ ЕГО ТЕ ПЛЫ МИ МЪ ГЛА МИ ПО ДЪ С& НI ЮЗЕ ЛЕ НУДРЕ ВУ СТРЕ ЖАШЕ ЕГО ГО ЛЕ МЪ НА ВО ДЪ ЧА ЙЦА МИ С ТРУ ЯХЪ ЧРЬ НЯДЬ МИ НА ВЕ ТР& ХЪ НЕ ТА КО ЛИ РЕ ЧЕ Р& КА СТУ ГНА ХУ ДУ СТРУ ЮИМ& Я ПО ЖРЪ ШИ ЧУ ЖИ РУ ЧЬ ИИСТРУ ГЫ РО СТРЕ НА КУ С ТУ УНО ШУ КНЯ ЗЮ РО СТИ СЛА ВУ ЗАТВО РИ ДН& ПР ТЕ МН& БЕ РЕ З& П ЛА ЧЕ ТСЯ МА ТИ РОСТИ СЛА ВЯ ПО У

НО ШИ КНЯ ЗИ РО С ТИ СЛА В& УНЫ ШАЦВ& ТЫ ЖА ЛО БО Ю ИДРЕ ВО СТУ ГАЮКЪ ЗЕ МЛИ ПР& КЛО НИ ЛО АНЕ СО РО КЫ ВТРО СКОТА ША НА СЛ& ДУ ИГО РЕ В& &ЗДИ ТЬ ГЗА КЪ СЪ КО НЧА КО МЪ ТО ГДА ВРАНИ НЕ ГРА АХУ ТЬ ГА ЛИ ЦИ ПО МЛЪ КО ША СО РО КЫ НЕ ТРОСКО ТА ША ПО ЛО ЗI ЮПО ЛЗО ША ТО ЛЬ КО ДЯ ТЛО ВЕ ТЕ К ТО МЪ ПУ ТЬ КЪ Р& Ц& КА ЖУ ТЪ СО ЛО ВI ИВЕ СЕ ЛЫ МИ П& СЬ МИСВ& ТЪ ПО В& ДА Ю

ТЪ МЛЪ ВИ ТКЗА ККО НЧА КО ВИ АЖЕ СО КО ЛЪ КЪ ГН& ЗДУ ЛЕ ТИ ТЪ СО КО ЛИ ЧА РО СТР& ЛЯЕВ& СВО ИМИ З ЛА ЧЕ НЫ МИ СТР&ЛА МИ РЕ ЧЕ КО НЧАККО ГЗЪ АЖЕ СО КО ЛЪ КЪ ГН& ЗДУ ЛЕ ТИ ТЪ АВ& СО КОЛЦА ОПУ ТА ЕВ& КРА СНО ЮДИ ВИЦЕ ЮИРЕ ЧЕ ГЗА КЪ КЪ КО НЧА КО ВИ АЩЕ ЕГО ОПУ ТА ЕВ& КРА СНО ЮД& ВИ ЦЕ ЮНИ НА МА БУ ДЕ ТЪ СО КО ЛЬ ЦАНИ НА МА КРА СНЫД& ВИ ЦЕ ТО ПО ЧНУ

ТЪ НА ЮПТИ ЦИ БИ ТИ ВЪ ПО Л& ПО ЛО ВЕЦКО МЪ РЕ КЪ БО Я НЪ ИХО ДЫ НА СВЯТЪ СЛА ВЛЯ П& С ТВО РЦА СТА РА ГО ВРЕ МЕ НИ ЯРОСЛА ВЛЯ ОЛЬ ГОВА КО ГА НЯ ХО ТИ ТЯ ЖКО ТИ ГО ЛО ВЫ КРО М& ПЛЕ ЧЮ ЗЛОТИ Т& ЛУ КРО М& ГО ЛО ВЫ РУ СКО ЙЗЕМЛИ БЕ ЗЪ ИГО РЯСО ЛНЦЕ СВ& ТИ ТСЯ НА НЕ БЕ С& ИГО РЬ КНЯ ЗЪ ВЪ РУ СКО ЙЗЕ МЛИ Д& ВИ ЦЫ ПО ЮТЪ НА ДУНА ИВЬ ЮТСЯ ГОЛО СИ ЧРЕ ЗЪ МО РЕ

ДО КI ЕВА ИГО РЬ&ДЕ ТЬ ПО БО РИ ЧЕВУ КЪ СВЯ Т& ЙБО ГО РО ДИ ЦИ ПИ РО ГО ЩЕ ЙСТРА НЫ РА ДЫ ГРА ДИ ВЕ СЕ ЛИ П& ВШЕ П& СНЬ СТА РЫ МЪ КНЯ ЗЕ МЪ АПО ТО МЪ МО ЛО ДЫ МЪ П& ТИ СЛА ВА ИГО РЮ СВЯ ТЪ СЛА ВЛИ ЧА БУ ЙТУ РУ ВСЕ ВО ЛО Д& ВЛА ДИ МI РУ ИГО РЕ ВИЧУ ЗДРА ВИ КНЯ ЗИ ИДРУ ЖИ НА ПОБА РА ЯЗА ХРИ СТЬ ЯНЫ НА ПО ГА НЫ ЯПЛЪ КЫ КНЯ ЗЕМЪ СЛА ВА АДРУЖИ Н& АМИ НЬ.

Оглянись немного назад, Соратник, вспомни как ты открыл первую страницу Глаголов, как прочитал вступление, которое вначале тебе показалось интересной сказочкой. Вспомни, как ты знакомился с Правилами Игры, и улыбался, когда прочитал об обещанных призах.

А ведь все так и происходит, как было сказано. Ты одолел трех Змеев пекельных, разыскал Сокровенный Могучий Дуб Познания, расковал ларец окованный, серым волком научился обращаться, нашел шапку невидимку и ковер самолет, множество чудес сказочных, только пользоваться ими еще не научился, но скоро научишься.

А кто-то уже и Соловья Разбойника одолел, и в шапке невидимке давно гуляет. Ну, а самые старательные и добрые уже в Латы Нетленные оделись, да в Тридевятом Царстве резвятся, тебя дожидаются, новую Игру затевают. Догоняй скорей.

Тебе, Соратник, проще, чем взрослым добраться до тридевятого Царства, люб ты Нам стал сильно, так и быть откроем тебе еще одну Очень Важную Тайну. В одном из Источников Живой Воды говорится:"Здесь Мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это Число Человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть". А в другом Источнике Живой Воды объясняется, когда ты одолеешь все три крепостные стены, пред тем как Латы обрести, последнее испытание каждый должен пройти. Чтоб Число то, Человеческое, из себя извести.Последнее изменение этой страницы: 2019-04-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.014 с.)