Організація конкурсного відбору 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація конкурсного відбору 

1. При організації конкурсного відбору атестаційна комісія факультету/інституту керується Правилами прийому до університету, а також рішеннями Вченої ради відповідного факультету/інституту щодо програм вступних випробовувань з фаху. Всі вступні випробування відбуваються у вигляді письмового іспиту з можливим усним компонентом. Зазначені рішення Вченої ради факультету/інституту приймаються та оприлюднюються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем.

Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються відповідними кафедрами іноземних мов та затверджуються ректором Університету. Ці програми оприлюднюються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

2. Спеціалізація, отримана при набутті базової вищої освіти, не може бути підставою для рішення про допуск/не допуск до участі в конкурсі на здобуття повної вищої освіти (за умови відповідності обраної претендентом спеціальності напряму підготовки).

3. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування заосвітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - середній бал за сумою оцінок додатків до дипломів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста); при обрахунку СБ включається оцінка за державну атестацію (за 100-бальною шкалою); у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення, знання іноземної мови (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху

 

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування заосвітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра; при обрахунку СБ включається оцінка за державну атестацію (за 100-бальною шкалою); у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки всіх видів державної атестації;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення, знання іноземної мови (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

4. При розрахунку середнього балу додатку до диплому враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінки з фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках дипломів окремо). Успішність з фізичного виховання враховується в середньому балі лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту.

5. Для визначення середнього балу (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за лсвітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - середнього балу додатків до дипломів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатку до диплома та державної атестації:

із 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5)  
Добре (4)  
Задовільно (3)  

 

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано  

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі
А  
В  
С  
D  
E  

 

6. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Апеляції на результати вступних випробувань з іноземної мови та фаху розглядаються апеляційною комісією Університету.

7. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення Код Бали
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху ДБ1  
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху ДБ2  
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху ДБ3  
Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України (враховується не більше 1 статті) ДБ4  
Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується не більше двох конференцій за наявності опублікованих тез доповіді) ДБ5  
Сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних, що підтверджує рівень В2 ДБ6  

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.

 

Примітка 1: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідністю напряму підготовки (або галузі знань). До переможців конкурсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються переможці, лауреати та стипендіати олімпіад, конкурсів, змагань, програм, список яких затверджується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це правило поширюється також на власників і співвласників патентів, авторських свідоцтв, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідних тем.

Примітка 2: по ДБ6 нижче наведена порівняльна таблиця екзаменаційних балів з різних іноземних мов

Іноземна мова Назва міжнародного екзамену Рекомендована кількість балів Рівень володіння мовою за рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти
  Англійська мова (АМ) IELTS 6.0 – 9.0 B2-C2
TOEFL Computer 213 - 300 B2-C2
TOEFL PBL 426 – 600 B2-C2
TOEFL iBT 79 – 120 B2-C2
BEC (сертифікат з ділової AM) Business Vantage – Business Higher B2-C1
General Cambridge Exams (Кембриджські екзамени) Сертифікат FCA, Сертифікат CAE, Сертифікат CPE B2, C1, C2
АМ за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1
 
Німецька мова (НМ) TestDaF 4 Сертифікат TDN 4 B2
TestDaF 5 Сертифікат TDN 5 C1
TestDaF 6 Сертифікат TDN 6 C2
НМ за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1
 
Французька мова (ФМ) DELF/DALF 50 – 100 B2-C2
ФМ за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1
 
Іспанська мова (ІспМ) CELE 50 – 100 B2-C2
Іспанська мова за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1
 
Італійська мова (ІтМ) CILS 2 CILS 3 CILS 4 55 – 100 B2-C2
CЕLІ 4 CЕLІ 5 72 – 120 B2-C2
PLIDA Сертифікат PLIDA B2-C2
Італійська мова за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1
 
Польська мова (ПМ) ПМ за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1
   
Новогрецька мова Новогрецька мова за професійним спрямуванням Сертифікат КНУ імені Тараса Шевченка B2-C1

 

8. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії не пізніше останнього дня подання документів, передбаченого Правилами прийому до Університету у відповідному році.

9. Підбиття підсумків конкурсного відбору, встановлення конкурсних оцінок і особистих рейтингів претендентів, конкурсного балу (за спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання) здійснюється атестаційною комісією факультету/інституту після завершення всіх вступних випробувань та оформляється протоколом за встановленою формою.

10. Рішення щодо надання рекомендації на навчання приймається виключно за сформованим за конкурсними оцінками рейтингом особи серед претендентів на здобуття повної вищої освіти з обраної спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем і формою навчання (без поділу за спеціалізаціями, якщо такі передбачені).

 

Додаток 12 до Правил прийому до Київського національного

університету імені Тараса Шевченка у 2014 році

ПОРЯДОКПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.011 с.)