VI. Вступні випробування та конкурсний відбір 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір1. Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 5 до цих Правил прийому). Додатком 5 до цих Правил прийому визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із непрофільних загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 1 розділу VI цих Правил прийому).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році та цими Правилами прийому. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих Правил прийому. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія.

3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше, ніж три.

4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка: www.univ.kiev.ua. Порядок проведення творчого конкурсу визначається Регламентом проведення творчого конкурсу при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрями підготовки «журналістика», «кіно-, телемистецтво» (дивись додаток 9 до цих Правил прийому)

5. Порядок прийому на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр і спеціаліст визначається Положенням про прийом на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра та спеціаліста (дивись додаток 11 до цих Правил прийому)

Конкурсний відбір осіб на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста здійснюється за їхнім рейтингом атестаційними комісіями факультетів/інститутів. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсною оцінкою.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - середній бал за сумою оцінок додатків до дипломів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста), включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення, знання іноземної мови (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню з фаху.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, формується за формулою:

КО = СБ + ДБ + ВВ

де:

СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення, знання іноземної мови (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою).

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію (за винятком оцінки з фізичного виховання, оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів окремо). Успішність з фізичного виховання враховується в середньому балі лише при проведенні конкурсу на зарахування до Військового інституту.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - середнього бала додатків до дипломів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5)  
Добре (4)  
Задовільно (3)  

 

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано  

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі
А  
В  
С  
D  
E  

Інші документи, ніж додаток до диплома, для визначення середнього бала додатка до диплома не приймаються.

Знання та вміння, виявлені абітурієнтом на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за прийнятою в університеті 100-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 30 балів загалом. Рішення про зарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.

Навчальні та наукові досягнення Код Бали
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху ДБ1  
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху ДБ2  
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху ДБ3  
Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому ВАК України (враховується не більше 1 статті) ДБ4  
Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується не більше 2 опублікованих тез доповіді) ДБ5  
Сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень В2 ДБ6  

Примітка 1: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності напряму підготовки (або галузі знань). До переможців конкурсів наукових робіт (ДБ3) прирівнюються переможці, лауреати та стипендіати олімпіад, конкурсів, змагань, програм, список яких затверджується Приймальною комісією не пізніше як за місяць до початку прийому документів. Це правило поширюється також на власників і співвласників патентів, авторських свідоцтв, осіб, що брали участь у розробці науково-дослідницьких тем.

Примітка 2: порівняльна таблиця екзаменаційних балів з іноземних мов ( ДБ6 ) наведена у додатку 11 до цих Правил прийому.

6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий курс ННЦ Інституту біології, Інституту журналістики, Інституту філології, географічного, геологічного, економічного, радіофізичного, юридичного, фізичного факультетів (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, проводиться вступне випробування у формі екзамену.

7. До екстернату Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям «журналістика» здійснюється прийом згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08 грудня 1995 року № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 1996 року за № 1/1026.

8. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Інституту післядипломної освіти, проводяться вступні випробування у формі співбесіди. Кожне вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою.

9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, розглядає Апеляційна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Апеляція абітурієнта (вступника) щодо результатів подається особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція подається до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань, що проводяться Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, визначаються Положенням про апеляційну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка (дивись додаток 10 до цих Правил прийому)

11. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (складають вступний екзамен) з української мови та літератури при вступі на напрями, на які «Українська мова і література» є профілюючим предметом.

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.

12. Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.71 (0.021 с.)