Оцінка матеріалів аудиту і складання аудиторського висновку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Оцінка матеріалів аудиту і складання аудиторського висновкуАудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів. Його публікація є свідченням того, що бухгалтерський облік компанії як в цілому, так і в деталях відповідає діючому законодавству.

Суттєві елементи аудиторського висновку визначаються міжнародними і національними нормативами по аудиту, а також міжнародною і національною практикою.[22]

В заголовку аудиторського висновку повинен бути запис про те, що аудит здійснювався незалежним аудитором (аудиторами). Необхідно також вказати назву фірми чи прізвище аудитора, номер ліцензії. Ця інформація є підтвердженням того, що під час аудиту не було ніяких обставин, які б могли перешкодити проведенню незалежної перевірки. Аудиторська перевірка - це не тільки використання відповідних методів і процедур, але і незалежність суджень аудиторів. При порушенні цієї умови аудитор не має права робити висновок про перевірену звітність, оскільки зібрана інформація не е достатньою і доказовою.

В аудиторському висновку повинно бути чітко визначено, кому воно адресується - правлінню, раді директорів, засновникам, акціонерам, організаціям, податковій інспекції або інші користувачі цієї інформації.

Аудиторський висновок повинен маги запис про те, що правильність складання звітності покладається на керівництво перевіряючого підприємства, і про відповідальність аудитора за аудиторський висновок, який повинен бути обґрунтований результатами проведеної перевірки.

Складання аудиторського висновку є останнім етапом проведення аудиту на підприємстві. Його написання регламентується МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».

На етапі формування аудиторського висновку аудитор проводить групування виявлених помилок, формування робочого листка можливих виправлень та аналіз суттєвості невиправлених помилок. Аудитор також на цьому етапі здійснює перевірку узгодженості показників після виправлень та оцінку можливості підприємства продовжувати свою діяльність. [24]

Аудитор провів перевірку відповідно до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вони плануються і здійснюються з метою збирання достатньої інформації про розрахунки з покупцями і замовниками, які перевіряються. Аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту, надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб'єкта перевірки, фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам. Аудитор вважає, що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського висновку.

Аудиторський висновок— це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудиторської фірми «Альфа аудит», який складається в установленому порядку за наслідками проведеного аудиту і містить у собі висновки стосовно повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Надана інформація у аудиторському висновку дає достовірне і дійсне уявлення про розрахунки з покупцями і замовниками. Ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам чинного законодавства, документація належно оформлена та достовірно відображає інформацію про розрахунки з покупцями і замовниками та дебіторську і кредиторську заборгованість. (Додаток І)

Усунення виявлених недоліків в процесі аудиту

Процес аудиту відбувався згідно всіх нормативно-правових актів та законів України. Аудитору було надано всю достовірну, повну і неупереджену інформацію, яка стосується розрахунків з покупцями і замовниками. Під час аудиторської перевірки аудитор не виявив жодних недоліків. Бухгалтерський облік ведеться згідно чинного законодавства та відповідає всім вимогам.

Порядок ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками здійснюється відповідно до чинного законодавства. Вся документація складається з первинних документів, облікових регістрів та звітності. Де можна детально побачити про роботу установи. Синтетичний облік ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками). Рахунок по відношенні до балансу пасивний. По Дебету відображається вартість виконаних робіт, наданих послуг, по Кредиту - сума, яку оплатили замовники. Цей рахунок кореспондує з рахунком 311 «Поточний рахунок», на який надходять кошти від клієнтів, а також 641 «Розрахунки за податками і платежами» на якому відображена сума ПДВ 20%, яка повинна бути сплачена у ДПА.

Обліковим регістром по відображенні інформації про розрахунки є меморіальний-ордер № 6. У якому занесені всі господарські операції, які стосуються рахунків 311 та 361. У якому можна побачити інформацію по кожному замовнику, тобто суму наданих послуг, оплачені послуги і заборгованість за клієнтом на перше число наступного за звітним місяцем. Дані з М/О переносяться до журнал-головної. Щоквартально складається баланс та звіт про фінансовий результат. У балансі сума дебіторської заборгованості відображено у Активі балансу - рядок 160, кредиторська - у Пасиві, рядок - 530. Також обов’язковим є подання звітності до ДПА, про сплату ПДВ наданням податкової декларації про податок на подану вартість.

Висновки

ТзОВ «Нова пошта» – фірма по експрес-доставці кореспонденції на території України

Вивчення організації обліку розрахунків на ТзОВ «Нова пошта» показало, що в цілому облік ведеться у відповідності з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Так як питання аудиту розрахунків з покупцями і замовниками є досить «вузьке», то в курсовій роботі були зазначені й інші П(С)БО.

Згідно з Наказом про облікову політику на ТзОВ «Нова пошта» ведеться бухгалтерський облік і фінансова звітність по принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших фактів відображались в облікових регістрах і фінансовій звітності, тоді коли вони мають місце, а не тоді коли підприємство отримує або платить за засоби відповідно до діючого Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Для отримання сум заборгованостей підприємство виставляє рахунок, в якому зазначається найменування послуг, ціна, її кількість та загальна вартість. Погашення ж заборгованості підтверджує або виписка банку, чек (при безготівкових розрахунках) або прибутковий касовий ордер. Розрахунки відбуваються на підставі договору на виконання послуг, який ТОВ «Нова пошта» укладає зі своїми дебіторами.

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість довільної форми.

На ТзОВ «Нова пошта» бартерні операції не проводяться і не мають місце в господарській діяльності.

Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за наданими їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселями) відображається в статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість. Зміни в розмірах дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства.

У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси.

В ході написання роботи був проведений аналіз дебіторської заборгованості на ТзОВ «Нова пошта» за I півріччя 2009р. Для проведення аналізу були використані дані Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.1-Б «Звіт про фінансові результати та дебіторську і кредиторську заборгованість».

Аналіз фінансової стійкості ТзОВ «Нова пошта» показав, що на кінець I півріччя 2009р, має стійкий фінансовий стан, що означає високу платоспроможність.

За підсумками проведеного аудиту розрахунків з покупцями та замовниками складено безумовно позитивний висновок, оскільки аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для аудитора; надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб’єкта перевірки; є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації; фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб’єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючому законодавству та нормативним вимогам; звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч; форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку. Згідно аудиторського висновку, аудиторська фірма «Альфа аудит» підтверджує, що надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний стан розрахунків з покупцями і замовниками. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Список використаних джерел 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 23 від 22 квітня 1993 р. Із змінами від 14.09.2006.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV № 32.

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами від 20.01.2010

4. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.

5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

6. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-Б термінова (місячна) «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість» та Інструкції щодо її заповнення: наказ Держкомстату України від 31.07.2000 р. № 258.

7. Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості: лист ДПАУ від 03.02.2000 р. № 529/6/15-1116.

8. Про порядок оформлення векселями дебіторської заборгованості перед банком: лист НБУ від 20.04.2000 р. №18-211/1009-2283.

9. П(с)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності, затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

10. П(с)БО №2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

11. П(с)БО №3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

12. П(с)БО №10 «дебіторська заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08.10.99р. №237.

13. П(с)БО 11 "Зобов’язання". затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за N 85/4306 14. П(с)БО 15 "Дохід". затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. N 290. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України14 грудня 1999 р. за N 860/415315. П(с)БО 16 "Витрати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318. Зареєстровано Міністерстві юстиції України19 січня 2000 р. за N 27/4248

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 397; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.032 с.)