Тема 3. Бібліотечна система України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Бібліотечна система України. 

3.1 Основи організації та функціонування бібліотечної системи України. Види бібліотек, їх характеристика.

3.2 Бібліотечні мережі України.

3.3. Порядок створення бібліотек, їх реорганізації і ліквідації

Базові терміни:

«Бібліотечна система України», «Бібліотека», «Національна бібліотека», «державна бібліотека»

Бібліотечна система України стала правонаступницею республіканської мережі бібліотек, яка була складовою системи бібліотек СРСР. Бібліотечна система Радянського Союзу почала формуватися ще у 20-х рр. ХХ століття. Вона в свою чергу будувалася на основі сукупності бібліотек Російської Імперії, до складу якої частково входила й Україна.

Після здобуття Україною незалежності бібліотеки бувшої УРСР склали державну мережу бібліотек України. А бібліотеки України республіканського значення перетворилися на національні.

Бібліотечна система України об’єднує всі види бібліотек і налічує більш ніж 40 тис. бібліотек., які об’єднані у мережах Міністерства культури, МОН України, Міністерства охорони здоров’я, Академій наук України (національної, педагогічної, медичної, аграрної), а також різних відомств, профспілок,, підприємств, установ і організацій.

Вся сукупність бібліотек України класифікується за декількома ознаками. Так, за своїм значенням бібліотеки поділяються на:

1. Всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні);

2. Республіканські (АР Крим); обласні; міські; районні; селищні. (РЕГІОНАЛЬНІ)

 

За змістом бібліотечних фондів:

1. Універсальні;

2. Галузеві;

3. Міжгалузеві.

За призначенням бібліотеки поділяються на:

1. Публічні (загальнодоступні);

2. Спеціальні (академій наук, НДІ, навчальних закладів, відомств, установ, організацій);

3. Спеціалізовані (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами).

Публічні, спеціальні та спеціалізовані можуть об’єднуватися у мережі – централізовані бібліотечні мережі.

 

Об’єднання спеціальних, спеціалізованих і загальнодоступних бібліотек можуть утворювати централізовані бібліотечні системи на чолі з головною (центральною базовою бібліотекою.

В Україні існують централізовані бібліотечні системи Міністерства Культури (головна бібліотека – Національна парламентська бібліотека України); МОН України (головна – Наукова бібліотека ім.. Максимовича НУ ім.. Т. Шевченка); охорони здоров’я (головна – Національна наукова медична бібліотека); сільського господарства (головна – Центральна наукова аграрна бібліотека); мережі НАН України (головна – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського); НАПН України (головна – Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського.

У мережу бібліотек, підпорядкованих МінКультурі належать бібліотеки масового профілю, що обслуговують міське і сільське населення України. Масові (публічні) бібліотеки розміщуються відповідно до територіально-адміністративного устрою держави і об’єднуються у централізовані бібліотечні системи (ЦБС) у кожному адміністративному районі.. Це районні, обласні, міські і районні в межах великих міст на чолі яких – головна (територіальна) бібліотека, а всі інші – її філії.

До юрисдикції МК входять і бібліотеки Навчальних закладів мистецького профілю (консерваторії, театральні інститути, училища культури тощо). Але в своїй діяльності вони керуються і типовими положеннями і інструкціями, розробленими МОН для навчальних закладів.

У мережу бібліотек підпорядкованих МОН входять універсальні наукові бібліотеки обласного рівня (адміністративно-теріторіальний розподіл) та наукові бібліотеки навчальних закладів всіх рівнів акредитації – академій, університетів, інститутів, коледжів тощо. Обласні наукові універсальні бібліотеки формують фонди документами наукового характеру з різних галузей знань і здійснюють бібліотечно-бібліографічне обслуговування науковців і спеціалістів з різних галузей знань.

Бібліотеки НЗ формують свої документні фонди відповідно до профілю навчального закладу і потреб навчально-виховного процесу та наукової діяльності НЗ.

Велику мережу складають бібліотеки педагогічної галузі, об’єднані у мережу освітянських бібліотек України, які підпорядковуються НАПН. Головною бібліотекою є Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. До мережі освітянських бібліотек входять: бібліотеки Інститутів НАПН, обласні педагогічні бібліотеки (Львівська, Миколаївська) бібліотеки ІППО, бібліотеки НЗ педагогічного профілю, шкільні бібліотеки. Кількісно мережа освітянських бібліотек налічує ббіля 23 тис. бібліотек.

Фонди педагогічних бібліотек формуються відповідно до напрямів педагогічної та психологічної наук та суміжних з ними галузей знань.

Медичні бібліотеки підпорядковані МОЗ України. В їх мережу входять бібліотеки наукових медичних установ, навчальних закладів, підприємств медичного профілю. Головна бібліотека – Національна наукова медична бібліотека України. Медичні бібліотеки формують свої фонди відповідно з напрямами медичної науки та суміжних дисциплін.

Потужну бібліотечну мережу складають сільськогосподарські бібліотеки, до складу якої входять бібліотеки навчальних закладів, сільськогосподарських наукових установ, підприємств, організацій. Головною для бібліотек цієї мережі є Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека України УААН.

Окрему мережу складають технічні бібліотеки. Мережа тех. Бібліотек організована за територіально-галузевим принципом і має міжвідомчий характер. Основне завдання цих бібліотек – задоволення потреб фахівців у технічній літературі та нормативно-технічних документах з метою впровадження досягнень технічного прогресу, нових технологій. Головною бібліотекою є науково-технічна бібліотека України.

Окрему мережу бібліотек складають дитячі бібліотеки. У фондах яких зібрана вітчизняна та зарубіжна художня література для дітей. Дитяча література до початку 20-го ст.. збиралася у фондах публічних бібліотек в окремих відділах та фондах шкільних бібліотек. Перша окрема дитяча бібліотека з’явилася у 1903 р. при Чернігівському земстві. Дитячі бібліотеки як автономні почали масово засновуватися після Жовтневої революції 1917р.

Головною бібліотекою цієї мережі є Національна бібліотека України для дітей.

В Україні існує і мережа юнацьких бібліотек. Головною є Державна бібліотека для юнацтва. Після її відкриття у 1975 р. в усіх обласних центрах почали відкриватися юнацькі бібліотеки. Ці бібліотеки активно співпрацюють з навчальними закладами, проводять культурно-освітню роботу яка має величезне значення для виховання підростаючого покоління.

На Україні існує 7 бібліотек, що мають статус національних. Це:

1. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського (НБУВ);

2. Національна парламентська бібліотека України (НПБУ);

3. Національна історична бібліотека;

4. Національна наукова медична бібліотека;

5. Національна бібліотека для дітей;

6. Одеська національна наукова бібліотека ім.. М. Горького;

7. Львівська національна наукова бібліотека ім.. В. Стефаника.

Функції і значеннянаціональних і державних бібліотеквизначенні Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Національна бібліотека України - провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад, що виконує функцію методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та реалізує її. Національна бібліотека України володіє потужним фондом вітчизняних і найважливіших науково значущих зарубіжних документів і задовольняє найрізноманітніші потреби суспільства, сприяє розвитку науки, освіти, культури, здійснює міжнародне співробітництво у формуванні та використанні світових бібліотечних ресурсів. Бібліотечний фонд національної бібліотеки України є національним культурним надбанням Українського народу, невід'ємною складовою частиною культурної спадщини та перебуває під охороною держави. Загальнодержавне спрямування діяльності національної бібліотеки України забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури. Національна бібліотека України має право на одержання обов'язкового безоплатного примірника документів згідно із законом. Статус національної надається державній бібліотеці згідно із законодавством.

Державна бібліотека - бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек відповідної галузі або категорій користувачів. Державна бібліотека може бути універсальною, спеціальною, спеціалізованою. Державна бібліотека має право на одержання обов'язкового безоплатного примірника документів згідно із законом.

Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних територій. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати пріоритетне додаткове бюджетне фінансування центральних бібліотек відповідно до обсягів їх діяльності. Центральні бібліотеки беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних.

Бібліотеки всіх мереж бібліотек України у взаємозв’язку з підприємствами, установами та організаціями складають інформаційний ресурс держави. Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК

У Ст. 12. Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зазначено, що в Україні Бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства. Бібліотеки можуть створюватися на основі усіх форм власності, передбачених законами України. Засновниками бібліотек можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, самоврядні організації, фізичні та юридичні особи, у тому числі іноземні, в порядку, передбаченому законом.

Бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у складі підприємства, установи або організації.

У Ст. 13. Зазначено, що реєстрація бібліотек незалежно від форм власності проводиться за місцем їх знаходження органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством. Бібліотека набуває статусу юридичної особи з дня її реєстрації.

У Ст. 14. Зазначено, що реорганізація та приватизація бібліотек здійснюється відповідно до законодавства України. Бібліотеки, що є юридичними особами, не приватизуються. У разі приватизації приміщень у яких розміщені бібліотеки, органи, що приватизують ці будівлі забезпечують бібліотеки приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів бібліотек і зберігання бібліотечних фондів.

У Ст. 15. Зазначено, що бібліотеки ліквідуються за рішенням власника. У разі ліквідації державних та комунальних підприємств, установ, у складі яких перебувають бібліотеки, бібліотечні фонди та майно, необхідне для діяльності бібліотеки, передаються до бібліотек, що є у державній та комунальній власності, згідно з рішенням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Отже Бібліотеки України забезпечують реалізацію право громадян на бібліотечне обслуговування і обслуговують користувачів бібліотеки згідно із правилами користування бібліотекою, розробленими на основі типових правил, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

Питання:

1. На які види за своїм значенням поділяються бібліотеки?

2. На які види за змістом бібліотечних фондів поділяються бібліотеки?

3. На які види за своїм призначенням поділяються бібліотеки?

4. Скільки національних бібліотек існує в Україні? Назвіть їх.

5. Бібліотеки яких мереж ви знаєте?

6. Хто має право відкривати і ліквідувати бібліотеки?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1319; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.244 (0.023 с.)