ТОП 10:

Приклад розрахунку напруженостіПобудова силових ліній показана на (рисунок 2.41) для заданої умови

Розраховуємо кути b, необхідні для побудови десяти силових ліній:

; ;

; ;

 

 

 

Рисунок 2.41

Знайдені значення кутів використовуються для побудови п’яти кіл, дуги кожної з яких утворюють дві силові лінії.

Значення максимальної напруженості і максимального електричного зміщення пропонується розрахувати і зробити висновки студентам самостійно.

На рисунку 2.42 зображена повна картина поля паралельних несумісних провідних циліндрів, тобто сукупність силових та еквіпотенціальних ліній. Поле всередині металевих провідників відсутнє.

 

 

 
 
Рисунок 2.42

Глосарій

 

1. Електричне коло – electric circuit.

2. Трикутник опорів – triangle of resistances.

3. Послідовно – serially.

4. Паралельно – parallel.

5. Еквівалентний опір – equivalent resistance.

6. Вітка – leg.

7. Вузол – node.

8. Електрорушійна сила (ЕРС) – electromotive force (emf).

9. Замкнений контур – closed circuit.

10. Спад напруги – voltage drop.

11. Струм – current.

12. Незалежний контур – independent contour.

13. Власний опір контуру – own resistance of a contour.

14. Спільні опори – common resistances.

15. Потенціали вузлів – node potential.

16. Власна провідність вузла – own conductance of node.

17. Спільна провідність – common conductance.

18. Вузловий струм – node current.

19. Лінійне коло – linear circuit.

20. Еквівалентний генератор – equivalent generator.

21. Внутрішній опір – internal resistance.

22. Закон збереження енергії – the law of conservation of energy.

23. Джерело енергії – power source.

24. Потужність – power.

25. Індуктивність – inductance.

26. Ємність – capacity.

27. Повний комплексний опір – full complex resistance.

28. Миттєве значення вхідного струму – instantaneous value of entrance current.

29. Баланс потужностей – balance of powers.

30. Активна потужність – active power.

31. Реактивна потужність – reactive power.

32. Векторна діаграма – vectogram.

33. Комплексна площин – complex plane.

34. Включені узгоджено – included concertedly.

35. Самоіндукція – self-induction.

36. Взаємоіндукція – interinduction.

37. Магнітний зв'язок – magnetic connection.

38. Індуктивно зв’язана котушка – inductively connected coil.

39. Трифазне коло – three-phase circuit.

40. Зірка опорів – star of resistances.

41. Трикутник опору – triangle of resistance.

42. Зсув нейтралі – neutral shift.

43. Нульовий провід – neutral wire.

44. Симетричні складові – symmetric components.

45. Пряма послідовність фаз – direct sequence of phases.

46. Зворотна послідовність фаз – reverse sequence of phases.

47. Нульова послідовність фаз – zero sequence of phases.

48. Несинусоїдна напруга – not sinusoidal voltage.

49. Метод накладання – superposition method.

50. Кутова частота – angular frequency.

51. Резонанс – resonance.

52. Перехідний процес – transient process.

53. Лінійне диференціальне рівняння – linear differential equation.

54. Неоднорідне диференціальне рівняння – non-homogeneous differential equation.

55. Характеристичне рівняння – characteristic equation.

56. Закони комутації – commutation laws.

57. Початкова умова – starting condition.

58. Оригінал функції – primitive function.

59. Магнітопровід – magnetic core.

60. Магнітна індукція – magnetic induction.

61. Нелінійний резистор – nonlinear resistor.

62. Вебер-амперна характеристика – weber-ampere characteristic.

63. Магнітний потік – magnetic flux.

64. Напруженість – intensity.

65. Лінія зв’язку – communication line.

66. Хвильовий опір – wave impedance.

67. Коефіцієнт поширення – propagation factor.

68. Фазова швидкість – phase velocity.

69. Довжина хвилі – wave length.

70. Коефіцієнт згасання – damping factor.

71. Коефіцієнт фази – phase factor.

72. Фазова швидкість – phase velocity.

73. Коефіцієнт відбиття – reflectivity.

74. Площина нульового потенціалу – plane of a zero potential.

75. Електрична вісь – electric axis.

76. Еквіпотенціальна лінія – equipotential line.

77. Силова лінія поля – field line.

78. Потік вектора напруженості – intensity vector flux.

79. Коефіцієнт стоячої хвилі – standing wave ratio.

80. Коефіцієнт біжучої хвилі – travelling wave factor.


Література

 

1. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретичні основи електротехніки. Т. І, ІІ. - М.: Енергія, 1966.

2. Теоретичні основи електротехніки/ Під ред. проф. П. А. Іонкіна_Т.І., Підр. - М.: Вища школа, 1976.

3. Поливанов К. М. Теоретичні основи електротехніки. Т. І. - М.: Енергія, 1972.

4. Жуховицький Б. Я., Негневицький І. Б. Теоретичні основи електротехніки. Т. ІІ. - М.: Енергія, 1972.

5. Бессонов Л. А. Теоретичні основи електротехніки. - М.: Вища школа, 1978.

6. Атабеков Г. І. Теоретичні основи електротехніки, Ч. І, ІІ. - М.: Енергія, 1970.

7. Шебес Н. Р. Теорія лінійних електричних кіл в вправах і задачах. -М.: Вища школа, 1973.

8. Задачник з теоретичних основ електротехніки/Під ред. Поливанова. - М.: Енергія, 1973.

9. Збірник задач з ТОЕ/ Під ред. Л. А. Бессонова. - М.: Вища школа, 1975.

10. Збірник програмованих задач з ТОЕ/ Під ред. Н. Г. Максимовича, І. Б. Гуделько. - К.: Вища школа, 1976.

 

 


Навчальне видання

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.008 с.)